Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 24 września 2023 napisz DONOS@

(PKD) 40 .. - 45 ..

E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Sekcja ta obejmuje:
- wytwarzanie, przesyłanie i dostarczanie przez sieci odbiorcom
finalnym energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej i gorącej
wody oraz pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie
wody do celów spożywczych, gospodarczo-bytowych i przemysłowych.

Sekcja ta nie obejmuje:
- transportu rurociągami od producenta do dystrybutora, objętego
SEKCJĄ I i wydobycia gazu ziemnego, objętego SEKCJĄ C.

40.10.A Wytwarzanie energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:
- wytwarzanie energii elektrycznej w każdy sposób: w elektro-
ciepłowniach, elektrowniach atomowych lub wodnych, za pomocą
turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i innych źródeł.

40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:
- przesyłanie energii elektrycznej sieciami przesyłowymi najwyższych napięć.

40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:
- dystrybucję energii elektrycznej.

40.20.A Wytwarzanie paliw gazowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję paliw gazowych o standardowej wartości opałowej oraz ustalonym składzie chemicznym poprzez oczyszczanie, mieszanie, regazyfikację, gazyfikację paliw stałych i ciekłych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności koksowni, sklasyfikowanej w 23.10.,
- wytwarzania produktów w wyniku rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 23.20.A,
- wytwarzania gazów technicznych, sklasyfikowanego w 24.11.Z,
- transportu gazów rurociągami, sklasyfikowanego w 60.30.Z.

40.20.B Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

Podklasa ta obejmuje:
- dystrybucję wszelkiego rodzaju paliw gazowych w systemie sieciowym.

Podklasa ta nie obejmuje:
- dystrybucji gazu ciekłego w butlach.

40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ciepła zawartego w parze wodnej i gorącej wodzie, w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach (zawodowych i przemysłowych),
- produkcję wody schłodzonej i lodu dla celów chłodniczych.

40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

Podklasa ta obejmuje:
- dystrybucję ciepła zawartego w parze wodnej i gorącej wodzie (w tym ciepła uzyskanego ze źródeł geotermalnych) za pośrednictwem sieci rurociągów,
- dystrybucję wody schłodzonej i lodu dla celów chłodniczych.

41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- pobór i uzdatnianie wody dla: mieszkań, instytucji,
zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i dla innych
użytkowników,
- odsalanie wody morskiej w celu produkcji wody, traktowane jako
działalność podstawowa.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z systemem irygacyjnym w rolnictwie,
sklasyfikowanej w 01.41.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 41.00.B,
- odprowadzania i oczyszczania wody obiegowej wyłącznie w celu lik-
widacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 90.00.D.

41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej w zakresie systemów irygacyjnych dla potrzeb
rolnictwa, sklasyfikowanej w 01.41.A.

F BUDOWNICTWO

Sekcja ta obejmuje:
- działalność polegającą na wznoszeniu budynków
i budowli począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany
zakres robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie
elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie
dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i
wykończeniowych, prowadzonych w wykonawstwie bezpośrednim i
podwykonawstwie.
We wszystkich kategoriach tej sekcji zawarte są odpowiednio prace
związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem,
modernizacją, konserwacją i użytkowaniem stałych i tymczasowych
obiektów budowlanych.

Sekcja ta nie obejmuje:
- projektowania, prac geologicznych i geodezyjno - kartograficznych
objętych sekcją K.

45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty
ziemne

Podklasa ta obejmuje:
- burzenie i rozbiórkę budynków, budowli i innych obiektów
budowlanych, a także sprzedaż materiałów budowlanych
pochodzących z rozbiórki,
- odwadnianie terenu budowy,
- oczyszczanie terenu budowy,
- usuwanie głazów, przeszkód naturalnych oraz inne działania
przygotowawcze na placu budowy,
- roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów dla różnych konstrukcji,
niwelacja terenu, przemieszczanie ziemi,
- przygotowanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie
nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża,
- drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podklasa ta obejmuje:
- wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki
gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i
podobnych,
- wiercenia poziome dla przeprowadzenia kabli lub drenów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych
w 11.20.Z,
- wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 45.25.B,
- poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzenia
badań geofizycznych i geologicznych oraz sejsmicznych,
sklasyfikowanych w 74.20.B.

45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z
wznoszeniem budynków

Podklasa ta obejmuje wznoszenie:
- budynków mieszkalnych i budynków zamieszkania zbiorowego
stałego i okresowego zamieszkania,
- budynków nauki, oświaty i wychowania,
- budynków kultury i sztuki, radia i telewizji oraz budynków
sakralnych,
- budynków ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- budynków kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
- budynków administracyjnych i pozostałych budynków użytku
publicznego,
- budynków składowych,
- budynków przemysłowych i pomocniczych,
- budynków produkcyjnych rolnictwa,
- budynków transportu i łączności,
- budynków handlowo-usługowych i pozostałych budynków niemieszkal-
nych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowa-
nych, sklasyfikowanych w 45.21.G,
- budowy specjalistycznych szkieletów konstrukcyjnych wysokich
budynków z betonu, sklasyfikowanej w 45.25.B.

45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
mostowych

Podklasa ta obejmuje:
- budowę mostów, wiaduktów i estakad drogowych (w tym autostrado-
wych),
- budowę mostów, wiaduktów i estakad kolejowych,
- budowę pozostałych mostów, wiaduktów i estakad,
- budowę tuneli i przejść podziemnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy dróg szynowych, dróg kołowych i pasów startowych, sklasy-
fikowanej w 45.23.A.

45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i
telekomunikacyjnych - przesyłowych

Podklasa ta obejmuje:
- budowę rurociągów przesyłowych: wody, pary wodnej, produktów
naftowych, gazu, itp.
- budowę linii elektroenergetycznych przesyłowych, napowietrznych
i kablowych,
- budowę trakcyjnych kolejowych linii elektroenergetycznych,
- budowę linii telekomunikacyjnych międzymiastowych i okręgowych,
napowietrznych i kablowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej związanej z wydobywaniem ropy naftowej i gazu
ziemnego, sklasyfikowanej w 11.20.Z,
- budowy sieci rozdzielczej (lokalnej) wody, pary wodnej, gazu,
sklasyfikowanej w 45.21.D,
- budowy pozostałych rurociągów lokalnych, sklasyfikowanej w
45.21.D,
- budowy rozdzielczych (lokalnych) linii elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych linii miejscowych, sklasyfikowanej w 45.21.D,

45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych -lokalnych

Podklasa ta obejmuje:
- budowę rozdzielczych (lokalnych) rurociągów gazowych, wodnych
i kanalizacyjnych,
- budowę rozdzielczych (lokalnych) linii elektroenergetycznych,
napowietrznych i kablowych,
- budowę telekomunikacyjnych linii miejscowych, napowietrznych i
kablowych,
- budowę obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej (stacji
transformatorowych, podstacji, stacji pomp itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy rurociągów przesyłowych, sklasyfikowanej w 45.21.C,
- budowy przesyłowych linii elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych, sklasyfikowanej w 45.21.C.

45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- budowę obiektów górniczych,
- budowę elektrowni,
- wznoszenie budowli przemysłowych (pieców hutniczych i koksowni-
czych, odlewni żelaza itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
- wznoszenia budynków produkcyjnych, hal przemysłowych i budynków
składowych, sklasyfikowanego w 45.21.A,
- wykonywania instalacji budowlanych, sklasyfikowanego w 45.3.

45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych

Podklasa ta obejmuje:
- roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów, boisk
sportowych, torów wyścigowych itp.,
- roboty ogólnobudowlane związane z budową basenów kąpielowych,
- roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów
sportowych,
- roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów do uzdatniania i
oczyszczania wody,
- roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów
inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w
45.11.Z,
- robót nawierzchniowych, sklasyfikowanych w 45.23.B.

45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu
i wznoszenia budynków i budowli z elementów
prefabrykowanych

Podklasa ta obejmuje:
- montowanie kompletnych budynków i budowli z elementów
prefabrykowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- montowania budynków i budowli z elementów prefabrykowanych przez
producentów tych elementów, sklasyfikowanego odpowiednio w działach
20, 26 i 28,
- montowania konstrukcji stalowych, sklasyfikowanego w 45.25.C.

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- instalowanie rynien i rur spustowych,
- pokrywanie dachów blachą, papą, dachówkami i innymi materiałami
pokryciowymi,
- malowanie dachów,
- zabezpieczanie budynków przed wpływami atmosferycznymi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- robót izolacyjnych, sklasyfikowanych w 45.32.Z.

45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych

Podklasa ta obejmuje:
- budowę dróg kołowych miejskich i zamiejskich (drogi, ulice,
autostrady, itp.),
- budowę dróg szynowych,
- budowę kolei linowych,
- budowę pasów startowych, dróg kołowania oraz płyt lotniskowych,
- malowanie znaków drogowych na jezdniach, parkingach itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w
45.11.Z,
- budowy obiektów mostowych, sklasyfikowanej w 45.21.B.

45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów
sportowych

Podklasa ta obejmuje:
- roboty nawierzchniowe związane z budową boisk i stadionów
sportowych,
- roboty nawierzchniowe związane z budową pływalni i basenów
sportowych,
- roboty nawierzchniowe związane z budową nartostrad, torów
saneczkowych, kortów tenisowych i pozostałych obiektów sportowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w
45.11.Z,
- wznoszenia budynków dla potrzeb obiektów sportowych, sklasyfiko-
wanego w 45.21.A,
- budownictwa obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 45.21.F.

45.24.A Budowa portów morskich

Podklasa ta obejmuje:
- budowę portów morskich,

Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy dróg wodnych, portów rzecznych, budowy tam i zapór wodnych,
pogłębiania dna dróg i zbiorników wodnych, regulacji rzek
i potoków górskich sklasyfikowanych w 45.24.B.

45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej

Podklasa ta obejmuje:
- budowę dróg wodnych, portów rzecznych,
- budowę tam i zapór wodnych,
- pogłębianie dna dróg i zbiorników wodnych,
- regulację rzek i potoków górskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy portów morskich, sklasyfikowanej w 45.24.A.

45.25.A Stawianie rusztowań

Podklasa ta obejmuje:
- montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych,
łącznie z ich wypożyczaniem.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wypożyczania rusztowań bez ich montowania i demontowania,
sklasyfikowanego w 71.32.Z.

45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem

Podklasa ta obejmuje:
- budowę fundamentów,
- wbijanie pali,
- fundamentowanie na kesonach,
- specjalistyczne roboty betoniarskie,
- wiercenie i obudowywanie studni.

45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia
konstrukcji stalowych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność prowadzoną przez wykonawców wyspecjalizowanych we
wznoszeniu konstrukcji stalowych budynków i budowli.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji konstrukcji stalowych przez producentów tych konstrukcji,
sklasyfikowanej w 28.11.A i 28.11.B,
- montażu konstrukcji przez ich producenta, sklasyfikowanego w 28.11.C.

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich

Podklasa ta obejmuje:
- działalność wykonawców wyspecjalizowanych w prowadzeniu robót
murarskich.

45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,
gdzie indziej nie sklasyfikowanych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność prowadzoną przez wykonawców
wyspecjalizowanych w jednym określonym rodzaju robót wymagającym
specjalistycznej wiedzy i sprzętu, gdzie indziej nie sklasyfikowaną.

45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej wewnątrz
budynków i budowli wraz z instalowaniem osprzętu elektrycznego,
- zakładanie instalacji elektrycznych dla sprzętu grzewczego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania instalacji alarmowych, przeciwpożarowych i przeciw-
włamaniowych oraz anten telewizyjnych i radiowych, sklasyfikowanych w
45.31.B,
- instalowania dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów,
sklasyfikowanych w 45.31.C,
- wykonywania instalacji telekomunikacyjnych, sklasyfikowanych w
45.31.D.

45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie w budynkach i budowlach instalacji alarmowych,
przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp.,
- instalowanie anten telewizyjnych i radiowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania instalacji telekomunikacyjnych, sklasyfikowanych w
45.31.D,
- instalowania izolacji przeciwpożarowych, sklasyfikowanych w
45.32.Z,
- instalowania przeciwpożarowego systemu zraszającego,
sklasyfikowanego w 45.33.B.

45.31.C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów

Podklasa ta obejmuje:
- instalowanie dźwigów osobowych i towarowych, ruchomych schodów i ruchomych
chodników.

45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach
i budowlach,
- wykonywanie strukturalnych sieci komputerowych w budynkach.

45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych,
przeciwwstrząsowych, przeciwpożarowych, przeciw promieniowaniu
i innych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- robót zabezpieczających przed wpływami atmosferycznymi,
sklasyfikowanych w 45.22.Z.

45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
doprowadzających gorącą wodę, parę lub powietrze do pomieszczeń
ogrzewanych,
- zakładanie przewodów i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zakładania instalacji elektrycznych dla sprzętu grzewczego,
sklasyfikowanego w 45.31.A,

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- instalowanie przeciwpożarowego systemu zraszającego,
- budowę dołów gnilnych (szamb).

Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynku
lub budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D,
- budowy sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynków i
budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D.

45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych

Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie instalacji gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy sieci rozdzielczej gazu doprowadzającej gaz do budynków
i budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D,
- zakładania instalacji gazowej centralnego ogrzewania sklasyfikowanej
w 45.33.A.

45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych dróg,
szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych,
- instalowanie markiz i zasłon w budynkach,
- montaż płotów, ogrodzeń, balustrad i podobnych konstrukcji,
- pozostałe budowlane prace instalacyjne, gdzie indziej nie
sklasyfikowane.

45.41.Z Tynkowanie

Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- zakładanie siatek i listew podtynkowych w budynkach i budowlach,
- zakładanie suchych tynków.

45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie elementów stolarki budowlanej: drewnianych, z
tworzyw sztucznych, metalowych i z innych materiałów,
- wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane i inne elementy
wbudowywane nie pochodzące z produkcji własnej jednostki
wyposażającej,
- instalowanie boazerii, futryn drzwiowych i okiennych oraz żaluzji
z listewek z dowolnego materiału, podsufitek na konstrukcji
metalowej, nie pochodzące z produkcji własnej jednostki instalującej,
- wykonywanie drewnianych przegród ruchomych i ścianek działowych
z drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:
- układania parkietów i innych podłóg drewnianych, sklasyfikowanego
w 45.43.A.

45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podklasa ta obejmuje:
- układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek
podłogowych i ściennych wewnątrz i na zewnątrz budynków i
budowli,
- układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłóg i
ścian,
- układanie wykładzin dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych,
wykładzin z tworzyw sztucznych,
- wykładanie ścian i podłóg piaskowcem, marmurem, granitem itp.,
wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli,
- tapetowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zakładania suchych tynków, sklasyfikowanego w 45.41.Z,
- instalowania boazerii, sklasyfikowanego w 45.42.Z,
- sztukatorstwa, sklasyfikowanego w 45.43.B.
- wylewania betonowych posadzek, sklasyfikowanego w 45.25.E.

45.43.B Sztukatorstwo

Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie wewnętrznych dekoracji architektonicznych ze stiuku
lub gipsu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania zewnętrznych dekoracji architektonicznych, sklasyfi-
kowanego w 45.43.A.

45.44.A Malowanie

Podklasa ta obejmuje:
- wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
- malowanie obiektów inżynierskich lądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- malowania dachów, sklasyfikowanego w 45.22.Z,
- malowania zabezpieczającego przed działaniem wody, sklasyfikowanego
w 45.22.Z,
- malowania znaków na drogach i podobnych powierzchniach, sklasyfi-
kowanego w 45.23.A i 45.23.B.

45.44.B Szklenie

Podklasa ta obejmuje:
- szklenie okien,
- instalowanie pokryć szklanych, luster i innych elementów szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania ram okiennych, sklasyfikowanego w 45.42.Z.

45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podklasa ta obejmuje:
- czyszczenie zewnętrznych ścian budynków za pomocą piaskowania,
pary wodnej i podobnych metod,
- zakładanie w budynkach i budowlach dekoracyjnych elementów
metalowych,
- pozostałe budowlane prace wykończeniowe, gdzie indziej nie
sklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:
- czyszczenia wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 74.70.Z.

45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską

Podklasa ta obejmuje:
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych i burzących wraz z
obsługą operatorską,
- wynajem dźwigów samochodowych wraz z obsługą operatorską.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i burzących bez obsługi
operatorskiej, sklasyfikowanego w 71.32.Z.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę