Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 05.. - 14..

B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Sekcja ta obejmuje:
- połowy i hodowlę ryb, skorupiaków, mięczaków i innych zwierząt
oraz organizmów wodnych,
- wielorybnictwo,
- polowania na zwierzęta wodne z wyjątkiem ssaków,
- pozyskiwanie (poławianie i wydobywanie) organizmów wodnych i
produktów tych organizmów: pereł, korali, gąbek, muszli,
wodorostów,
- działalność usługową związaną z rybołówstwem i rybactwem.


05.01.A Rybołówstwo w wodach przybrzeżnych i śródlądowych

Podklasa ta obejmuje:
- połowy ryb w wodach przybrzeżnych i śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, sklasyfikowanej
w 05.02.A,
- działalności usługowej związanej z rybołówstwem, sklasyfikowanej w
05.02.B,
- wędkowania rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.72.Z.

05.01.B Rybołówstwo w wodach morskich

Podklasa ta obejmuje:
- połowy ryb na oceanach i morzach,
- wielorybnictwo,
- połowy ryb na oceanach i wodach morskich połączone z przetwórstwem
i konserwowaniem (działalność statków rybackich prowadzących
jednocześnie przetwórstwo).

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, sklasyfikowanej
w 05.02.A,
- działalności usługowej związanej z rybołówstwem, sklasyfikowanej w
05.02.B,
- wędkowania rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.72.Z.
- polowania na ssaki morskie(z wyjątkiem wielorybów), sklasyfikowanego
w 01.50.Z,
- chowu i hodowli ryb morskich, sklasyfikowanych w 05.02.A,
- przetwórstwa ryb na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem
i przechowywaniem, to jest na statkach nie prowadzących połowów lub
w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 15.20.Z,

05.01.C Połowy pozostałych organizmów

Podklasa ta obejmuje:
- połowy mięczaków, skorupiaków i innych organizmów wodnych,
- pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) organizmów wodnych i produktów
tych organizmów: pereł, korali, gąbek, muszli, wodorostów,
- połowy innych organizmów morskich niż ryby połączone z przetwórstwem
i konserwowaniem (działalność statków rybackich prowadzących
jednocześnie przetwórstwo).

Podklasa ta nie obejmuje:
- chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 01.25.Z,
- chowu i hodowli skorupiaków, mięczaków i innych organizmów morskich,
sklasyfikowanych w 05.02.A,
- przetwórstwa innych poławianych zwierząt morskich niż ryby na
statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i
przechowywaniem, to jest na statkach nie prowadzących połowów,
lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w
15.20.Z,

05.02.A Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z
wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- chów i hodowlę ryb morskich,
- chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach i ośrodkach zarybie-
niowych, w tym zwłaszcza produkcję materiału zarybieniowego,
- chów i hodowlę mięczaków, skorupiaków i innych bezkręgowców
morskich i słodkowodnych,
- chów i hodowlę jadalnych wodorostów morskich,
- chów i hodowlę ryb ozdobnych,

Podklasa ta nie obejmuje:
- chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 01.25.Z,
- wędkowania rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.72.Z.

05.02.B Działalność usługowa związana z rybołówstwem i
rybactwem

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową
związaną z rybołówstwem i rybactwem:
- ustalanie miejsc skupiania się ryb,
- zarybianie stawów i innych akwenów,
- ustawianie biernych narzędzi połowu ryb (odjazdek, węgorni),
- przygotowanie złowionych ryb i innych organizmów wodnych do
sprzedaży przez rybaka (jednostkę prowadzącą połowy).

Podklasa ta nie obejmuje:
- naprawy sieci rybackich, sklasyfikowanej w 17.52.B,
- działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 85.20.Z.

C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Sekcja ta obejmuje:
- wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów,
kopalin występujących w naturze jako ciała stałe, ciekłe lub
gazowe oraz działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem
kopalin do sprzedaży (mielenie, oczyszczanie, odsalanie,
wzbogacanie, itp.) i działalność usługową związaną z eksploatacją
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, jednakże bez działalności
geologicznej (poszukiwania złóż).

10.10.A Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub
odkrywkowe),
- oczyszczanie, sortowanie węgla kamiennego,
- wzbogacanie węgla kamiennego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji koksu i półkoksu sklasyfikowanej w 23.10.A.

10.10.B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego

Podklasa ta obejmuje:
- mielenie węgla kamiennego,
- brykietowanie i prasowanie węgla kamiennego,
- produkcję paliw stałych bezdymnych (ekologicznych)z węgla kamiennego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji koksu i półkoksu sklasyfikowanej w 23.10.A.

10.10.C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd

Podklasa ta obejmuje:
- odzyskiwanie węgla kamiennego w ramach rekultywacji i likwidacji hałd kopalnianych.
10.20.A Górnictwo węgla brunatnego

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie węgla brunatnego w kopalniach (podziemne lub
odkrywkowe),
- oczyszczanie, odwadnianie, sortowanie, mielenie i wzbogacanie węgla brunatnego.

10.20.B Produkcja brykietów z węgla brunatnego

Podklasa ta obejmuje:
- brykietowanie węgla brunatnego.

10.30.Z Wydobywanie i wzbogacanie torfu

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie torfu,
- wzbogacanie i brykietowanie torfu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wyrobów z torfu, sklasyfikowanej w 26.82.Z.

11.10.A Wydobywanie ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie ropy naftowej,
- wysysanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,
- wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji
ropy naftowej,
- produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfiko-
wanego w 23.20.A
- transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 60.30.Z,
- działalności poszukiwawczej związanej z występowaniem złóż
ropy naftowej, sklasyfikowanej w 74.20.B.

11.10.B Wydobywanie gazu ziemnego

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie gazu ziemnego,
- wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,
- skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego dla
potrzeb transportu,
- odsiarczanie gazu ziemnego.

11.20.Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową
związaną z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego:
- wiercenia i odwierty kierunkowe, pogłębianie,
- wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie żurawi
i wież wiertniczych,
- cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
- pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,
- gaszenie pożarów szybów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- prowadzenia prac poszukiwawczych oraz dokonywania pomiarów
geofizycznych, geologicznych i sejsmograficznych, sklasyfikowa-
nych w 74.20.B.
12.00.Z Kopalnictwo rud uranu i toru

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie rud uranu i toru,
- koncentrację rud uranu i toru,
- produkcję koncentratu uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wzbogacania rud uranu i toru sklasyfikowanego w 23.30.Z,
- produkcji materiału rozszczepialnego i materiału paliworodnego,
sklasyfikowanej w 23.30.Z,
- produkcji metalicznego uranu sklasyfikowanej w 23.30.Z.

13 KOPALNICTWO RUD METALI

Dział ten obejmuje:
- głębinowe i odkrywkowe wydobywanie rud metali i metali rodzimych,
- przygotowanie rud:
- rozdrabnianie, mielenie i płukanie rud,
- koncentrację rud przez separację magnetyczną lub separację opartą
na różnicy ciężarów właściwych frakcji,
- flotację, sortowanie, przesiewanie, suszenie, kalcynowanie i
prażenie rud.

Dział ten nie obejmuje:
- wydobywania rud uranu i toru sklasyfikowanego w 12.00.Z,
- prażenia pirytów sklasyfikowanego w 24.13.Z,
- produkcji tlenku glinu sklasyfikowanej w 27.42.Z.

13.10.Z Kopalnictwo rud żelaza

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie rud wartościowych głównie ze względu na zawartość
żelaza,
- wzbogacanie i aglomerowanie rud żelaza.


Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania i przeróbki pirytów i magnetopirytów, sklasyfikowanych
w 14.30.B.

13.20.A Kopalnictwo rud miedzi

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie i przeróbkę rud miedzi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kamieni miedziowych, sklasyfikowanej w 27.44.A.

13.20.B Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych

Podklasa ta obejmuje:
- wydobycie i przeróbkę rud cyny, cynku i ołowiu.

13.20.C Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud
miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie i przeróbkę rud wartościowych głównie ze
względu na zawartość metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud
miedzi, cynku, ołowiu i cyny:

- wydobywanie i przeróbkę rud antymonu, aluminium
(boksytu), cyny, cyrkonu, magnezu,
chromu, niklu, kobaltu, molibdenu, tantalu, tytanu,
wanadu, wolframu,
- wydobywanie i przeróbkę rud metali szlachetnych:
złota, srebra, platyny.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania i przeróbki rud uranu i toru, sklasyfikowanego w
12.00.Z,
- wydobywania i przeróbki rud miedzi, sklasyfikowanego w 13.20.A,
- wydobywania i przeróbki rud cynkowo-ołowiowych,
sklasyfikowanego w 13.20.B,
- produkcji tlenku glinu oraz kamieni niklowych,
sklasyfikowanej w 27.42.Z i 27.45.Z.

14.11.Z Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie, wstępne wyrównywanie i cięcie kamienia pomnikowego
i budowlanego, takiego jak: marmur, granit, piaskowiec itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kopalnictwa minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym
oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B,
- cięcia, formowania, wykańczania kamieni poza kamieniołomami,
sklasyfikowanego w 26.70.Z.

14.12.Z Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych,
- wydobywanie gipsu i anhydrytu,
- wydobywanie kredy i dolomitu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kopalnictwa minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym
oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B.

14.13.Z Wydobywanie łupków

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie oraz wstępną obróbkę łupków dla budownictwa.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania łupków bitumicznych, sklasyfikowanego w 11.10.A.

14.21.Z Wydobywanie żwiru i piasku

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie piasku i żwiru dla celów przemysłowych i budowlanych,
- kruszenie i rozdrabniania kamieni, żwiru i piasku.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania piasków bitumicznych, sklasyfikowanego w 11.10.A,
- kopalnictwa minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym
oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B.

14.22.Z Kopalnictwo gliny i kaolinu

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kopalnictwa minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym
oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B.

14.30.A Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego
(z wyjątkiem siarkonośnych)

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie naturalnych soli fosforowych i potasowych,
- wydobywanie naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów),
naturalnych boranów,
- wydobywanie pigmentów mineralnych i szpatów fluorowych (mączki
szpatowej),
- wydobywanie guano.

Podklasa ta nie obejmuje:
- kopalnictwa surowców siarkonośnych, sklasyfikowanego w 14.30.B,
- produkcji soli, sklasyfikowanej w 14.40.Z,
- prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 24.13.Z,
- produkcji nawozów sztucznych i związków azotowych, sklasyfikowa-
nej w 24.15.Z.

14.30.B Kopalnictwo surowców siarkonośnych

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie siarki rodzimej,
- wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów,
- wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów).

Podklasa ta nie obejmuje:
- prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 24.13.Z,
- produkcji nawozów sztucznych i związków azotowych, sklasyfiko-
wanej w 24.15.Z.

14.40.Z Produkcja soli

Podklasa ta obejmuje:
- wydobywanie soli ze złóż podziemnych, także poprzez jej
rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnię,
- produkcję soli przez odparowanie wody morskiej lub innych
słonych wód,
- produkcję solanki i innych roztworów soli,
- rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinację soli.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej, sklasyfiko-
wanej w 41.00.A.

14.50.Z Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie
sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
- górnictwo i kopalnictwo różnych minerałów i surowców:
- materiałów ściernych, azbestu, mączki krzemionkowej
kopalnej, naturalnego grafitu, steatytu, szpatu polnego
(skalenia) itp.,
- kamieni szlachetnych, kwarcu, miki itp.,
- naturalnego asfaltu i bitumu.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę