Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 10 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 73 .. - 74 ..

73 NAUKA

Dział ten obejmuje następujące rodzaje prac badawczo-rozwojowych:
- badania podstawowe, czyli prace teoretyczne i doświadczalne
podejmowane głównie w celu zdobycia nowej wiedzy w oparciu o
zaobserwowane zjawiska i fakty, bez konkretnego ich
zastosowania lub wykorzystania,
- badania stosowane, czyli badania podejmowane w celu zdobycia
nowej wiedzy, ukierunkowane głównie na konkretne zastosowania
praktyczne,
- prace rozwojowe: prowadzenie prac doświadczalnych
opartych na istniejącej wiedzy uzyskanej z badań naukowych i/lub
doświadczeń praktycznych, ukierunkowane przede wszystkim na
wyprodukowanie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń, a także
zastosowanie nowych procesów technologicznych, systemów i usług
oraz na ulepszenie już istniejących.

73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno -
fizycznych i astronomii

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- astronomii,
- fizyki,
- informatyki,
- matematyki,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk matematyczno-fizycznych.

73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- chemii fizycznej i teoretycznej,
- chemii nieorganicznej,
- chemii organicznej,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk chemicznych.

73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- geofizyki,
- geografii,
- geologii,
- oceanologii,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk o Ziemi.

73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i
środowiska naturalnego

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- biologii,
- botaniki,
- zoologii,
- ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk biologicznych.

73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych
i weterynaryjnych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- agrotechniki,
- gospodarki leśnej i drzewnej,
- melioracji wodnych,
- ogrodnictwa i sadownictwa,
- rybactwa,
- techniki rolniczej,
- technologii żywności,
- weterynarii,
- zootechniki,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk leśnych, rolniczych i
weterynaryjnych.

73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- biologii medycznej,
- medycyny,
- pielęgniarstwa,
- stomatologii,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk medycznych,

73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- architektury i urbanistyki,
- automatyki i robotyki,
- biocybernetyki i inżynierii medycznej,
- budowy i eksploatacji maszyn,
- energetyki,
- budownictwa,
- elektroniki,
- geodezji i kartografii,
- górnictwa i geologii inżynierskiej,
- informatyki (sprzęt, systemy),
- inżynierii środowiska,
- mechaniki,
- metalurgii,
- techniki nawigacji,
- technologii chemicznej,
- technologii drewna,
- telekomunikacji,
- transportu,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk technicznych.

73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- pozostałych międzydyscyplinarnych nauk przyrodniczych i technicznych.

73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- ekonomii,
- organizacji i zarządzania,
- statystyki ekonomicznej,
- towaroznawstwa,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk ekonomicznych.

73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych.

73.20.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i
teologii

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- filozofii,
- religioznawstwa,
- teologii,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie filozofii, religioznawstwa
i teologii.

73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i
literaturoznawstwa

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- językoznawstwa,
- literaturoznawstwa,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie językoznawstwa i
literaturoznawstwa.

73.20.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji
naukowo-technicznej

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- bibliotekarstwa,
- informacji naukowo-technicznej,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie bibliotekarstwa i
informacji naukowo-technicznej.

73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- archeologii,
- historii,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie archeologii i historii.

73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk
pięknych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych.
73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i
pedagogiki

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki.

73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
humanistycznych i społecznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- pozostałych nauk humanistycznych,
- pozostałych nauk społecznych,
- pozostałych międzydyscyplinarnych nauk humanistycznych i społecznych.

74.11.Z Działalność prawnicza

Podklasa ta obejmuje:
- reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie
przed sądem lub innym ciałem orzekającym prowadzone przez
członków adwokatury lub pod ich nadzorem,
- doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
- doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
- doradztwo prawne i ogólne konsultacje,
przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
- porozumień i umów zawieranych między podmiotami gospodarczymi
i innych dokumentów związanych z działalnością społeczno-
gospodarczą,
- dokumentacji patentowej i praw autorskich,
- testamentów, aktów darowizn, umów powierniczych itp.,
- działalność notariuszy, komorników, rzeczników patentowych, radców prawnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- prowadzenia spraw arbitrażowych i pojednawczych między
pracodawcą a pracobiorcą, sklasyfikowanych w 74.14.Z,
- działalności sądów, sklasyfikowanej w 75.23.Z.

74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa

Podklasa ta obejmuje:
- księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych,
- sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i
potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych),
- przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach
podatkowych,
- doradztwo podatkowe i reprezentowanie (inne niż prawne) klientów
przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- przetwarzania danych (w tym również dla potrzeb księgowania),
sklasyfikowanego w 72.30.Z,
- konsultacji w zakresie zarządzania, np.. projektowania systemów
księgowych, projektowania rachunku kosztów, projektowania
procedur kontroli wydatków, sklasyfikowanych w 74.14.Z,
- ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 74.84.B.

74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Podklasa ta obejmuje:
- badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów
w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów,
oraz analizę uzyskanych wyników,
- badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych,
gospodarczych i społecznych oraz analizę uzyskanych wyników.

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

Podklasa ta obejmuje:
- doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i służb
publicznych w zakresie:
- kontaktów ze środkami masowego przekazu i "public relations",
- opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości
i kontroli wydatków,
- planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
- doradztwa połączonego z zarządzaniem (np.działalność
agronomów w rolnictwie),
- działań arbitrażowych i pojednawczych między pracodawcą a
pracobiorcą,
- doradztwo personalne rozumiane w szczególności jako:
- dokonywanie analiz kwalifikacji pracowników i formułowanie zakresu obowiązków,
- określanie pożądanych kwalifikacji kandydatów,
- dobór i rekomendowanie kandydatów na określone stanowiska pracy,
- doradztwo z zakresu przepisów i procedur dotyczących doboru i
zatrudniania pracowników.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, sklasyfikowanego w 74.14.B.

74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej

Podklasa ta obejmuje:
- zarządzanie i kierowanie przez osoby fizyczne działalnością
gospodarcza na podstawie kontraktu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
sklasyfikowanego w 74.14.A,
- kierowania w zakresie działalności społecznej, sklasyfikowanego
w 75.12.Z,
- kierowania w zakresie efektywności gospodarowania, sklasyfikowanego
w 75.13.Z.

74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami

Podklasa ta obejmuje:
- działalność holdingów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 65.23.Z.

74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego

Podklasa ta obejmuje:
- projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane łącznie z doradztwem
i sprawowaniem nadzoru budowlanego,
- projektowanie technologiczne łącznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru
budowlanego dla: górnictwa, przemysłu, transportu, ochrony środowiska
itp.,
- działalność projektowania budowlanego związanego z inżynierią lądową,
wodną, liniami i sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- projektowania wystroju i dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.84.B.

74.20.B Działalność geologiczno-poszukiwawcza

Podklasa ta obejmuje:
- działalność geologiczną, hydrogeologiczną i poszukiwawczą: pomiary i
obserwacje ziemi w celu zdobycia informacji dotyczącej struktur
podziemnych i lokalizacji złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, wód
podziemnych i innych minerałów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wierceń i wykopów próbnych sklasyfikowanych w 45.12.Z,
- działalności badawczo-rozwojowej, sklasyfikowanej w 73,
- wykonywania analiz i pomiarów technicznych, sklasyfikowanego w 74.30.Z.

74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna

Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na
fizycznej powierzchni Ziemi,
- opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map
tematycznych, w tym również z zastosowaniem fotogrametrii i teledetekcji,
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych obiektów przemysłowych i budowlanych,
- badań geodynamicznych.
- działalność związaną z prognozowaniem pogody.

Podklasa ta nie obejmuje:
- prowadzenia państwowych ewidencji i rejestrów sklasyfikowanego w 75.13.Z

74.30.Z Badania i analizy techniczne

Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych
składu i czystości wody i powietrza, pomiarów poziomu
radioaktywności, itp.; analizowanie źródeł potencjalnych
zanieczyszczeń np.. dymami i ściekami,
- wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności oraz badanie
zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,
- wykonywanie badań wytrzymałościowych i pomiarów uszkodzeń,
- wykonywanie badań sprawdzających obliczenia konstrukcyjne
elementów budowli,
- wykonywanie badań jakościowych i wydawanie atestów dla statków,
samolotów, pojazdów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni
jądrowych itp.,
- wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów bez
wykonywania naprawy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- oceny szkód w imieniu firm ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej
w 67.20.Z,
- działalności związanej z testami medycznymi i stomatologicznymi,
sklasyfikowanej w 85.14.C.
74.40.Z Reklama

Podklasa ta obejmuje:
- projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych,
- projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np.. tablic,
paneli, ram ogłoszeniowych, dekorowania wystaw sklepowych,
pokazów, reklam na samochodach i autobusach itp.,
- realizowanie reklam poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu,
- reklamę powietrzną,
- dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
- wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe.

Podklasa ta nie obejmuje:
- drukowania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 22.22.Z,
- badań rynku, sklasyfikowanych w 74.13.Z,
- działalności specjalistów stosunków międzyludzkich ("public
relations"), sklasyfikowanej w 74.14.Z,
- wykonywania fotografii reklamowej, sklasyfikowanego w 74.81.Z,
- produkcji filmów reklamowych, sklasyfikowanej w 92.11.Z.

74.50.A Działalność związana z pośrednictwem pracy

Podklasa ta obejmuje:
- pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy,
- poszukiwanie pracowników i wybór zgłoszeń pod kątem potrzeb pracodawcy
poprzez m.in.:
- weryfikację kandydatów,
- sprawdzanie referencji,
- poszukiwanie i przyjmowanie personelu kierowniczego,
- przyjmowanie pracowników kontraktowych przez agencje dla innych
jednostek lub osób: wynajmowanie na zlecenie, głównie na krótki
okres, pracowników wynagradzanych przez te agencje,
- wynajmowanie do pracy własnych pracowników przez podmioty gospodarki
narodowej innym podmiotom na podstawie umowy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności państwowych urzędów pracy sklasyfikowanej w 75.13.Z,
- działalności związanej z wynajmowaniem pracowników rolnych,
sklasyfikowanej w 01.4,
- działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, sklasyfikowanej w 74.50.B,
- działalności agentów teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanej
w 74.84.B,
- działalności związanej z obsadą aktorską, teatralną i filmową,
sklasyfikowanej w 92.72.Z.

74.50.B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

Podklasa ta obejmuje:
- działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, której efektem jest jedynie praca bez ponoszenia ryzyka związanego z jej wykonywaniem.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą równocześnie na rzecz więcej niż jednego podmiotu, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach zgodnie z wykonywaną działalnością,
- działalności związanej z wynajmowaniem pracowników rolnych,
sklasyfikowanej w 01.4,
- działalności związanej z rekrutacją pracowników i pozyskiwaniem personelu, sklasyfikowanej w 74.50.A,
- działalności agentów teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanej w 74.84.B,
- działalności związanej z obsadą aktorską, teatralną i filmową,
sklasyfikowanej w 92.72.Z.

74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska

Podklasa ta obejmuje:
- czynności dochodzeniowe,
- działalność prywatnych detektywów,
- działalność obserwatorów, ochroniarzy i inną działalność
ochronną:
- ochronę transportu przedmiotów wartościowych,
- ochronę osobistą,
- patrolowanie ulic, pilnowanie i ochronę mieszkań, budynków
mieszkalnych, biur, fabryk, budowli, miejsc budowy, hoteli,
teatrów, miejsc rozrywkowych itp.,
- ochronę magazynów, sklepów i domów towarowych przez
detektywów,
- kontrolowanie stanu (monitorowanie) za pomocą mechanicznych
lub elektrycznych urządzeń ochronnych,
- doradztwo w zakresie ochrony przemysłowej, publicznej i osobistej
(domowej),
- tresurę psów dla celów obronnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania systemów alarmowych, sklasyfikowanego w 45.31.B,
- działalności detektywistycznej związanej z ubezpieczeniami,
sklasyfikowanej w 67.20.Z,
- działalności wojska, policji i straży pożarnej, finansowanej ze
środków publicznych sklasyfikowanej w 75.

74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

Podklasa ta obejmuje:
- sprzątanie wnętrz budynków wszelkich typów, w tym biur,
fabryk, sklepów, instytucji i innych pomieszczeń przemysłowych
oraz budynków mieszkalnych,
- mycie okien,
- czyszczenie kominów i palenisk, pieców, kotłów c.o.,
przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
- dezynfekcję i deratyzację m.in. budynków, statków, pociągów,
- mycie m.in. pociągów, autobusów, samolotów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.41.A,
- sprzątania pomieszczeń inwentarskich, sklasyfikowanego
w 01.42.Z,
- czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą strumienia
pary wodnej, piasku i podobnych środków, sklasyfikowanego w
45.45.Z,
- czyszczenia nowo wybudowanych budynków, sklasyfikowanego w
45.45.Z,
- prania dywanów, chodników i zasłon, sklasyfikowanego w
93.01.Z,
- działalności personelu domowego, sklasyfikowanej w 95.00.Z.

74.81.Z Działalność fotograficzna

Podklasa ta obejmuje:
- usługi fotograficzne w zakresie:
- fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do
legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp.,
- fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów
mody, dla agentów handlu nieruchomościami lub dla celów
turystyki,
- fotografii lotniczej,
- obróbkę materiałów fotograficznych:
- wywoływanie klisz, robienie odbitek i powiększeń z negatywów
i taśm filmowych przyjętych od klienta,
- oprawianie slajdów,
- kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,
- usługi fotograficzne realizowane za pomocą automatów fotogra-
ficznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i
telewizyjnym, sklasyfikowanej w 92.11.Z,
- działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 92.40.Z.

74.82.Z Działalność związana z pakowaniem

Podklasa ta obejmuje pakowanie towarów wykonywane na zlecenie:
- napełnianie aerozoli,
- butelkowanie,
- pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie
folią itp.),
- etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,
- pakowanie paczek i prezentów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 63.40.A, B,C.

74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami
sekretarskimi

Podklasa ta obejmuje:
- stenografowanie i obsługę korespondencji:
- pisanie na maszynie,
- pozostałe czynności sekretarskie polegające na przepisywaniu
z taśm i dysków,
- kopiowanie, drukowanie i powielanie biurowe oraz czynności
podobne,
- adresowanie kopert, rozdzielanie korespondencji, zaklejanie,
pieczętowanie i wysyłanie, rejestrowanie korespondencji,
itp.,
- tłumaczenie tekstów i rozmów,
- korektę tekstów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności baz danych, sklasyfikowanej w 72.40.Z,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych, sklasyfikowanego w 74.12.Z.

74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z reklamą, sklasyfikowanej w 74.40.Z.
74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- ściąganie należności płatniczych, ocenę zdolności kredytowej
osób i jednostek gospodarczych prowadzoną w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej,
- działalność organizowania zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i
średnich firm, pośrednictwo w interesach,
- działalność związaną z wyceną z wyjątkiem wyceny nierucho-
mości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych,
- projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii,
mebli i inne: dekorowanie wnętrz, wzornictwo artykułów użytku
osobistego i gospodarstwa domowego,
- projektowanie znaków handlowych,
- działalność agentów i agencji występujących w imieniu indywi-
dualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej
działalności artystycznej lub sportowej jak również działalność
zmierzającą do wydania i sprzedaży książek, nagrań muzycznych,
dzieł sztuki, fotografii itp. przez wydawców, producentów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z kartami kredytowymi, sklasyfikowanej
w 65,
- projektowania maszyn, urządzeń i zakładów przemysłowych,
sklasyfikowanego w 74.20,
- działalności związanej z reklamą, sklasyfikowanej w 74.40.Z.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę