Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 04 października 2023 napisz DONOS@

(PKD) 27 .. - 29 ..

27.10.Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję obejmującą cały proces od wytapiania do produkcji
półwyrobów w walcowniach i hutach:
- produkcję surówki i stali z rudy lub złomu:
- produkcję surówki odlewniczej i surówki przeznaczonej do
produkcji stali,
- produkcję wyrobów stalowych zawierających żelazo otrzymane
poprzez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i innych gąb-
czastych produktów zawierających żelazo w bryłach, głazach,
- produkcję stali w konwertorach, piecach elektrycznych lub
innymi metodami,
- produkcję stopów wysokowęglowych, żelazomanganowych i surówki
zwierciadlistej,
- produkcję wyrobów stalowych walcowanych na gorąco i zimno
(łącznie z wyrobami odlewania ciągłego):
- produkcję sztabek, innych wstępnych form półproduktów,
- produkcję i/lub ciągłe powlekanie walcowanych na gorąco
szerokich i wąskich taśm, blach i arkuszy oraz szerokich
płaskowników,
- produkcję i/lub ciągłe powlekanie walcowanych na zimno
szerokich taśm, blach i arkuszy,
- produkcję blachówki, arkuszy pokrytych chromem w sposób
elektrolityczny, blachy czarnej,
- produkcję prętów i drutów stalowych walcowanych na gorąco,
- produkcję walcowanych na gorąco warstwowych ciężkich i
lekkich kształtowników oraz arkuszy,
- produkcję szyn i innych materiałów kolejowych walcowanych
na gorąco,
- produkcję wyrobów walcowanych na gorąco, walcowanych na
zimno jak również taśm szerokich i blach, powlekanych lub
nie, do dalszej obróbki poprzez proste wykończenie
powierzchniowe, gdzie indziej nie sklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wąskich taśm walcowanych na zimno, powlekanych lub
niepowlekanych, o szerokości do 500 mm na drodze zimnego
walcowania produktów płaskich wcześniej walcowanych na gorąco
lub poprzez cięcie podłużne wyrobów walcowanych na zimno
powlekanych lub niepowlekanych, sklasyfikowanej w 27.32.Z,
- produkcji surówki granulowanej lub w postaci proszku oraz żeliwa
i stali granulowanej lub sproszkowanej, sklasyfikowanej w 27.35.Z,
- produkcji stopów innych niż żelazomanganowe o dużej zawartości
węgla, sklasyfikowanej w 27.35.Z,
- produkcji kutych półproduktów, prętów, odkuwek, sklasyfikowanej
w 27.35.Z,
- produkcji odlewów żeliwnych i stalowych, sklasyfikowanej w 27.5.

27.21.Z Produkcja rur żeliwnych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję rur, przewodów rurowych, profili drążonych żeliwnych,
- produkcję złączy odlewanych z żeliwa ciągliwego i nieciągliwego
o łączach gwintowych, kielichowych lub kołnierzowych.

27.22.Z Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili
drążonych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję rur bez szwu, poprzez walcowanie lub wytłaczanie na gorąco,
wytłaczanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub na zimno,
- produkcję rur ze szwem,
- produkcję stalowych złączy rurowych:
- kołnierzy i kołnierzy płaskich z pierścieniami kutymi ze
stali,
- złączy stalowych spawanych na styk,
- elementów gwintowanych i innych elementów ze stali,
- łączników gumowych, kolanek, łuków.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji rur bez szwu ze stali odlewanej odśrodkowo, sklasyfi-
kowanej w 27.21.Z.

27.31.Z Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję sztab, prętów z żeliwa i stali, kształtowników,
profili ze stali nierdzewnej i stopowej, poprzez ciągnienie na
zimno, szlifowanie lub złuszczanie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- ciągnienia i przeciągania drutu, sklasyfikowanego w 27.34.Z.

27.32.Z Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję walcowanych płaskich wyrobów stalowych, powlekanych
lub niepowlekanych, w zwojach lub w postaci płaskich taśm, o
szerokości mniejszej niż 500 mm, poprzez powtórne walcowanie na
zimno płaskich wyrobów walcowanych na gorąco.

27.33.Z Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję stalowych kształtowników poprzez formowanie w walcow-
niach lub składanie płaskich wyrobów prasowanych.

27.34.Z Produkcja drutów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję drutów ze stali niestopowej, ze stali nierdzewnej i
z pozostałej stali stopowej poprzez ciągnienie na zimno lub
rozciąganie.
27.35.Z Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej
nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem
wymienionych w 27.10.Z

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję stopów żelaza (żelazo-mangan, żelazo-chrom, żelazo-
nikiel oraz pozostałych żelazostopów), z wyjątkiem wysokowęglowych
stopów żelazomanganowych i żelazofosforowych,
- produkcję żeliwa granulowanego i proszku żelaznego; produkcję
żeliwa o wyjątkowej czystości poprzez elektrolizę lub inne
procesy chemiczne,
- produkcję elementów stalowych do nawierzchni kolejowych, z
wyjątkiem szyn,
- produkcję proszku metalowego do piaskowania.

27.41.Z Produkcja metali szlachetnych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję podstawowych metali szlachetnych: produkcję i
oczyszczanie bez obróbki plastycznej metali szlachetnych,
takich jak: złoto, srebro, platyna itp.,
- produkcję stopów metali szlachetnych,
- produkcję półproduktów z metali szlachetnych,
- produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,
- produkcję metali nieszlachetnych platerowanych złotem lub
srebra platerowanego złotem,
- produkcję metali nieszlachetnych pokrytych platyną lub metalami
z grupy platynowców oraz złota i srebra pokrytych platyną lub
platynowcami.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kopert do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej
w 33.50.Z,
- produkcji biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 36.22.Z.

27.42.Z Produkcja aluminium

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję aluminium z tlenków glinu,
- produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów
lub złomu aluminium,
- produkcję stopów aluminium,
- produkcję półproduktów aluminiowych w postaci proszków, sztab,
prętów, profili, drutu, blach, folii, rur, aluminiowych
łączników do rur,
- produkcję tlenków glinu (poza sztucznym korundem).

27.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud,
- produkcję ołowiu, cynku, cyny z rafinacji elektrolitycznej,
odpadów lub złomu ołowiu, cynku, cyny,
- produkcję stopów ołowiu, cynku, cyny,
- produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny w postaci sztab,
prętów, profili, rur, złączy rur, pyłu.

27.44.A Produkcja miedzi nieobrobionej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję miedzi z rud,
- produkcję miedzi z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu
miedzi,
- produkcję kamieni miedziowych.

27.44.B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję stopów miedzi,
- produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,
- produkcję półproduktów z miedzi: blach, sztab, prętów i
profili, proszków i płatków, folii, rur, przewodów i złączy.

27.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków,
- produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rafinacji elektro-
litycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu, chromu,
manganu, niklu itp.
- produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp.
- produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp.
- produkcję kamienia niklowego.

27.51.Z Odlewnictwo żeliwa

Podklasa ta obejmuje:
odlewnictwo wyrobów i półproduktów z żeliwa.

Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego
wytwarzania wyrobów metalowych, sklasyfikowanego w działach 27-36.

27.52.Z Odlewnictwo staliwa

Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo stalowych wyrobów finalnych lub półproduktów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego
wytwarzania wyrobów metalowych, sklasyfikowanego w działach 27-36.

27.53.Z Odlewnictwo metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo wyrobów finalnych lub półproduktów z aluminium, magnezu,
tytanu, berylu, skandu i itru.

Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego
wytwarzania wyrobów metalowych, sklasyfikowanego w działach 27-36.

27.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo wyrobów finalnych lub półproduktów na bazie miedzi i
jej stopów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego
wytwarzania wyrobów metalowych, sklasyfikowanego w działach 27-36.

27.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem
odlewnictwa miedzi i stopów miedzi

Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo metali ciężkich,
- odlewnictwo metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego
wytwarzania wyrobów metalowych, sklasyfikowanego w działach 27-36.

28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem
działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję budynków prefabrykowanych z metalu, konstrukcji baraków,
szklarni, modułowych elementów pawilonów wystawowych oraz ich
części.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.11.C.
- produkcji segmentów statków, sklasyfikowanej w 35.11.A,
- robót budowlanych, sklasyfikowanych w 45.

28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa,
- produkcję konstrukcji metalowych mostowych, słupów kratowych
wież, elementów rusztowań, zapór, śluz, przystani, doków,
balustrad oraz ich części,
- produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla przemysłu,
ze stali lub aluminium oraz ich części (konstrukcji dla wielkich
pieców, dla urządzeń dźwigowych i podnośnikowych i konstrukcji dla
obsługi maszyn i urządzeń itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.11.C,
- produkcji segmentów statków, sklasyfikowanej w 35.11.A.

28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji
metalowych

Podklasa ta obejmuje:
- instalowanie na miejscu przeznaczenia budynków metalowych i
konstrukcji metalowych wykonywanych przez firmę instalującą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- robót budowlanych, sklasyfikowanych w 45.

28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji,
bram, progów metalowych.

28.21.Z Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję zbiorników, cystern, kadzi i podobnych pojemników
metalowych o pojemności większej niż 300 litrów,
- produkcję pojemników metalowych dla przechowywania sprężonego
lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek
itp. o pojemności mniejszej niż 300 litrów, sklasyfikowanej w
28.71.Z,
- produkcji zbiorników i pojemników instalowanych na pojazdach,
sklasyfikowanej w 34.20.Z,
- produkcji zbiorników i pojemników metalowych instalowanych na
wagonach kolejowych, sklasyfikowanej w 35.20.A.

28.22.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję grzejników centralnego ogrzewania z żeliwa lub stali
poza ogrzewanymi elektrycznie,
- produkcję kotłów centralnego ogrzewania oraz ich części.

Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania i napraw centralnego ogrzewania, sklasyfikowanych
w 45.33.A.

28.30.A Produkcja wytwornic pary

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne pary,
- produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych: skraplaczy,
odzyskiwaczy, podgrzewaczy, kolektorów i zasobników pary,
- produkcję reaktorów jądrowych,
- produkcję systemów rurowych wysokociśnieniowych lub innych
systemów rurowych do kotłów (generatorów pary) obejmującą
projekty techniczno-konstrukcyjne wraz z montażem.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
sklasyfikowanej w 28.22.Z
- produkcji separatorów izotopów, sklasyfikowanej w 29.56.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.30.B.

28.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego
ogrzewania na gorącą wodę)

28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszków

Podklasa ta obejmuje:
- kucie, wyciskanie na zimno lub profilowanie, prasowanie,
wytłaczanie, tłoczenie i formowanie przez walcowanie metalu,
- metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio
z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania) lub
sprężania.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji proszków metali, sklasyfikowanej w dziale 27.

28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podklasa ta obejmuje:
- platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,
- termiczną obróbkę metali,
- wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,
- kolorowanie, grawerowanie, drukowanie metali,

- pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi: emaliowanie,
lakierowanie, pokrywanie plastykiem itp.,
- utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podklasa ta obejmuje:
- wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie,
doszlifowywanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie,
spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych.

28.61.Z Produkcja wyrobów nożowniczych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję sztućców: noży, toporów rzeźniczych, tasaków,
widelców, łyżek, cedzaków, łopatek oraz podobnych wyrobów
kuchennych, noży ogrodniczych, noży ząbkowanych,
- produkcję różnorodnych wyrobów tnących:
- maszynek i ostrzy do golenia, brzytew,
- nożyczek i maszynek do strzyżenia włosów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ostrzy tnących do maszyn, sklasyfikowanej w 28.62.Z,
- produkcji naczyń stołowych, kuchennych, sklasyfikowanej w 28.75.A,
- produkcji wyrobów nożowniczych z metali szlachetnych, sklasyfiko-
wanej w 36.22.Z.

28.62.Z Produkcja narzędzi

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń
mechanicznych,
- produkcję narzędzi ręcznych (kleszcze, śrubokręty, wkrętaki itp.),
- produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, ogrodni-
ctwie i leśnictwie takich jak: łopaty, motyki, sekatory,
- produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, łącznie z tarczami
tnącymi i łańcuchami,
- produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi
ręcznych, zarówno z napędem ręcznym jak i mechanicznym, a także
do obrabiarek: wierteł, przebijaków, matryc, noży frezarskich,
- produkcję imadeł, zacisków,
- produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej
w 29.40.A.

28.63.Z Produkcja zamków i zawiasów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kłódek, zamków, kluczy, zawiasów, klamer, okuć i innych
podobnych wyrobów dla stolarki budowlanej, mebli i pojazdów.

28.71.Z Produkcja pojemników metalowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję żeliwnych lub stalowych pojemników o pojemności
mniejszej niż 300 litrów,
- produkcję wiader, puszek, kotłów, czerpaków.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji pojemników i zbiorników o pojemności większej niż 300
litrów, sklasyfikowanej w 28.21.Z,
- produkcji pojemników metalowych dla przechowywania ciekłego lub
sprężonego gazu, sklasyfikowanej w 28.21.Z.

28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję puszek, tubek wyciskanych i pudełek do produktów
żywnościowych,
- produkcję przykrywek, korków i kapsli metalowych.

28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję metalowych kabli, taśm plecionych i podobnych wyrobów,
- produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej,
rusztów, siatek, tkanin itp.,
- produkcję gwoździ i pinezek.

28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nitów, podkładek i podobnych wyrobów nie gwintowanych,
- produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek,
- produkcję sprężyn:
- resorów piórowych, sprężyn zwojowych, sprężyn skręcanych,
- piór do resorów,
- produkcję łańcuchów, z wyjątkiem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 29.14.Z,
- produkcji sprężyn do zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 33.50.Z.

28.75.A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek
i kuchni

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego oraz ich
części:
- rondli, patelni i innych nieelektrycznych wyrobów stołowych
i kuchennych np. maszynek, wyciskaczy, szatkownic, odciąga-
czy soków, wygniatarek do warzyw i jarzyn,
- naczyń stołowych płaskich z metali nieszlachetnych,
- drobnych przedmiotów i akcesoriów kuchennych,
- metalowych szczotek do szorowania,
- produkcję wanien, zlewów, umywalek, brodzików i podobnych
wyrobów metalowych.

28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostała

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję drobnych metalowych wyrobów do użytku biurowego,
- produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,
- produkcję szabel, bagnetów, kordów, szpad i podobnych rodzajów broni
oraz ich części oraz pochew do takiej broni,
- produkcję śrub napędowych do statków,
- produkcję różnych artykułów z metalu:
- ochronnych nakryć głowy,
- zatrzasków, sprzączek, haków, klamerek,
- statuetek, ramek,
- tablic informacyjnych.

29.11.A Produkcja silników i turbin, z wyjątkiem silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz
działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję silników tłokowych spalania wewnętrznego oraz części
do nich, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i
motocyklowych:
- silników do jednostek pływających i części do nich,
- silników kolejowych i części do nich,
- produkcję turbin i części do nich:
- turbin parowych i turbin poruszanych parą inną niż para
wodna,
- turbin hydraulicznych, kół wodnych i regulatorów do nich,
- turbin gazowych,
- produkcję zaworów wlotowych i wydechowych do silników spalania
wewnętrznego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.11.B,
- produkcji turbin wiatrowych, sklasyfikowanej w 29.12.Z,
- produkcji zespołów prądotwórczych, sklasyfikowanej w 31.10.A,
- produkcji wyposażenia elektrycznego i elementów elektrycznych
do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji silników do pojazdów, samolotów lub motocykli,
sklasyfikowanej w 34.10.A, 35.30.A, 35.41.Z,
- produkcji silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, sklasyfi-
kowanej w 35.30.A.

29.11.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych

29.12.Z Produkcja pomp i sprężarek

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek
powietrznych lub sprężarek wykorzystujących inne gazy,
turbosprężarek,
- produkcję pomp do cieczy niezależnie od tego czy są wyposażone
w urządzenia pomiarowe,
- produkcję wyposażenia o napędzie hydraulicznym i pneumatycznym,
silników poruszanych energią wiatru i innych silników i
siłowników hydraulicznych i pneumatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji hydraulicznych skrzyń biegów, sklasyfikowanej w 29.14.Z.

29.13.Z Produkcja kurków i zaworów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kurków i zaworów przemysłowych łącznie z zaworami
regulacyjnymi i kurkami wlotowymi,
- produkcję kurków i zaworów sanitarnych,
- produkcję kurków i zaworów ogrzewczych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji zaworów z nieutwardzanej, wulkanizowanej gumy, szkła
lub materiałów ceramicznych, sklasyfikowanej w 25.13.A, 25.13.B,
26.15.Z i 26.24.Z,
- produkcji zaworów wlotowych i wydechowych do silników spalania
wewnętrznego, sklasyfikowanej w 29.11.A, 34.10.A, 35.30.A,
- wykonywania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, sklasyfikowa-
nego w dziale 45.

29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych
i elementów napędowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję łożysk tocznych, kulkowych lub walcowych oraz części
do nich,
- produkcję wyposażenia do napędów mechanicznych:
- wałów i korb: wałków rozrządu, wałów korbowych, wahaczy itp.,
- osłon do łożysk oraz łożysk do wałów prostych,
- produkcję kół zębatych, przekładni zębatych, skrzyń biegów i
innych mechanizmów zmiany biegów,
- produkcję sprzęgieł i elementów łączących wały,
- produkcję kół zamachowych i kół pasowych,
- produkcję łańcuchów ogniwowych,
- produkcję elementów hydrauliki napędowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji łańcuchów, sklasyfikowanej w 28.74.Z,
- produkcji sprzęgieł elektromagnetycznych, sklasyfikowanej w 31.62.A.

29.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pieców elektrycznych i innych pieców przemysłowych i
laboratoryjnych oraz pieców do spopielania,
- produkcję palników piecowych,
- produkcję rusztów mechanicznych, rusztów zwykłych, palenisk,
popielników itp..

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nieelektrycznych pieców piekarskich, sklasyfikowanej w
29.53.Z,
- produkcji suszarni dla rolnictwa, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
- produkcji suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru lub
tektury, sklasyfikowanej w 29.56.A,
- produkcji kuchenek domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- produkcji sterylizatorów medycznych, chirurgicznych lub
laboratoryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję urządzeń dźwigowych, chwytakowych, ładujących lub
rozładowujących napędzanych ręcznie lub mechanicznie:
- bloków, wyciągów, wyciągarek, podnośników i przyciągarek,
- żurawi, dźwigów, ruchomych podnośników, suwnic itp.,
- wózków samobieżnych lub niesamobieżnych, niezależnie od tego,
czy są wyposażone w podnośniki lub chwytaki, stosowanych w
zakładach przemysłowych,
- mechanicznych manipulatorów i robotów przemysłowych
przeznaczonych specjalnie do podnoszenia, chwytania,
ładowania lub rozładowywania, przemieszczania ładunków,
- produkcję wind, schodów ruchomych, ruchomych chodników,
- produkcję przenośników, transporterów, podnośników hydraulicznych,
wielokrążków, bramownic,
- konserwację i utrzymanie wind i schodów ruchomych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji przenośników i podnośników pracujących w trybie
ciągłym używanych pod ziemią, sklasyfikowanej w 29.52.A,
- produkcji mechanicznych koparek, ładowarek łopatowych, czerparek,
sklasyfikowanej w 29.52.A,
- produkcji wieloczynnościowych robotów przemysłowych, sklasyfiko-
wanej w 29.56.A,
- produkcji żurawi pływających, żurawi kolejowych, dźwigów
samochodowych, sklasyfikowanej w 34.1, 35.11.A, 35.20.A,
- instalowania wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanego w 45.31.C.

29.23.Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw
domowych

Podklasa ta obejmuje :
- produkcję przemysłowych urządzeń chłodniczych i zamrażających,
- produkcję urządzeń klimatyzacyjnych,
- produkcję wymienników ciepła,
- produkcję wentylatorów nie przeznaczonych dla gospodarstw
domowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji suszarni dla rolnictwa, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
- produkcji chłodziarek i zamrażarek dla gospodarstw domowych,
sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- produkcji wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej
w 29.71.Z.
- instalowania urządzeń klimatyzacyjnych w mieszkaniach lub budynkach
biurowych, sklasyfikowanego w 45.33.A.

29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności
usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję urządzeń do mierzenia masy (z wyjątkiem wag
laboratoryjnych): wag domowych i sklepowych, pomostowych, wag
do ważenia ciągłego itp.,
- produkcję urządzeń filtrujących i oczyszczających ciecze,
- produkcję urządzeń do rozrzucania, rozpraszania, rozpylania
cieczy lub proszków: gaśnic, pistoletów natryskowych, urządzeń
do czyszczenia strumieniem pary, materiałów ściernych i
podobnych wytwarzających strumień czynnika roboczego,
- produkcję urządzeń do pakowania lub zawijania towarów: urządzeń
napełniających butelki lub torebki, zamykających, kapslujących,
etykietujących itp.,
- produkcję urządzeń do mycia i suszenia butelek oraz do
gazowania napojów,
- produkcję urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafi-
nerii ropy naftowej, przemysłu chemicznego, przemysłu produku-
jącego napoje itp.,
- produkcję gazogeneratorów,
- produkcję maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walców
do tych maszyn,
- produkcję wirówek,
- produkcję uszczelek i podobnych złączy wykonanych z różnych
materiałów lub warstw z tego samego materiału,
- produkcję automatów sprzedających towary.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.24.B,
- produkcji urządzeń do spryskiwania wykorzystywanych w rolnic-
twie, sklasyfikowanej w 29.32.A,
- produkcji urządzeń do walcowania metali lub szkła oraz walców
do tych urządzeń, sklasyfikowanej w 29.51.Z, 29.56.A,
- produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
- produkcji wentylatorów gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w
29.71.Z,
- produkcji bardzo czułych wag do mierzenia ciężaru, sklasyfikowanej
w 33.20.A.

29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

29.31.Z Produkcja ciągników rolniczych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ciągników używanych w rolnictwie lub leśnictwie,
- produkcją ciągników kroczących kierowanych przez pieszych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ciągników drogowych do ciągnienia naczep, sklasyfiko-
wanej w 34.10.D i 34.10.E,
- produkcji przyczep i naczep, sklasyfikowanej w 34.20.Z.

29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kosiarek, w tym także kosiarek trawnikowych,
- produkcję samozaładowczych i samowyładowczych przyczep i naczep
dla rolnictwa,
- produkcję maszyn rolniczych do uprawiania ziemi, nawożenia i
hodowli roślin: pługów, roztrząsaczy obornika, siewników, bron,
itp.,
- produkcję maszyn żniwnych i do zbioru ziemiopłodów:
kombajnów, pras zbierających, młocarni, sortowników, kopaczek,
- produkcję dojarek mechanicznych,
- produkcję maszyn do opryskiwania i urządzeń zraszających (nawadniających) używanych w rolnictwie,
- produkcję różnych maszyn i urządzeń rolniczych:
- maszyn wykorzystywanych przy hodowli zwierząt (w tym drobiu), w pszczelarstwie, przy produkcji pasz,
- urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj,
owoców, nasion, ziarna zbóż.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ręcznych narzędzi rolniczych, sklasyfikowanej w 28.62.Z,
- produkcji wózków, sklasyfikowanej w 29.22.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.32.B,
- produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
- produkcji przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z.

29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych

29.40.A Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z
wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję narzędzi mechanicznych do obróbki dowolnego
materiału, polegającej na jego usuwaniu, w tym także pracujących
w oparciu o laser, ultradźwięki, wyładowania elektryczne:
tokarek, wiertarek, wytaczarek itp.,
- produkcję narzędzi mechanicznych do obróbki dowolnego materiału
nie połączonej z usuwaniem obrabianego materiału: maszyn
kowalskich, pras i wytłaczarek, ciągarek itp.,
- produkcję maszyn do gwoździowania, zszywania, sklejania itp.,
- produkcję spawarek, urządzeń do lutowania twardego i miękkiego,
- produkcję uchwytów narzędziowych, uchwytów przedmiotów
obrabianych do obrabiarek,
- produkcję ręcznych narzędzi wyposażonych we własne silniki lub
z napędem pneumatycznym.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji części wymiennych do narzędzi ręcznych lub mechanicznych,
sklasyfikowanej w 28.62.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.40.B,
- produkcji maszyn dla hutnictwa, sklasyfikowanej w 29.51.Z,
- produkcji maszyn dla górnictwa i kopalnictwa, sklasyfikowanej
w 29.52.A.

29.40.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych

29.51.Z Produkcja maszyn dla metalurgii

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn i urządzeń do obróbki metali na gorąco:
konwertorów, urządzeń do odlewania, wlewnic, kadzi odlewniczych,
- produkcję walcarek do metali i walców do tych walcarek.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ciągarek, sklasyfikowanej w 29.40.A,
- produkcji skrzynek formierskich, form (z wyjątkiem wlewnic) oraz
maszyn do kształtowania form odlewniczych, sklasyfikowanej w 29.56.A.

29.52.A Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję przenośników i podnośników stosowanych pod ziemią i
pracujących w trybie ciągłym,
- produkcję maszyn wiertniczych, wrębiarek oraz maszyn do
drążenia studni, szybów i tuneli,
- produkcję maszyn do obróbki minerałów poprzez przesiewanie,
sortowanie i rozdzielanie itp.,
- produkcję maszyn do wyrobu betonów i zapraw,
- produkcję maszyn do prac ziemnych: buldożerów, spycharek skoś-
nych, równiarek, niwelatorów, zgarniarek, ładowarek łopatowych,
maszyn samobieżnych, walców drogowych,
- produkcję kafarów, maszyn do wyciągania pali, rozściełaczy
zaprawy i mas bitumicznych, maszyn do układania nawierzchni
betonowych itp.,
- produkcję łopat do buldożerów i spycharek skośnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków, sklasyfikowanej w
29.22.Z,
- produkcji ciągników kołowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z, 34.10.D i
34.10.E,
- produkcji narzędzi do obróbki kamieni, w tym urządzeń do cięcia
i oczyszczania kamieni, sklasyfikowanej w 29.40.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.52.B,
- produkcji betoniarek na podwoziach samochodowych, sklasyfikowanej
w 34.10.D.

29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa

29.53.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności,
tytoniu i w produkcji napojów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję suszarni do produktów rolniczych,
- produkcję urządzeń dla przemysłu mleczarskiego: wirówek do mleka,
maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleka (homogenizatorów,
radiatorów), masielnic, maszyn i urządzeń do produkcji sera
(homogenizatorów, pras i urządzeń do formowania) itp.,
- produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu zbożowego: wialni,
przesiewaczy, odpylaczy, szczotkarek i podobnych urządzeń;
mlewników, kruszarek, podajników, przesiewaczy, oczyszczaczy
otrąb, mieszarek, łuszczarek,
- produkcję pras, tłoczni i zgniatarek stosowanych przy produkcji win,
jabłeczników, soków owocowych itp.,
- produkcję maszyn używanych w piekarnictwie oraz do produkcji
makaronów lub podobnych wyrobów: produkcję pieców nieelektrycznych, mieszarek do ciast, dzielarek, formierek, krajarek pieczywa, itp.,
- produkcję maszyn i urządzeń do ekstrakcji i przetwarzania
tłuszczów i olejów roślinnych i zwierzęcych,
- produkcję maszyn i urządzeń do przetwarzania różnorodnej
żywności: do produkcji wyrobów cukierniczych, kakao, czekolady;
do produkcji cukru, piwa, wyrobów spirytusowych, drożdży i koncentratów spożywczych; do przetwórstwa mięsa, drobiu i jaj,
owoców, orzechów, warzyw i ziemniaków; do przetwórstwa ryb,
skorupiaków lub innych produktów pochodzących z morza;
- produkcję maszyn i urządzeń do przetwórstwa tytoniu, produkcji
papierosów, cygar, tytoniu fajkowego lub do żucia, tabaki,
- produkcję maszyn, które służą do przygotowywania żywności dla
żywienia zbiorowego,
- produkcję innych maszyn do przemysłowego przetwarzania żywności
i produkcji napojów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji maszyn i urządzeń do nalewania, pakowania i ważenia,
sklasyfikowanej w 29.24.A,
- produkcji maszyn do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj,
owoców i innych płodów rolnych, sklasyfikowanej w 29.32.A.

29.54.Z Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżo-
wego i skórzanego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn dla przemysłu włókienniczego:
- maszyn do przygotowywania, wytwarzania, wytłaczania,
rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych
lub przędzy z włókien chemicznych,
- maszyn do przygotowywania naturalnych włókien tekstylnych:
do odziarniania bawełny, targania bel, rozwłókniania szmat,
rozciągania, prania, czesania, zgrzeblenia, niedoprzędzarek itp.,
- maszyn przędzalniczych: nawijarek, przędzarek,
- maszyn do przygotowywania przędzy: przewijarek, snowarek i
podobnych maszyn,
- maszyn tkackich (krosien) wraz z krosnami ręcznymi,
- maszyn dziewiarskich,
- maszyn do produkcji sieci, koronek, oplotu, galonów,
tiulu itp.,
- produkcję maszyn pomocniczych i sprzętu do maszyn włókienniczych:
maszyn nicielicowych, żakardowych, automatycznych mechanizmów
wyłączających, mechanizmów zmieniających czółenka, wrzecion i
skrzydełek wrzecion itp.,
- produkcję maszyn do wykańczania tkanin:
- maszyn do prania, wybielania, farbowania, powlekania lub
impregnowania tkanin,
- produkcję maszyn do nawijania, rozwijania, składania, cięcia
lub ażurowania tkanin,
- produkcję maszyn pralniczych:
- maszyn do prasowania, w tym pras prasowalniczych,
- maszyn do prania i suszenia z przeznaczeniem dla pralni
odzieży,
- maszyn do czyszczenia odzieży na sucho,
- produkcję maszyn do szycia, głowic i igieł do tych maszyn,
- produkcję maszyn do wytwarzania lub wykańczania filcu lub
materiałów nietkanych,
- produkcję maszyn dla przemysłu skórzanego:
- maszyn do przygotowania, garbowania lub obróbki skór
surowych lub skór wyprawionych,
- maszyn do produkcji lub naprawy obuwia lub innych wyrobów
skórzanych ze skór wyprawionych łącznie z futerkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kart z papieru lub tektury przeznaczonych do stosowania
w maszynach Żakarda, sklasyfikowanej w 21.25.Z,
- produkcji maszyn do prasowania typu kalandrowego, sklasyfikowanej
w 29.24.A,
- produkcji urządzeń wykorzystywanych w introligatorstwie, sklasyfi-
kowanej w 29.56.A,
- produkcji domowych pralek i suszarek, sklasyfikowanej w 29.71.Z.

29.55.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn do wytwarzania pulpy papierowej,
- produkcję maszyn do wytwarzania papieru i tektury,
- produkcję maszyn do wytwarzania artykułów z papieru lub tektury.

29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz
wytwarzania wyrobów z tych materiałów: pras do wytłaczania i
formowania, maszyn do produkcji lub bieżnikowania opon oraz
innych maszyn do produkcji wyrobów z gumy lub tworzyw
sztucznych,
- produkcję maszyn drukarskich i introligatorskich,
- produkcję maszyn do wytwarzania płytek, cegieł, formowanych
elementów ceramicznych, rur, elektrod grafitowych, kredy do
pisania, form odlewniczych do metali,
- produkcję skrzynek formierskich do każdego materiału; matryc
formierskich; wzorów formierskich; form,
- produkcję różnorodnych maszyn specjalistycznych i wyposażenia:
maszyn do montażu lamp elektrycznych i elektronicznych, rur lub
baniek szklanych; maszyn do wytwarzania lub hartowania szkła i
wyrobów szklanych, włókien szklanych lub przędzy; maszyn i urzą-
dzeń do rozdzielania izotopów, maszyn do wytwarzania lin itp.,
- produkcję wirówkowych suszarek do odzieży,
- produkcję suszarni do drewna, papieru, tektury itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji maszyn i urządzeń do obróbki twardych gum, tworzyw
sztucznych lub szkła w procesie obróbki na zimno, sklasyfikowa-
nej w 29.40.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.56.B,
- produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej
w 29.71.Z.

29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

29.60.Z Produkcja broni i amunicji

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję czołgów i innych wozów bojowych, opancerzonych
samobieżnych,
- produkcję broni artyleryjskiej i pocisków balistycznych,
- produkcję broni małokalibrowej,
- produkcję amunicji bojowej,
- produkcję broni myśliwskiej, do uboju zwierząt, rakietnic,
broni sportowej lub obronnej oraz amunicji,
- produkcję bomb, granatów, rakiet, min, torped i podobnych
wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji spłonek do nabojów, detonatorów lub rakiet sygnaliza-
cyjnych, sklasyfikowanej w 24.61.Z,
- produkcji szabel, szpad, bagnetów, sklasyfikowanej w 28.75.B,
- produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy
i kosztowności, sklasyfikowanej w 34.10.E.

29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego:
chłodziarek, zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek, suszarek,
odkurzaczy, froterek do podłóg, rozdrabniaczy odpadków,
rozdrabniaczy i mieszarek produktów spożywczych (mikserów),
sokowirówek, otwieraczy do konserw, elektrycznych golarek i
szczotek do zębów, ostrzałek do noży, wentylatorów i okapów
wyciągowych i recyrkulacyjnych,
- produkcję urządzeń elektrotermicznych gospodarstwa domowego:
podgrzewaczy wody, podgrzewaczy pomieszczeń, podgrzewaczy
gleby, elektrycznych kocy, suszarek do włosów, grzebieni,
szczotek, urządzeń do modelowania włosów; żelazek
elektrycznych; grzejników domowych i grzejników z
wentylatorem; kuchenek mikrofalowych, kuchenek i piekarników
elektrycznych, tosterów, patelni, ekspresów do kawy i herbaty,
frytkownic, opiekaczy, grilów, grzejników oporowych rusztów do
smażenia i pieczenia, maszynek do golenia i strzyżenia włosów z
własnym silnikiem.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 29.54.Z

29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nieelektrycznych kuchenek domowych i sprzętu grzejne-
go: nieelektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń, kuchenek do goto-
wania, rusztów, pieców, podgrzewaczy wody, sprzętu do gotowania,
podgrzewaczy talerzy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji urządzeń do przyrządzania posiłków w gastronomii,
sklasyfikowanej w 29.53.Z.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę