środa, 23 maja 2018 napisz DONOS@

Opłata w przedszkolu „1 zł za każdą rozpoczętą godzinę” jest bezprawna

Wojewoda Podlaski stwierdzające nieważność fragmentu uchwały Rady Gminy Śniadowo, sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Radni zapisali, że za „każdą rozpoczętą” godzinę nauki ponad podstawę programową rodzice będą płacić 1 zł. Zdaniem wojewody było to bezprawne ponieważ ustawodawca przewidział naliczanie opłat za godzinę zajęć. - Należy więc przyjąć, że opłata ma być naliczana za każdą godzinę, a nie za godzinę „rozpoczętą” - czytamy w uzasadnieniu postanowienia wykreślającego ze śniadowskiej uchwały dwa słowa: „każdą rozpoczętą”.

Decyzja wojewody dotyczy uchwały podjętej przez Radę Gminy Śniadowo 28. marca 2018 r. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim stwierdzono, że postanowienia uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa. Zgodnie z Prawem oświatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Rada gminy określa wysokość opłat, w czasie przekraczającym wymiar tych zajęć, może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, ale – co podkreślają prawnicy wojewody - wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę, co zostało zapisane w art. 52 ust. 3 ustawy.
W uzasadnieniu decyzji przywołują także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 2013 r., w którym sąd uznał za wadliwe naliczanie opłat za każdą „rozpoczętą” godzinę korzystania ze świadczeń jak za godzinę pełną. - Taka regulacja pozostaje w sprzeczności z niekwestionowaną w orzecznictwie zasadą ponoszenia opłat tylko za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia. W przypadku naliczania opłat według stawki godzinowej, uzasadnione byłoby naliczanie opłaty jedynie za „pełne” godziny korzystania ze świadczeń a pozostawianie nieodpłatnymi godzin tylko „rozpoczętych” - przywołują fragment z uzasadnienia wyroku. 
Prawnicy wojewody podlaskiego przyznają, że wyroki zostały wydane w okresie gdy obowiązywały stare przepisy, ale zaznaczają, że „z pewnością gdyby racjonalny ustawodawca zechciał dopuścić w art. 52 ust. 3 ustawy możliwość ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów za każdą rozpoczętą godzinę sięgnąłby po odpowiednie pojęcie co znalazłoby wyraz w przepisie.” Tymczasem z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika, że ustawodawca miał na myśli określoną jednostkę miary czasu tj. godzinę za którą naliczana opłata nie może być wyższa niż 1 zł.

Od rozstrzygnięcia wojewody samorządowi Śniadowa przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0