Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 06 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 75 ..

L ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Sekcja ta obejmuje:
- działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i
naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy
administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania
funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej,
gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej
socjalnej,
- działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji
zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,
- działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i
bezpieczeństwa publicznego,
- działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem
wyroków sądowych,
- działalność straży pożarnej finansowaną ze środków
społecznych,
- działalność związaną z obowiązkowymi ubezpieczeniami
społecznymi,
- działalność związaną z powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi.

75.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Podklasa ta obejmuje:
- działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez:
- organy naczelne i centralne administracji państwowej (Sejm,
Prezydenta, ministrów, urzędy centralne, komisje, komitety itp.),
- organy terenowe administracji publicznej,
- realizowanie budżetu państwa i zarządzanie funduszami publicznymi i
zadłużeniem publicznym: zbieranie i gromadzenie środków finansowych
oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,
- działalność związaną z systemami podatkowymi: pobieranie
podatków oraz ściganie naruszeń prawa podatkowego,
- działalność służb celnych,
- działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem
społeczno-gospodarczym (tworzenie planów i nadzór nad ich
wykonaniem),
- działalność służb statystycznych na różnych szczeblach
administracji państwowej.

75.12.Z Kierowanie w zakresie działalności społecznej

Podklasa ta obejmuje działalność administracji publicznej w zakresie
kierowania realizacją programów mających na celu poprawę warunków życia
ludności:
- związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną,
- dotyczących edukacji,
- mających na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych,
religijnych, rekreacyjnych itp.,
- mających na celu ochronę środowiska naturalnego,
- związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Podklasa ta nie obejmuje:
- obowiązkowych świadczeń społecznych, sklasyfikowanych w
75.30.A i powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, sklasyfikowanych
w 75.30.B,
- edukacji, sklasyfikowanej w 80,
- działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego,
sklasyfikowanej w 85.1,
- działalności w zakresie opieki społecznej, sklasyfikowanej w 85.3,
- działalności związanej z usuwaniem ścieków, nieczystości i
wywozem śmieci, sklasyfikowanej w 90.00.Z,
- działalności bibliotek, archiwów publicznych, muzeów, obszarów i
obiektów chronionej przyrody, sklasyfikowanej w 92.5,
- działalności sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 92.6 i
92.7.

75.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Podklasa ta obejmuje działalność administracji publicznej w zakresie
kierowania przedsięwzięciami związanymi z:
- rolnictwem i gospodarką rolną (ustalaniem cen na produkty rolne,
alokacją dotacji, kierowaniem weterynarią, kierowaniem i kontrolą
stosowania pestycydów), leśną, łowiectwem i rybołówstwem,
- gospodarką paliwową i energetyczną,
- kopalnictwem i zasobami surowcowymi (poszukiwania złóż, marketing
surowcowy itp.),
- turystyką (rozbudową zaplecza i promocją),
- rynkiem siły roboczej (aktywizacją zawodową, pośrednictwem pracy, zwalczaniem bezrobocia),
- transportem i komunikacją,
- ogólną administracją w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego
oraz gospodarki magazynowej,
- realizacją programów obejmujących różne dziedziny gospodarcze
(kierowanie, inspekcja i kontrola, koncesjonowanie),
- prowadzeniem państwowych ewidencji i rejestrów.

75.14.Z Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

Podklasa ta obejmuje:
- działalność związaną z ogólną polityką personalną w admi-
nistracji publicznej:
- zarządzanie i wykonywanie działalności personalnej związanej lub
nie z funkcją specjalną w administracji publicznej,

- opracowywanie i wdrażanie ogólnych założeń polityki personalnej
oraz procedur wyboru i promowania, metod oceny, opisu zakresu
obowiązków, oceniania i weryfikacji pracowników cywilnej
administracji publicznej,
- zarządzanie, wykonywanie i wspieranie działań związanych z:
- centralnym zaopatrzeniem,
- utrzymaniem i przechowywaniem zasobów archiwów i kartotek
rządowych,
- zarządzaniem obiektami budowlanymi będącymi własnością rządu
lub zajmowanymi przez instytucje rządowe,
- funkcjonowaniem urzędów centralnych,
- pozostałą działalnością usługową na rzecz administracji pub-
licznej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności archiwów historycznych, sklasyfikowanej w 92.51.C.

75.21.Z Sprawy zagraniczne

Podklasa ta obejmuje:
- kierowanie i wykonywanie prac zagranicznych organów administracji
państwowej oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących
się za granicą lub w siedzibach organizacji międzynarodowych,
- kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej
i kulturalnej prowadzonej za granicą,
- udzielanie pomocy innym krajom niezależnie od tego czy jest ona
organizowana przez instytucje międzynarodowe czy nie,
- pomoc militarną na rzecz innych krajów,
- pomoc międzynarodową, np.. dla uchodźców, na rzecz walki z
głodem.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności administracyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
sklasyfikowanej w 75.11.Z.

75.22.Z Obrona narodowa

Podklasa ta obejmuje:
- kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością
(wojskami lądowymi, morskimi, powietrznymi, formacjami rezerwy i
pomocniczymi) obejmujące:
- bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk
lotniczych,
- jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu,
zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje i
komendy nie bojowe,
- obronne formacje pomocnicze i rezerwy,
- jednostki zaopatrzenia w sprzęt i materiały, jednostki
budowlane itp.,
- działalność polowych szpitali wojskowych,
- kierowanie, nadzór i wspieranie działalności sił obrony
cywilnej,
- wspomaganie planowania instytucji cywilnych na okoliczność
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz katastrof cywilizacyjnych, łącznie z
przeprowadzeniem ćwiczeń w tym zakresie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności administracyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, sklasy-
fikowanej w 75.11.Z,
- pomocy wojskowej dla innych krajów, sklasyfikowanej w 75.21.Z,
- działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 75.23.Z,
- pomocy wojskowej na wypadek katastrof żywiołowych, sklasyfikowanej w
75.24.Z,
- działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły i akademie
wojskowe, sklasyfikowanej w 80,
- działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 85.11.Z.
75.23.Z Wymiar sprawiedliwości

Podklasa ta obejmuje:
- działalność prokuratury, sądów administracyjnych, powszechnych
sądów wojskowych i innych instytucji wymiaru sprawiedliwości,
- działalność więziennictwa i instytucji resocjalizacyjnych.
Podklasa ta obejmuje także działalność rehabilitacyjną w przypadku
niesłusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i
innych, sklasyfikowanych w 74.11.Z,
- działalności szkół więziennych, szkół w zakładach poprawczych,
wychowawczych, sklasyfikowanej w 80,
- działalności szpitali więziennych, sklasyfikowanej w 85.11.Z,
- działalności badawczo-rozwojowej, sklasyfikowanej w dziale 73.

75.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

Podklasa ta obejmuje:
- kierowanie oraz nadzór nad działalnością sił policyjnych, w tym
także policji portowej, granicznej, przybrzeżnej i innych
formacji policyjnych, finansowanych ze środków publicznych,
łącznie z policją drogową, jednostkami rejestracji
cudzoziemców, laboratoriami kryminalistyki i utrzymaniem
archiwów policyjnych,
- działalność administracyjną związaną z obroną cywilną dotyczącą
zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego
oraz pomocą na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych,
- działalność w zakresie bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku
konstytucyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności wojska w zakresie kierowania, nadzoru i wspierania,
sklasyfikowanej w 75.22.Z.

75.25.Z Ochrona przeciwpożarowa

Podklasa ta obejmuje ochronę przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem:
- działalność miejskich, gminnych i ochotniczych jednostek straży
pożarnej i innych jednostek ratowniczych,
- działalność operacyjną obejmującą zwalczanie powodzi i innych klęsk
żywiołowych, finansowaną ze środków publicznych, łącznie z
działalnością jednostek pływających straży pożarnej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności służb ochrony lasów przed pożarami, sklasyfikowanej
w 02.02.Z,
- działalności prywatnej i zakładowej straży pożarnej,
sklasyfikowanej w sekcji D,
- działalności służb prewencji i zwalczania ognia na lotniskach,
sklasyfikowanej w 63.23.C,
- działalności służb prewencji i zwalczania ognia w jednostkach
wojskowych, sklasyfikowanych w 75.22.Z,
- działalności administracyjnej, związanej z obroną cywilną, sklasyfikowanej w 75.24.Z.

75.30.A Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Podklasa ta obejmuje:
- działalność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, takich jak:
świadczenia emerytalne i rentowe, otwarte fundusze emerytalne,
zasiłki dla bezrobotnych, itp.,
- inne prawnie gwarantowane świadczenia społeczne.

Podklasa ta nie obejmuje:
- nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w
66,
- powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, sklasyfikowanych w 75.30.B,
- działalności ośrodków opieki społecznej, sklasyfikowanej w 85.3.

75.30.B Powszechne ubezpieczenia zdrowotne

Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń
zdrowotnych polegającej na zapewnieniu osobom ubezpieczonym świadczeń
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia udzielanych w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu oraz w
celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Podklasa ta nie obejmuje:
- nieobowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, sklasyfikowanych w 66.03.Z,
- obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A,
- działalności ośrodków opieki społecznej, sklasyfikowanej w 85.3.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę