Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 02 grudnia 2023 napisz DONOS@

18 – lecie łomżyńskich Amazonek

Nasze początki

Stowarzyszenie Kobiet z Proble¬mem Onkologicznym założyła Ewa Iwanowska, która była lekarzem, spe¬cjalistą ds. rehabilitacji, a później ordy¬natorem Oddziału Rehabilitacji w Szpi¬talu Wojewódzkim w Łomży w roku 1993. Ewa zachorowała prawie 2 lata wcześniej, leczyła się najpierw w Bia¬łymstoku, a potem w Centrum Onko¬logii w Warszawie. Właśnie w Warsza¬wie zetknęła się z działalnością klubu Amazonek. To, co zobaczyła spodoba¬ło się jej i postanowiła ideę wzajemnej pomocy wśród kobiet chorych na raka przenieść na grunt rodzinnego miasta. Ona wspólnie z przyjaciółmi wymyśli¬ła nazwę. Chciała, aby Stowarzyszenie objęło kobiety chore na różnego typu nowotwory - nie tylko na raka piersi. Ona również do nazwy włączyła sło¬wo: problem. Nowotwór to nie tylko choroba - to również wielki problem dla chorego i dla całego jego otocze¬nia.
19 października 1993 r. odbyło się zebranie założycielskie, 9 listopa¬da Stowarzyszenie przyjęło Statut opracowany przy pomocy prawnika i powołano władze. Ewa została pierw¬szym prezesem.

Nasza  działalność

Już od początku z inicjatywy Ewy Iwanowskiej i innych koleżanek rozpo¬częła się intensywna działalność.
16 maja 1994 r. Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze zajęcia re¬habilitacyjne dla kobiet po amputacji piersi, 1 lipca został wydany pierwsze¬go numeru Biuletynu Informacyjnego. I tak to się zaczęło.
Pierwsza prezes była bardzo aktyw¬na i pełna twórczych pomysłów, mimo że cały czas, przez 12 lat borykała się z nawrotami choroby. Ewa wprowadziła do naszego stałego kalendarza comiesięczne
spotkania dla wszystkich zain¬teresowanych, chorych, ich krewnych, sympatyków Stowarzyszenia, jak rów-nież uroczyste spotkania świąteczne. Dzięki jej pracy, pomocy ówczesnych władz i dyrekcji szpitala otrzymałyśmy lokal w Hotelu Pielęgniarek [ obok Szpitala Wojewódzkiego] na pomiesz¬czenie biurowe oraz miejsce spotkań, gdzie do dziś mieści się nasza siedziba.
Ewa Iwanowska razem z Anią Dą¬browską - wiceprezesem „rozkręciły" działalność. Stowarzyszenie organizo¬wało konferencje naukowe dotyczą¬ce chorób onkologicznych, brałyśmy udział w  Ogólnopolskich Pielgrzym¬kach Amazonek na Jasną Górę, w Ogólnopolskich Spartakiadach Ama¬zonek [ i często wygrywałyśmy], w róż¬nych konkursach, plebiscytach. Same organizowałyśmy rożne imprezy i kon¬kursy.
Od 1998 roku organizujemy kon¬certy z okazji Czerwcowych Dni Walki z Rakiem, a od 2001 r. charytatywne Bale Życzliwych Serc. Dzięki naszym przyjaciołom trwamy w naszych przedsięwzięciach do tej pory.

Nasze osiągnięcia

6 lutego 1997 r. delegacja naszych koleżanek brała udział w obchodach 10-lecia Ruchu Amazonek w Polsce , Ewa Iwanowska przywiozła z Warsza¬wy zdjęcie z ówczesną prezydentową p. Jolantą Kwaśniewską.
6 maja tego roku Ewa wzięła udział w programie telewizyjnym „Świat Ko¬biet" program IITVP.
W styczniu 1998 r. otrzymałyśmy tytuł „Sportowa osobowość roku wo¬jewództwa łomżyńskiego" w kategorii „Sprawni inaczej" - ten tytuł otrzymy¬wałyśmy kilkakrotnie.
13 luty tego samego roku wicepre¬zes Stowarzyszenia Ania Dąbrowska otrzymała tytuł „Człowiek sukcesu - Victoria 98" - wtedy w naszym województwie łomżyńskim tytuł  bardzo nobilitujący.
26 luty 2002 r. - Stowarzyszenie otrzymuje „Brylantowego Bociana" w plebiscycie „ Radia Łomża"
- ten tytuł również otrzymywały¬śmy kilkakrotnie.
18 grudnia 2003 r. podczas spotka¬nia opłatkowego z udziałem J.E. Bisku¬pa łomżyńskiego Stanisława Stefanka i wojewody podlaskiego nasze kole¬żanki otrzymały wysokie odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi - Ewa Iwanow¬ska i Ania Dąbrowska
Srebrny Krzyż Zasługi - Basia Bałazy, Halinka Drożyner, Jasia Zielińska, Halinka Potocka.
Trzeba dodać, że odbyło się to dzię¬ki wsparciu p. Mieczysława Czerniaw¬skiego, obecnie Prezydenta naszego miasta, a wtedy posła na Sejm Rzeczy¬pospolitej.
W 200 r. przekazałyśmy do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 120 tys. zł zebranych podczas bali charytatyw¬nych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie oraz przez p. Irenę Dobrakowską z     „ Multi Pharme ".
Przez całe te 18 lat wydajemy dzię¬ki wsparciu Urzędu Miasta nasz „ Biuletyn Informacyjny ". Również przez 18 lat organizujemy dla naszych członkiń re¬habilitację ( w każdy czwartek 2 godz. - ćwiczenia prowadzone przez specja¬listów oraz masaże ręki ) .
Od 14 lat odbywają się koncerty z okazji Czerwcowych Dni Walki z Ra¬kiem.
Od 8 lat prowadzimy spotkania do¬tyczące profilaktyki chorób nowotwo¬rowych oraz nauki samobadania piersi dla uczennic szkół średnich i wszyst¬kich zainteresowanych.
Od 2004 r. organizujemy jesienią Dzień Otwarty w Onkologii - bezpłat¬ne badania profilaktyczne.

Helena Putkowska
cz, 08 grudnia 2011 17:52
Data ostatniej edycji: wt, 16 stycznia 2018 10:25:36

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę