Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 20 czerwca 2024 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5911

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


Priorytety i cele projektu "NASZA SZKOŁA"

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 przystąpił do realizacji projektu: „NASZA SZKOŁA-Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”. Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet II „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy”, Działanie 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”, schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

43% młodzieży uczącej się w ZSEiO nr 6 w Łomży pochodzi z terenów wiejskich, a codziennie dojeżdża 35%. Uczniowie ci, zwłaszcza z kl. I, w znacznej części prezentują niższy poziom osiągnięć szkolnych i niższy poziom rozwoju kulturalnego niż ich rówieśnicy ze szkół miejskich. Sytuacja finansowa wielu rodzin /niskie dochody/, wielodzietność oraz duża odległość od miejsca zamieszkania uczniów a szkołą /trudności komunikacyjne/ ma również niekorzystny wpływ na niwelowanie różnic edukacyjnych, społecznych i kulturalnych między uczniami pochodzącymi z miasta i ze wsi. Dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę /zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, fakultatywne, indywidualne konsultacje nauczycieli, edukacja filmowa i teatralna, działania profilaktyczne/ nie przynoszą spodziewanych, zadawalających efektów - stąd wynikają w dużej mierze główne problemy edukacyjno - wychowawcze szkoły. Plany rozwoju szkoły /wcześniej plany edukacyjne/ zakładały pracę nad słabymi, zdiagnozowanymi stronami pracy szkoły, ale były realizowane w ramach posiadanych przez placówkę środków finansowych oraz były to działania podjęte równolegle ze standardowymi, typowymi działaniami szkoły. Plan rozwoju ZSEiO nr 6 w Łomży opracowany w ramach projektu "Nasza szkoła" daje możliwość priorytetowego potraktowania tych problemów i rozwiązania ich poprzez skoncentrowane i wyraźnie wyodrębnione, celowe działania sfinansowane przez środki nie pochodzące z budżetu szkoły oraz, co bardzo ważne, zewnętrzną pomoc /poradnictwo, doradztwo zawodowe, wspólne rozwiązywanie problemów/. Spodziewane efekty programu to wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, zaszczepienie im silnej motywacji do zdobywania wiedzy i kształtowania swojej ścieżki zawodowej, wyzwolenie w nich postaw przedsiębiorczych, zmiany strukturalne w środowiskach zaniedbanych, zmarginalizowanych, skazanych na dziedziczenie biedy.  Priorytety, cele ogólne i szczegółowe w poszczególnych obszarach objętych projektem Obszar I - Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między wsią a miastem)Priorytet 1: Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturzeCel ogólny: Dobre funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnymCele szczegółowe:1.      Rozbudzenie zainteresowania sztuką i literaturą,2.      Kształtowanie cech krasomówczych i recytatorskich u młodzieży,3.      Pokazanie budowy i sposobów powstania spektaklu,4.      Ukazanie roli plastyki ciała, wtajemniczenie w symbolikę gestówPriorytet 2: Wyrównywanie brakówCel ogólny: Dobre funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnymCele szczegółowe:
 1. Podwyższenie poziomu wiedzy z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, matematyki,
 2. Niwelowanie braków w edukacji na wcześniejszym etapie nauczania
 3. Rozwijanie umiejętności podstawowej komunikacji w językach obcych w sytuacjach życia codziennego
Priorytet 3: Wzmacnianie poczucia własnej wartościCel ogólny: Dobre funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnymCele szczegółowe:
 1. Poprawienie sylwetki i postawy ciała
 2. Podniesienie poziomu umiejętności tanecznych i sprawności fizycznej
 3. Wzbudzanie poczucia własnej wartości, tolerancji i akceptacji dla własnej osobowości
 Obszar II - Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowejPriorytet 1: Wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę i umiejętnościCel ogólny: Sprawne funkcjonowanie uczniów w realiach XXI wieku przy wyborze dalszej ścieżki edukacji i na rynku pracyCele szczegółowe:
 1. Zdobycie umiejętności obsługi  kasy fiskalnej,
 2. Obsługiwanie nowoczesnych programów i urządzeń IT
 3. Prowadzenie dokumentacji i dokonywanie rozliczeń w nowoczesnym gospodarstwie rolnym i agroturystycznym
 4. Rozliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 5. Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
 6. Stosowanie rozliczeń podatkowych  przy pomocy elektronicznej księgi przychodów i rozchodów
Priorytet 2: Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowejCel ogólny: Sprawne funkcjonowanie uczniów w realiach XXI wieku przy wyborze dalszej ścieżki edukacji i na rynku pracyCele szczegółowe:
 1. Szczegółowa diagnoza psychologiczna i doradcza upodobań, zainteresowań i preferencji uczniów,
 2. Poznanie zasad funkcjonowania giełdy,
 3. Poznanie zasad inwestowania przez drobnych akcjonariuszy,
 4. Rozbudzenie postaw proprzedsiębiorczych
 Obszar III - Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.Priorytet 1: Rozbudzanie aktywności obywatelskiej młodzieży na rzecz społeczności lokalnej.Cel ogólny: Pobudzanie i rozwijanie aktywności społeczności szkolnej na rzecz środowiska lokalnego.Cele szczegółowe:
 1. Rozwijanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych,
 2. Doskonalenie pracy wolontariuszy,
 3. Integracja społeczności szkolnej,
Priorytet 2: Współdziałanie społeczności szkolnej z instytucjami na rzecz rozwoju edukacji.Cel ogólny: Inspirowanie młodzieży do działań na rzecz rozwoju edukacji w środowisku lokalnym.Cele szczegółowe:
 1. Integracja społeczności szkolnej,
 2. Poznanie miejsc związanych kulturą i historią regionu,
 3. Rozbudzanie zainteresowań turystyką,
 4. Zapoznanie młodzieży z pracą przewodników turystycznych,
 5. Poznanie piękna ziemi łomżyńskiej i podlaskiej,
 6. Poznanie zasad organizacji wycieczki krajoznawczo-historycznej,
 7. Przekazanie młodzieży informacji o rodzajach funduszów i programach unijnych, możliwości ich wykorzystania,
 8. Pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Szkoły

  

Lp.

Zadania Czas realizacji
I.1.1. „Bliżej teatru” – warsztaty teatralno - edukacyjne XI 2007 – XII 2007
I.2.1. Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, matematyki
X 2007 – I 2008
I.3.1. „Dbam o swoją sylwetkę” – warsztaty edukacyjno - sportowe X - XII  2007
I.3.2. „Ruch-muzyka-taniec na sportowo – przyjemnie i zdrowo” – warsztaty taneczno - edukacyjne druga połowa IX – pierwsza połowa XII 2007
I.3.3. „Rozwijam
i poznaję siebie”  – warsztaty psychologiczno - edukacyjne
II poł. IX 2007
II.1.1. Kasa fiskalna bez tajemnic – warsztaty szkoleniowe XI 2008
II.1.2. Bliżej urządzeń i oprogramowania IT - – warsztaty szkoleniowe X 2007
II.1.3. Rachunkowość
w nowoczesnym gospodarstwie rolnym i agroturystycznym – warsztaty szkoleniowe
 X 2007
II.1.4. Nowoczesny kadrowy – warsztaty szkoleniowe XI – XII 2007
II.1.5. Sam rozliczam swoje podatki -– warsztaty szkoleniowe XI 2007
 II.1.6.  Wakacje na sportowo - obóz sportowo – edukacyjny  druga połowa VII 2007
II.2.1. Poznaj samego siebie – warsztaty psychologiczno - doradcze IX i X 2007
 II.2.2.  Zostań inwestorem giełdowym – wycieczka edukacyjna na GPW połączona z wykładami  pierwsza połowa X 2007
III.1.1. Służąc innym pomagasz sobie – promocja wolontariatu wśród młodzieży na rzecz środowiska lokalnego IX-XII2007
III.2.1. Poznaj swój region – zainicjowanie działalności szkolnego klubu naukowego IX – X 2007
III.2.2. Euro z Brukseli pod Łomżę – warsztaty z zakresu znajomości funduszy europejskich IX – XII 2007 
 
Aneta Wiktorzak
pon, 19 listopada 2007 09:53
Data ostatniej edycji: pon, 19 listopada 2007 10:43:13

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę