Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 23 lipca 2024 napisz DONOS@
BIP

Statut ZSEiO nr 6 w Łomży

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY (Tekst jednolity)

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzajace ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz.U z 2017 r. poz.649 z póżn. zm.)

5.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2017 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz.U z 2001 r. Nr 61, poz.624 z póżn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U z 2015 r. poz.843 z póżn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U z 2017 r. poz.1591 z póżn. zm.)

8. Inne przepisy wykonawcze.

ROZDZIAŁ I

NAZWA  SZKOŁY

& 1

1. Szkoła nosi nazwę:  Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, zwane  dalej Zespołem.

&.2

1.   W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

1) VI Liceum Ogólnokształcące, które prowadzi kształcenie ogólne, w 3 letnim okresie nauczania,

2) Technikum nr 6, które prowadzi kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy w 4 letnim okresie nauczania.

&.3

Organem prowadzącym Liceum jest MIASTO ŁOMŻA, a nadzór pedagogiczny sprawuje PODLASKI KURATOR OŚWIATY w BIAŁYMSTOKU.

ROZDZIAŁ II

KIERUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

&.4

Działalność edukacyjna Zespołu określona jest przez:

  1. odpowiednie akty prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  2. szkolny zestaw programów nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
  1. program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i opiekuńczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

&.5

Zespól realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,

2)  umożliwia  zdobycie wykształcenia ogólnego na  poziomie stwarzającym absolwentom szansę wstępu na uczelnie wyższe oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy,

3)  tworzy warunki zdobycia wiedzy i wykształcenia umiejętności na poziomie zapewniającym poradzenie sobie w warunkach  gospodarki rynkowej,

4)  tworzy warunki do nauki, udostępnia sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

5)  kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, a wśród nich wyrabia następujące cechy  osobowości:

a) postawy dążącej do prawdy,

b) umiejętności samodzielnego oceniania zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych,

c) postawy charakteryzującej ludzką godność,

d) przedsiębiorczości i zaradności życiowej.

e) umiejętno,sci niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze narodowej,

f) umiejętności komunikacyjne niezbędne do funkcjonowania w spoeczeństwie XXI w.

6)  stwarza warunki młodzieży, również młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, między innymi do rozwijania swoich zainteresowań uwzględniających  ich  potrzeby rozwojowe, poprzez organizację zajęć specjalistycznych, dodatkowych, zgodnych z tymi zainteresowaniami lub wynikającymi z potrzeb psychofizycznych.

7) zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych ,w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

8) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy  udzielanej uczniom.

8)  zapewnia  uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

&.6

Powyższe cele Zespól realizuje poprzez:

1)    wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w obszarze edukacyjnym rozumianym w sposób wielopłaszczyznowy,

2)    organizowanie /po zdiagnozowaniu lub otrzymaniu stosownej dokumentacji  np. zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii oraz innych,  w miarę możliwości/ opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych na terenie szkoły potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych, pomoc materialna na wniosek na wniosek nauczyciela, rodzica lub pełnoletniego ucznia. Pomoc materialna może przyjąć następujące formy:

a)    zwolnienie z opłat,

b)    zasiłku losowego lub zapomogi,

c)    stypendium socjalnego.

Pomoc finansowa może być realizowana z dotacji celowych, darowizn i funduszu Rady Rodziców zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach.

3)    wybór odpowiednich programów nauczania dostosowanych do wymogów Podstawy programowej kształcenia ogólnego, potrzeb środowiska i regionu oraz możliwości uczniów,

4)  stałą współpracę rodziców i nauczycieli, w ramach której rodzice doradzają,

opiniują i wspierają działalność szkoły oraz mają obowiązek uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez szkołę, informujących o wynikach dydaktyczno-wychowawczych omawiających problemy kształcenia i wychowania oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę mających na celu integrację całej społeczności szkolnej,

5)  integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności oraz spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną, a także innymi instytucjami, przy zachowaniu zasady, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, a szkolne działania wychowawcze rozumiane są jako wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej i uzupełniane są przez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży,

6)  tworzenia, pozytywnie oddziaływującego na uczniów i rodziców, środowiska wychowawczego, a   w szczególności:

a)  podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,

b)  pomocy psychologicznej i pedagogicznej na terenie szkoły, współdziałania Liceum i Technikum  z Poradniami  – Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom zgodnie z odpowiednimi programami.

7)  umożliwienie korzystania z biblioteki szkolnej, czytelni, sali gimnastycznej, sali rekreacyjno – sportowej, pracowni komputerowych oraz innych obiektów szkolnych,

8)  wdrażanie uczniów do twórczego, krytycznego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia skutków podjętych decyzji,

9) umożliwienie uczniom najzdolniejszym realizowanie indywidualnych programów nauki,

10) organizacji uczniom niepełnosprawnym zajęć specjalistycznych, w szczególności  zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej.

11) opracowanie przez zespół specjalistów indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz dokonywanie ocen poziomu ich funkcjonowania a także zapewnienie optymalnej współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 09.08.2017r.

12) zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami integracji ze środowiskiem rówieśniczym w poszczególnych oddziałach i całym Zespole.

&.7

1. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża dyrektor Zespołu, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

&.8

1. Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa, budżetu Miasta Łomży oraz z innych źródeł.

2. Zespól może być wspomagany finansowo w formie darowizn i dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców.

3. Darczyńca może zastrzec cel, na realizację którego przeznacza darowiznę.

4. Źródłem środków finansowych jest również fundusz Rady Rodziców

5. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą i inną, uregulowaną odrębnymi przepisami.

6. Za zobowiązania materialne uczniów wobec Zespołu odpowiadają  rodzice.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

&.9

Organami Zespołu są:

1. Dyrektor,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców,

4. Rada Szkoły, o ile zostanie powołana,

5. Samorząd Uczniowski.

&.10

1. Zespołem kieruje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6.

2.  Funkcję dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta Łomży.

3. Kandydata na dyrektora Zespołu wyłania się w drodze konkursu. Zasady konkursu określają odpowiednie przepisy.

4. Funkcję dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych.

5. Zasady pracy dyrektora w trakcie trwania kadencji określają odrębne przepisy.

&.11

1.W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze:

1)    wicedyrektora lub wicedyrektorów w zależności od potrzeb i w zgodzie z odrębnymi przepisami,

2) kierownika kształcenia praktycznego,

3)  głównego księgowego,

4)  kierownika administracyjnego,

5)  sekretarza.

2. Powierzenie funkcji wicedyrektora i odwołania z niej dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i sprawującego nadzór  pedagogiczny.

3. Powierzenie i odwołanie z innych stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor Zespołu.

4. Osoby pełniące funkcje kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora przydziałem czynności.

5. Przydział czynności poszczególnych osób zajmujących stanowiska kierownicze dołącza się do akt osobowych i aktualizuje w miarę potrzeb.

 

&.12

1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1)  kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole,

3)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły,

5)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej (oraz Rady Szkoły, o  ile zostanie powołana) podjęte w ramach ich kompetencji oraz zawiesza uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny szkoły. Ich decyzje są ostateczne.

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną (Radę Szkoły, o ile zostanie powołana) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

7) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,

8) opracowuje organizacyjno – programowe dokumenty szkoły,

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

10) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych  organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

11)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną a szczególności stwarza warunki do harmonijnego funkcjonowania w szkole uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie , zagrożonych niedostosowaniem społecznym i innych uczniów wymagających takiej pomocy.

2. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (i Rady Szkoły, o ile zostanie powołana) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu,

4)  tworzenia zespołów problemowo – zadaniowych,

5)  dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami funkcjonującymi w szkole.

 

&.13

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym   organem w zakresie realizacji jej statutowych zadań  dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania. W wypadku nieobecności dyrektora Zespołu, Radzie Pedagogicznej przewodniczy jego zastępca.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów; po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej - nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

&.14

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)     przygotowanie projektu Statutu szkoły, jego zmian i uchwalenie Statutu po konsultacjach z innymi organami szkoły,

2)   zatwierdzanie kierunków pracy szkoły,

3)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

5)   zatwierdzanie w drodze uchwały szkolnego zestawu programów nauczania i   szkolnego zestawu podręczników spośród przedstawionych przez

nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, z uwzględnieniem możliwości uczniów w przypadku programów nauczania, a w przypadku

podręcznika również:

a)     przystosowania dydaktycznego i językowego podręcznika do możliwości uczniów,

b)    wysokiej jakości wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego    przez kilka lat,

6)    ustalanie organizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,

7)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,

8)    podejmowanie uchwał dotyczących przenoszenia uczniów do innych klas,

9)    uchwalanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

10)  typowanie jednego kandydata do komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

11)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

12) wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

&.15

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)  organizację  pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)    projekt planu finansowego Zespołu,

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 

 

&.16

1.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3.  W ramach Rady Pedagogicznej mogą działać komisje o określonych zadaniach dydaktyczno-wychowawczych. Decyzje komisji podlegają zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

4.  Nauczyciele  są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą  naruszać dobro uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

17

1.   W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.   W skład  Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.   Kadencja  Rady Rodziców trwa trzy lata. Natomiast we wrześniu każdego roku szkolnego jej skład uzupełniany jest o przedstawicieli klas pierwszych.

4.   Rada Rodziców  uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:

1)   wewnętrzną   strukturę i tryb pracy Rady,

2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad  oddziałowych.

5.  Rada  Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej,  Rady Szkoły ( o ile zostanie powołana ) i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

6.  Do kompetencji  Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)    programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującej  wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

b) Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Statutu.

2)  opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3)    wybór jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora szkoły,

4)    opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

5)    opiniowanie proponowanych zmian w programach nauczania, zarządzania i organizacji pracy w szkole,

6)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

7. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu.

8. Rada Rodziców działa na podstawie przyjętego przez   siebie regulaminu, zgodnego z niniejszym Statutem,  zatwierdzonego przez dyrektora Zespołu.

9.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną  w sprawie programu, o którym mowa w ust.1 lit. a, b lub c, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

&.18

1.  W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany „samorządem”.

2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.  Zasady  wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.  Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

4.  Regulamin  samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

5.  Samorząd  może przedstawiać dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej – wnioski i opinie we wszystkich sprawach  szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z  jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo  do opiniowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły,

3)  prawo do  jawnej i umotywowanej oceny postępów w  nauce i zachowaniu,

4)  prawo do  organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych  proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

5)  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

6)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

7)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego.

8)  prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia.

9) samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

10)Rada Wolontariatu może koordynować zadania z zakresu wolontariatu, min. poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działania, decydowanie o działaniach ,realizacje projektów.

11)Strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje ustala samorząd uczniowski w regulaminie.

& 19

W Zespole można powołać Rzecznika Praw Ucznia, którego sposób, formy i metody działalności określi Regulamin zaproponowany przez Samorząd Uczniowski, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, stanowiący załącznik do Statutu.

ROZDZIAŁ IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

&.20

1.  Dla realizacji zadań Zespołu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych oraz pracowników obsługi.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

&.21

1.  Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności:

1)  rzetelne realizowanie podstawowych funkcji Zespołu określonych w Statucie, a w zwłaszcza przestrzeganie postanowień Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego,

2)    dbałość o prawidłowy przebieg procesów edukacyjnych,

3)    postawa będąca przykładem dla uczniów,

4)    punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,

5)    sumienne pełnienie dyżurów na korytarzach podczas przerw,

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, a zwłaszcza dziennika elektronicznego.

7)    terminowe wywiązywanie się z zadań powierzonych przez dyrektora,

8) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w  trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, potencjału ucznia ,jego zainteresowań, a zwłaszcza szczególnych uzdolnień i udzielanie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

9)  bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie i życzliwy stosunek do wszystkich uczniów,

10)  dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

11) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu przez uczniów  niepowodzeń szkolnych,

12) współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami , środowiskiem, z instytucjami współpracującymi ze szkołą na rzecz edukacji ,a w szczególności z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w zakresie oceny funkcjonowania uczniów oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy ich funkcjonowania oraz planowania dalszych działań

13)podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania

14) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

15) dbałość o pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,

16) pracę na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły,

17) przestrzeganie postanowień Statutu.

&.22

1.  Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1)      formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,

3)      informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

4)      stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków,

5)      systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów oraz systematyczne i rytmiczne prowadzenie e-dziennika

a)  ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi i rodzicom/opiekunom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;

b)  oceny  są jawne dla ucznia i jego rodziców,

6)      dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

7)      informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów,

8)      informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów) na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej,

9)      umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących,

10)  informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

2.  Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi szkolnymi kryteriami.

&.23

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania i  zestawu podręczników z zakresu kształcenia ogólnego  oraz korelacja kształcenia ogólnego.

2. Nauczyciele  przedmiotu lub grupy pokrewnych przedmiotów mogą    tworzyć zespół przedmiotowy lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3. Zespoły przedmiotowe tworzy dyrektor.

4.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora Zespołu na wniosek zespołu lub wyznaczony przez dyrektora Zespołu.

5.  Cele i zadania zespołu obejmują:

1)  organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania i wychowania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, spójności działań wychowawczych, a  także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania i efektów wychowania i opieki,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania i wychowania.

5) rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych.

6.   W Zespole  może być utworzony Zespół Wychowawczy. Skład Zespołu oraz jego zadania zawarte są w Programie Wychowawczym.

7.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizowaną i udzielaną uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom mogą sprawować na terenie szkoły psycholog i kierownik kształcenia  zawodowego.

1)   Do obowiązków psychologa/pedagoga  należy:

a)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości , wspieranie mocnych stron ucznia; rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,

b)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

c)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

d)    zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

e)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

f)     wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego , o którym mowa w odrębnych przepisach;

g)    uczestnictwo w  działaniach Zespołu, który opracuje, wdraża, dokonuje okresowej oceny skuteczności  wypracowanych indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych

2)  Do obowiązków kierownika kształcenia  praktycznego należy:

a)     systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b)     gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

c)     wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących;

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

- wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu

przyszłych zadań zawodowych,

d)     instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e)     alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f)      programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

g)     udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

h)    prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

i)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

j)      wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

k)     współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

l)      współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

&.24

1.  Oddziałem Zespołu opiekuje się nauczyciel – wychowawca, uczący w danym oddziale, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

2.    Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi mu uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3.  Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust 2, w szczególności:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (grupie),

4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, odnotowując je w dzienniku lekcyjnym,

5) współpracuje z psychologiem/pedagpgiem szkolnym oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo    i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

6) realizuje   program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

7) koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogicznej skierowaną do swojego wychowanka w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,

8 ) monitoruje na  bieżąco systematyczność zapisów przez nauczycieli w e-dzienniku oraz przypomina nauczycielom o uzupełnianiu braków.

4.  Na  początku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Program Wychowawczy klasy w oparciu Szkolny Program Wychowawczy.

5.  Na początku każdego roku szkolnego wychowawca opracowuje tematykę „Godzin z wychowawcą”, uwzględniając propozycje rodziców i potrzeby klasy,

6.  Wychowawca dokonuje śródrocznej i rocznej oceny ucznia z zachowania,

7. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców ze Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Szkolnym Programem Wychowawczo – Profilaktycznym, innymi wewnętrznymi regulaminami, zasadami postępowania przyjętymi w szkole oraz ze sposobem korzystania z dziennika elektronicznego.

8. Na miesiąc przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (rocznych). Oceny powinny być wstawione w dzienniku elektronicznym.

9. Formy  spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb , zwłaszcza dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz warunków środowiskowych Zespołu.

&.25

1. Zadania innych pracowników Zespołu określa dyrektor, dokonując przydziału czynności w zależności od zajmowanego stanowiska.

1)    zadania zastępcy dyrektora:

a)    wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora ZSEiO nr 6 z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora, używając własnej pieczątki, współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami, kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.

b)    prowadzi obserwacje  nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia.

d)   wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.

e)  organizuje w  e-dzienniku zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz  prowadzi rozliczenie realizacji godzin etatowych i zastępczych.

f)   ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.

g)   rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.

h)  może zobowiązać nauczyciela do wykonania w czasie ferii zimowych i letnich przeprowadzenia egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Czynności o których mowa nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

i)   sprawuje nadzór nad działalnością organizacji uczniowskich.

j)   czuwa nad prawidłową realizacją zadań dydaktycznych szkoły.

k)    czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.

l)    oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań  zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.

m)   dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów.

n)   sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu rady pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów.

o)   opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.

p)   sporządza bieżący wykaz ( w e-dzienniku i na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem.

q)   inspiruje i organizuje całokształt pracy dydaktycznej nauczycieli, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji szkolnej /arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć indywidualnych itp./.

r)   organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań.

s)  sprawuje szczególną opiekę nad młodymi nauczycielami.

t)  dokonuje ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym, a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997r., poz. 883)

u)   przestrzega zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym.

v) przestrzega zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia  ochrony danych osobowych.

w) przestrzega zachowania tajemnicy również po ustaniu zatrudnienia.

y)  przygotowuje i nadzoruje /jako zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego/ egzaminy maturalne, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

x)   wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

y)  rozlicza odpowiedzialnych za realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

z)  kieruje pracami związanymi z przygotowaniem uroczystości szkolnych, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację.

aa)  sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.

ab)   dokonuje ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

ac)   kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

3) Zadania głównego księgowego Zespołu

a)   prowadzenie rachunkowości Zespołu,

b)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e)  prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

f)   sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków

g)  prowadzenie ewidencji wypłacanych zasiłków rodzinnych i chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS,

h)  przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych pracowników – sporządzanie dokumentów ZUS – RMUA,

i)   sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych,

j) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania,

k)   prowadzenie księgowości syntetycznej,

l)   prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków i kosztów oraz analitycznej księgowości rozrachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych, sum depozytowych,

m)   okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,

n)   uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami,

o)  kontrola dziennych raportów kasowych i kasy,

p)    współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacyjnych środków rzeczowych, wycena spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczenie,

q)   inne prace wynikające z potrzeb Zespołu zlecone przez dyrektora.

4) Zadania sekretarza szkoły;

a)   kierowanie pracą sekretariatu szkoły, w tym e-sekretariatu,

b)  nadzorowanie pracy pracownika obsługi,

c)  kierowanie ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem szkoły,

d)  prowadzenie księgi ewidencji uczniów poszczególnych szkół Zespołu, zakłada i oprawia księgi ocen.

e)   sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw oraz innych dokumentów uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami,

f)  zabezpieczanie dokumentacji szkolnej, zachowuje dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,

g)  organizowanie zbiórki składek na ubezpieczenie i ubezpiecza uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela,

h)  wydawanie legitymacji szkolnych uczniom,

i)  prowadzi sprawy kadrowe nauczycieli, w tym przygotowanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych.

j)  ochrona danych osobowych nauczycieli i uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

k)  rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli i sporządzanie miesięcznego zestawienia o ilości godzin do zapłaty oraz przekazywanie go do księgowości,

l)   wydawanie skierowań na badania do Poradni Medycyny Pracy i kontrolowanie terminowości wykonywania badań przez nauczycieli,

m)   prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i urlopów nauczycieli,

n)   prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

o)  sporządzanie sprawozdań oświatowe (m.in. SIO) i GUS dotyczących uczniów.

p)  sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia,

q)   prowadzenie ewidencji druków świadectw szkolnych,

r)  współpraca z Wydziałem Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego i Kuratorium Oświaty w zakresie spraw uczniów i zatrudnienia,

s)    prowadzenie ewidencji wydawania znaczków pocztowych, przygotowywanie korespondencji do wysłania,

t)   współpraca z księgowością i administracją,

u)  wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

5) Zadania kierownika administracyjnego:

a)  sprawuje nadzór i odpowiada za sprawność techniczną budynku i obiektu szkolnego,

b)  dokonuje stałych, okresowych i doraźnych przeglądów technicznych budynku,

c) sporządza sprawozdania dotyczące remontów budynku i innych spraw podległych, prowadzi książkę obiektu budowlanego,

d)  prowadzi dokumentację i sprawy związane z ochroną przeciwpożarową ( terminowa kontrola i konserwacja sprzętu gaśniczego, odpowiednie oznakowanie i utrzymanie dróg ewakuacyjnych, przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacji w budynku szkolnym itp.),

e)   zaopatruje szkołę w sprzęt, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, organizuje przetargi.

f)   cechuje nowy sprzęt i wprowadza do ewidencji,

g)   organizuje właściwe zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w gabinetach,

h)   odpowiada za sprzęt znajdujący się poza gabinetami,

i)   zleca naprawy sprzętu pomieszczeniowego i gospodarczego, stwierdza wykonanie zlecenia.

j)   współuczestniczy w pracach komisji likwidacyjnej,

k)   prowadzi księgi inwentarzowe,

l)   odpowiada za utrzymanie porządku w pomieszczeniach szkolnych i na terenie szkoły,

m)   organizuje i sprawuje nadzór nad pracą personelu technicznego,

n)   prowadzi dokumentację osobową pracowników administracyjno-technicznych ( akta osobowe, listy obecności, karty ewidencji pracy, plany urlopu wypoczynkowego) o)  sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zaopatruje pracowników w przysługującą im odzież roboczą, oraz inne należne im świadczenia, prowadzi karty wyposażenia osobistego,

p)   czuwa nad uaktualnieniem książeczek zdrowia pracowników oraz nad uaktualnieniem szkoleń oraz badań okresowych pracowników szkoły,

q)   sporządza dokumentację wypadkową oraz prowadzi rejestr wypadków w pracy,

v)   wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

&.26

1. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rady Konsultacyjne.

3.    Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rady Konsultacyjne przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Szkoły, Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.    Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5.    Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

&.27

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole:

1.  Konflikt  pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

2) dyrektor Zespołu – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

2.  Orzeczenie dyrektora Zespołu jest ostateczne.

3.    Konflikty pomiędzy nauczycielami:

1) postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu.

2) konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.    Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:

1) postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu.

2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania

do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

&.28

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

 

&.29

Rodzice ( opiekunowie ) w ramach współpracy z Zespołem powinni aktywnie uczestniczyć w życiu Zespołu, a w szczególności:

1.  Brać udział w organizowanych przez szkołę wycieczkach i wyjazdach integralnych młodzieży w charakterze opiekunów oraz innych imprezach organizowanych przez Zespół.

2. Terminowo usprawiedliwiać, na piśmie lub osobiście, u wychowawcy klasy nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, a w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni  natychmiast informować wychowawcę o przyczynie absencji i przewidywanym czasie jej trwania.

3. Stawiać się na wywiadówki oraz na każde wezwanie szkoły dotyczące zachowania lub wyników w nauce ucznia.

4. Indywidualnie zasięgać informacje u wychowawcy i innych nauczycieli o zachowaniu i  wynikach nauczania ucznia.

5.    Przekazywanie wychowawcy, nauczycielowi, dyrekcji wszystkich uwag i sugestii dotyczących nauki, wychowania i opieki, a w szczególności uczniów z niepełno sprawnościami, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

6.    Zapoznać się ze statutem ZSEiO nr 6, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, innymi wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole.

7.    Rodzice mają otrzymania wszystkich informacji związanych z nauką, opieką i wychowaniem ich dzieci w Zespole.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA SZKOŁY

&.30

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania  i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie  ramowych planów nauczania  – do dnia 30 kwietnia każdego roku oraz aneksy- po zakończeniu rekrutacji do klas pierwszych i innych zmianach ,np. nauczanie indywidualne ,,zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,itp.

2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności:

a)  liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

b)  liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

c)  liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.

4. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry.

5. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja semestralna, a po drugim roczna.

&31

Zespół zapewnia uczniom, podczas pobytu w szkole bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez rzetelną realizację zadań szkoły przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.

&.32

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno -  wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Corocznie dyrektor Zespołu ustala szczegółową organizację  roku szkolnego.

&.33

1. Zespół  prowadzi naukę zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania, zgodnie ze Szkolnymi Planami Nauczania.

2. Na wniosek ucznia i jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi i jego rodzicom w sekretariacie szkoły i nie może być w żaden sposób kopiowana.

&.34

1.  Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnozawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem, a daną jednostką (dotyczy Technikum nr 6).

2.  Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organami szkoły wyznacza wybrane dla danego oddziału Liceum Ogólnokształcącego liczbowo 2- 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym na początku etapu edukacyjnego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.

&.35

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

&.36

1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor Zespołu ustala Szkolny Plan Nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2. Zasady podziału na grupy oraz przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.

3. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MEN w tej sprawie.

&.37

1. Nauczanie w szkole odbywa się  w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania i  szkolny zestaw podręczników.

2. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

3. Dopuszcza się większą liczbę podręczników do danych zajęć edukacyjnych jeżeli realizowany jest  na nich rozszerzony zakres kształcenia.

4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego.

5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne lub cztery lata szkolne (dotyczy Technikum nr 6).

8.  W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

9.  Dyrektor szkoły podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

&. 38

W budynku szkolnym wyodrębnia się pomieszczenia na:

1) gabinet medyczny,

2) pokój samorządu uczniowskiego,

3) czytelnię z możliwością wykorzystywania do niektórych zajęć dydaktycznych,

4) bibliotekę,

5) pokój socjalny pracowników,

6) multimedialne centrum informacji,

7)  gabinet terapeutyczny.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

&.39

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów, służy do realizacji zadań edukacyjnych szkoły, wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, oraz rodzice na podstawie kart czytelnika uczniów szkoły, inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu w czytelni.

3.    Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i bezpośrednio po ich zakończeniu.

4.    Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1) Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji,

c) rozmowy z czytelnikami w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych,

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

e) informowanie o stanie czytelnictwa i prezentowanie jego wyników w gazetce szkolnej i tablicy ogłoszeń,

f) wizualną propagandę książek.

2) Prace organizacyjne:

a) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,

b) selekcję i konserwację zbiorów,

c) organizację warsztatu pracy,

d) organizację udostępniania zbiorów,

e) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.

3) Prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach oraz ich udokumentowania.

4) Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi.

5) Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych orga­ni­zowanych przez Szkołę.

6) Inne prace zlecone przez dyrektora Zespołu.

5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami zawarte są w regulaminie biblioteki.

6. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REKRUTACJI

&.40

1. Do szkół wchodzących w skład Zespołu mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się:

a) ukończeniem gimnazjum,

b) odpowiednim stanem zdrowia (dotyczy technikum).

2. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa oświatowego dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz wskazania organu prowadzącego ze szczególnym uwzględnieniem pierwszeństwa w przyjęciu uczniów: z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością jednego z rodziców kandydata, z niepełnosprawnością rodzeństwa kandydata i z rodzin niepełnych  lub kandydatów objętych pieczą zastępczą (w wypadku równorzędnych wyników).

3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szkoły do innego oraz przyjmowaniu w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu.

4. Szkoła może wprowadzić dodatkowe kryteria przyjęć do klasy pierwszej Zespołu

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektor szkoły  podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki naboru do klas pierwszych, po ogłoszeniu ich przez MEN, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Miasto Łomża.

6. Kandydaci  do szkół wchodzących w skład Zespołu składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do szkoły,

b) świadectwo zdrowia,

c) dwie fotografie podpisane czytelnie na odwrocie,

d) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ich kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora gimnazjum,

e) inne dokumenty np. opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności itp.

7.  Rada Pedagogiczna ustaliła wykaz zajęć edukacyjnych , z których kandydat do szkół wchodzących w skład Zespołu dokonuje wyboru trzech zajęć. Są to: matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, język obcy, informatyka (technika).

8.  Rekrutacja uczniów może być przeprowadzana w sposób centralny, w formie elektronicznej obejmującej wszystkie ponadgimnazjalne szkoły łomżyńskie i wszystkich kandydatów, którzy złożyli do nich stosowną dokumentację.

9.  Uczeń i jego rodzice mogą wnieść odwołanie od negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia ucznia do szkoły do dyrektora szkoły w terminie 2 dni po zakończeniu ostatecznej rekrutacji. Dyrektor powinien rozpatrzyć odwołanie w trybie pilnym.

ROZDZIAŁ IX

UCZNIOWIE

&.41

Uczeń ma prawo do:

1. Wszechstronnego rozwoju swoich zainteresowań i  uzdolnień,

2. Dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce,

3.  Pomocy ze strony nauczyciela, samorządu klasy lub szkoły ( w ramach indywidualizacji nauczania, zespołów wyrównywania wiedzy, samopomocy

koleżeńskiej ) w opanowaniu materiału, który sprawia mu trudności,

4.  Jawnej oceny, podania do wiadomości oceny z pracy  pisemnej oraz  do jej wglądu, pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni,

5. Otrzymywania ocen wyłącznie za wiadomości i  umiejętności,

6.  Egzekwowania zasady, według której niezapowiedziane sprawdziany wiadomości ustne i pisemne winny obejmować  najwyżej materiał z 3  ostatnich lekcji,

7. Egzekwowania zasady, że w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca klasowa, a w ciągu tygodnia nie  więcej niż trzy. Sprawdziany te muszą być zapowiedziane najpóźniej tydzień przed terminem i zaznaczone w dzienniku lekcyjnym.

8. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze strony szkolnego psychologa, wychowawcy, nauczyciela,

9. Egzekwowania zasady, że w czasie trwania Dnia Kultury Uczniowskiej nie mogą być organizowane prace klasowe i pisemne sprawdziany wiadomości,

10. Organizowania zgodnie z własnymi potrzebami i inicjatywami zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych  i rozrywkowych za wiedzą wychowawcy lub dyrektora Zespołu,

11. Odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy, a w przypadku braku rozwiązania problemu do dyrektora Zespołu. W szczególnych przypadkach zwrócenia się do dyrektora Zespołu o powołanie specjalnej komisji rozjemczej w celu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu,

12. Zwracania się do nauczyciela, wychowawcy i dyrektora Zespołu ze swoimi problemami,

13. Wygłaszania jawnie na zebraniach oraz w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

14.  Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,

15.  Wykorzystywania na wypoczynek przerwy międzylekcyjnej, na okres przerw świątecznych i ferii być zwolnionym od prac domowych,

16. Opieki medycznej sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia,

17.  W uzasadnionych przypadkach do korzystania z pomocy materialnej,

18.  Korzystania z istniejących na terenie szkoły gabinetów, biblioteki oraz wszelkich urządzeń szkolnych,

19. Dobrowolnego zrzeszania się w ramach samorządu szkolnego i organizacji młodzieżowych,

20. Korzystania z obozów, wycieczek, rajdów i innych imprez organizowanych przez szkołę,

21. Uczestnictwa w kołach zainteresowań i różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych,

22. Życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.

23. Składania egzaminów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi  Zasadami Oceniania.

24. Dostosowania warunków kształcenia, wychowania i opieki do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

25. Złożenia skargi do dyrektora Zespołu w przypadku nieprzestrzegania jego praw. Dyrektor Zespołu ma obowiązek rozpatrzenia skargi i udzielenia uczniowi odpowiedzi.

26. Odwołania się w przypadku niezgodnego z prawem ustalenia  oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

 

 

&.42

Obowiązkiem ucznia jest:

1. Troska o dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie na zewnątrz i utrwalanie szkolnych tradycji,

2. Systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności m.in. poprzez systematyczne i aktywne  uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

3. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4. Troska o swoje zdrowie i kolegów, unikanie nałogów,

5. Przejawianie szacunku do każdego człowieka,

6. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie,

7. Dbałość o czystość i higienę osobistą oraz estetykę  swego wyglądu,

8. Dbałość o mienie szkolne, środki i urządzenia znajdujące się w szkole,

9. Podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i zarządzeniom dyrektora Zespołu,

10. Punktualne i regularne uczęszczanie do szkoły, solidne przygotowywanie się do lekcji; każdą nieobecność usprawiedliwić zgodnie z ustaleniami szkoły.

1) grupowe ( lub całej klasy ) ucieczki z lekcji stanowią nieobecność na zajęciach bez możliwości  usprawiedliwienia.

11.  Pomoc kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, otaczanie opieką młodszych i słabszych, obrona krzywdzonych,

12. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, w jej organizacjach, udział w pracy samorządu szkolnego,

13. Udział w pracach nad zagospodarowaniem i upiększaniem terenu szkolnego,

14. Troska o należyty stan obiektów i urządzeń społecznych, powstrzymywać innych przed bezmyślnym i złośliwym niszczeniem społecznego mienia,

15. Ochrona i otaczanie opieką przyrody,

16. Rzetelne informowanie rodziców o swoich postępach w nauce i zachowaniu w szkole,

17. Dbałość o utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu  pomieszczeń i otoczenia szkoły,

18. Stosowanie się do wskazań nauczycieli i pielęgniarki szkolnej dotyczących BHP, właściwego spędzania przerw międzylekcyjnych,

19. Ścisłe przestrzeganie zakazu  picia napojów alkoholowych, a także palenia  tytoniu, e - papierosów stosowania innych niedozwolonych używek na terenie szkoły oraz podczas imprez organizowanych przez Zespół poza terenem szkoły np. biwaki, wycieczki, itp.

20. Bezwzględne przestrzeganie postanowień statutu Zespołu.

& 43

Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,

2)      usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach,

3)      regularne odrabianie zadań domowych,

4)      prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela,

5)      pisanie każdej pracy kontrolnej,

6)      aktywne uczestnictwo w zajęciach,

7)      na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym.

&44

Strój szkolny ucznia Zespołu szkół ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

1.     Codzienny strój ucznia powinien być czysty i schludny bez ekstrawaganckich dodatków.

2. Dopuszcza się:

1) noszenie drobnej biżuterii przez dziewczęta, np. kolczyków tylko w uszach, pierścionków, bransoletek na własną odpowiedzialność uczennicy,

2) używanie kosmetyków korygujących i maskujących.

3. Zabrania się noszenia przez dziewczęta:

1) bluzek i sukienek nieskromnych ( na jednym ramiączku, na ramiączkach, z tzw. gołymi plecami, z dużymi dekoltami),

2) zbyt krótkich bluzek (odsłaniających brzuch),

3) zbyt krótkich spódniczek,

4) farbowania włosów w kolorach jaskrawych i ekstrawaganckich fryzur,

5) tatuaży.

4. Zabrania się chłopcom:

1) noszenia koszulek na ramiączkach,

2) noszenia koszulek, bluz  z wulgarnymi napisami i emblematami sugerującymi przynależność do subkultur lub grup nieformalnych,

3) farbowania włosów w kolorach jaskrawych i ekstrawaganckich fryzur,

4) tatuaży.

5. Zabrania się wszystkim uczniom noszenia w szkole odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze) oraz nakryć głowy (czapki, kaptury) z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych (awaria ogrzewania), na podstawie  decyzji dyrektora szkoły.

6. Strój uroczysty ucznia Zespołu.

1)  uroczysty strój chłopców stanowi biała lub ciemna koszula z kołnierzykiem, długim lub krótkim rękawem oraz ciemne spodnie lub garnitur oraz pantofle;

2)  strój galowy dziewcząt  stanowi biała lub ciemna bluzka z długim lub krótkim rękawem, ciemna spódnica do kolan lub dłuższa oraz pantofle.

7.  Strój uroczysty obowiązuje podczas inauguracji i zakończenia roku szkolnego, Święta Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Rocznicy Majowej Konstytucji, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, w ostatni dzień nauki przez świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w ostatnim tygodniu nauki ( dotyczy klas kończących szkołę).

8. Uczeń ma obowiązek przestrzegać codziennej higieny.

9. Nieprzestrzeganie powyższych wymagań spowoduje zastosowanie kar zgodnie z art. 46  Statutu ZSEiO nr 6.

10. Wyjątkiem odstępstwa od kary jest uzasadniona sytuacja materia lub zdrowotna ucznia.

& 45

1.  Za osiągnięcia w nauce i aktywny udział w pracach społecznych - uczeń jest nagradzany.

2.  Za łamanie przepisów statutowych uczeń ponosi karę.

NAGRODY

1. Ucznia nagradza się za:

- za rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

- wzorową postawę,

- wybitne osiągnięcia,

- dzielność i odwagę.

2. Rodzaje nagród:

- pochwała udzielona na forum klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora  (z adnotacją w dzienniku lekcyjnym),

- pochwała dyrektora Zespołu wobec uczniów całej szkoły na apelu szkolnym,

- list pochwalny do rodziców ucznia od dyrektora wręczany podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego na forum społeczności szkolnej,

- nagroda rzeczowa od Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej z wpisaniem do arkusza ocen ucznia,

- nagroda dla zespołu uczniowskiego (klasy) w formie dofinansowania wycieczki, udziału w imprezie.

O nagrodzeniu ucznia Zespół informuje rodziców.

3. Uczeń, który uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen powyżej 4,75 i  co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania – otrzymuje promocję z wyróżnieniem. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem i nadrukiem „Z wyróżnieniem”.

3a. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły  z  wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3. Wyróżniony absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z biało – czerwonym paskiem  i nadrukiem „Z wyróżnieniem”.

&.46

KARY

 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu ZSEiO nr 6, za lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego – uczeń może być ukarany:

-    upomnieniem  wychowawcy,

-    nagana wychowawcy na forum klasy,

-    upomnienie dyrektora w obecności wychowawcy,

-    upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,

-    nagana dyrektora szkoły wobec uczniów,

-    przeniesienie do innej klasy, jeśli taka możliwość istnieje,

-    skreślenie z listy uczniów.

2. Ogólne zasady nakładania kar:

1)    nałożenie na ucznia pierwszej kary następuje po trzech uwagach o niewłaściwym zachowaniu, a  każdej następnej kary po kolejnej uwadze.

2)    nałożenie nagany wychowawcy powoduje obniżenie oceny z zachowania

o  jeden stopień,

3)    nagana dyrektora szkoły skutkuje oceną nieodpowiednią z zachowania. Przy kolejnej karze uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania,

4)    odstępstwo od stosowania kolejnych kar i nałożenie na ucznia najwyższej kary może nastąpić w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu innych, w przypadku świadomego łamania zasad zachowania przyjętych w Statucie,

5)    o każdej nałożonej na ucznia karze informowani są rodzice.

3. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej na niego przez wychowawcę klasy kary do dyrektora Zespołu, w przypadku kary nałożonej przez dyrektora Zespołu, uczeń ma prawo odwołać się do Rady Pedagogicznej ZSEiO nr 6. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek ucznia po uzyskaniu opinii Zespołu Wychowawczego.

4. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów, jeśli nagminnie nie spełnia obowiązków szkolnych, a w szczególności za:

1)    spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub przebywanie w stanie nietrzeźwym,

2)    uporczywe naruszanie zakazu palenia tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie szkoły,

3)    uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów,

4)    naruszanie prawa - potwierdzonego prawomocnym, skazującym wyrokiem sądowym,

5)    celowe niszczenie sprzętu szkolnego, zabór mienia szkoły, uczniów, i pracowników szkoły,

6)    dalsze niewłaściwe zachowanie mimo otrzymania nagany dyrektora szkoły,

7)    branie udziału w rozprowadzaniu narkotyków,

8)    stosowanie wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej,

9)    stosowanie, swoim zachowaniem, zagrożenia dla pozostałych członków społeczności szkolnej,

Powyższe punkty dotyczą również negatywnego postępowania ucznia  na wycieczkach, wyjazdach integracyjnych, zajęciach pozalekcyjnych oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę.

5.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

1) Wniosek o skreślenie przedkłada wychowawca klasy najpóźniej na tydzień przed   posiedzeniem Rady Pedagogicznej i on odpowiada za zawiadomienie rodziców.

6. Na dwa miesiące przed ukończeniem szkoły – Rada Pedagogiczna może uchwalić warunkowe zawieszenie takiej kary, wymierzając karę zastępczą oraz nakładając na ucznia określone obowiązki.

1)  Warunkowe zawieszenie skreślenia z listy uczniów może nastąpić również po udzieleniu poręczenia wydanego przez Samorząd Uczniowski.

7. Odwołanie od decyzji Rady Pedagogicznej w kwestii skreślenia uczeń może wnieść  do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w ciągu 14 dni.

ROZDZIAŁ X

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

&.47

1.   Zakazuje się:

1) przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności: noży, kastetów, petard, kijów bejsbolowych, gazów obronnych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, wszelkich urządzeń miotających pociski, środków odurzających, narkotyków, alkoholu, itp.

2) używania na zajęciach dydaktycznych przedmiotów niebezpiecznych lub mających negatywny wpływ dla skuteczność procesu wychowania i nauczania takich jak: telefony komórkowe, odtwarzacze, radioodbiorniki, instrumenty muzyczne, urządzenia nagrywające dźwięk lub obraz, itp.

2.   Odpowiedzialność za powiadomienie rodziców o przynoszonych przez ucznia przedmiotach ponosi wychowawca klasy.

3.   Sankcją za naruszenie przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 1 jest stosowanie kar przewidzianych w Statucie.

& 48

1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających pod jego opieką.

2. W szkole organizowane są dyżury nauczycieli, mające na celu opiekę nad młodzieżą podczas przerw międzylekcyjnych. Szczegółowe cele oraz zadania dyżurującego nauczyciela określa Regulamin Dyżurów.

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawują prowadzący te zajęcia nauczyciele, którzy odpowiadają za ich właściwy przebieg.

4. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych sprawują opiekunowie, na podstawie odrębnych przepisów.

5. Podczas wycieczek uczeń może oddalić się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna lub na pisemny wniosek rodzica, który automatycznie przejmuje odpowiedzialność za    jego bezpieczeństwo.

5.    Inne formy opieki nad uczniem regulowane są zgodnie z właściwymi przepisami.

& 49

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH ZAGROŻENIA.

 

1. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia demoralizacją.

Demoralizacja -  szczególnie intensywna i względnie trwała postać nieprzystosowania społecznego (odurzanie, nierząd, popełnienie czynu zabronionego przez prawo,  uchylanie się od obowiązków szkolnych, włóczęgostwo, udział w działalności  grup przestępczych).

1.  Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący w posiadaniu takiej informacji jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

2.  Dyrektor lub wychowawca (w zależności od stopnia szkodliwości zdarzenia) wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i informuje ich o problemach i podjętych krokach ze strony szkoły (kary statutowe i WZO).

3.  W obecności ucznia i rodziców dyrektor lub wychowawca przeprowadza  rozmowę wychowawczą zobowiązującą ucznia do poprawnego zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

4.  W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców lub braku efektów ich oddziaływania na zachowanie dziecka oraz powtarzających się sygnałach o dalszej demoralizacji, dyrektor szkoły kieruje powiadomienie do Sądu Rodzinnego lub Policji. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

2.  Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły o fakcie lub podejrzeniu faktu  znajdowania    się ucznia pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów, ale ze względów  bezpieczeństwa nie pozostawia go bez opieki.

3. Jeśli uczeń swoim zachowaniem (lub gdy jego stan)stwarza zagrożenie, dyrektor niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe lub lekarza, a w przypadku zagrożenia innych osób wzywa policję, jednocześnie powiadamiając o tym fakcie rodziców ucznia.

4. Dyrektor powiadamia rodziców i zobowiązuje ich do odebrania dziecka ze szkoły. Jeżeli kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy lub gdy odmawiają przyjścia do szkoły, dyrektor powiadamia policję.

5.   W przypadku zaistnienia zdarzenia na terenie szkoły należy w miarę możliwości zabezpieczyć dowody rzeczowe i ustalić świadków zdarzenia.

6. W porozumieniu z policją dyrektor szkoły ustala sposób dalszego postępowania wobec ucznia lub rodzica.

7.   W stosunku do ucznia, który dopuścił się ww. czynu stosuje się kary przewidziane w Statucie szkoły i WZO.

8.  Ucznia włącza się do zajęć i działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych na terenie szkoły.

3.   Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję, przedmiot niebezpieczny lub inną przypominającą narkotyk.

1.Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo żądać, aby uczeń

przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania –jest to czynność zastrzeżona dla policji.

2.Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i odizolowuje ucznia pod opieką, a dyrektor powiadamia rodziców  ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.

3.W przypadku odmowy ucznia co do dobrowolnego przekazania substancji, przedmiotu lub odmowy pokazania zawartości teczki i innych rzeczy, dyrektor szkoły wzywa policję, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.

4.W przypadku wydania dobrowolnie przez ucznia substancji lub rzeczy, nauczyciel zabezpiecza ją i niezwłocznie przekazuje policji.

5.W miarę możliwości nauczyciel ustala okoliczności temu towarzyszące i sporządza notatkę służbową.

4.   Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły przedmiotu  niebezpiecznego, substancji niebezpiecznej lub innej, przypominającej narkotyk, toksyny itp.

1.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zachowując środki ostrożności  zabezpiecza substancję, przedmiot przed dostępem do niej osób trzecich  do czasu przyjazdu policji.

2.Powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, który niezwłocznie wzywa  policję(a w szczególnych wypadkach również straż pożarną i pogotowie  ratunkowe). Dalsze czynności operacyjne ni ratownicze wykonuje policja i inne służby do tego powołane w porozumieniu z dyrektorem szkoły .

3.Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przeprowadza w zakresie działań pedagogicznych ustalenia co do faktu znalezienia się tej rzeczy na terenie szkoły.

5. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia kradzieży na terenie szkoły.

1. Po zgłoszonym fakcie kradzieży, nauczyciel podejmuje czynności wyjaśniające okoliczności zajścia:

-przeprowadza rozmowę z poszkodowanym

-przeprowadza rozmowę ze świadkami zdarzenia

-przeprowadza rozmowę z podejrzanym lub sprawcą.

2.Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

3.Dyrektor lub wychowawca powiadamiają rodziców sprawcy, przedstawiają  fakty i zobowiązują do naprawienia szkody( szkoda o małej wartości).

4.W przypadku szkód znacznych lub zuchwałych dyrektor szkoły powiadamia policję, która prowadzi dalsze czynności. Dalej w toku działań dyrektor powiadamia Delegaturę KO i UM.

5.Wobec ucznia stosuje się kary przewidziane w Statucie szkoły i WSO.

6.Przeprowadza się pogadankę profilaktyczną.

6. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły, klasy agresji.

1.Poinformowanie o fakcie  dyrektora szkoły.

2. Podjęcie przez wychowawcę lub nauczyciela działań interwencyjnych zgodnie z  przyjętą procedura postępowania:

-wobec sprawcy/ów/ agresji

-wobec ofiar/y/ agresji

3. Natychmiastowe poinformowanie  rodziców sprawcy i ofiary agresji.

4.W przypadku agresji skierowanej na przedmioty, które w jej wyniku  uległy zniszczeniu wychowawca, nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia. Dyrektor wspólnie z rodzicami ustala w jaki sposób można szkodę naprawić. Uczeń ma obowiązek podjąć działania w celu naprawienia tej szkody lub zadośćuczynienia w przypadku braku możliwości naprawienia szkody.

5.Podjęcie działań w celu ustalenia przyczyn, okoliczności zdarzenia. W przypadku rozwiązania konfliktu monitorowanie zachowań uczniów.

6.Wyciągnięcie konsekwencji statutowych wobec sprawcy agresji.

7.Sporządzenie notatki przez osobę interweniującą, która może być dowodem w sprawie.

8.Jeśli zaistnieje poważny przypadek agresji lub przemocy wówczas  uruchamia się procedury takie jak w przypadku ujawnienia przestępstwa /czynu karalnego, którym zajmuje się policja, prokuratura, sąd.

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

1.Niezwłocznie powiadomienie dyrektora szkoły.

2.Ustalenie (w miarę możliwości ) okoliczności popełnienia czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3.Przekazanie sprawcy ( o ile jest znany przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły.

4.Powiadomienie policji i rodziców ucznia –sprawcy.

5.Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa w celu przekazania ich policji

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1.Udzielenie pierwszej pomocy lub jej zorganizowanie ( jeśli ofiara doznała obrażeń lub strat).

2.Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

3.Powiadomić rodziców ucznia.

4.Niezwłocznie wezwać policję.

7. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły, klasy niszczenia mienia.

1. Po stwierdzeniu faktu zniszczenia mienia szkoły, każdy pracownik szkoły jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

2. Dyrektor z wybranymi pracownikami szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające celem ustalenia sprawcy szkody.

3. W przypadku ustalenia sprawcy informuje się jego rodziców o konieczności finansowego naprawienia szkody.

4. Wartość szkody ustala się wg cen rynkowych.

5. Pracownik szkoły lub inny dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonego  mienia.

6. Dyrektor szkoły informuje rodziców o kosztach poniesionych przez szkołę, przedstawia rachunki.

7. Rodzice zobowiązani są do uregulowania kosztów poniesionych przez szkołę. W przypadku nie wywiązania się rodziców ucznia ze zobowiązania Dyrektor powiadamia policję wnioskując o wszczęcie postępowania.

8. Uczeń, który dokonał zniszczenia mienia ponosi odpowiedzialność zgodnie ze Statutem i WZO.

8. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły, klasy palenia tytoniu przez ucznia.

1.Uczeń zobowiązuje się do przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

2.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i informuje ich o występku  ich dziecka. Rodzic zobowiązany zostaje do wzmożenia nadzoru nad dzieckiem.

3.Wychowawca przeprowadza rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z uczniem.

4.Uczeń zobowiązany zostaje do włączenia się do akcji profilaktyczno – resocjalizacyjnych.

5.W przypadku powrotu do występku uczeń zostaje ukarany karą przewidzianą w Statucie i WZO.

9.  Procedura usprawiedliwiania nieobecności oraz postępowania w przypadku ujawnienia wagarów i innych  nieusprawiedliwionych  nieobecności ucznia  na zajęciach.

1.Wychowawca zobowiązany jest ustalić z rodzicami sposób  usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych  – usprawiedliwienie w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.

3.O przewidywanej dłuższej niż 3 dni nieobecności ucznia w szkole, rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej przed faktem nieobecności.

4.Wychowawca jest zobowiązany do monitorowania i analizy tygodniowej frekwencji uczniów na zajęciach. Jeśli stwierdzi nieobecność ucznia w szkole powyżej trzech dni lub pojedyncze, wybiórcze nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma obowiązek skontaktować się z rodzicami. Jeśli frekwencja ma tendencję zniżkową wychowawca zobowiązany jest sporządzić listę uczniów o najniższej frekwencji i przekazać ją dyrektorowi szkoły, który po jej analizie podejmuje dalsze działania, wraz z wychowawcą.

5. Jeżeli rodzic nie zgłosi się do szkoły na wezwanie wychowawcy,  wówczas ten powiadamia dyrektora. Dyrektor powiadamia rodziców listem poleconym. Jeżeli rodzice nie reagują i nadal występują nieobecności dziecka na zajęciach w takim wypadku szkoła:

a. informuje Urząd Miasta o nie realizowaniu obowiązku szkolnego

b. kieruje do rodziców pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru o  wszczęciu postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązku szkolnego.

c. kieruje sprawę do Sadu Rodzinnego.

6. Jeśli uczeń wagarujący podejmie obowiązek szkolny to wychowawca w porozumieniu z dyrektorem udziela pomocy uczniowi i jego rodzinie w postaci:

a. pomocy koleżeńskiej

b. zajęć wyrównawczych

c. skierowania na diagnozę do PPP

d. monitorowania frekwencji ucznia.

10. Procedura interwencyjna w przypadku stwierdzenia przemocy w internecie (obrażaniu na forach internetowych, umieszczaniu niechcianych zdjęć, ośmieszaniu, grożeniu innym osobom, wykorzystywaniu cudzych danych osobowych bez zgody):

1.  Poinformowanie  dyrekcji, wychowawcy, rodziców o  zaistniałym fakcie.

2.  Powiadomienie policji przez dyrektora, osobę poszkodowaną  lub jej rodziców.

3. Stosowanie kary wynikającej ze statutu.

4. Dalsze działania podejmowane są przez organy ścigania.

11. Procedura interwencyjna w przypadku wykonywania zdjęć, nagrań na terenie

szkoły bez wiedzy nauczyciela lub dyrekcji:

1. Powiadomienie  dyrekcji, wychowawcy i rodziców,

2. Odebranie w depozyt urządzenia, za  pomocą którego dokonywano nagrania lub

fotografowania i przekazanie go rodzicom,

3.  Zastosowanie kary statutowej.

12.  Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć.

1.W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie  ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są to  zajęcia planowe, zastępstwo czy pozalekcyjne.

2.Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący je nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe  oraz inne narzędzia wykorzystywane podczas zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeśli stan techniczny budzi zastrzeżenia nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji lekarza:

1.Po zdarzeniu należy ucznia natychmiast odprowadzić do gabinetu  profilaktycznego celem udzielenia pierwszej pomocy. Pozostali uczniowie nie mogą pozostać bez opieki.

2.Pomocy przedmedycznej mogą udzielać tylko osoby przeszkolone w tym

zakresie. W pozostałych wypadkach należy doprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej.

3.O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel musi poinformować dyrektora szkoły.

4.Jeżeli przyczyną zdarzenia było wadliwe lub niesprawne urządzenie  – nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

5.Powyższe zdarzenie nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego, zapis o udzieleniu pomocy znajduje się w zeszycie szkolnej pielęgniarki.

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza:

1. Po stwierdzeniu, że  wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy należy wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić dyrektora szkoły.

2.W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić dyrektora szkoły.

3.Do czasu przybycia fachowej pomocy medycznej osoby przeszkolone podejmują natychmiast niezbędne czynności ratownicze.

4.Dyrektor szkoły powiadamia natychmiast rodziców ucznia oraz inspektora BHP.

5.W celu ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny powstania wypadku. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać wnioski mające zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.

6. Wypadek należy odnotować w rejestrze wypadków, a wnioski komisji wypadkowej omówić na najbliższej Radzie Pedagogicznej.

Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub skutek śmiertelny:

1.W sytuacji zaistnienia wypadku ciężkiego należy bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przyjazdu zorganizować przy  użyciu wszystkich dostępnych sił i środków akcję ratowniczą.

2.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły musi natychmiast powiadomić  dyrektora szkoły.

Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia, który uległ wypadkowi.

3.W przypadku wypadku ciężkiego dyrektor powiadamia Urząd Miasta i Delegaturę KO, Inspektorat Terenowy Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku wypadku śmiertelnego również Policję i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

4.Do czasu przybycia Policji należy tak zabezpieczyć miejsce wypadku , aby możliwe było ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

5.Dyrektor niezwłocznie powołuje komisję do zbadania przyczyn wypadku, która sporządza protokół, a wnioski przez nią sformułowane dyrektor  przedstawia i omawia na najbliższej Radzie Pedagogicznej.

13. Zasady postępowania osób przebywających na terenie szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika.

1. Powiadamianie o wtargnięciu napastnika:

·         sygnał dzwonka szkolnego modulowany trwający ok. 1 minuty,

·         hasło: NAPASTNIK przekazane za pomocą  sieci radiowęzła,

·         informacja ustna przekazana przez osobę, która widziała napastnika.

2. Powiadomienie służb alarmowych, tel. 112, 997.

3. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.

4. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia. W przypadku zarządzenia ewakuacji:

·         zostawiamy wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,

·         korzystamy  z wyznaczonej drogi ewakuacji,

·         nie korzystamy z wind,

·         po drogach ewakuacyjnych poruszamy się szybko,

·         unikamy blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

5. Podczas ewakuacji:

·         zachowujemy ciszę, spokój, rozwagę,

·         pierwszej pomocy udzielamy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to  wpływu na własne bezpieczeństwo,

·         ostrzegamy innych  o niebezpieczeństwie,

·         w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadzamy młodzież w miejsce osłonięte.

6. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:

·         zamknij drzwi,

·         zastaw  drzwi ciężkim meblem, ławkami,

·         wyłącz  wszystkie światła,

·         wyłącz /wycisz  wszystkie urządzenia elektroniczne,

·         połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,

·         zachaj ciszę,

·         jeżeli jest to możliwe udziel  pierwszej pomocy poszkodowanym,

·         nie otwieraj nikomu drzwi – służby ratownicze zrobią to same.

Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.

14. Zasady postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły nieznanego

pochodzenia pakunku, paczki, torby, przedmiotu.

Jeśli przesyłka, pakunek, torba, przedmiot wydają Ci się podejrzane, nie otwieraj jej:
- nie dotykaj, nie przenoś, najlepiej, by pozostała na miejscu,

- zabezpiecz miejsc e pozostając przy pakunku, uprzedź innych,
- powiadom pierwszego napotkanego nauczyciela lub dyrekcję szkoły o znalezisku,

- poinformowanie służb mundurowych o znalezisku,

- dalsze postępowanie jest uzależnione od decyzji służb, które podejmą odpowiednie kroki,

Jak postępować w przypadku zagrożenia atakiem bombowym.

Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast:

-    zgłosić ten fakt nauczycielowi, dyrekcji szkoły lub bezpośrednio jednostce policji,

-    ewakuować się z budynku w ustalonym porządku zabierając swój plecak, omijając miejsce zagrożenia.

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:
- do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa,
- po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją,
- należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów,
- przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy - być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia,
- podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać,
- pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji,
- po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon,
- po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery),
- identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji,
- ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem,
- w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest ważniejsze.

 

 

ROZDZIAŁ XI

WYBÓR, ZMIANA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY LUB NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

 

&.50

1.Uczniowie Liceum oraz ich rodzice lub opiekunowie mogą wybierać i zmieniać opiekuna klasy zwanego dalej wychowawca oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

2. Uczniowie Liceum i ich rodzice /opiekunowie/  mogą na 3 miesiące przed końcem roku szkolnego wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o  zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy ten uporczywie lub złośliwie narusza obowiązujący Statut.

3. Wniosek o którym mowa w pkt. 2 musi być złożony na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem uzasadnienia. wniosek dla swej ważności wymaga podpisania przez 2/3 wszystkich uczniów uczonych przez nauczyciela w danej klasie, którego wniosek dotyczy oraz potwierdzony własnoręcznym podpisem przez 2/3 rodziców lub opiekunów tych uczniów, którzy z wnioskiem wystąpili.

4. W przypadku wniosku o zmianę wychowawcy mogą wystąpić wyłącznie uczniowie danej klasy.

5. Po doręczeniu dyrektorowi szkoły wniosku, o którym mowa w art. 2, dyrektor sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych.

6. Wniosek odpowiadający wymogom z art. 2 dyrektor w ciągi 3 dni od dnia doręczenia przesyła nauczycielowi, którego wniosek dotyczy oraz powołuje komisję w celu ustalenia zasadności wniosku.

7. W skład komisji wchodzą:

-       dyrektor lub jego zastępca,

-       nauczyciel przedmiotu /lub przedmiotu pokrewnego/,

-       przedstawiciel rodziców.

8. Dyrektor oddala wniosek o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy:

a)    nie spełnia on wymogów o których mowa w art. 2,

b)    uwzględnienie wniosku nakładałoby na dyrektora, jako pracodawcę, zobowiązania pieniężne wynikające z przepisów prawa,

c)    uwzględnienie wniosku godziłoby w dobre obyczaje,

d)    postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi stawianych zarzutów we wniosku.

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

&.51

1. Szkoły wchodzące w skład ZSEiO nr 6 używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami..

&. 52

1. Zespół posiada własny sztandar i godło.

2. Godło Zespołu stanowi trójmasztowy żaglowiec.

 

&. 53

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

&. 54

1. ZSEiO nr 6 w Łomży jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 póz. 148).

2. Dyrektor Zespołu reprezentuje ZSEiO nr 6 w Łomży na zewnątrz.

3. Prawo podpisywania dokumentów składanych do banku mają: dyrektor Zespołu i główny księgowy lub zastępca dyrektora i główny księgowy.

4. Dyrektor Zespołu jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków określonych w planie finansowym ZSEIO nr 6 w Łomży

&. 55

Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

&. 56

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są na wniosek: dyrektora Zespołu lub co najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej.

3. Przepisy ust.1 nie dotyczą sytuacji zmian przepisów regulujących konkretne paragrafy Statutu. W takich przypadkach dyrektor szkoły obowiązany jest ogłosić tekst jednolity uwzględniający zmiany przepisów.

&. 57

1. Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2017r. oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dniu  1.09.2017 r. oraz pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu  4.09.2017 r.

 

Przewodniczący Rady Rodziców                                                       Przewodnicząca

Samorządu Uczniowskiego

 

Beata  Waszczuk                                                                       Dominika Żebrowska

 


Elżbieta Szleszyńska
so, 29 października 2016 08:36
Data ostatniej edycji: wt, 05 marca 2019 08:56:50

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę