środka, 18 października 2017 napisz DONOS@
BIP

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne i pisemnego usprawiedliwiania nieobecności ucznia.

2. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają tylko:

a/ udokumentowane wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium

b/ badania specjalistyczne

c/ wypadki

d/ zdarzenia losowe

Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwiane.

Decyzję, czy nieobecność uznać za uzasadniona w danym dniu podejmuje wychowawca.

3.  O przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia rodzice/prawni opiekunowie powinni informować wychowawcę klasy osobiście lub telefonicznie niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących nieobecność, nie później niż 2 dni, po upływie których nieobecności będą traktowane jako nieusprawiedliwione.

4. W przypadku niemożności bezpośredniego kontaktu z wychowawcą klasy informacja o nieobecności i jej przyczynie powinna zostać przekazana przez rodziców/prawnych opiekunów do sekretariatu szkoły telefonicznie. Informację o nieobecności ucznia sekretarz szkoły niezwłocznie przekazuje wychowawcy klasy.

5.  W przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w punkcie 2d procedury, wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia, przy czym akceptowany jest tylko szkolny druk usprawiedliwień udostępniony na stronie internetowej.

6. Uczeń może spóźnić się tylko na pierwszą swoja lekcję. Decyzję o uznaniu spóźnienia lub nieobecności podejmuje nauczyciel prowadzący dana lekcję. Na pozostałych godzinach lekcyjnych każde spóźnienie traktowane jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona.

7.  Stosuje się następujące oznaczenia. Przy usprawiedliwieniu nieobecności:

(+) – nieobecność usprawiedliwiona przez rodziców

(K) – uczeń reprezentuje swoja szkołę, bierze udział w konkursach, zawodach, występach artystycznych, itp.

10. Wychowawca licząc frekwencję nie uwzględnia w niej nieobecności ucznia, który reprezentował szkołę.

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek sumiennego sprawdzania nieobecności i starannego zaznaczania osób nieobecnych, spóźnionych lub zwolnionych.

12. W przypadku długich nieobecności / choroba, sanatorium, nauczanie indywidualne/  stosuje się zapis słowny.

13. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawa usprawiedliwiania nieobecności i zwolnienia uczniów/ usprawiedliwienia rodziców, zwolnienia lekarskie, i inne/

14. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia /wniosku o usprawiedliwienie/ wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie / wniosek o usprawiedliwienie/ jest autentyczne / może wezwać rodziców do szkoły/.

15.   Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego maja obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnia lekcją rodzic / prawny opiekun/ może złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na przebywanie ucznia w czasie tych lekcji w domu.

16. W przypadku gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływania /rozmowa z uczniem, spotkania z psychologiem, dyrekcją szkoły, statutowe kary itp./ dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne.

17. W przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego, dyrektor powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny o zaistniałej sytuacji. W przypadku ucznia pełnoletniego, który opuścił 100.godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły, pisemnie powiadamia jego rodziców /prawnych opiekunów/ o możliwości skierowania wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów do Rady Pedagogicznej.

18. Gdy powyższe działania nie będą skuteczne, wychowawca klasy kieruje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły do Rady Pedagogiczne.

19. Jeżeli w trakcie nieobecności ucznia odbywa się jakakolwiek forma zaplanowanego sprawdzianu wiadomości –obowiązek umówienia się na zaległy, zapowiedziany sprawdzian /test/ spoczywa na uczniu.

20. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności w dowolnym terminie.

21.Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy zliczają wyniki frekwencji miesięcznej w terminie tygodnia po zakończeniu danego miesiąca.

22. Zbiorcze wyniki frekwencji w szkole opracowuje z-ca dyrektora.

 

Elżbieta Szleszyńska
śr, 07 września 2011 21:32
Data ostatniej edycji: wt, 19 listopada 2013 21:23:34

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0