Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 27 września 2023 napisz DONOS@

Jak oddać wadliwy prezent?

Na święta otrzymujemy prezenty, które są dowodem sympatii i pamięci naszych najbliższych. Niestety czasami się zdarza, że prezent, który otrzymaliśmy jest niesprawny lub posiada jakąś wadę. Leszek Mironiuk WIIH w Białymstoku przypomina o prawach jakie przysługują nam jako konsumentom.

Jeżeli towar, mówiąc w sposób popularny jest "wadliwy" istnieje możliwość reklamowania go u sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w tym wypadku stroną sporu jest sprzedawca) lub też jeżeli do towaru dołączona była karta gwarancyjna - z tytułu gwarancji (stroną jest gwarant, czyli wystawca karty gwarancyjnej). To konsument decyduje czy chce reklamować towar z tytułu niezgodności z umową, czy z tytułu gwarancji.

Odpowiedzialność z tytułu niezgodności z umową

Zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z przytoczoną wyżej regulacją towar może być reklamowany w ciągu 2 lat od daty zakupu.

Towar jest niezgodny z umową jeżeli:

  • nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru,

  • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju, towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

  • za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

Po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową konsument powinien zawiadomić o tym sprzedawcę (nie zawiadomienie sprzedawcy w ciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności skutkuje utratą uprawnień do reklamowania towaru z tytułu niezgodności z umową) i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. (Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia), albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna).

Sprzedawca, jest zobowiązany do ustosunkowania się do żądania kupującego w terminie 14 dni. Jeżeli tego nie uczyni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.


Gwarancja

Obowiązki gwaranta oraz prawa konsumenta wynikające z tytułu gwarancji określają zapisy zawarte w karcie gwarancyjnej.

Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.

Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.

W dokumencie gwarancyjnym powinny się znajdować podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę