Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 04 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 65 ..

I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ

Sekcja ta obejmuje:
- działalność związaną z zapewnieniem przewozu osób lub ładunków
środkami transportu lądowego (w tym rurociągami), wodnego i
powietrznego, w tym także drogą wynajmu sprzętu transportowego
wraz z kierowcą lub załogą oraz działalność wspierającą prze-
wozy, świadczoną zwłaszcza przez stacje, porty, dworce lotnicze
w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
- magazynowanie, składowanie i przechowywanie wszelkiego rodzaju
towarów,
- pośrednictwo przewozowe (spedycję), łącznie z pośrednictwem
w dokonywaniu odpraw celnych,
- organizowanie i obsługę ruchu turystycznego,
- działalność poczty i telekomunikacji.

60.10.Z Transport kolejowy

Podklasa ta obejmuje:
- pasażerski i towarowy transport kolejowy międzymiastowy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności wagonów sypialnych, sklasyfikowanej w 55.23.Z,
- działalności wagonów restauracyjnych, sklasyfikowanej w 55.30.A,
- transportu kolejowego miejskiego, sklasyfikowanego w 60.21.A,
- działalności terminali pasażerskich i towarowych, obsługi
cargo, magazynowania i innej działalności pomocniczej,
sklasyfikowanych w 63,
- konserwacji i drobnych napraw taboru kolejowego, sklasyfikowa-
nych w 63.21.Z,
- wynajmu pojazdów szynowych, sklasyfikowanego w 71.21.Z.

60.21.A Transport pasażerski miejski

Podklasa ta obejmuje:
- działalność zapewniającą miejski i podmiejski przewóz pasażerów po
wyznaczonych trasach i według ustalonego rozkładu jazdy.
Przewóz pasażerów może odbywać się za pomocą autobusów, tramwajów,
trolejbusów, kolei naziemnej i podziemnej,
- działalność autobusów szkolnych, autobusów i mikrobusów
przewożących pasażerów na trasach między lotniskiem czy stacją
kolejową a centrum miasta według rozkładu jazdy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- transportu w oparciu o wydzierżawione pojazdy wraz z kierowcą,
sklasyfikowanego w 60.22.Z.

60.21.B Transport pasażerski międzymiastowy drogowy

Podklasa ta obejmuje:
- działalność zapewniającą międzymiastowy przewóz pasażerów
autobusami po wyznaczonych trasach i według ustalonego rozkładu
jazdy.

60.21.C Pozostały pasażerski transport rozkładowy

Podklasa ta obejmuje:
- działalność kolejek linowych nadziemnych i wyciągów narciarskich,
- pasażerski transport rozkładowy lądowy, gdzie indziej nie
sklasyfikowany.

60.22.Z Działalność taksówek osobowych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na przewozie indywidualnych pasażerów
do ustalonych przez nich miejsc,
- działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych z
kierowcą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- transportu pasażerskiego pojazdami ciągnionymi przez zwierzęta,
sklasyfikowanego w 60.23.Z,
- transportu taksówkami wodnymi i powietrznymi, sklasyfikowanego
w 61.20.Z i 62.20.Z,
- transportu sanitarnego karetkami pogotowia ratunkowego,
sklasyfikowanego w 85.14.B.

60.23.Z Pozostały pasażerski transport lądowy

Podklasa ta obejmuje pozostały pozarozkładowy drogowy transport
pasażerski:
- pozarozkładowy transport pasażerski drogowy: czartery, przewóz
wycieczek, turystów,
- wynajem autokarów z kierowcą,
- transport pasażerski pojazdami ciągnionymi przez zwierzęta
lub napędzanymi siłą mięśni ludzkich.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu pojazdów ciągnionych przez zwierzęta bez usług woźniców,
sklasyfikowanego w 71.21.Z,
- transportu sanitarnego karetkami pogotowia ratunkowego,
sklasyfikowanego w 85.14.B.

60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

Podklasa ta obejmuje:
- transport pojazdami do przewozu cieczy i gazów,
- transport pojazdami do przewozu towarów w kontenerach,
- transport pojazdami do przewozu mebli,
- transport pojazdami do przewozu towarów sypkich luzem,
- transport towarów pozostałymi pojazdami specjalizowanymi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności agencji transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.A,
63.40.B, 63.40.C,
- przewozu pieniędzy i kosztowności samochodami pancernymi,
sklasyfikowanego w 74.60.Z,
- zbierania i wywożenia śmieci i odpadów sklasyfikowanej w 90.00.A.

60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi

Podklasa ta obejmuje:
- przewozy przesyłek pocztowych,
- przewozy pozostałych towarów pojazdami uniwersalnymi.

60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

Podklasa ta obejmuje:
- wynajem samochodów ciężarowych i innych pojazdów, do przewożenia
ładunków, z kierowcą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu samochodów ciężarowych bez kierowcy, sklasyfikowanego
w 71.21.Z.

60.30.Z Transport rurociągowy

Podklasa ta obejmuje:
- transport rurociągami gazów, cieczy, zawiesin i innych towarów,
- działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 11.10.B,
- dystrybucji gazu, wody lub pary wodnej, sklasyfikowanej odpowiednio
w 40.20.B, 40.30.B i 41.00.B.

61.10.A Transport morski

Podklasa ta obejmuje:
- rozkładowy i pozarozkładowy transport pasażerów lub ładunków
na pełnym morzu,
- działalność morskich statków wycieczkowych,
- działalność promów morskich,
- holowanie i pchanie w transporcie morskim,
- wynajem środków transportu morskiego z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności restauracji i barów na pokładach statków,
sklasyfikowanej w 55.30.A, i 55.40.Z,
- obsługi ładunków, magazynowania towarów, obsługi portów i innej
działalności pomocniczej, np. dokowania, pilotowania, holowania,
ratownictwa okrętowego, sklasyfikowanych w 63,
- wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi, sklasyfikowanego w 71.22.Z.

61.10.B Przybrzeżny transport wodny

Podklasa ta obejmuje:
- rozkładowy i pozarozkładowy transport pasażerów lub ładunków
na wodach przybrzeżnych,
- działalność promów i statków wycieczkowych innych niż morskie,
taksówek wodnych itp.,
- holowanie i pchanie w przybrzeżnym transporcie wodnym,
- wynajem środków transportu przybrzeżnego z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności restauracji i barów na pokładach statków,
sklasyfikowanej w 55.30.A, i 55.40.Z,
- obsługi ładunków, magazynowania towarów, obsługi portów i innej
działalności pomocniczej, np. dokowania, pilotowania, holowania,
ratownictwa okrętowego, sklasyfikowanych w 63,
- wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi, sklasyfikowanego w 71.22.Z.

61.20.Z Śródlądowy transport wodny

Podklasa ta obejmuje:
- rozkładowy i pozarozkładowy transport pasażerów lub ładunków
na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach
i wewnątrz portów, zatok i w dokach,
- działalność śródlądowych statków wycieczkowych i jachtów,
- holowanie i pchanie w śródlądowym transporcie wodnym,
- wynajem sprzętu transportu śródlądowego z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności restauracji i barów na pokładach statków,
sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,
- obsługi ładunków, magazynowania towarów, obsługi portów i innej
działalności pomocniczej, np. dokowania, pilotowania, holowania,
sklasyfikowanych w 63,
- wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi, sklasyfikowanych
w 71.22.Z,
- wynajmu niepełnomorskich łodzi rekreacyjnych bez załogi,
sklasyfikowanego w 71.40.Z.

62 TRANSPORT LOTNICZY

Dział ten obejmuje lotniczy i kosmiczny transport pasażerski i
towarowy.

Dział ten nie obejmuje:
- opylania upraw roślinnych sklasyfikowanego w 01.41.A,
- wykonywania generalnych przeglądów i remontów samolotów i silników
lotniczych sklasyfikowanych w 35.30.B,
- prowadzenia reklam w powietrzu sklasyfikowanego w 74.40.Z,
- wykonywania fotografii lotniczej sklasyfikowanego w 74.81.Z.


62.10.Z Rozkładowy transport lotniczy

Podklasa ta obejmuje:
- transport lotniczy pasażerów lub ładunków na stałych trasach
i według ustalonego rozkładu lotów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- regularnych lotów czarterowych, sklasyfikowanych w 62.20.Z.

62.20.Z Pozarozkładowy transport lotniczy

Podklasa ta obejmuje:
- lotniczy transport pasażerów lub ładunków nie objęty rozkładem
lotów,
- stałe regularne loty czarterowe,
- wynajem środków transportu lotniczego z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu środków transportu lotniczego bez załogi, sklasyfikowanego
w 71.23.Z.

62.30.Z Transport kosmiczny

Podklasa ta obejmuje:
- wystrzeliwanie satelitów i pojazdów kosmicznych,
- transport kosmiczny pasażerów i ładunków.

63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich

Podklasa ta obejmuje:
- załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu
pasażerów w portach morskich,

Podklasa ta nie obejmuje:
- przeładunku towarów w portach śródlądowych, sklasyfikowanego
w 63.11.B,
- działalności portów morskich i śródlądowych, sklasyfikowanej
w 63.22.A.

63.11.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych

Podklasa ta obejmuje:
- załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu
pasażerów w portach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- przeładunku towarów w portach morskich, sklasyfikowanego
w 63.11.A,
- działalności portów morskich i śródlądowych, sklasyfikowanej
w 63.22.A.

63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podklasa ta obejmuje:
- załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu
pasażerów w pozostałych punktach przeładunkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- przeładunku towarów w portach morskich, sklasyfikowanego
w 63.11.A,
- przeładunku towarów w portach śródlądowych, sklasyfikowanego
w 63.11.B,
- działalności dworców kolejowych i autobusowych, sklasyfikowanej
w 63.21.Z,
- działalności portów lotniczych, sklasyfikowanej w 63.23.A.

63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich

Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na magazynowaniu, składowaniu i
przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów, np. w silosach
zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia,
chłodniach składowych, zbiornikach magazynowych znajdujących
się w portach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności polegającej na magazynowaniu i przechowywaniu
towarów w portach śródlądowych, sklasyfikowanej w 63.12.B.

63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach
śródlądowych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na magazynowaniu, składowaniu i
przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów, np. w silosach
zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia,
chłodniach składowych, zbiornikach magazynowych znajdujących
się w portach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności polegającej na magazynowaniu i przechowywaniu
towarów w portach morskich, sklasyfikowanej w 63.12.A.
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach

Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na magazynowaniu, składowaniu i
przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów, np. w silosach
zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia,
chłodniach składowych, zbiornikach magazynowych znajdujących
się na terenie składowisk, innych niż port morski lub
śródlądowy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności polegającej na magazynowaniu i przechowywaniu
towarów sklasyfikowanej w 63.12.A (w portach morskich)oraz w
63.12.B (w portach śródlądowych),
- działalności parkingów samochodowych, sklasyfikowanej w 63.21.Z.

63.21.Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy

Podklasa ta obejmuje:
- działalność kolejowych i autobusowych dworców pasażerskich i stacji
towarowych: sprzedaż i rezerwację biletów, obsługę bagażu,
działalność stacji towarowych zarówno kolejowych jak i drogowych,
- działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami,
garażami,
- przechowywanie przyczep kempingowych (zimowe).

Podklasa ta nie obejmuje:
- przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 63.11.A, 63.11.B, 63.11.C,
- wynajmu lub dzierżawy zamykanych garaży lub budynków garażowych
dla pojazdów na okres dłuższy niż miesiąc, sklasyfikowanych
w 70.20.Z.

63.22.A Działalność portów morskich i śródlądowych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność portów i dróg wodnych morskich i śródlądowych,
- działalność dworców pasażerskich żeglugi morskiej i przybrzeżnej,
- działalność dworców pasażerskich żeglugi śródlądowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- holowania i pchania, sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu)
i 61.10.B (na wodach przybrzeżnych) oraz 61.20.Z (na wodach śródlądowych),
- przeładunku w portach, sklasyfikowanego w 63.11.A (w portach morskich)
i 63.11.B (w portach śródlądowych).

63.22.B Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej

Podklasa ta obejmuje:
- usługi pilotowania, cumowania,
- usługi pomocy nawigacyjnej: radionawigacyjnej i radiolokacyjnej,
- usługi ratownictwa wodnego,
- kontrolę ruchu na szlakach wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- holowania i pchania, sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu)
i 61.10.B (na wodach przybrzeżnych) oraz 61.20.Z (na wodach śródlądowych),
- przeładunku w portach, sklasyfikowanego w 63.11.A (w portach morskich)
i 63.11.B (w portach śródlądowych).

63.22.C Pozostała działalność wspomagająca transport wodny, gdzie indziej
nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- działalność latarni morskich,
- działalność nadzoru i kontroli związaną z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania dróg i obiektów wodnych, w tym dotyczącą oznakowania nawigacyjnego torów wodnych,
- inną działalność wspomagającą transport wodny, gdzie indziej nie sklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- holowania i pchania, sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu)
i 61.10.B (na wodach przybrzeżnych) oraz 61.20.Z (na wodach śródlądowych),
- przeładunku w portach, sklasyfikowanego w 63.11.A ( w portach morskich) i
63.11.B (portach śródlądowych).

63.23.A Działalność portów lotniczych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność portów lotniczych,
- działalność dworców lotniczych.

63.23.B Kontrola ruchu lotniczego

Podklasa ta obejmuje:
- kontrolę ruchu lotniczego.

63.23.C Naziemna obsługa statków powietrznych

Podklasa ta obejmuje:
- naziemną obsługę statków powietrznych.

63.23.D Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- działalność szkół pilotażu dla lotnictwa cywilnego,
- inną działalność wspomagającą transport lotniczy, gdzie indziej nie sklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności szkoleniowej dla pilotów nieprofesjonalnych,
sklasyfikowanej w 80.41.Z.

63.30.A Działalność biur podróży

Podklasa ta obejmuje:
- organizowanie imprez turystycznych, w tym wycieczek turystycznych z kompleksowym programem imprez uwzględniającym zarówno transport jak i zakwaterowanie.

63.30.B Działalność agencji podróży
Podklasa ta obejmuje:
- usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez uwzględniającym zarówno transport jak i zakwaterowanie.

63.30.C Działalność biur turystycznych

Podklasa ta obejmuje:
- usługi informacji turystycznej,
- usługi doradztwa turystycznego,
- rezerwację miejsc noclegowych,
- rezerwację i sprzedaż biletów i wycieczek miejscowych.

63.30.D Pozostała działalność turystyczna

Podklasa ta obejmuje:
- usługi świadczone przez pilotów wycieczek,
- usługi przewodników turystycznych.

63.40.A Działalność morskich agencji transportowych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność agentów morskich statków pasażerskich,
- spedycję frachtu,
- organizację lub przygotowywanie, przez morskie agencje transportowe,
transportu morskiego w imieniu nadawcy ładunku,
- przyjmowanie przesyłek indywidualnych i grupowych przez morskie
agencje transportowe,
- wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez morskie
agencje transportowe,
- działalność agentów celnych, działalność agentów spedycji towarowej
morskich agencji transportowych,
- działalność morskich agencji transportowych związaną z obsługą
towarową, np. przepakowywanie, rozpakowywanie, sprawdzanie jakości,
ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności śródlądowych wodnych agencji transportowych, sklasyfikowanej
w 63.40.B,
- działalności związanej z organizacją ubezpieczenia towarów w
transporcie, sklasyfikowanej w 67.20.Z.

63.40.B Działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność agentów śródlądowych statków pasażerskich,
- organizację lub przygotowywanie, przez śródlądowe wodne agencje
transportowe, transportu w imieniu nadawcy ładunku,
- przyjmowanie przesyłek indywidualnych i grupowych przez śródlądowe
wodne agencje transportowe,
- wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez śródlądowe
wodne agencje transportowe,
- działalność agentów celnych, działalność agentów spedycji towarowej
śródlądowych wodnych agencji transportowych,
- działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych związaną z
obsługą towarową, np. przepakowywanie, rozpakowywanie, sprawdzanie
jakości, ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej
w 63.40.A,
- działalności związanej z organizacją ubezpieczenia towarów w
transporcie, sklasyfikowanej w 67.20.Z.
63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych

Podklasa ta obejmuje:
- organizację lub przygotowywanie, przez pozostałe agencje
transportowe, transportu w imieniu nadawcy ładunku,
- przyjmowanie przesyłek indywidualnych i grupowych przez pozostałe
agencje transportowe,
- wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez pozostałe
agencje transportowe,
- działalność agentów celnych, działalność agentów spedycji towarowej
pozostałych agencji transportowych,
- działalność pozostałych agencji transportowych związaną z obsługą
towarową, np. przepakowywanie, rozpakowywanie, sprawdzanie
jakości, ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.A,
- działalności śródlądowych wodnych agencji transportowych, sklasyfikowanej
w 63.40.B,
- działalności kurierów, sklasyfikowanej w 64.12.Z,
- działalności związanej z organizacją ubezpieczenia towarów w
transporcie, sklasyfikowanej w 67.20.Z.

64.11.Z Działalność poczty państwowej

Podklasa ta obejmuje:
- zbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych, paczek pocztowych i doręczanie przekazów pocztowych adresatom w kraju i za granicę,
- usługi świadczone w okienkach pocztowych np.: sprzedaż znaczków pocztowych,
obsługa przesyłek pocztowych,
- usługi pozostałe, np.: poste-restante, wynajmowanie skrytek pocztowych,
- kolportaż prasy,
- działalność kurierska świadczona w zakresie określonym koncesją.

Podklasa ta nie obejmuje:
- operacji kredytowych i oszczędnościowych oraz innych operacji
finansowych realizowanych za pośrednictwem poczty państwowej,
sklasyfikowanych w 65.12.B.

64.12 Działalność pocztowa podmiotów innych niż poczta państwowa

64.12.A Działalność kurierska

Podklasa ta obejmuje:
- zbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek w gwarantowanym terminie i w zakresie przedmiotowym określonym koncesją.

64.12.B Działalność pocztowa

Podklasa ta obejmuje:
- zbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych i paczek w zakresie
przedmiotowym (rodzaj przesyłki, kategoria wagowa) nie zastrzeżonych dla poczty państwowej.

Podklasa nie obejmuje działalności kurierskiej sklasyfikowanej w 64.12.A.

64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia

Podklasa ta obejmuje:
- łączność telefoniczną z abonentami stacjonarnymi za pomocą technologii przewodowej lub radiowej w stacjonarnej sieci telefonicznej,
- łączność telegraficzną lub teleksową w stacjonarnej sieci telegraficznej.

64.20.B Telefonia ruchoma

Podklasa ta obejmuje:
- łączność telefoniczną z abonentami ruchomymi za pomocą technologii bezprzewodowej w sieci telefonii ruchomej typu komórkowego.

64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka

Podklasa ta obejmuje:
- przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniami przetwarzania danych lub zapewnianie połączeń w sieciach teleinformatycznych.

64.20.D Radiokomunikacja

Podklasa ta obejmuje:
- usługi telekomunikacyjne realizowane przy pomocy urządzeń radiokomunikacyjnych, z wyłączeniem usług określonych w podklasach 64.20.A, 64.20.B i 64.20.C.

64.20.E Radiodyfuzja

Podklasa ta obejmuje:
- przesyłanie, nadawanie lub odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego w celu bezpośredniego jego odbioru przez ogół obywateli.

64.20.F Telewizja kablowa

Podklasa ta obejmuje:
- przesyłanie do abonentów sieci kablowej sygnałów telewizyjnych lub radiowych.

64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne

Podklasa ta obejmuje:
- pozostałe usługi telekomunikacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności w zakresie przyjmowania zgłoszeń telefonicznych, sklasyfikowanej w 74.83.Z,
- produkcji programów radiowych i telewizyjnych, w połączeniu z nadawaniem,
sklasyfikowanej w 92.20.Z.

J POŚREDNICTWO FINANSOWE

Sekcja ta obejmuje gromadzenie i podział funduszów łącznie
z funduszami ubezpieczeniowymi - jednak bez funduszów związanych
z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi - oraz działalność
pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym:
- działalność emisyjną, kredytową, zarządzania rezerwami
dewizowymi i nadzoru nad operacjami bankowymi prowadzoną przez
bank centralny,
- gromadzenie i podział funduszów przez inne instytucje pieniężne,
- pośrednictwo finansowe, udzielanie kredytów, w tym pożyczek
finansowych (leasing finansowy),
- administrowanie rynkiem finansowym i działalność pomocniczą
związaną z pośrednictwem finansowym,
- gromadzenie i podział funduszów emerytalnych, z wyłączeniem
funduszów związanych z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I
FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH

Dział ten obejmuje działalność związaną z pozyskiwaniem i redystrybucją
środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe lub emerytalno-
rentowe i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

UWAGA:
Działalność związana z obsługą kart kredytowych, sklasyfikowana jest
zgodnie z rodzajem działalności jednostki oferującej te usługi.

65.1 Pośrednictwo pieniężne

Grupa ta obejmuje pozyskiwanie funduszy w formie depozytów, które są wykorzystywane w celu powiększenia ich wartości.
Depozyty definiuje się jako fundusze o wartości ustalonej w przeliczeniu
pieniężnym, pozyskane na zasadzie wkładów terminowych, które w kontekście
klasyfikacji rodzajów działalności- są, wyjąwszy bankowość centralną, pozafinansowe.

65.11.Z Działalność banku centralnego

Podklasa ta obejmuje:
- emisję krajowej waluty oraz prowadzenie polityki pieniężnej,
- utrzymywanie krajowych rezerw dewizowych,
- nadzorowanie operacji bankowych,
- przyjmowanie depozytów.

65.12.A Pozostała działalność bankowa

Podklasa ta obejmuje pośrednictwo pieniężne i kredytowe prowadzone
przez banki inne niż bank centralny.

65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie
sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje także pocztową obsługę kredytów i oszczędności.

65.2 Pozostałe pośrednictwo finansowe

Grupa ta obejmuje pośrednictwo finansowe inne niż prowadzone przez
instytucje pieniężne.

65.21.Z Leasing finansowy

Podklasa ta obejmuje:
- odpłatne dzierżawy, których okres w przybliżeniu pokrywa się z
przewidywanym czasem amortyzacji środków trwałych, a dzierżawca
otrzymuje wszelkie zyski płynące z dzierżawy i ponosi wszelkie
ryzyko związane z posiadanym prawem własności.

Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w 71 w odpowiednich
podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr.

65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

Podklasa ta obejmuje pośrednictwo finansowe, dotyczące przede
wszystkim udzielania pożyczek przez instytucje nie objęte
pośrednictwem pieniężnym:
- udzielanie kredytów konsumpcyjnych,
- zapewnienie długoterminowego finansowania działalności
przemysłowej,
- pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,
- udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne
instytucje, przyjmujące również depozyty,
- factoring.

Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w 71.

65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie
sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje inne rodzaje pośrednictwa finansowego
związane głównie z dystrybucją środków finansowych w inny sposób
niż udzielanie pożyczek:
- lokowanie w papiery wartościowe, np..: akcje, obligacje, weksle,
poręczenia itp.,
- transakcje na własny rachunek dokonywane przez osoby obracające
papierami wartościowymi,
- lokaty nieruchomościowe, prowadzone przede wszystkim na
potrzeby innych rodzajów pośrednictwa finansowego (np..w
przypadku majątku grup powierniczych),
- wystawianie swapów (transakcja finansowa polegająca na umowie dwóch stron na wzajemną wymianę płatności odsetek od ustalonej kwoty w regularnych odstępach czasu do dnia wygaśnięcia kontraktu), dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających z wykorzystaniem papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- obrotu papierami wartościowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w
67.12.Z,
- sprzedaży, dzierżawy, wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanych w 70,
- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w 71.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę