Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 18 czerwca 2024 napisz DONOS@

(PKD) 50 .. - 51 ..

G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Sekcja ta obejmuje:
- wszelką działalność dotyczącą pojazdów mechanicznych i
motocykli, z wyjątkiem ich produkcji i wynajmu,
- handel hurtowy nowymi i używanymi towarami, niezależnie od tego
kto jest nabywcą; działalność agentów pośredniczących w
hurtowych transakcjach kupna i sprzedaży,
- handel detaliczny nowymi i używanymi towarami prowadzony przez
sklepy, domy towarowe, na straganach i targowiskach, przez
domokrążców i komiwojażerów, domy aukcyjne i w inny sposób poza
siecią sklepową, wykonywany na własny rachunek lub jako sprzedaż
komisowa,
- dokonywane na własny rachunek operacje zwyczajowo związane z
handlem (sortowanie, składowanie, przepakowywanie), z
wyłączeniem przetwarzania towarów,
- naprawy artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa
domowego i ich instalowanie, niezależnie od tego czy jest to
połączone z ich sprzedażą.

50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I
MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Dział ten obejmuje wszelką działalność (z wyjątkiem wytwarzania i
wynajmu) związaną z pojazdami samochodowymi i motocyklami, w tym także
z samochodami ciężarowymi i przyczepami:
- sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów nowych i używanych,
- konserwację i naprawę,
- sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów,
- działalność agentów komisowych zaangażowanych w hurtową i detaliczną
sprzedaż pojazdów samochodowych,
- mycie, polerowanie i holowanie pojazdów mechanicznych,
- sprzedaż detaliczną paliw, smarów, olejów i płynów do chłodnic,
płynów hamulcowych do pojazdów mechanicznych.

Dział ten nie obejmuje:
- wynajmu pojazdów samochodowych sklasyfikowanego w 71.10.Z i 71.21.Z,
- wynajmu motocykli sklasyfikowanego w 71.21.Z.

50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową pojazdów nowych i
używanych:
- samochodów osobowych, łącznie z wyspecjalizowanymi samochodami,
takimi jak sanitarki, mikrobusy itp.,
- samochodów ciężarowych oraz przyczep i naczep,
- samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i innych pojaz-
dów turystycznych,
- odkrytych samochodów terenowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
sklasyfikowanej w 50.30.A

50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną pojazdów nowych i
używanych:
- samochodów osobowych,
- samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i innych
pojazdów turystycznych,
- odkrytych samochodów terenowych (jeepy itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów mechanicz-
nych, sklasyfikowanej w 50.30.B.

50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:
- konserwację i naprawę pojazdów mechanicznych:
- wykonywanie napraw mechanicznych,
- wykonywanie napraw instalacji elektrycznej,
- wykonywanie przeglądów,
- wykonywanie napraw nadwozia,
- wykonywanie napraw części silnika,
- lakierowanie i malowanie itp.,
- wykonywanie napraw szyb i okien,
- wykonywanie napraw, zakładanie i wymianę opon i dętek w
pojazdach mechanicznych,
- wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach mechanicznych,
- instalowanie części i akcesoriów w pojazdach mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- bieżnikowania opon sklasyfikowanego w 25.12.Z,
- naprawy tapicerki siedzeń, sklasyfikowanej w 36.11.Z,
- pomocy drogowej, holowania, mycia i polerowania, sklasyfikowanych
w 50.20.B,
- okresowych przeglądów technicznych pojazdów mechanicznych,
bez wykonywania naprawy, sklasyfikowanych w 74.30.Z.

50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa
związana z pojazdami mechanicznymi

Podklasa ta obejmuje:
- udzielanie pomocy drogowej, holowanie,
- mycie, polerowanie, woskowanie itp.

50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową wszelkiego rodzaju części i akcesoriów do
pojazdów mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej samochodowych odbiorników radiowych,
sklasyfikowanej w 51.43.Z.

50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną wszelkiego rodzaju części i akcesoriów do
pojazdów mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej samochodowych odbiorników radiowych,
sklasyfikowanej w 52.45.Z.

50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż
części i akcesoriów do nich

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli, łącznie z motorynkami,
- sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do motocykli
oraz motorynek,
- konserwacje i naprawy motocykli oraz motorynek.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży, konserwacji i napraw rowerów oraz części i akcesoriów
do nich, sklasyfikowanych w 51.18.Z, 51.47.Z, 52.48.D, 52.74.Z.

50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną paliw do pojazdów mechanicznych i motocykli,
- sprzedaż detaliczną olejów i płynów chłodzących.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 51.51.Z,
- sprzedaży detalicznej olejów opałowych dla potrzeb gospodarstwa
domowego, sklasyfikowanej w 52.48.G.

51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI
MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI

Dział ten obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych oraz
używanych towarów sprzedawcom detalicznym, przedsiębiorstwom, firmom
i instytucjom; innym hurtownikom; agentom i pośrednikom prowadzącym
działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży,
przy czym mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.:
hurtownicy, pośrednicy, dystrybutorzy towarów, przemysłowcy,
eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe, maklerzy, sprzedawcy
komisowi i agenci, akwizytorzy, organizacje spółdzielcze i inne
organizacje handlowe zaangażowane w handel produktami gospodarki
rolnej.
Dział ten obejmuje także wykonywanie czynności związanych zwykle z
handlem hurtowym, jak: magazynowanie, sortowanie i klasyfikowanie
towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i
butelkowanie, przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie
towarów na własny rachunek.

Dział ten nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych, przyczep kempingowych i
motocykli sklasyfikowanej w 50.10.A i 50.40.Z,
- sprzedaży hurtowej akcesoriów do samochodów i motocykli
sklasyfikowanej w 50.30.A i 50.40.Z,
- wynajmu lub leasingu towarów sklasyfikowanych w 71.

51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Grupa ta obejmuje:
- działalność agentów komisowych, maklerów oraz wszystkich innych
sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych jednostek,
- działalność polegającą na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców
i nabywców lub realizowaniu transakcji handlowych w imieniu innych
zleceniodawców.

Grupa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej na własny rachunek sklasyfikowanej w 51.2 - 51.7,
- sprzedaży detalicznej przez agentów sklasyfikowanej w 52,
- działalności agencji ubezpieczeniowych sklasyfikowanej w 67.20.Z,
- działalności agentów zajmujących się nieruchomościami sklasyfikowanej
w 70.3.

51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów
rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu
włókienniczego i półproduktów

51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud,
metali i chemikaliów przemysłowych

51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i
materiałów budowlanych

51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podklasa ta obejmuje także:
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn rolniczych,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn biurowych.

51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli,
artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów
metalowych

51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów
włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych

Podklasa ta obejmuje także działalność agentów zajmujących się
sprzedażą futer.


51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych

51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje także działalność agentów zajmujących się
sprzedażą rowerów.

51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
różnego rodzaju

51.2 - 51.7

Grupy te obejmują wyłącznie sprzedaż hurtową realizowaną na własny
rachunek.

51.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt

Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową ziemniaków - sadzeniaków,
- sprzedaż hurtową cebulek tulipanów,
- sprzedaż hurtową pasz dla zwierząt hodowlanych.

51.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej włókien roślinnych dla włókiennictwa, sklasy-
fikowanej w 51.56.Z.

51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

51.24.Z Sprzedaż hurtowa skór

51.25.Z Sprzedaż hurtowa nie przetworzonego tytoniu

51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową nie przetworzonych owoców i warzyw, w tym
ziemniaków.

51.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową mięsa, mięsa drobiowego, dziczyzny, mięsa
przetworzonego i wyrobów mięsnych.

51.33.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i
tłuszczów jadalnych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową wyrobów mleczarskich,
- sprzedaż hurtową jaj i wyrobów z jaj,
- sprzedaż hurtową olejów i tłuszczów jadalnych roślinnych i
zwierzęcych.

51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podklasa ta obejmuje także:
- zakup win luzem i ich butelkowanie, bez przetwarzania,
- zakup win luzem i ich mieszanie, oczyszczanie, butelkowanie i
sprzedawanie.

51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową soków owocowych i warzywnych, wód mineralnych
i bezalkoholowych napojów chłodzących.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej kawy, kakao i herbaty, sklasyfikowanej w 51.37.Z.

51.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

51.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych

51.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

51.38.A Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków

51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową wyrobów ziemniaczanych,
- sprzedaż hurtową pokarmu dla zwierząt domowych niehodowlanych
(psów, kotów, kanarków itp.).

51.39.Z Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych

51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową przędzy,
- sprzedaż hurtową tkanin,
- sprzedaż hurtową lnianych wyrobów gospodarstwa domowego,
- sprzedaż hurtową wyrobów pasmanteryjnych: igieł, nici do
szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 51.56.Z.

51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową odzieży, łącznie z odzieżą sportową,
- sprzedaż hurtową dodatków do ubrań: krawatów, szelek,
rękawiczek,
- sprzedaż hurtową artykułów futrzarskich,
- sprzedaż hurtową obuwia, łącznie z obuwiem sportowym.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej biżuterii i wyrobów skórzanych, sklasyfikowa-
nej w 51.47.Z.

51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa
domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową płyt gramofonowych, taśm, dysków kompaktowych
i taśm wideo,
- sprzedaż hurtową sprzętu oświetleniowego,
- sprzedaż hurtową przewodów i przełączników oraz innych wyrobów
instalacyjnych dla gospodarstwa domowego,
- sprzedaż hurtowa domowych maszyn do szycia,
- sprzedaż hurtową samochodowych odbiorników radiowych.

51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych,
ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i
środków czyszczących

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej wyposażenia sanitarnego, sklasyfikowanej
w 51.53.B.

51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową instrumentów i przyrządów medycznych,
- sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.

51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku
domowego i osobistego

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową mebli, dywanów i innych wykładzin podłogowych
oraz nieelektrycznego wyposażenia gospodarstwa domowego,
- sprzedaż hurtową galanterii papierowej, książek, czasopism i
gazet, wyrobów fotograficznych i optycznych, wyrobów
skórzanych i akcesoriów przydatnych w podróży, zegarków,
zegarów i biżuterii, instrumentów muzycznych, gier i zabawek,
wyrobów sportowych, rowerów i ich części i akcesoriów, wyrobów
drewnianych, wyrobów wikliniarskich i wyrobów korkowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 51.64.Z.

51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową paliw ciekłych, drewna opałowego, węgla kamiennego
i brunatnego, smarów stałych, innych smarów, olejów, paliw gazowych
oraz produktów pokrewnych.

51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową rud metali żelaznych i nieżelaznych,
- sprzedaż hurtową metali żelaznych i nieżelaznych w postaci
nieprzetworzonej,
- sprzedaż hurtową metalowych półwyrobów żelaznych i nieżelaznych,
gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- sprzedaż hurtową złota i innych metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, sklasyfikowanej w 51.57.Z,
- obrotu złotymi sztabkami, sklasyfikowanego w 65.23.Z.

51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową drewna nieobrobionego i wstępnie obrobionego.

51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową farb, werniksów i pokostu,
- sprzedaż hurtową materiałów budowlanych: piasku, żwiru, gliny,
cegły, bloków, pustaków oraz cementu itp.,
- sprzedaż hurtową szkła płaskiego,
- sprzedaż hurtową wyposażenia sanitarnego: wanien, brodzików,
umywalek, porcelanowych wyrobów sanitarnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych
hydraulicznych i grzewczych, sklasyfikowanej w 51.54.Z.

51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową instalacyjnego sprzętu hydraulicznego: rur,
złączek, uszczelek, zaworów, trójników, rur gumowych itp.,
- sprzedaż hurtową narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i innych
narzędzi ręcznych.

51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową chemikaliów przemysłowych: aniliny, farby
drukarskiej, podstawowych olejów, gazów przemysłowych, klejów
chemicznych, materiałów farbiarskich, żywic syntetycznych,
metanolu, parafiny, środków zapachowych, sody, soli
przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp.,
- sprzedaż hurtową nawozów sztucznych i wyrobów chemicznych
dla rolnictwa,
- sprzedaż hurtową tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- sprzedaż hurtową gumy.
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową włókien tekstylnych,
- sprzedaż hurtową papieru w belach.

51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową złomu i odpadów metalowych i niemetalowych oraz
materiałów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania (tzw.
recyklingu).

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności w zakresie odzyskiwania i regeneracji, sklasyfikowanej
w dziale 37.

51.61.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową narzędzi mechanicznych sterowanych komputerem.

51.62.Z Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych

51.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego
oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń do produkcji materiałów
włókienniczych, odzieży i skóry np. maszyn do przygotowania,
przędzenia, tkania i dziania materiałów, maszyn do szycia oraz
maszyn do obróbki skór surowych lub wyprawionych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej domowych maszyn do szycia, sklasyfikowanej
w 51.43.Z.

51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, takich
jak: maszyny do pisania, sumatory,
- sprzedaż hurtową mebli biurowych itp.

51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla
przemysłu, handlu i transportu wodnego

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową sprzętu transportowego z wyjątkiem pojazdów
mechanicznych (samochodów osobowych i ciężarowych), motocykli i
rowerów,
- sprzedaż hurtową robotów do przemysłowych linii montażowych,
- sprzedaż hurtową przewodów, przełączników i innego elektryczne-
go sprzętu instalacyjnego do użytku przemysłowego,
- sprzedaż hurtową pozostałych urządzeń elektrycznych, takich
jak: silniki elektryczne, transformatory oraz elementy
elektroniczne,
- sprzedaż hurtową pozostałych maszyn dla przemysłu, handlu,
transportu wodnego i nawigacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- sprzedaż hurtową przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych, sklasyfikowanej w
50.10.A,
- sprzedaży hurtowej części do pojazdów mechanicznych, sklasyfiko-
wanej w 50.30.A,
- sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 50.40.Z,
- sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 51.47.Z,
- sprzedaży hurtowej ciągników rolniczych, sklasyfikowanej w 51.66.Z.

51.66.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie
ze sprzedażą ciągników

Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową kosiarek trawnikowych niezależnie od sposobu
napędzania.

51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana

Podklasa ta obejmuje:
- wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową, która nie została zaliczona do
żadnej z poprzednich podklas.

51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową różnorodnych towarów bez określonej specjali-
zacji, która nie została zaliczona do żadnej z poprzednich
podklas.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę