Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 20 marca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 90 .. - 93 ..

O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I
INDYWIDUALNA

Sekcja ta obejmuje różne rodzaje działalności, gdzie indziej nie
sklasyfikowane, w tym:
- działalność organizacji członkowskich, stowarzyszeń, związków
religijnych, związków zawodowych,
- działalność twórczą i odtwórczą w zakresie kultury i sztuki
łącznie z działalnością muzeów, bibliotek, archiwów; ochronę
zabytków,
- produkcję i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo;
działalność radiową i telewizyjną,
- działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych,
rezerwatów przyrody oraz innych obszarów i obiektów chronionej
przyrody,
- działalność rozrywkową, rekreacyjną i sportową,
- oczyszczanie miast, osiedli i skupisk ludzkich; usuwanie,
likwidowanie odpadów i nieczystości,
- usługi pralnicze, fryzjerskie, kosmetyczne i inne mające na
celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego,
- pozostałą działalność usługową, gdzie indziej nie
sklasyfikowaną.

90.00.A Wywóz śmieci i odpadów

Podklasa ta obejmuje:
- zbieranie, gromadzenie i transport śmieci, odpadów, zużytych starych
sprzętów i nieczystości z domów prywatnych, bloków, fabryk i instytucji,
również usuwanie popiołów z kotłowni i fabryk, usuwanie gruzów z terenów
rozbiórki i budowy bez względu na miejsce ich występowania, rodzaj
własności, nieruchomości, jak i formę własności firm prowadzących tę
działalność,
- pozostałą działalność związaną z wywozem śmieci i odpadów.

90.00.B Unieszkodliwianie odpadów

Podklasa ta obejmuje:
- unieszkodliwienie odpadów przez:
- składowanie na odpowiednio przygotowanych składowiskach,
- kompostowanie,
- spalanie,
- zastosowanie innych technologii,
- pozostałą działalność związaną z unieszkodliwianiem odpadów.

90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne

Podklasa ta obejmuje:
- działalność w zakresie oczyszczania ulic, placów, parkingów i innych
terenów:
- zamiatanie i zmywanie nawierzchni,
- usuwanie śniegu i lodu z ulic,
- zwalczanie śliskości zimowej i profilaktyczne zapobieganie jej,
- pozostałe usługi sanitarne i pokrewne.

90.00.D Odprowadzanie ścieków

Podklasa ta obejmuje:
- działalność w zakresie odprowadzania ścieków:
- odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do urządzeń kanalizacyjnych,
- oczyszczanie ścieków przez ich rozcieńczenie, cedzenie, filtrowanie,
sedymentację, chemiczne strącanie osadów lub oczyszczanie w komorach
osadu czynnego i na złożach biologicznych albo innymi metodami,
- utrzymywanie i konserwację urządzeń kanalizacyjnych,
- oczyszczanie wody z basenów kąpielowych i przemysłowej wody obiegowej,
- pozostałą działalność związaną z odprowadzaniem ścieków.

91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są
rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup przemysłu lub handlu,
łącznie z rolnictwem, lub rozwojem gospodarczym i ogólnym pew-
nych regionów; zalicza się tu działalność federacji i stowarzy-
szeń; główną działalnością takich organizacji jest działalność
informacyjna, reprezentowanie interesów członków przed instytucjami
rządowymi, "public relations" i negocjacje z pracownikami:
działalność izb handlowych, zrzeszeń kupieckich i podobnych
organizacji.

91.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są
szczególną dyscypliną nauki lub pewną dziedziną zawodową; zali-
cza się tu działalność stowarzyszeń specjalistów zaangażowanych
w działalność naukową, akademicką lub kulturalną, takich jak:
pisarze, malarze, aktorzy, dziennikarze, itp.; główną działal-
nością takich organizacji jest działalność informacyjna, usta-
lanie i nadzór nad praktykowanymi zasadami działalności
zawodowej, reprezentowanie interesów członków przed instytucja-
mi rządowymi oraz "public relations".
91.20.Z Działalność związków zawodowych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność stowarzyszeń, których członkowie są z reguły pra-
cownikami zainteresowanymi w reprezentowaniu ich interesów w
zakresie zarobków i wykonywanej pracy oraz w prowadzeniu wspól-
nych akcji przez tego typu organizacje. Zalicza się tu związki
pracowników konkretnych grup zawodowych, związki zawodowe rolni-
ków, związki zawodowe pracowników instytucji państwowych itp.
oraz związki zawodowe pracowników pracujących w pojedynczych
zakładach, związki zawodowe pracowników pewnych gałęzi przemys-
łu, regionalne związki zawodowe oraz związki zawodowe zorga-
nizowane w oparciu o inne kryteria.

91.31.Z Działalność organizacji religijnych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji religijnych lub podobnych,
- działalność klasztorów męskich i żeńskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje,
sklasyfikowanej w 80,
- działalności w zakresie ochrony zdrowia prowadzonej przez te
organizacje, sklasyfikowanej w 85.1,
- działalności w zakresie opieki społecznej prowadzonej przez te
organizacje, sklasyfikowanej w 85.3.

91.32.Z Działalność organizacji politycznych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji politycznych i pomocniczych, takich jak
organizacje młodzieżowe związane z partią polityczną. Organizacje
te są głównie zaangażowane w uzyskiwanie wpływu na decyzje
podejmowane w instytucjach rządowych przez delegowanie swoich
członków lub sympatyków do funkcji politycznych oraz poprzez
działalność informacyjną, zbieranie funduszy na kampanie polityczne,
itp.

91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji nie związanych bezpośrednio z
partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez
edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp.:
- organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców i ruchy
protestacyjne,
- organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony
środowiska,
- organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regional-
nych i edukacyjnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- organizacje mające na celu poprawę sytuacji pewnych grup
społecznych, np.. etnicznych, grup mniejszościowych,
- stowarzyszenia patriotyczne, łącznie ze stowarzyszeniami
kombatantów,
- grupy o specjalnych zainteresowaniach, takie jak: turystyczne,
związki automobilowe, związki konsumentów,
- związki wykorzystujące kontakty towarzyskie,
- związki młodzieżowe, organizacje studenckie, kluby, bractwa itp.,
- stowarzyszenia agitujące do działalności kulturalnej,
rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np..
kluby poetyckie, literackie, kluby książki, kluby
historyczne, koła działkowców, kółka fotograficzne, muzyczne,
artystyczne, kluby kolekcjonerów i nieprofesjonalnych artystów,
kluby środowiskowe, itp.,
- stowarzyszenia ochrony zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności organizacji profesjonalnych, sklasyfikowanej w
91.12.Z.

92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję filmów na taśmie filmowej lub wideo przeznaczonych do
projekcji w kinach i w telewizji: realizacja filmów w plenerze,
studiach filmowych oraz laboratoriach; produktami tego
rodzaju działalności mogą być filmy długometrażowe i
krótkometrażowe - fabularne i pozafabularne, niezależnie od techniki
ich realizacji,
- działalność pomocniczą wykonywaną na zlecenie, związaną z produkcją
filmów (np.. montaż filmów, dubbing itd.).

Podklasa ta nie obejmuje:
- kopiowania filmów, taśm wideo z egzemplarza wzorcowego,
sklasyfikowanego w 22.32.Z,
- obróbki taśm filmowych innej niż obróbka dla przemysłu
filmowego, sklasyfikowanej w 74.81.Z,
- działalności agencyjnej, sklasyfikowanej w 74.84.B,
- produkcji filmów produkowanych w studiach telewizyjnych, dla
własnych potrzeb nadawcy programu TV, sklasyfikowanej w 92.20.Z,
- działalności aktorów, animatorów, reżyserów, konsultantów
filmowych i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej
na własny rachunek, sklasyfikowanej w 92.31.E.

92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo

Podklasa ta obejmuje:
- dystrybucję filmów kinowych i taśm wideo do innych jednostek,
ale nie bezpośrednio dla ludności. Zalicza się tu sprzedaż lub
wypożyczanie filmów lub taśm innym jednostkom oraz działalność
związaną z dystrybucją filmów i taśm wideo, taką jak
rezerwowanie, doręczanie, przechowywanie itp.,
- zakup lub sprzedaż praw autorskich filmów kinowych lub taśm
wideo.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kopiowania taśm wideo i audio z egzemplarza wzorcowego,
sklasyfikowanego w 22.32.Z,
- sprzedaży detalicznej taśm, sklasyfikowanej w 52.1, 52.4,
- wypożyczania filmów i nagrań wideo dla ludności, sklasyfikowanego
w 71.40.Z.

92.13.Z Projekcja filmów

Podklasa ta obejmuje:
- projekcję filmów lub taśm wideo w kinach, na otwartym
powietrzu lub w innych miejscach,
- działalność klubów filmowych.

92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna

Podklasa ta obejmuje:
- nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,
- produkcję programów radiowych i telewizyjnych, połączoną lub nie z
ich nadawaniem.
Produkowane i nadawane programy mogą być programami rozrywkowymi,
mogą służyć edukacji, szkoleniu lub rozpowszechnianiu informacji.
Programy te mogą być sprzedawane, wypożyczane lub przekazywane dla
emisji w postaci nagranych taśm.
Podklasa ta nie obejmuje:
- transmisji radiowej i telewizyjnej za pomocą sieci kablowej,
sklasyfikowanej w 64.20.B,
- transmisji radiowej i telewizyjnej przez stacje przekaźnikowe
lub satelitarne, sklasyfikowanej w 64.20.A,
- produkcji filmów lub taśm wideo, sklasyfikowanej w 92.11.Z,
- działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 92.40.Z.

92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję przedstawień teatralnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności obiektów teatralnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję przedstawień operowych, operetkowych, baletowych,
musicalowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności sal koncertowych i innych obiektów kulturalnych,
sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów

Podklasa ta obejmuje:
- organizowanie koncertów różnych typów, np.. symfonicznych,
kameralnych, oratoryjnych, koncertów dla dzieci i młodzieży,
- koncerty zespołów muzyki rozrywkowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności sal koncertowych i innych obiektów kulturalnych,
sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.D Działalność zespołów pieśni i tańca

Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na opracowywaniu artystycznym i popularyzowaniu
narodowych i ludowych pieśni i tańców.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności sal koncertowych i innych obiektów kulturalnych,
sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych

Podklasa ta obejmuje:
- organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i
zagranicznych
- urządzanie konkursów, festiwali, biennale itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży dzieł sztuki współczesnej sklasyfikowanej w 52.48.G,
- sprzedaży antyków sklasyfikowanej w 52.50.Z,
- działalności obiektów, takich jak: galerie, salony wystawiennicze
sklasyfikowanej w 92.32.Z

92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury

Podklasa ta obejmuje:
- działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic,
- organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w
zależności od zainteresowania społecznego,
- popularyzacje dorobku różnych dziedzin kultury,
- spełnianie funkcji użytecznych, np.. organizowanie różnego rodzaju
kursów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności obiektów kulturalnych sklasyfikowanej w 92.32.Z.

92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej
nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- działalność prowadzoną na własny rachunek przez artystów,
takich jak:
aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, lektorzy i spikerzy, muzycy,
autorzy, malarze, rzeźbiarze, plastycy, animatorzy i inni twórcy,
- renowację prac artystycznych wykonywaną na własny rachunek przez
indywidualnych konserwatorów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- restaurowania mebli, sklasyfikowanego w 36.1,
- restaurowania budynków, sklasyfikowanego w 45,
- działalności obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z

92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność teatrów i sal koncertowych,
- działalność studiów nagrań dźwiękowych,
- działalność agencji rozprowadzających bilety do obiektów kulturalnych,
- działalność pozostałych obiektów kulturalnych, gdzie indziej nie
sklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności kin sklasyfikowanej w 92.13.Z,
- działalności zespołów pieśni i tańca, sklasyfikowanej w 92.31.D.
- organizowania wystaw, konkursów itp. sklasyfikowanej w 92.31.E,
- działalności artystycznej i literackiej sklasyfikowanej w 92.31.G,
- działalności związanej z tworzeniem i organizacją przedstawień
teatralnych i koncertów, sklasyfikowanej w 92.31.

92.33.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Podklasa ta obejmuje:
- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działal-
ność zabytkowych kolei.

92.34.Z Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z produkcją rozrywkową,
gdzie indziej nie sklasyfikowaną:
- działalność szkół tańca i instruktorów tańca, dyskotek,
- działalność cyrkową,
- imprezy dla dzieci, działalność rodeo, strzelnic itp..

Podklasa ta nie obejmuje:
- pozostałych rodzajów działalności rekreacyjnej, sklasyfikowanej
w 92.72.Z,
- działalności zespołów teatralnych, filharmonii, orkiestr, chórów,
zespołów pieśni i tańca, sklasyfikowanej w 92.31.

92.40.Z Działalność agencji informacyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność syndykatów i agencji informacyjnych polegającą na
zbieraniu wiadomości, zdjęć i komentarzy dla środków masowego
przekazu,
- działalność dziennikarzy i fotografów prasowych.

92.51.A Działalność bibliotek publicznych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność bibliotek, czytelni publicznych wszystkich rodzajów.

92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne

Podklasa ta obejmuje:
- działalność bibliotek nie publicznych wszystkich rodzajów,
czytelni, pomieszczeń przy bibliotekach przeznaczonych do pisania,
bibliotek dźwiękowych i filmowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wypożyczania kaset wideo, sklasyfikowanego w 71.40.Z,
- działalności związanej z bazami danych, sklasyfikowanej w 72.40.Z.

92.51.C Działalność archiwów

Podklasa ta obejmuje:
- działalność archiwów publicznych przeznaczonych dla ogółu ludności,
- działalność archiwów innych niż publiczne dla określonych grup odbiorców,
takich jak: naukowcy, uczniowie, nauczyciele, pracownicy i członkowie
określonych instytucji i organizacji.

92.52.A Działalność muzeów

Podklasa ta obejmuje działalność wszystkich rodzajów muzeów
polegającą na gromadzeniu, konserwacji, ochronie oraz
udostępnianiu zbiorów i dzieł o wartości zabytkowej,
historycznej, pamiątkowej, artystycznej, naukowej i innej:
- muzeów sztuki, biżuterii, mebli, ceramiki, wyrobów
srebrnych, ubiorów,
- muzeów historii naturalnej, nauki i techniki, muzeów
historycznych, łącznie z muzeami wojskowymi i izbami pamięci,
- działalność innych muzeów specjalistycznych,
- działalność muzeów na wolnym powietrzu.

92.52.B Ochrona zabytków

Podklasa ta obejmuje:
- konserwację i ochronę lub rekonstrukcję miejsc i budynków
zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

92.53.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz
naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Podklasa ta obejmuje :
- działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, łącznie z
ogrodami zoologicznymi dla dzieci,
- działalność związaną z rezerwatami przyrody, łącznie z ochroną
dzikiej przyrody.

92.61.Z Działalność stadionów i innych obiektów sportowych

Podklasa ta obejmuje działalność obiektów sportowych:
- stadionów do piłki nożnej,
- basenów kąpielowych i pływalni sportowych,
- pól golfowych,
- hal bokserskich,
- hal do uprawiania gier zespołowych, sal szermierczych itp.,
- kortów tenisowych, pól krykietowych, boisk baseballowych,
- obiektów do uprawiania sportów zimowych,
- stadionów lekkoatletycznych i do sportów motorowych itp.
- lotnisk sportowych aeroklubów regionalnych,
- pozostałych obiektów sportowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
Obiekty te mogą być zamknięte lub zadaszone i mogą być wyposażone
w miejsca dla publiczności, zarówno do siedzenia jak i stojące.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 71.40.Z,
- działalności związanej z parkami i plażami, sklasyfikowanej w 92.72.Z.

92.62.Z Pozostała działalność związana ze sportem

Podklasa ta obejmuje:
- organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach dla sportowców zawodowych lub amatorów, z wykorzystaniem obiektów sportowych własnych lub nie będących własnością organizatora imprezy przez kluby: piłkarskie, kręglarskie, pływackie, kajakarskie, wioślarskie, szermiercze, bokserskie, zapaśnicze, baseballowe, kulturystyczne, sportów zimowych, szachowe, brydżowe, wędkarskie, strzeleckie, warcabowe, domino,lekkoatletyczne, sportów motorowych, sportów obronnych i inne,
- działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych,
- działalność prowadzoną na własny rachunek przez sportowców, sędziów,
instruktorów, trenerów, chronometrażystów itp.,
- działalność stajni koni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów
wyścigowych,
- działalność zespołów samochodów wyścigowych,
- działalność szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,
- żeglarstwo, wędkarstwo sportowe, myślistwo sportowe i rekreacyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 71.40.Z,
- działalności związanej z parkami i plażami, sklasyfikowanej w 92.72.Z,
- usług związanych z jazdą konną rekreacyjną, sklasyfikowanych w 92.72.Z.

92.71.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.

Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż losów loteryjnych.

92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane z
rekreacją, nie sklasyfikowane gdzie indziej:
- działalność parków rekreacyjnych i plaż, łącznie z
wynajmowaniem takich urządzeń jak: domki i kabiny plażowe,
krzesła, leżaki, kosze plażowe, natryski itp.,
- działalność związaną z rekreacyjnym wędkowaniem,

- transport rekreacyjny, taki jak: jazda na rowerze,
rekreacyjna jazda konno itp.,
- tresurę zwierząt domowych,
- działalność związaną z organizowaniem obsady aktorskiej do
filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności agencji teatralnych lub artystycznych, pracujących
na rzecz indywidualnych osób, sklasyfikowanej w 74.84.B,
- pozostałej działalności rozrywkowej, np.. działalności cyrkowej
lub działalności szkół tańca, sklasyfikowanej w 92.34.Z.

93.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Podklasa ta obejmuje:
- pranie zwykłe i chemiczne, czyszczenie, prasowanie itp.
wszystkich rodzajów odzieży (łącznie z odzieżą futrzaną) i
wyrobów tekstylnych, wykonywane za pomocą urządzeń
mechanicznych lub ręcznie; pranie samoobsługowe, w pralkach
obsługujących zarówno ludność jak i instytucje,
- zbieranie zabrudzonej odzieży od klientów i dostarczanie
odzieży upranej,
- pranie dywanów, pledów, zasłon i firan,
- wypożyczanie przez pralnie bielizny pościelowej, odzieży
roboczej i podobnych wyrobów,
- drobne naprawy i przeróbki odzieży i innych wyrobów
tekstylnych o ile czynności te połączone są z praniem.

Podklasa ta nie obejmuje:
- farbowania i barwienia przędzy i tkanin, sklasyfikowanych w
17.30.Z,
- napraw i przeróbek odzieży itp., prowadzonych jako samodzielny
rodzaj działalności usługowej, sklasyfikowanych w 52.74.Z,
- wypożyczania odzieży innej niż odzież robocza, (nawet jeżeli
pranie tej odzieży jest integralną częścią działalności),
sklasyfikowanego w 71.40.Z.

93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podklasa ta obejmuje:
- mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie,
wzmacnianie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz inne
czynności fryzjerskie świadczone dla mężczyzn i kobiet, takie
jak golenie i przycinanie brody i wąsów,
- masaż twarzy, manikiur i pedikiur, robienie makijażu itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji peruk, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

93.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna

Podklasa ta obejmuje grzebanie lub palenie zwłok ludzkich i zwie-
rzęcych oraz związane z tym usługi:
- przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, usługi balsamowa-
nia zwłok oraz działalność kostnic,
- przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji,
- wynajmowanie miejsca w domach pogrzebowych,
- wynajmowanie lub sprzedaż grobów,
- opiekę nad grobami.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z religijnymi ceremoniami pogrzebowymi,
sklasyfikowanej w 91.31.Z.

93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
- działalność mającą na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego
i komfortu, wykonywaną w takich obiektach jak np.: łaźnie tureckie,
sauny, łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony
masażu (z wyjątkiem masażu leczniczego), pijalnie wód leczniczych, baseny lecznicze, centra fitness.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1.


93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- działalność astrologiczną i spirytystyczną,
- działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych,
- działalność organizacji badających genealogię,
- usługi czyścibutów, portierów, pracowników obsługi parkingów itp.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę