Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 70 .. - 72 ..

K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE
Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sekcja ta obejmuje działalność gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
w zakresie:
- zagospodarowania, wynajmu i pozostałej obsługi nieruchomości,
- wynajmu środków transportowych, także i samochodów osobowych,
bez kierowcy (bez obsługi),
- wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi, wypożyczania artykułów
przeznaczenia osobistego i użytku domowego,
- prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i usług informatycznych,
- działalności z zakresu architektury, projektowania, geologii,
geodezji, kartografii i pozostałych usług inżynierskich,
- doradztwa, usług prawniczych, księgowych, reklamy, rekrutacji
pracowników itp..

70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek

Podklasa ta obejmuje:
- realizację projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującą
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub
przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży.

Podklasa ta nie obejmuje:
- prac budowlanych prowadzonych przez jednostki budowlane, sklasy-
fikowanych w 45.2.

70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podklasa ta obejmuje kupno i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek:
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
- budynków niemieszkalnych,
- gruntów i innych nieruchomości.

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

Podklasa ta obejmuje wynajem i eksploatację nieruchomości na
własny rachunek:
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
- budynków niemieszkalnych, z wyjątkiem obiektów wystawowych,
- gruntów i innych nieruchomości,
- długotrwały wynajem przewoźnych domów mieszkalnych lub mieszkań
umeblowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności hoteli, wynajmu pokoi gościnnych, kempingów, pól
namiotowych i innych miejsc zakwaterowania, sklasyfikowanych
w 55.1 i 55.2.

70.31.Z Działalność agencji obsługi nieruchomości

Podklasa ta obejmuje:
- pośrednictwo przy zakupie, sprzedaży, wynajmowaniu i wycenie
nieruchomości.

70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Podklasa ta obejmuje:
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zarządzania dobrami kulturalnymi i zabytkami, sklasyfikowanego
w 92.32.,
- zarządzania obiektami sportowymi, sklasyfikowanego w 92.61.Z.

70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

Podklasa ta obejmuje:
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zarządzania obiektami kulturalnymi, sklasyfikowanego w 92.32.,
zarządzania obiektami sportowymi, sklasyfikowanego w 92.61.Z.

71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ
WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Dział ten obejmuje leasing operacyjny, który jest zwykle długoterminową
dzierżawą.
Dział ten nie obejmuje leasingu finansowego, który jest zwykle
specjalną formą udzielania kredytu, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (do 3,5
tony) przeznaczonych głównie do przewozu osób, bez kierowcy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą, sklasyfikowanego
w 60.22.Z,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

Podklasa ta obejmuje wynajem lub dzierżawę środków transportu
lądowego, bez kierowcy (z wyjątkiem samochodów osobowych):
- pojazdów szynowych,
- ciężarówek, ciągników drogowych, autobusów, przyczep i naczep,
kontenerów,
- motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu lub dzierżawy ciężarówek lub innych pojazdów z kierowcą,
sklasyfikowanych w 60.23.Z i 60.24.C,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.22.Z Wynajem środków transportu wodnego

Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę środków transportu wodnego bez załogi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu lub dzierżawy środków transportu wodnego z załogą,
sklasyfikowanego w 61.10.A i B i 61.20.Z,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu łodzi rekreacyjnych, rowerów wodnych, sklasyfikowanego w
71.40.Z.

71.23.Z Wynajem środków transportu lotniczego

Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu środków transportu lotniczego z załogą, sklasyfikowanego
w 62.20.Z,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu balonów, szybowców i lotni, sklasyfikowanego w 71.40.Z.


71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych

Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez
obsługi: dotyczy to wynajmu wyrobów klasyfikowanych w grupie 29.3,
takich jak ciągniki rolnicze itd.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych z obsługą, sklasyfikowanego
w 01.41.A, 01.41.B,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu kosiarek trawnikowych, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę maszyn i urządzeń do prowadzenia robót
budowlanych lądowych i wodnych, bez obsługi,
- wynajem rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i
demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych z obsługą, sklasyfikowanego
w 45.50.Z,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z.

71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych

Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych łącznie ze
sprzętem komputerowym, bez obsługi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu sprzętu telefonicznego, sklasyfikowanego w 71.34.Z.

71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

Podklasa ta obejmuje wynajem lub dzierżawę pozostałych maszyn i
urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowany, bez obsługi:
- silników, turbin, obrabiarek,
- maszyn i urządzeń górniczych do wydobywania ropy naftowej,
- profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego, łączności,
- sprzętu kontrolno-pomiarowego,
- innych maszyn i urządzeń do badań naukowych, dla handlu i
przemysłu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych, sklasyfikowanego w 71.31.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych, sklasyfikowanego w
71.32.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń biurowych, łącznie ze sprzętem
komputerowym, sklasyfikowanego w 71.33.Z.

71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie lub dzierżawę pozostałych
artykułów przeznaczenia domowego i użytku osobistego:
- tkanin, odzieży i obuwia,
- mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, zastawy
kuchennej i stołowej, urządzeń elektrycznych, elektronicznych,
sprzętu RTV użytku domowego i pozostałych artykułów gospodarstwa
domowego,
- sprzętu rekreacyjnego i sportowego, np.. rowerów, balonów,
szybowców, łodzi, łyżew, sanek, sprzętu jeździeckiego,
- biżuterii, instrumentów muzycznych, kostiumów i sprzętu
scenograficznego, zegarów, zegarków, lornetek,
- książek, czasopism i periodyków,
- kaset wideo do użytku domowego,
- sprzętu do majsterkowania,
- kwiatów i roślin.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu samochodów osobowych i furgonetek, motocykli,
przyczep kempingowych i innych przyczep, bez obsługi,
sklasyfikowanego w 71.10.Z i 71.21.Z,
- wypożyczania książek, czasopism i periodyków, płyt i taśm,
sklasyfikowanego w 92.51.A. i 92.51.B.

72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

Podklasa ta obejmuje:
- konsultacje w zakresie typu, konfiguracji sprzętu komputerowego
i związanego z tym oprogramowania: analizę potrzeb i problemów
użytkownika i doradzanie w zakresie organizacji procesów infor-
matycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego prowadzonych przez
producentów lub handlowców, sklasyfikowanych w 30.02.Z, 51.64.Z,
52.48.A.

72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie i programowanie
systemów gotowych do użycia:
- analizę systemową potrzeb i problemów użytkownika i doradzanie
rozwiązań najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktu
widzenia,
- rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz opracowywanie dokumentacji
oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
- rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz opracowywanie dokumentacji
gotowego do sprzedaży oprogramowania (praca na własny rachunek),
- pisanie programów na zlecenie użytkownika.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kopiowania gotowego oprogramowania, sklasyfikowanego w 22.33.Z,
- konsultacji w dziedzinie oprogramowania związanych z doradztwem
w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych w 72.10.Z.
72.30.Z Przetwarzanie danych

Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie danych z wykorzystaniem programów ogólnie
dostępnych jak i zastrzeżonych:
- pełne przetwarzanie danych,
- wprowadzanie danych do zbiorów,
- ciągłe zarządzanie i obsługiwanie cudzych urządzeń do
przetwarzania danych.

72.40.Z Działalność związana z bazami danych

Podklasa ta obejmuje:
- tworzenie i rozwój baz danych: zbieranie danych z jednego lub
więcej źródeł,
- przechowywanie danych: przygotowywanie maszynowego zapisu danych w
odpowiednim formacie,
- udostępnianie baz danych: dostęp sekwencyjny lub swobodny
dla wszystkich lub dla określonej grupy użytkowników,
przygotowywanie danych na zamówienie, zarządzanie bazami
danych za pomocą komputera, wybieranie, segregowanie danych
na zamówienie.

72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i
liczących

Podklasa ta obejmuje:
- konserwację i naprawy maszyn biurowych i księgujących oraz
komputerów i komputerowego sprzętu peryferyjnego.

72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką

Podklasa ta obejmuje:
- działalność związaną z informatyką, gdzie indziej nie sklasyfi-
kowaną.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę