Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 30 maja 2023 napisz DONOS@

(PKD) 80 ..

M EDUKACJA

Sekcja ta obejmuje:
- szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy
administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby
prawne oraz osoby fizyczne,
- kształcenie na kursach dziennych i wieczorowych, w drodze
korespondencyjnej oraz przez radio i telewizję,
- kształcenie w systemie przedszkolnym i szkolnym obejmującym: przedszkola,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe,
- pozostałe formy kształcenie prowadzone przede wszystkim dla dorosłych,
kształcenie ustawiczne.

Kształcenie dorosłych w systemie szkolnym jest ujmowane przy poszczególnych poziomach kształcenia.

Sekcja ta nie obejmuje:
- działalności o charakterze opiekuńczym i wychowawczym (np. działalność
żłobków, burs, internatów, organizacji wypoczynku dla dzieci i
młodzieży, itp.), sklasyfikowanej w działach 55 i 85,
- kształcenia związanego głównie z rekreacją (np. kursów gry w brydża,
golfa itp.), sklasyfikowanego w 92.

80.10.A Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną w przedszkolach, w tym
specjalnych dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia przez nie nauki w
szkole podstawowej,
- edukację w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- edukacji w szkole podstawowej, sklasyfikowanej w 80.10.B,
- dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.

80.10.B Szkoły podstawowe

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w szkołach podstawowych, w tym w szkołach specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- edukacji w gimnazjum, sklasyfikowanej w 80.10.C,
- dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.

80.10.C Gimnazja

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w gimnazjum, w tym w gimnazjum specjalnym.

Podklasa ta nie obejmuje:
- edukacji w szkole podstawowej, sklasyfikowanej w 80.10.B,
- dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.

80.10.D Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, szkołach
muzycznych I stopnia, szkołach sztuki tańca.

Podklasa ta nie obejmuje:
- edukacji w szkołach artystycznych, sklasyfikowanej w 80.22.C.

80.21.A Licea ogólnokształcące (ponadpodstawowe)

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w liceach ogólnokształcących 4-letnich (ponadpodstawowych).
Uzyskanie wykształcenia średniego i złożenie egzaminu dojrzałości daje
prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kształcenie się w
szkołach policealnych,
- edukację w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kształcenia ustawicznego dorosłych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.21.B Licea ogólnokształcące (ponadgimnazjalne)

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w liceach ogólnokształcących 3-letnich (ponadgimnazjalnych).
Uzyskanie wykształcenia średniego i złożenie egzaminu maturalnego daje
prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kształcenie się w
szkołach policealnych,
- edukację w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kształcenia ustawicznego dorosłych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.22.A Szkoły zasadnicze (ponadpodstawowe)

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w szkołach zasadniczych zorganizowanych na podbudowie
programowej szkoły podstawowej. Nauka trwa 3 lata. Świadectwo ukończenia
potwierdza posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego umożliwiającego
absolwentowi uzyskanie tytułu zawodowego robotnika wykwalifikowanego po
zdaniu egzaminu i wykształcenia ogólnego umożliwiającego dalsze
kształcenie,
- edukację w szkołach zasadniczych specjalnych.
80.22.B Zasadnicze szkoły zawodowe (ponadgimnazjalne)

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w zasadniczych szkołach zawodowych zorganizowanych na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 3 lata. Ukończenie szkoły daje absolwentowi możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz wykształcenie ogólne, umożliwiające absolwentom dalsze kształcenie,
- edukację w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych.

80.22.C Szkoły artystyczne

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w szkołach umożliwiających uzyskanie średniego wykształ-
cenia zawodowego lub średniego wykształcenia zawodowego i ogólnego.
Okres nauki w tych szkołach trwa od 4 do 9 lat.

Podklasa ta nie obejmuje:
- edukacji w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych,
sklasyfikowanej w 80.10.D,
- edukacji w szkołach policealnych i pomaturalnych, sklasyfikowanej w
80.22.G.

80.22.D Licea profilowane i licea techniczne

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w liceach profilowanych i liceach technicznych o zróżnicowanych
profilach kształcenia ogólnozawodowego stosownie do wybieranego przyszłego
kierunku kształcenia zawodowego. Uzyskane kształcenie ogólne umożliwia
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i daje
prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Zdobyta wiedza
gólnozawodowa daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w
skróconych cyklach kształcenia w szkole policealnej lub w formach
pozaszkolnych,
- edukację w liceach profilowanych i liceach technicznych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kształcenia ustawicznego dorosłych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.22.E Technika i licea równorzędne

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w technikach zorganizowanych na podbudowie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zasadniczej i zasadniczej szkoły zawodowej oraz równorzędnych liceach zorganizowanych na podbudowie programowej szkoły podstawowej lub szkoły zasadniczej. Absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, dające możliwość uzyskania tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego, który upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
- edukację w technikach i liceach równorzędnych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kształcenia ustawicznego dorosłych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.22.F Licea zawodowe

Podklasa ta obejmuje:
- edukację w liceach zawodowych na podbudowie programowej podstawowej. Absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego ogólnego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu oraz wykształcenia zasadniczego umożliwiającego uzyskanie tytułu zawodowego po zdaniu egzaminu z zawodu,
- edukację w liceach zawodowych specjalnych.

80.22.G Szkoły policealne i pomaturalne

Podklasa ta obejmuje:
- edukację na podbudowie szkoły średniej realizowaną w szkołach policealnych i pomaturalnych, w tym policealnych szkołach artystycznych oraz pomaturalnych szkołach bibliotekarskich i animatorów kultury. Absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły dające możliwość uzyskania tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje po zdaniu egzaminu.

80.22.H Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność zakładów kształcenia nauczycieli, tj. 3-letnich kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, których celem jest kształcenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, a także nauczycieli języków obcych. Kształcenie w kolegiach zakończone jest egzaminem dyplomowym. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje nauczycielskie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności placówek doskonalenia nauczycieli, sklasyfikowanych w 80.42.B.

80.22.I Pozostałe szkoły zawodowe

Podklasa ta obejmuje pozostałe formy edukacji zawodowej, poniżej poziomu szkolnictwa wyższego, sklasyfikowanego w 80.30.A i w 80.30.B:
- edukację w szkołach przysposabiających do pracy,
- edukację w pozostałych szkołach zawodowych, gdzie indziej niewymienioną.

80.22.J Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży

Podklasa ta obejmuje:
- działalność centrów kształcenia praktycznego, realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizujących egzaminy zewnętrzne w zawodach objętych klasyfikacją zawodów kształcenia zawodowego.

80.30.A Szkoły wyższe

Podklasa ta obejmuje:
- szkolnictwo wyższe: uniwersyteckie, politechniczne, rolnicze,
ekonomiczne, medyczne, pedagogiczne, artystyczne, morskie,
wychowania fizycznego, teologiczne, prowadzące do uzyskania dyplomu
uniwersyteckiego lub ekwiwalentnego.

80.30.B Wyższe szkoły zawodowe

Podklasa ta obejmuje:
- szkolnictwo na poziomie wyższym realizowane w szkołach wyższych
zawodowych, niedające w wyniku ukończenia szkoły dyplomu
uniwersyteckiego lub ekwiwalentnego.


80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia

Grupa ta zarezerwowana jest dla kształcenia dorosłych, które nie jest ujęte w grupach 80.1-3
Nauczanie może odbywać się w klasach, przez radio i telewizję, internet lub drogą korespondencyjną.
80.41.Z Działalność szkół nauki jazdy i pilotażu

Podklasa ta obejmuje także:
- działalność placówek organizujących kursy mające na celu uzyskanie licencji pilota oraz uprawnień i certyfikatów upoważniających do prowadzenia statków, innych niż profesjonalne.

80.42.A Szkoły języków obcych

80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
- kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych,
- działalność placówek doskonalenia nauczycieli,
- działalność uniwersytetów ludowych i uniwersytetów powszechnych,
- edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania.

Podklasa ta nie obejmuje:
- szkolnictwa wyższego, sklasyfikowanego w 80.30.A i 80.30.B,
- działalności kolegiów nauczycielskich, sklasyfikowanych w w 80.22.H,
- działalności szkół tańca, sklasyfikowanej w 92.34.Z,
- działalności szkoleniowej w zakresie sportu, sklasyfikowanej w 92.62.Z.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę