sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Uczniowie kończący podstawówki podczas kwietniowego sprawdzianu uzyskali wyniki ze średnią 63%. Tradycyjnie już lepiej wypadli mieszkańcy większych miast niż wsi i generalnie lepsze wyniki były z języka polskiego i angielskiego niż z matematyki. W sumie do sprawdzianu szóstoklasisty w województwie podlaskim w rym roku przystąpiło 10 233 uczniów. Dziś poznali oni swoje wyniki. Ponad stu uczniów, którzy z przyczyn losowy nie mogli pisać sprawdzianu w kwietniu mają go mieć 2 czerwca.

Jak podaje Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio
(ukrytych) oraz identyfikowania wypowiedzi jako tekstu informacyjnego. Z matematyki wykazali się umiejętnością wykonywania obliczeń praktycznych, a w szczególności obliczeń zegarowych. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających znajomość środków językowych. W przypadku języka niemieckiego uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, natomiast z języka rosyjskiego najlepiej opanowaną umiejętnością było rozumienie ze słuchu.
Sprawdzian wskazał również umiejętności, które uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej opanowali słabiej. Umiarkowaną trudność sprawiło uczniom zadanie wymagające analizy i interpretacji utworu poetyckiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie z geometrii przestrzennej. W celu obliczenia objętości bryły zbudowanej z dwóch jednakowych prostopadłościanów zdający musieli wykazać się umiejętnością przeprowadzania prostego rozumowania matematycznego i użycia właściwej strategii. We wszystkich językach obcych najtrudniejszymi dla szóstoklasistów okazały się zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych.

Średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty w tym roku w województwie wyniósł 63%. Z obowiązkowego języka polskiego było to 71%, z angielskiego – najczęściej wybieranego języka obcego do którego przystąpiło  9 971 uczniów, średni wynik wyniósł 70%, a z obowiązkowej matematyki 54%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0