Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 30 września 2023 napisz DONOS@

Jak Prezydent Łomży z mocą pracuje dla mieszkańców

Główne zdjęcie
Prezydent Mariusz Chrzanowski

Prezydent Mariusz Chrzanowski odpowiedział na skargę przedsiębiorcy Zbigniewa Zalewskiego, której fragmenty opublikowaliśmy w poniedziałek. Łomżyniak poskarżył się na urzędników, że nie może prowadzić zwykłej budki z lodami. Na problemy mieszkańca Łomży prezydent zareagował w typowy sposób. Otrzymaliśmy 11 stron tłumaczenia, dlaczego NIE można pomóc obywatelowi i ani jednego zdania, JAK prezydent i magistrat pomogą przedsiębiorcy. W zamian włodarz i jego służby przytoczyli mnóstwo paragrafów, nawet z groźbą sprawy o naruszenie dóbr osobistych prezydenta.

„Przedstawiam wyjaśnienia odnośnie wskazanych w ww. piśmie spornych sytuacji, celem wykazania, iż uwagi skarżącego do pracy magistratu są całkowicie niezasadne” - pisze prezydent Mariusz Chrzanowski do Radnych, odnosząc się do zarzutów, jakie zawarł Zbigniew Zalewski w skardze do Hanki Gałązki, przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Łomży. „Podkreślam jednak z całą mocą – pisze prezydent Chrzanowski - iż wyniki prowadzonych w tych sprawach postępowań są efektem dokonywanej każdorazowo wykładni przepisów prawa oraz rzetelnej analizy stanu faktycznego. Jestem głęboko przekonany, iż rozpatrujący te sprawy pracownicy merytoryczni są wolni od jakichkolwiek uprzedzeń i zgodnie z obowiązującym prawem równo traktują wszystkie podmioty, których sprawy prowadzone są przez łomżyński magistrat”. Dodaje przy tym, że „Urzędnicy samorządowi rozpatrują sprawy bezstronnie i bezinteresownie, kierując się w pierwszej kolejności interesem publicznym, ale także mając na uwadze interes indywidualny obywatela”.

A teraz konkretnie...

Prezydent odpowiedź na skargę podzielił na 4 „tematy” i przesłał naczelnikom wydziałów merytorycznych, aby ustosunkowali się do nich. 

Klienci budki z lodami generują natężenie ruchu  
Pierwsza kwestia to zajęcie pasa drogowego. Z 3 stron tekstu dowiadujemy się, że przedsiębiorca nie może otrzymać tego, o co prosi, czyli zgody na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia budki gastronomicznej, tarasu i urządzeń zabawowych dla dzieci przy Centrum Katolickim im. Jana Pawła II w Łomży. „Jedynie obiekty lub urządzenia służące prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarki drogowej oraz zapewniające właściwą obsługę ruchu” mogą być zlokalizowane w obszarze pasa drogowego - czytamy. Padają artykuły i paragrafy ustaw, ale wniosek jest jeden – jedyne wyjście to odmowa. Zdaniem zarządcy drogi (Prezydenta), „większe natężenie ruchu generowane przez klientów obiektu gastronomicznego (budki z lodami - dopisek red.) mogłoby znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu pieszych”. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest inna infrastruktura, ale Zarządca drogi (Prezydent) nie dostrzegł takiego szczególnie uzasadnionego przypadku, dlatego organ (Prezydent Miasta) odmówił.

W 2019 r. przedsiębiorca odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Tam uchylono decyzję i odesłano do Miasta, które po ponownym rozpatrzeniu sprawy i wizji lokalnej stwierdziło, że obiekt stoi na terenie parafii i „Zdaniem Zarządcy drogi, usytuowanie obiektów w tym miejscu w pełni zabezpieczyło interes społeczny podnoszony w argumentach Pana Zalewskiego i nie było konieczności lokalizowania ich w pasie drogowym”. I odmówiło. Zbigniew Zalewski zaskarżył tę decyzję Prezydenta Chrzanowskiego, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję i zezwoliło Zalewskiemu na zajęcie pasa drogowego. 

W 2020 r. historia powtórzyła się. Najpierw odmówiono Zalewskiemu zajęcia pasa, a SKO decyzję uchyliło i zezwoliło zająć fragment pasa drogowego przy ul. Porucznika Łagody. W 2021 roku przedsiębiorca ponownie wystąpił o zajęcie pasa drogowego, a Prezydent Miasta, „W związku z tym, że Organ wyższej instancji w latach ubiegłych uchylał decyzje Prezydenta odmawiające wydania zezwolenia i zezwalał na lokalizację urządzeń w pasie drogowym Zarządca drogi wydał w dniu 04. 03. 2021 r. decyzję zezwalającą na umieszczenie w pasie drogowym ul. Porucznika Łagody w Łomży wnioskowanych obiektów”. Czy to z obawy przed śmiesznością...?

Co do stwarzania gorszych warunków do prowadzenia działalności Ratusz informuje, że poza decyzjami na zlokalizowanie ogródków letnich przy funkcjonujących lokalach gastronomicznych, nie dawał zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, dla "małej gastronomii” , a „jedynie umieszczenia w pasie drogowym stolików z parasolami i krzeseł przy istniejących już stacjonarnych obiektach”. 

Z tej korespondencji wyłania się smutny obraz miasta, gdzie na podstawie tych samych przepisów Prezydent Miasta – Gospodarz nie widzi możliwości, a organ nadzorczy - administracyjny – widzi. 

Woda wodzie nierówna
Drugą wyodrębnioną kwestią jest „Sprawa nielegalnego poboru wody oraz odprowadzania ścieków przez skarżącego, sprawa jakości wody w Mieście Łomża i sprawa umowy z Parafią pw. Krzyża Świętego w Łomży”.

Dowiadujemy się, że MPWiK, spółka Miasta Łomża, odkryła podłączenie, bez jej zgody, „do pobierania wody z urządzeń wodociągowych na potrzeby podlewania trawnika i zieleni na posesji kościoła i parafii” i nieszczelną studnię kanalizacyjną. Parafia wyjaśniała, że „istota tego przyłącza polega na tym, że woda z niego pobrana nie jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej”. Zresztą kontrole WIOŚ nie wykazały nieprawidłowości związanej ze ściekami, ale MPWiK Sp. z o.o. nie przyjął wyjaśnień i w dniu 5 sierpnia 2020 r. wypowiedział umowę  ze skutkiem natychmiastowym w zakresie podlicznika wody do podlewania trawników na posesji kościoła i parafii. „Zasilanie w wodę komercyjnego punktu gastronomicznego i ujawniony sposób odprowadzania ścieków z w/w punktu wykracza poza treść i postanowienia Umowy nr 125020 z dnia 6 maja 2010 r. - czytamy w wyjaśnieniu. Od tej pory Parafia rozliczana jest z obu punktów poboru przypisanych do nieruchomości, obowiązującą stawką za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wraz z opłatą abonamentową.

Co do zarzucenia przez Zalewskiego mniejszego zainteresowania Prezydenta Chrzanowskiego jakością wody podczas skażenia bakteriami czytamy w odpowiedzi: „Przytoczony argument o jakości wody na Osiedlu Maria z lipca 2019 r. jest nietrafny, gdyż w zaistniałej sytuacji pomiędzy lipcem a wrześniem 2019 roku Spółka na bieżąco informowała i współpracowała z odpowiednimi organami i służbami, odpowiedzialnymi za nadzór i monitorowanie jakości wody”. 

Jako obraz bieżącego informowania przypominamy, że pierwszy raz wykryto bakterie w próbkach wody pobranych 18. czerwca 2019 roku, ale mieszkańców zaalarmowano dopiero 3. lipca 2019 roku, czyli po ponad 2 tygodniach, o czym portal 4lomza.pl pisał prawie dwa lata temu. 

Najsłynniejsza Łomżynianka Świata
Kolejną kwestią poruszoną przez Prezydenta jest „Sprawa nagrody rzeczowej w konkursie „Radość spod kapelusza” / sprawa rozstrzygnięcia konkursu”.  Dowiadujemy się, że aby uzyskać wsparcie finansowe, propozycja sprawdzana jest pod kątem: celowości, czy  odpowiada priorytetom, zapewnia wysokiej jakości wykonania danego zadania, korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego i czy są na to pieniądze. „Dnia 5 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która dokonała oceny merytorycznej nadesłanych ofert i przekazała rekomendacje Prezydentowi Miasta Łomża – czytamy w wyjaśnieniu. - Zarządzeniem nr 41/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.02.2019 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu. Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego nie uzyskał dofinansowania”. Przypomnijmy, Zalewski zarzucał Chrzanowskiemu ręczne, arbitralne rozstrzyganie konkursów. Ta, wymijająca odpowiedź nie rozwiewa wątpliwości. Nie ma słowa o rekomendacjach komisji, ocenie merytorycznej, liście rankingowej, które przekazano wnioskodawcy. Jest natomiast informacja, że komisja jest do opiniowania, a Prezydent do decydowania. Przy takim jednak zarzucie, mieszkańcy powinni otrzymać wyniki głosowań członków komisji, a nie numer zarządzenia. Brak środków na Ogólnopolski Konkurs ponoć Najsłynniejszej Łomżynianki Świata, wygląda na żart w rodzinnym mieście Hanki Bielickiej.

Wakacje bez dofinansowania
Ostatnie wyjaśnienia odnoszą się do przyznawania środków w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. Ratusz wylicza, że na prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej Promyk Nadziei Parafia otrzymywała dotacje odpowiednio: w 2015 roku – 19.200 zł,  w 2016 roku – 20.000 zł, w 2017 roku – 30.000 zł i w 2018 roku – 35.396 zł, a w 2019 roku nie składała – czytamy w odpowiedzi. Składała za to na Festyn Rodzinny oraz spotkania wakacyjne dzieci w Centrum Katolickim, ale „W ocenie merytorycznej nie uzyskała jednak wymaganego minimum punktowego 30 punktów i nie otrzymała dofinansowania”. Od tego czasu, jak przyznaje Prezydent, Parafia nie składa ofert na konkursy z „kapslowego”.

Można nie lubić parafii Krzyża Świętego, a woleć swoją, ale nie można nie doceniać działań zgromadzonych wokół Centrum Katolickiego wolontariuszy. Grupa Ratownicza Nadzieja swój inkubator miała przy Parafii Krzyża. Setki dzieci przewinęło się przez Centrum Katolickie, pod opieką ucząc się i bawiąc. Każdy, kto tam był, widział wielokrotnie, że Centrum tętniło życiem. 

Każdy, kto miał do czynienia z administracją, wie, że zawsze znajdzie ona masę przepisów, które uzasadnią jej decyzje, ale trudno jest jej znaleźć odrobinę zrozumienia dla obywatela, który sam tworzy miejsce pracy. Oczywistym przykładem jest tak uparta i złośliwa odmowa dostępu do pasa drogowego przez Gospodarza - Prezydenta, a przyznanie go przez urzędników SKO, którzy na podstawie tych samych przepisów powiedzieli TAK mieszkańcowi Łomży. 

Marek Maliszewski

 

Krucjata prezydenta przeciw przedsiębiorcy

230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę