Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 02 kwietnia 2023 napisz DONOS@

(PKD) 85 ..

N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA

Sekcja ta obejmuje lecznictwo, łącznie z profilaktyką w zakresie
ochrony zdrowia, w tym:
- lecznictwo zamknięte w szpitalach - także wojskowych i
więziennych i innych placówkach zapewniających pacjentom opiekę
całodobową,
- lecznictwo otwarte w przychodniach, ambulatoriach, w ramach
prywatnych praktyk lekarskich,
- wszelką działalność związaną z ochroną zdrowia łącznie z
działalnością paramedyczną, z wyłączeniem jednak działalności
produkcyjnej (produkcji protez, sztucznych zębów itp.),
- działalność weterynaryjną, z wyłączeniem usług sanitarnych w
pomieszczeniach inwentarskich,
- opiekę społeczną (opiekę i pomoc potrzebującym, działalność
charytatywną), w tym także opiekę całodobową w sierocińcach,
domach dziecka, domach poprawczych, domach dla osób
uzależnionych, domach dla osób upośledzonych, domach starców.

Sekcja ta nie obejmuje gwarantowanych prawnie ubezpieczeń społecznych,
sklasyfikowanych w SEKCJI L.

85.11.Z Szpitalnictwo

Podklasa ta obejmuje:
- działalność szpitali ogólnych, specjalistycznych, psychiatrycz-
nych i klinicznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabi-
litacyjnych, klinik stomatologicznych i innych instytucji medy-
cznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
- działalność szpitali wojskowych i więziennych,
Działalność tych placówek jest nastawiona na obsługę pacjentów i
prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem lekarzy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności polowych szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w
75.22.Z,
- prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej, sklasyfikowanej w
85.12.Z,
- działalności stomatologicznej bez zakwaterowania pacjentów w placówce
stomatologicznej, sklasyfikowanej w 85.13.Z,
- działalności ratunkowej prowadzonej przez ambulanse pogotowia,
sklasyfikowanej w 85.14.B,
- działalności prowadzonej przez samodzielne laboratoria medyczne,
sklasyfikowanej w 85.14.D,
- działalności indywidualnej lub zespołowej pielęgniarek i położnych,
sklasyfikowanej w 85.14.C.

85.12.Z Praktyka lekarska

Podklasa ta obejmuje:
- konsultacje lekarskie i leczenie przez lekarzy ogólnych i spec-
jalistów w przychodniach (ogólnych, przyszpitalnych, szkolnych,
zakładowych itp.) spółdzielniach lekarskich, w ramach prywat-
nych praktyk oraz działalność lekarską prowadzoną bezpośrednio
w domu pacjenta. Pacjenci z reguły poddawani są leczeniu ambu-
latoryjnemu, mogą także być kierowani przez lekarzy ogólnych do
lekarzy specjalistów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności stomatologicznej, sklasyfikowanych w 85.13.Z,
- działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 85.14.A,
- działalności indywidualnej lub zespołowej pielęgniarek i położnych,
sklasyfikowanej w 85.14.C,
- działalności prowadzonej przez samodzielne laboratoria medyczne,
sklasyfikowanej w 85.14.D.

85.13.Z Praktyka stomatologiczna

Podklasa ta obejmuje:
- ogólną i specjalistyczną działalność stomatologiczną, w tym
działalność ortodontyczną prowadzoną w ramach praktyki prywatnej oraz
w spółdzielniach stomatologicznych, przychodniach stomatologicznych,
łącznie z przychodniami przyzakładowymi, szkolnymi itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów
ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom,
sklasyfikowanej w 33.10.A,
- pomocniczej działalności stomatologicznej, sklasyfikowanej w 85.14.D.

85.14.A Działalność paramedyczna

Podklasa ta obejmuje:
- indywidualną lub zespołową działalność fizykoterapeutów oraz wszelką
działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak:
optometria, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa,
terapia logopedyczna, homeopatia, akupunktura, itp.
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych,
takich jak: przychodnie ogólne, przyzakładowe, zawodowe, szkolne,
przy domach starców, przez specjalistyczne placówki medyczne
(inne niż szpitalne), w prywatnych gabinetach oraz w domu pacjenta.
Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających
zakwaterowanie, innych niż szpitale.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności indywidualnej lub zespołowej pielęgniarek i położnych,
sklasyfikowanej w 85.14.C.

85.14.B Działalność pogotowia ratunkowego

Podklasa ta obejmuje:
- działalność w zakresie transportu chorych,
- działalność ambulansów reanimacyjnych.

85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych

Podklasa ta obejmuje:
- indywidualną lub zespołową działalność pielęgniarek i położnych.
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych,
takich jak: przychodnie ogólne, przyzakładowe, zawodowe, szkolne,
przy domach starców, przez specjalistyczne placówki medyczne
(inne niż szpitalne), w prywatnych gabinetach oraz w domu pacjenta.
Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających
zakwaterowanie, innych niż szpitale.

85.14.D Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia
ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- pomocniczą działalność stomatologiczną, taką jak działalność
terapeutów ortodontycznych, szkolnych pomocy stomatologicznych,
higienistek stomatologicznych. Osoby te mogą pracować
samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy
stomatologów,
- działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne
laboratoria medyczne,
- działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów.

85.20.Z Działalność weterynaryjna

Podklasa ta obejmuje:
- działalność klinik weterynaryjnych, w których zwierzęta są
poddawane leczeniu medycznemu lub stomatologicznemu przez
lekarzy weterynarii lub pod ich nadzorem,
- działalność medyczną, chirurgiczną i stomatologiczną prowadzoną
przez instytucje weterynaryjne i lekarzy weterynarii w
miejscach innych niż kliniki weterynaryjne, np..: w formie wizyt
w gospodarstwach rolnych, w domach, w zakładach kynologicznych,
schroniskach dla psów, lub w prywatnych gabinetach lekarzy
weterynarii,
- działalność personelu weterynaryjnego,
- weterynaryjną działalność diagnostyczną i analityczną,
- pogotowie weterynaryjne.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności schronisk dla zwierząt nie zapewniających opieki
weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.42.Z.

85.31.A Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży

Podklasa ta obejmuje działalność placówek opieki całkowitej nad
dzieckiem i młodzieżą, do których zalicza się:
- domy dziecka: są to placówki opiekuńczo-wychowawcze
przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku w zasadzie od 3 lat
do 18 roku życia - pozbawionych stale lub okresowo opieki
własnej rodziny; wychowankowie domów dziecka, w zależności od
wieku, uczęszczają do przedszkoli, do szkół lub zdobywają
kwalifikacje zawodowe; do szczególnych form domów dziecka
zalicza się tzw. rodzinne domy dziecka; są to placówki mające
na celu zapewnienie właściwej opieki wychowawczej dzieciom
wymagającym zindywidualizowanych form i metod pracy
wychowawczej,
- specjalne ośrodki wychowawcze: są to placówki
oświatowo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci i młodzieży w
wieku od 4 do 18 lat, niezdolnych do nauki i wychowania w
normalnych przedszkolach i szkołach i wymagających izolacji z
uwagi na niedostosowanie społeczne, tj. zaburzenia zachowania
i zagrożenie uzależnieniem,
- pogotowia opiekuńcze: są to placówki opiekuńczo-wychowawcze
przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat, pozbawionych
opieki rodzicielskiej, zapewniające doraźną i okresową (do 3
miesięcy) opiekę oraz naukę dzieciom opuszczonym i osieroconym
bądź wymagającym odizolowania od dotychczasowego środowiska;
pogotowia opiekuńcze kwalifikują i przekazują dzieci do
odpowiednich placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin,
- ogniska wychowawcze: są to placówki zajmujące się wychowaniem
dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, a w razie potrzeby
aż do pełnego usamodzielnienia się, którym grozi wykolejenie
moralno-społeczne lub które wykolejeniu temu częściowo uległy
oraz zapewniające opiekę i pomoc materialną wychowankom czasowo
w nich zamieszkującym lub dochodzącym,
- rodziny zastępcze: są to rodziny wychowujące dzieci przy pomocy
materialnej państwa, które na skutek śmierci, choroby,
wykolejenia lub trudności materialnych rodziców zostały
pozbawione opieki,
- wioski dziecięce: są to placówki opiekuńczo-wychowawcze
utworzone na podstawie założeń wiosek dziecięcych SOS
zrzeszonych w stowarzyszeniu "SOS Kinderdorf
international" z siedzibą w Wiedniu,
- działalność domów dla samotnych matek z dziećmi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z adopcją, sklasyfikowanej w 85.32.D,
- działalności schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanej
w 85.32.D.

85.31.B Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem

Podklasa ta obejmuje:
- działalność, która ma na celu zapewnienie całodobowej opieki
ludziom starym i grupom osób o ograniczonej zdolności
radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i
działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową:
działalność ta może być prowadzona przez instytucje państwowe
lub organizacje społeczne i prywatne w takich formach, jak:
domy starców, domy dla osób fizycznie i umysłowo
niepełnosprawnych (łącznie z domami dla osób ociemniałych,
głuchych i głuchoniemych), domy rehabilitacyjne (bez opieki
medycznej), domy dla osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków, domy dla bezdomnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanej
w 85.32.D

85.32.A Żłobki

85.32.C Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Podklasa ta obejmuje:
- działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych, których zadaniem
jest zapewnienie szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym
oraz rodzicom pomocy specjalistycznej we właściwym przygotowaniu
dzieci i młodzieży do życia społecznego i wyboru zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- przystosowania zawodowego, gdzie dominuje czynnik edukacyjny,
sklasyfikowanego w dziale 80.

85.32.D Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania

Podklasa ta obejmuje:
- opiekę społeczną dla dzieci: działalność związaną z adopcją,
działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
działalność wiejskich dziecińców, półkolonii, działalność
prewencyjną oraz inną działalność tego rodzaju,
- działalność polegającą na niesieniu pomocy osobom w trudnej
sytuacji materialnej, pomoc materialną dla uczniów szkół
ogólnokształcących, zawodowych oraz studentów, pomoc finansową
w płaceniu świadczeń za mieszkania, wydawanie bonów
żywnościowych,
- odwiedzanie osób starych,
- konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem gospodarstwa
domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, działalność
poradni małżeńskich i rodzinnych,
- opiekę i doradztwo dla osób warunkowo zwolnionych z więzienia,
- działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,
- działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk
żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., łącznie z
działalnością tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych
osób,
- działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób
upośledzonych umysłowo oraz osób bezrobotnych; w działalności
tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym
zakresie,
- działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub
inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę