Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 09 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 30 .. - 33 ..

30.01.Z Produkcja maszyn biurowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ręcznych lub elektrycznych maszyn biurowych,
- produkcję maszyn do przetwarzania tekstów,
- produkcję hektografów lub powielaczy siatkowych, maszyn do
adresowania oraz biurowych maszyn drukarskich z podajnikiem
arkuszy papieru,
- produkcję maszyn liczących, kas rejestrujących, pocztowych
maszyn do frankowania, specjalistycznych urządzeń do wydawania
biletów i rezerwacji miejsc itp.,
- produkcję różnych maszyn i urządzeń biurowych: maszyn do
sortowania, pakowania i liczenia pieniędzy; bankomatów; maszyn
do klejenia kopert i sortowania poczty; urządzeń do ostrzenia
ołówków, maszyn perforujących lub zszywających dokumenty itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- konserwacji i naprawy maszyn biurowych, sklasyfikowanej
w 72.50.Z.

30.02.Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania
informacji

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn do automatycznego przetwarzania danych wraz z
mikrokomputerami:
- maszyn cyfrowych,
- maszyn analogowych,
- maszyn hybrydowych,
- produkcję urządzeń peryferyjnych:
- drukarek, terminali itp.,
- czytników magnetycznych lub optycznych,
- urządzeń do kopiowania danych na nośniki w formie zakodowa-
nej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji elementów elektronicznych znajdujących się w urządze-
niach komputerowych, sklasyfikowanej w 32.10.Z,
- produkcji gier elektronicznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- zakładania przewodów instalacji elektrycznej, sklasyfikowanego w
45.31.D,
- zakładania klimatyzacji pomieszczeń komputerowych, sklasyfikowane-
go w 45.33.A,
- analizy, projektowania i programowania systemów komputerowych,
sklasyfikowanych w 72.20.Z.
- konserwacji i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych,
sklasyfikowanych w 72.50.Z.

31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transfor-
matorów, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję silników prądu zmiennego,
- produkcję prądnic prądu zmiennego,
- produkcję silników uniwersalnych prądu zmiennego i prądu stałego,
- produkcję silników lub prądnic prądu stałego,
- produkcję zespołów prądotwórczych prądu stałego lub zmiennego,
- produkcję maszyn elektrycznych wirujących lub przetwornic staty-
cznych,
- produkcję transformatorów elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.10.B,
- produkcji prądnic samochodowych i rozruszników, sklasyfikowanej
w 31.61.Z,
- produkcji diod, sklasyfikowanej w 32.10.Z.

31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy,
konserwacji i przezwajania silników elektrycznych,
prądnic i transformatorów

31.20.A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję aparatury elektrycznej do przełączania i
zabezpieczania obwodów elektrycznych lub do przyłączania
obwodów elektrycznych: produkcję przełączników, bezpieczników,
ograniczników napięcia, ochronników przeciwprzepięciowych,
wtyczek, skrzynek przyłączeniowych, przekaźników, złączy,
opraw oświetleniowych,
- produkcję tablic kontrolno - rozdzielczych, paneli, konsoli,
szaf, pulpitów i innych baz.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji drutu i taśmy do bezpieczników, sklasyfikowanej w
27.44.B,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.20.B,
- produkcji elektrod węglowych lub grafitowych, sklasyfikowanej w
31.62.A,
- produkcji tablic, paneli, konsoli itp. stosowanych w sieciach
telefonicznych lub telegraficznych, sklasyfikowanej w 32.20.A.

31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej
i sterowniczej

31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję izolowanych przewodów, kabli, taśm i innych
izolowanych przewodów niezależnie od tego, czy są połączone
złączami, czy też nie,
- produkcję kabli światłowodowych do transmisji zakodowanych
danych: do zastosowań w telekomunikacji, do sterowania, do
transmisji danych i obrazów wideo, kabli koncentrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nieizolowanych przewodów z metali nieżelaznych,
sklasyfikowanej w 27.42.Z, 27.43.Z, 27.44.B, 27.45.Z,
- produkcji nieizolowanych lub izolowanych kabli metalowych nie
przewidywanych do wykorzystania jako przewodniki elektryczności,
sklasyfikowanej w 28.73.Z,
- produkcji wiązek przewodów elektrycznych, sklasyfikowanej w
31.61.Z,
- produkcji włókien optycznych lub kabli światłowodowych
przeznaczonych dla celów endoskopii, oświetleniowych, transmisji
obrazów sklasyfikowanej w 33.40.Z.

31.40.Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ogniw i baterii galwanicznych,
- produkcję akumulatorów elektrycznych oraz części do nich.

31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję żarówek i lamp wyładowczych:
- promienników lampowych ultrafioletu lub podczerwieni,
- lamp łukowych,
- żarówek i lamp błyskowych itp.,
- produkcję lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych:
- żyrandoli, lamp stołowych, biurkowych, nocnych lub
stojących na podłodze, w tym także lamp nieelektrycznych i
opraw oświetleniowych,
- elektrycznych lamp przenośnych,
- reklam świetlnych, podświetlanych tablic i znaków
informacyjnych, podświetlonych wizytówek itp.,
- oświetlenia ulicznego i zewnętrznego,
- choinkowych zestawów oświetleniowych,
- produkcję reflektorów.

31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i
pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję urządzeń zapłonu lub rozruchu w silnikach spalinowych
wewnętrznego spalania: iskrowników, cewek zapłonowych, świec
zapłonowych, prądnic rozruchowych, świec żarowych,
rozruszników, prądnic do pojazdów, generatorów, alternatorów,
regulatorów napięcia itp.,
- produkcję elektrycznego wyposażenia oświetleniowego oraz do
sygnalizacji wzrokowej lub dźwiękowej dla motocykli i pojazdów
mechanicznych: lamp, syren, sygnałów dźwiękowych itp.,
- produkcję wiązek przewodów elektrycznych,
- produkcję wycieraczek do szyb, urządzeń elektrycznych zapobiega-
jących oszronieniu lub zamgleniu szyb,
- produkcję prądnic do rowerów.

31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję elektrycznego wyposażenia sygnalizacyjnego,
bezpieczeństwa i regulacji ruchu pojazdów dla autostrad, dróg i
ulic, torów tramwajowych, szlaków kolejowych, szlaków wodnych
śródlądowych, portów morskich i lotniczych,
- produkcję różnorodnych urządzeń elektrycznych sygnalizacji
dźwiękowej i wizualnej: dzwonków, syren, tablic świetlnych,
alarmów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych itp.,
- produkcję elektromagnesów, w tym również sprzęgieł
elektromagnetycznych lub sprzęgieł z magnesem stałym,
sprzęgieł, hamulców, złączy, zacisków lub głowic podnoszących,
- produkcję elektrycznych izolatorów i opraw izolacyjnych, z
wyjątkiem szklanych i ceramicznych,
- produkcję osprzętu izolacyjnego dla maszyn i urządzeń elektry-
cznych, z wyjątkiem ceramicznych i z tworzyw sztucznych,
- produkcję elektrod węglowych lub grafitowych,
- produkcję rur dla przewodów elektrycznych oraz złączek do tych
rur, głównie na bazie metalu połączonego z materiałami
izolacyjnymi,
- produkcję różnorodnych urządzeń elektrycznych: produkcję
akceleratorów cząstek, generatorów sygnałów, wykrywaczy min,
detonatorów elektrycznych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji szklanych baniek do żarówek, sklasyfikowanej w 26.15.Z,
- produkcji ręcznych pistoletów natryskowych z napędem elektrycz-
nym, sklasyfikowanej w 29.24.A,
- produkcji elektrycznych kosiarek do trawników, sklasyfikowanej
w 29.32.A,
- produkcji golarek elektrycznych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.62.B,
- produkcji lamp elektronowych (łącznie z lampami z zimną katodą),
sklasyfikowanej w 32.10.Z,
- produkcji elektrycznych ręcznie obsługiwanych instrumentów
medycznych i dentystycznych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Podklasa ta nie obejmuje:
- naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych,
generatorów i transformatorów, sklasyfikowanych w 31.10.B,
- wykonywania instalacji elektrycznych, sklasyfikowanego w 45.31,
- instalowania sprzętu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego na
drogach, torach kolejowych itp., sklasyfikowanego w 45.34.Z.

32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i innych elementów
elektronicznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję lamp elektronowych z katodą zimną, gorącą lub
fotokatodą: telewizyjnych lamp obrazowych (kineskopów), lamp do
kamer telewizyjnych, przetworników i wzmacniaczy obrazów,
lamp mikrofalowych, lamp odbiorczych i wzmacniających itp.,
- produkcję diod, tranzystorów i innych podobnych elementów pół-
przewodnikowych,
- produkcję światłoczułych elementów półprzewodnikowych, łącznie
z ogniwami fotoelektrycznymi,
- produkcję kryształów piezoelektrycznych,
- produkcję elektronicznych układów scalonych i mikroukładów:
monolitycznych układów scalonych, hybrydowych układów
scalonych, mikroukładów i mikrozespołów, modułów tłoczonych,
mikromodułów i podobnych wyrobów,
- produkcję obwodów drukowanych,
- produkcję elektrycznych kondensatorów, łącznie z kondensatorami
do układów zasilających,
- produkcję oporników, w tym również oporników nastawnych i
potencjometrów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji grzejników oporowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- produkcji transformatorów, sklasyfikowanej w 31.10.A,
- produkcji przełączników, sklasyfikowanej w 31.20.A.

32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych
oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z
wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję urządzeń do transmisji telewizyjnej, w tym także pro-
dukcję telewizyjnych nadajników przekaźnikowych oraz nadajników
dla telewizji przemysłowej,
- produkcję kamer telewizyjnych,
- produkcję urządzeń transmisyjnych dla rozgłośni radiowych,
- produkcję urządzeń transmisyjnych dla radiotelefonii: urządzeń
nadawczych i odbiorczych, radiotelefonicznej aparatury przekaź-
nikowej, radiotelefonów, innych przekaźników itp.,
- produkcję radiotelefonicznych urządzeń odbiorczych,
- produkcję urządzeń dla telefonii przewodowej: aparatów telefo-
nicznych, faksów, central automatycznych i nieautomatycznych,
urządzeń teleksowych i dalekopisowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji części elektronicznych, sklasyfikowanej 32.10.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 32.20.B.

32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych

32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych,
urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z
wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odbiorników telewizyjnych, w tym również monitorów i
projektorów wideo,
- produkcję urządzeń do nagrywania i reprodukcji obrazu, w tym
także urządzeń nagrywająco-odtwarzających (kamery z możliwością
odtwarzania),
- produkcję odbiorników radiowych,
- produkcję magnetofonów szpulowych i innych urządzeń
rejestrujących dźwięk, w tym także urządzeń typu sekretarka
telefoniczna, magnetofonów kasetowych,
- produkcję urządzeń zapisujących dźwięk bez wzmacniacza (tzw.
deck), gramofonów, odtwarzaczy kasetowych, odtwarzaczy kompakto-
wych itp.,
- produkcję mikrofonów, głośników, słuchawek, słuchawek wkłada-
nych do ucha, wzmacniaczy i zestawów wzmacniających dźwięk,
- produkcję głowic do adapterów, głowic dźwiękowych, urządzeń
rejestrujących dźwięk na płytach, konsol, anten, anten
przekaźnikowych, układów obracających antenę, przetworników
kablowych, zwrotnic antenowych, dekoderów telewizyjnych,
- produkcję urządzeń elektroakustycznych, takich jak: domofony,
interkomy do przesyłania komend, urządzenia do tłumaczeń
symultanicznych, elektroniczne urządzenia do liczenia głosów
przy głosowaniu, urządzenia konferencyjne, urządzenia
przywoławcze, przenośne systemy dźwiękowe.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydawania i reprodukcji nagrań wcześniej zarejestrowanych
na płytach, dyskach lub taśmach wideo, sklasyfikowanego w
22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z, 92.11.Z,
- produkcji nie zapisanych nośników do rejestrowania dźwięku i
obrazu oraz nie zapisanych dysków i taśm komputerowych,
sklasyfikowanej w 24.65.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 32.30.B.

32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyj-
nego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem

Podklasa ta nie obejmuje:
- naprawy domowego sprzętu radiowego i telewizyjnego oraz innego
sprzętu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 52.72.Z,

33.10.A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz
przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyjątkiem
działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję instrumentów i sprzętu medycznego, chirurgicznego,
dentystycznego i weterynaryjnego, np.: elektrycznych urządzeń
diagnostycznych (elektrokardiografy, ultrasonografy), wiertarek
dentystycznych, sterylizatorów, instrumentów okulistycznych,
urządzeń nuklearnego rezonansu magnetycznego,
- produkcję strzykawek i igieł używanych w medycynie, luster,
reflektorów, endoskopów itp.,
- produkcję urządzeń wykorzystujących promienie Rentgena, alfa,
beta lub gamma używanych w medycynie lub w weterynarii: lamp
rentgenowskich, generatorów wysokiego napięcia, paneli
sterujących, tablic kontrolnych, monitorów itp.,
- produkcję mebli wykorzystywanych w medycynie, chirurgii,
stomatologii i weterynarii: stołów operacyjnych, łóżek szpital-
nych wyposażonych w różne mechanizmy, foteli dentystycznych,
- produkcję sprzętu do terapii mechanicznej, urządzeń do masażu,
urządzeń do przeprowadzania testów psychologicznych, urządzeń
do terapii tlenowej i ozonowej, respiratorów, masek gazowych itp.,
- produkcję sprzętu ortopedycznego: kul, pasów i szyn chirurgicz-
nych, protez zębowych, protez kończyn i protez innych części
ciała, aparatów słuchowych, stymulatorów serca, obuwia ortope-
dycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 24.42.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 33.10.B,
- produkcji termometrów, sklasyfikowanej w 33.20.A,
- produkcji szkieł korekcyjnych i opraw do nich, mikroskopów
optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego

33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego
przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję czułych wag laboratoryjnych,
- produkcję przyrządów pomiarowych i zapisujących wyniki
pomiarów lub do pomiarów matematycznych: łat mierniczych i taśm
geodezyjnych, sprawdzianów szczękowych, przyrządów pomiarowych
itp.,
- produkcję mikroskopów - innych niż mikroskopy optyczne i
urządzeń dyfrakcyjnych,
- produkcję przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru
wielkości elektrycznych: oscyloskopów, spektroskopów,
przyrządów do pomiaru częstotliwości, natężenia,
napięcia, oporności prądu itp.,
- produkcję przyrządów do pomiaru i kontroli wielkości
nieelektrycznych: liczników i detektorów promieniowania,
przyrządów testujących i regulujących pracę silników pojazdów
mechanicznych itp.,
- produkcję urządzeń i przyrządów nawigacyjnych, meteorologicz-
nych, geofizycznych i związanych z nimi instrumentów i aparatów:
przyrządów badawczo-pomiarowych, przyrządów i systemów wykorzy-
stywanych w oceanografii i hydrologii, sejsmografów, dalmierzy,
automatycznych pilotów, sekstansów, ultradźwiękowych przyrządów
sondujących, lotniczych systemów nawigacyjnych, radarów, urzą-
dzeń do zdalnego sterowania drogą radiową oraz urządzeń radio-
wych do nawigacji,
- produkcję liczników energii elektrycznej, wody, gazu, paliwa,
- produkcję przyrządów do testowania wytrzymałości mechanicznej
materiałów,
- produkcję przyrządów i instrumentów do przeprowadzania analiz
fizycznych lub chemicznych: polarymetrów, fotometrów, refrakto-
metrów, kalorymetrów, spektrometrów, mierników pH, wiskozymet-
rów, przyrządów do badania napięcia powierzchniowego itp.,
- produkcję przyrządów i instrumentów do pomiaru lub kontroli
przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy
i gazów: przepływomierzy, poziomowskazów, manometrów, liczników
energii cieplnej itp.,
- produkcję różnorodnych przyrządów, aparatów, instrumentów
lub urządzeń pomiarowych, kontrolnych i testujących:
hydrometrów, termometrów, barometrów, obrotomierzy,
taksometrów, krokomierzy, tachometrów, urządzeń mierzących
równowagę, wag, stanowisk badawczych, komparatorów itp.,
- produkcję optycznych przyrządów i instrumentów pomiarowo-
kontrolnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji pomp posiadających wmontowane urządzenia pomiarowe,
sklasyfikowanej w 29.12.Z,
- produkcji instrumentów medycznych i chirurgicznych, sklasyfikowa-
nej w 33.10.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 33.20.B,
- produkcji sprzętu sterującego procesami technologicznymi w
przemyśle, sklasyfikowanej w 33.30.Z,
- produkcji lornetek, optycznych przyrządów jednoobiektywowych
i innych podobnych przyrządów optycznych, sklasyfikowanej w
33.40.Z,
- produkcji mikroskopów optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych

33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi

Podklasa ta obejmuje:
- projektowanie i montowanie systemów do ciągłego sterowania
procesami przemysłowymi,
- projektowanie i montowanie zautomatyzowanych systemów
produkcyjnych, w skład których wchodzą różne maszyny, podajniki
i scentralizowany system sterowania.

33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotografi-
cznego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję elementów optycznych oprawionych lub nie oprawionych:
- nie szklanych i nie obrobionych elementów optycznych,

- pryzmatów, soczewek, szkieł optycznych, kolorowych filtrów
ze szkła, elementów polaryzujących itp. ze szkła lub innych
materiałów,
- włókien światłowodowych i kabli światłowodowych do
przesyłania obrazów "na żywo": endoskopów, oświetlaczy,
przekaźników obrazów "na żywo",
- szkieł do okularów i szkieł kontaktowych,
- oprawek do okularów, oprawek ze szkłami, niezależnie od tego
czy szkła są pracujące optycznie: okularów przeciwsłonecznych,
okularów ochronnych, okularów korekcyjnych itp.,
- produkcję instrumentów optycznych:
- mikroskopów optycznych, wyposażenia dla mikrofotografii i
mikroprojekcji, szkieł powiększających, lup, lup tkackich itp.,
- lornetek, lunet astronomicznych, celowników teleskopowych i
teleskopów obserwacyjnych, instrumentów astronomicznych itp.,
- laserów (z wyjątkiem diod laserowych) itp.,
- produkcję sprzętu fotograficznego i kinematograficznego:
- aparatów fotograficznych,
- projektorów, powiększalników i pomniejszalników fotograficznych,
- lamp wyładowczych (elektronicznych) i innych urządzeń błyskowych,
- urządzeń i wyposażenia dla laboratoriów fotograficznych i
kinematograficznych, urządzeń do projekcji światła poprzez
maski na światłoczułe materiały półprzewodnikowe, ekranów
projekcyjnych,
- naprawę profesjonalnego sprzętu fotograficznego i instrumentów
optycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wyrobów fotochemicznych, sklasyfikowanej w 24.64.Z,
- produkcji nie obrobionych elementów optycznych ze szkła,
sklasyfikowanej w 26.15.Z,
- produkcji kabli światłowodowych do transmisji zakodowanych
danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,
- produkcji żarówek do fotograficznych lamp błyskowych, sklasyfiko-
wanej w 31.50.Z,
- produkcji kamer telewizyjnych, sklasyfikowanej w 32.20.A,
- produkcji mikroskopów innych niż mikroskopy optyczne,
sklasyfikowanej w 33.20.A,
- produkcji instrumentów optycznych do pomiaru i aparatów
kontroli, sklasyfikowanej w 33.20.A.

33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję zegarów i zegarków wszelkich typów, łącznie z
mechanizmami zegarowymi montowanymi na płytach czołowych
urządzeń; obudów do zegarów i zegarków, łącznie z kopertami
z metali szlachetnych; mechanizmów zegarowych wszelkich
typów dla zegarów i zegarków,
- produkcję urządzeń rejestrujących czas, urządzeń do pomiaru,
rejestrowania lub wskazywania zarejestrowanych przedziałów
czasowych, np. parkometrów, sterujących urządzeń zegarowych,
wyłączników czasowych i innych urządzeń wyzwalających,
- produkcję części do zegarów i zegarków, np.: sprężyn,
kamieni, tarcz z podziałką, wskazówek, metalowych pasków i
bransolet, mostków, płyt i innych części.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych,
sklasyfikowanej w 19.20.Z.
- naprawy zegarków, zegarów i biżuterii, sklasyfikowanych w 52.73.Z.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę