Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 24 czerwca 2024 napisz DONOS@

(PKD) 21 .. - 24..

21.11.Z Produkcja masy włóknistej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję bielonej, półbielonej i nie bielonej celulozowej masy
papierowej za pomocą technologii mechanicznej, chemicznej (z
rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika) lub półchemicznej
oraz innych mas włóknistych,
- usuwanie farby drukarskiej i produkcję masy celulozowej z
makulatury.

21.12.Z Produkcja papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję papieru i tektury z przeznaczeniem do dalszej
obróbki przemysłowej,
- pokrywanie, powlekanie i impregnację papieru i tektury,
- produkcję krepiny i papieru marszczonego,
- produkcję papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do
pisania,
- produkcję waty celulozowej oraz zwojów z włókien celulozowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej
w 21.21.Z,
- produkcji galanterii papierowej, sklasyfikowanej w 21.22.Z, 21.23.Z,
21.24.Z i 21.25.Z.

21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
z papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję papieru falistego i tektury falistej,
- produkcję opakowań z papieru i tektury falistej,
- produkcję składanych opakowań z papieru falistego i tektury
falistej,
- produkcję opakowań z tektury twardej,
- produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury,
- produkcję worków i toreb papierowych,
- produkcję skoroszytów, segregatorów biurowych i podobnych arty-
kułów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kopert i papeterii, sklasyfikowanej w 21.23.Z.

21.22.Z Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa
domowego, toaletowych i sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i
sanitarnych z papieru i waty celulozowej:
- produkcję bibułek czyszczących,
- produkcję chusteczek do nosa, ręczników, serwetek,
- produkcję papieru toaletowego,
- produkcję podpasek higienicznych i tamponów, pieluszek papie-
rowych i podkładek pieluszkowych dla niemowląt,
- produkcję kubków, talerzy i tacek.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji podpasek higienicznych z waty, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

21.23.Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję gotowego papieru drukarskiego i piśmiennego,
- produkcję papieru do drukarek komputerowych,
- produkcję gotowego papieru samokopiującego,
- produkcję kalki i papieru węglowego (z kalką) gotowego do
użycia,
- produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub
gumowanego),
- produkcję kopert i kart pocztowych,
- produkcję pudełek, torebek, portfeli i zestawów obejmujących
pewien asortyment materiałów piśmiennych.

21.24.Z Produkcja tapet

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tapet papierowych i podobnych pokryć ściennych
łącznie z tapetami papierowymi pokrywanymi winylem,
- produkcję tekstylnych pokryć ścian.

21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury,
gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję etykietek,
- produkcję filtrów z papieru i kartonu,
- produkcję cewek, szpulek, nasadek i podobnych artykułów z
papieru i tektury,
- produkcję korytek do jajek i innych foremek papierowych do
pakowania produktów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji papieru i tektury w masie, sklasyfikowanej w 21.12.Z,
- produkcji akcydensów, sklasyfikowanej w 22.22.Z,
- produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanej
w 36.50.Z.

22.11.Z Wydawanie książek

Podklasa ta obejmuje:
- wydawanie książek, broszur, folderów i podobnych publikacji
łącznie ze słownikami i encyklopediami,
- wydawanie map i atlasów,
- wydawanie nut.

22.12.Z Wydawanie gazet

Podklasa ta obejmuje:
- wydawanie gazet łącznie z gazetami ogłoszeniowymi i reklamowymi.

22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych

Podklasa ta obejmuje:
- wydawanie płyt gramofonowych, płyt kompaktowych, taśm z muzyką
lub innymi nagraniami dźwiękowymi.

22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza

Podklasa ta obejmuje wydawanie:
- fotografii, rycin i kart pocztowych,
- kalendarzy,
- formularzy,
- plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
- innych artykułów drukowanych, takich jak: karty pocztowe
reprodukowane w sposób mechaniczny lub fotomechaniczny.

22.21.Z Drukowanie gazet

22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- drukowanie przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych,
fotograwiurowych, fleksograficznych, kserokopiarek, drukarek
komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek:
czasopism i innych periodyków, książek, broszur, nut
i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych,
prospektów i innych ogłoszeń, znaczków pocztowych, znaczków
skarbowych, dokumentów, czeków i innych papierów wartościowych,
rejestrów, albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy
i innych podobnych artykułów drukowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- drukowania materiałów włókienniczych, sklasyfikowanego w 17.30.Z,
- produkcji etykiet, sklasyfikowanej w 21.25.Z,
- działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w 22.1.

22.23.Z Introligatorstwo

Podklasa ta obejmuje:
- końcową obróbkę zadrukowanych arkuszy drukarskich i przekształ-
cenie ich w książki, broszury, magazyny, czasopisma, katalogi,
itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przyci-
nanie, tłoczenie złoceń,
- końcową obróbkę zadrukowanego papieru lub kartonu przeznaczone-
go np. na formularze, wizytówki i zaproszenia, legitymacje,
etykiety, kalendarze, ogłoszenia, prospekty itp. - poprzez
składanie, stemplowanie, przewiercanie, nakłuwanie, perforowa-
nie, wytłaczanie, klejenie, laminowanie,
- ponowne oprawianie książek.

22.24.Z Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich

Podklasa ta obejmuje:
- składanie np. tekstu i obrazu, fotoskład,
- poddawanie obróbce matryc, klisz, papieru fotograficznego lub
danych elektronicznych w celu wytworzenia tekstów przeznaczo-
nych do reprodukcji płyt i klisz drukarskich,
- reprodukcję: produkcję form drukarskich (np. płyt fleksografi-
cznych lub gumowych, płyt plastykowych, nylonowych, cynkowych
lub fotopolimerowych płyt drukarskich, galwanotypów, matryc do
wytłaczania), reprodukcję offsetową i płyt drukarskich (np.
litografię offsetową, offsetowych płyt z jednego lub wielu
metali), reprodukcję grawiurową i cylindrów grawiurowych (np.
kopii półtonowych i klisz skanerowych dla grawerowania cylindrów).

22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała

Podklasa ta obejmuje:
- wytwarzanie innych produktów reprodukcji: folii dla rzutników, szkiców,
planów, makiet,
- przygotowanie danych cyfrowych, np. poprawianie, przygotowanie,
selekcja, powiązanie danych cyfrowych przechowywanych na nośnikach
elektronicznego przetwarzania danych,
- inne czynności graficzne.

22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych

Podklasa ta obejmuje:
- reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, dysków
kompaktowych, taśm fonicznych i taśm z muzyką lub innym zapisem
dźwiękowym.

22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo

Podklasa ta obejmuje:
- reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt, płyt kompaktowych, i
taśm z filmami lub innymi nagraniami wideo.

22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji

Podklasa ta obejmuje:
- reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na
wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

23.10.A Wytwarzanie produktów koksowania węgla

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję koksu, półkoksu,
- produkcję gazu koksowniczego,
- produkcję innych produktów powstałych w procesie gazyfikacji węgla.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wzbogacania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 10.10.A,
- wzbogacania węgla brunatnego, sklasyfikowanego w 10.20.A,
- produkcji paku i koksu pakowego, sklasyfikowanej w 24.14.Z.

23.10.B Przetwarzanie produktów koksowania węgla

Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie produktów i półproduktów koksowania węgla.

23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:
- wytwarzanie produktów i półproduktów z ropy naftowej w procesie rafinacji (gazu ciekłego, benzyn surowych, benzyn bazowych, olejów bazowych, asfaltów, parafiny) z ropy naftowej oraz z ponownego wykorzystania przepracowanych olejów silnikowych i przemysłowych a także innych produktów pochodzących z przerobu ropy naftowej,
- produkcję paliw silnikowych, olejów opałowych, olejów silnikowych i przemysłowych, smarów plastycznych, nafty, benzyn specjalnych, parafin i wazelin.

23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej (destylacja, mieszanie, filtrowanie) z wykorzystaniem komponentów uszlachetniających,
- regenerację i utylizację przepracowanych produktów pochodzących z przerobu ropy naftowej.

23.30.Z Wytwarzanie paliw jądrowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję uranu wzbogaconego,
- produkcję składników paliwa dla reaktorów jądrowych,
- produkcję izotopów pierwiastków promieniotwórczych dla zastosowań
przemysłowych i medycznych,
- ponowne przetwarzanie paliw nuklearnych i odpadów radioaktywnych,
- usuwanie odpadów radioaktywnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania i koncentracji rud uranu i toru, sklasyfikowanych w 12.00.Z,
- produkcji koncentratu uranu, sklasyfikowanej w 12.00.Z.

24.11.Z Produkcja gazów technicznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję gazów w stanie ciekłym lub sprężonym dla zastosowań
przemysłowych lub medycznych:
- pierwiastków chemicznych w stanie gazowym,
- powietrza w stanie ciekłym lub sprężonym,
- gazów chłodzących,
- mieszanek gazów technicznych,
- gazów obojętnych, jak dwutlenek węgla,
- gazów izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania metanu, etanu, butanu lub propanu, sklasyfikowanego w
11.10.B,
- produkcji skroplonych gazów, takich jak etan, butan, lub propan
wytwarzanych w rafineriach ropy naftowej, sklasyfikowanej w
23.20.A.

24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję barwników i pigmentów z dowolnego surowca w formie
podstawowej lub jako koncentratu,
- produkcję substancji fluorescencyjnych i luminescencyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji preparatów barwnikowych i pigmentowych, sklasyfikowanej
w 24.30.Z.

24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych
pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pierwiastków chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- produkcję kwasów nieorganicznych,
- produkcję zasad (ługów) i innych związków nieorganicznych,
- produkcję związków nieorganicznych pozostałych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kwasu azotowego i sulfoazotowego, sklasyfikowanej w
24.15.Z,
- produkcji amoniaku, sklasyfikowanej w 24.15.Z,
- produkcji chlorku amonowego, sklasyfikowanej w 24.15.Z,
- produkcji azotanu i azotynu potasu, sklasyfikowanej w 24.15.Z,
- produkcji fosforanów trójamonowych, węglanów amonowych, sklasyfikowanej
w 24.15.Z.

24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych:
- acyklicznych węglowodorów nasyconych i nienasyconych,
- cyklicznych węglowodorów nasyconych i nienasyconych,
- alkoholi cyklicznych i acyklicznych łącznie z syntetycznym
alkoholem etylowym,
- kwasów jedno- i wielokarboksylowych łącznie z syntetycznym
kwasem octowym,
- innych związków z rodnikami zawierającymi tlen łącznie z
aldehydami, ketonami, benzochinonami i związków o dwu i
wielu rodnikach zawierających tlen,
- organicznych związków azotowych łącznie z aminami,
- innych związków organicznych łącznie z produktami destylacji
drewna,
- produkcję węgla drzewnego,
- produkcję paku i koksu pakowego,
- produkcję syntetycznych aromatów,
- destylację smoły węglowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji alkoholu etylowego z surowców fermentujących,
sklasyfikowanej w 15.91.Z i 15.92.Z,
- produkcji plastyku w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.16.Z,
- produkcji kauczuku syntetycznego w postaci surowej, sklasyfikowanej
w 24.17.Z,
- produkcji kwasu salicylowego i utlenionego kwasu acetylosalicylowego
(aspiryny), sklasyfikowanej w 24.41.Z,
- produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 24.51.Z,
- produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

24.15.Z Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję czystych lub mieszanych nawozów sztucznych:
azotowych, fosforowych, potasowych,
- produkcję związków azotowych: kwasu azotowego, sulfoazotowego,
amoniaku, chlorku amonowego, azotanów i azotynów potasu,
fosforanu trójamonowego i węglanów amonowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania guano, sklasyfikowanego w 14.30.A,
- produkcji wyrobów agrochemicznych, sklasyfikowanej w 24.20.Z.

24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych:
- polimerów łącznie z polimerami etylenu, propylenu, styrenu,
chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,
- poliamidów,
- żywic fenolowych i epoksydowych oraz poliuretanów,
- żywic alkidowych, poliestrowych i poliestrów,
- silikonów,
- wymieniaczy jonowych polimerowych,
- produkcję celulozowych tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- przetwarzania odpadków (recyklingu), sklasyfikowanego w 37.20.Z,

24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej:
- kauczuku syntetycznego,
- faktysy,
- produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub
żywic kauczukopodobnych (np. balata).

24.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych,
chwastobójczych, środków regulujących wzrost i kiełkowanie roślin,
środków dezynfekujących i innych środków agrochemicznych, gdzie
indziej nie sklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nawozów sztucznych i związków azotowych, sklasyfikowanej w
24.15.Z.

24.30.Z Produkcja farb i lakierów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję farb i lakierów, pokostów i emalii,
- produkcję gotowych preparatów pigmentowych, substancji
zmętniających, kolorujących; produkcję emalii szklistej i
glazury, pobiałek i preparatów podobnych, farby artystycznej,
szkolnej, do celów reklamowych,
- produkcję mas uszczelniających,
- produkcję mieszanek uszczelniających i podobnych nieogniotrwałych
preparatów powierzchniowych,
- produkcję złożonych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników,
- produkcję zmywaczy do farb i lakierów,
- produkcję farb drukarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji barwników i pigmentów, sklasyfikowanej w 24.12.Z,
- produkcji atramentów i tuszy, sklasyfikowanej w 24.66.Z.

24.41.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych w
produkcji medykamentów,
- przetwarzanie krwi,
- produkcję chemicznie czystego cukru,
- przetwarzanie gruczołów i produkcję ekstraktów gruczołowych.

24.42.Z Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję medykamentów:
- produkcję różnych frakcji krwi, w tym frakcji zawierających
przeciwciała,
- szczepionek,
- leków łącznie z preparatami homeopatycznymi,
- produkcję chemicznych środków antykoncepcyjnych opartych na
hormonach i środkach plemnikobójczych,
- produkcję wypełniaczy dentystycznych i cementu do celów
chirurgicznych,
- produkcję medycznie impregnowanej waty, gazy, bandaży,
opatrunków, nici chirurgicznych itp.

24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję substancji organicznych powierzchniowo czynnych,
- produkcję mydeł,
- produkcję gliceryny,
- produkcję preparatów powierzchniowo czynnych:
- proszków do prania i detergentów w formie stałej i płynnej,
- środków do mycia naczyń,
- środków zmiękczających do tkanin,
- produkcję środków czyszczących i polerujących:
- preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w pomie-
szczeniach,
- sztucznego wosku i preparatów woskowych,
- środków polerujących i past do skóry,
- środków polerujących i past do drewna,
- środków polerujących do nadwozi samochodowych, szkła
i metali,
- proszków i past do szorowania.

24.52.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję perfum i wyrobów kosmetycznych i toaletowych:
- perfum i wód toaletowych,
- środków upiększających i do makijażu,
- preparatów ochronnych przed oparzeniami słonecznymi oraz
środków do opalania,
- preparatów do manicure i pedicure,
- szamponów, lakierów do włosów, preparatów do ondulacji i
wzmacniania włosów,
- środków do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej łącznie
ze środkami do pielęgnacji protez zębowych,
- środków do golenia,
- dezodorantów i soli do kąpieli,
- depilatorów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ekstraktów naturalnych środków aromatycznych i
produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję prochu strzelniczego,
- produkcję ładunków miotających,
- produkcję materiałów pirotechnicznych,
- produkcję ogni sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji amunicji sklasyfikowanej w 29.60.Z.

24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję żelatyny i jej pochodnych, klejów i preparatów
klejących łącznie z klejami opartymi na kauczuku.

24.63.Z Produkcja olejków eterycznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ekstraktów naturalnych środków aromatycznych,
- produkcję olejków żywicznych,
- produkcję aromatycznych wód destylowanych,
- produkcję kompozycji zapachowych do produkcji perfum lub
żywności,
- produkcję mieszanek substancji zapachowych do produkcji
żywności i napojów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji syntetycznych środków zapachowych, sklasyfikowanej w
24.14.Z,
- produkcji perfum i wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
sklasyfikowanej w 24.52.Z.

24.64.Z Produkcja chemikaliów fotograficznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję błon i płyt fotograficznych, papieru światłoczułego
i innych nienaświetlonych materiałów światłoczułych, również do
fotografii kolorowej,
- produkcję preparatów chemicznych do zastosowań fotograficznych,
- produkcję emulsji światłoczułych przeznaczonych do fotografii.

24.65.Z Produkcja nie zapisanych nośników informacji

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nie zapisanych taśm magnetycznych do rejestrowania
dźwięku i obrazu, danych cyfrowych,
- produkcję nie zapisanych dysków magnetycznych,
- produkcję gotowych nie zapisanych nośników informacji do
rejestrowania dźwięku, obrazu, danych cyfrowych gdzie
indziej nie sklasyfikowaną.

24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej
nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pozostałych wyrobów chemicznych:
- peptonu, pochodnych peptonu, innych substancji proteinowych
i ich pochodnych, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- chemicznie modyfikowanych olejów i tłuszczów,
- materiałów chemicznych wykorzystywanych przy wykańczaniu
tekstyliów i skóry,
- proszków i past wykorzystywanych do lutowania, lutowania
twardego i spawania,
- preparatów wykorzystywanych do wytrawiania powierzchni
metali,
- gotowych dodatków do cementu,
- węgla aktywnego, dodatków do olejów smarowniczych, gotowych
przyspieszaczy wulkanizacji, katalizatorów i innych produk-
tów chemicznych do zastosowań przemysłowych - preparatów
przeciwstukowych do paliw, preparatów przeciwzamarzających,
roztworów do napędów i układów hydraulicznych,
- odczynników laboratoryjnych i diagnostycznych,
- atramentów i tuszy.

24.70.Z Produkcja włókien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciągłych,
- produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciętych
niegręplowanych, nieczesanych lub poddawanych innym procesom
przędzenia,
- produkcję sztucznej lub syntetycznej przędzy o wysokiej
wytrzymałości,
- produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien pojedynczych lub
pasm.

Podklasa ta nie obejmuje:
- przędzenia włókien sztucznych lub syntetycznych, sklasyfikowanego
w 17.15.Z,
- produkcji nici do szycia z włókien sztucznych lub syntetycznych,
sklasyfikowanej w 17.16.Z.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę