wtorek, 20 marca 2018 napisz DONOS@

UCHWAŁA NR 81/XVII/95 Rady Miejskiej Łomży z dnia 4 czerwca 1995 roku

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Łomży

Na podstawie ar t. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca roku 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 póz.95 zm.Dz.U. Nr 32,poz.191,Nr 34,póz.199,Nr 43,póz.253,Nr 89,póz.518,z 1991 roku Nr 4, poz.18,Nr 110,póz.473, z 1992 roku Nr 85,póz.428,Nr 100,poz. 499, z 1993 roku Nr 17,póz.78,z 1994 roku Nr 122,póz.593) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Łomży Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Łomży".

§ 2

Do przekazania aktu nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Łomży" upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kowalewski

 
110603031052.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0