Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 25 maja 2024 napisz DONOS@

Raport o śmieciach

Główne zdjęcie
Makulatura na wysypisku w Czartorii

W 2019 roku w Łomży zebrano łącznie 23 165,754 Mg (t) odpadów komunalnych. Spośród odpadów odebranych przez miasto ok. 20% stanowiły odpady zbierane w sposób selektywny a ok. 80% odpady zmieszane. Mimo, że w 2019 roku Łomża osiągnęła wskaźniki odzysku i zagospodarowania odpadów komunalnych to, jak piszą autorzy raportu: "Miasto Łomża w roku 2020 może mieć problemy ze spełnieniem rosnących wymogów w zakresie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów zbieranych selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło). Skutkiem nieosiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu będzie nałożenie na Miasto Łomżę kar finansowych."

"Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymujący się niski poziom zbiórki selektywnej „u źródła”, szczególnie z sektora II czyli terenów zabudowy wielorodzinnej -11,71% wszystkich odpadów (w roku 2015 – 7,8%). Należy zauważyć również fakt, iż w roku 2018 na terenie zabudowy wielorodzinnej (sektor II) zaledwie nieco ponad 14% złożonych Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazywała ich zbieranie w sposób nieselektywny" – piszą autorzy analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Łomża w roku 2019 

W roku 2019 na terenie Miasta Łomża zebrano łącznie 23 165,754 Mg odpadów komunalnych, w tym 16 792,76 Mg w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zorganizowanym przez Miasto Łomżę. Spośród odpadów odebranych przez miasto ok. 20% stanowiły odpady zbierane w sposób selektywny a ok. 80% odpady zmieszane. 

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów. Powstają one głównie w gospodarstwach domowych, także na terenach nieruchomości niezamieszkałych jak obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury (handel, usługi itp.). czy na terenach otwartych np.: odpady z koszy ulicznych, zamiatania ulic, placów itp. Do odpadów komunalnych zaliczane są również odpady wielkogabarytowe oraz budowlano-remontowe. 

Miasto Łomża w roku 2019 obejmowało wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i zapewniało osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku – piszą autorzy raportu. W roku 2019 systemem gospodarowania odpadami objętych było 4 576 nieruchomości w zabudowie jedno- i wielorodzinnej. Liczba gospodarstw domowych na koniec 2019 roku wyniosła 21 956. 

Do spalenia (proces R1) w spalarni PUHP LECH Sp. z o. o w Białymstoku w 2019 roku przekazano 726,867 Mg  odpadów.  

Natomiast do procesu R12 (czyli czynności od spalenia do odzysku) przekazano 270,696 Mg do EURO-EKO Sp. z o. o. w Chełmie,  20,564 Mg - do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce oraz  489,483 Mg - do firmy PUHP LECH Sp. z o. o. w Hryniewiczach.

W 2019 roku koszty odbioru i transportu wykonywane przez firmę UK Błysk Marianna Marczyk wyniosły 1 921 161,08 zł. 

Koszty przyjęcia i zagospodarowania odpadów w ZGO Sp. z o. o. w Czartorii w 2019 r. wyniosły 5 453 281,03 zł. 

Mieszkańcy wpłacili na gospodarkę śmieciową  8 229 327,55 zł i zdaniem autorów raportu było to o 16 603,88 zł mniej niż wyniosły koszty. Z udostępnionych danych wynika, że koszty zbiórki i utylizacji wynoszą 7543921,57 zł, inne koszty ZGO 535 453,31 zł, a płace w Urzędzie 166 556,55 zł. 

W roku 2019 w Łomży nie było właścicieli nieruchomości nie zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta.

Z nieruchomości zamieszkałych w 2019 roku zebrano odpadów:
1. odpady zmieszane: 12 548,52 Mg,
2. odpady szklane: 506,56 Mg, 
3. odpady z makulatury: 524,74 Mg, 
4. odpady z plastiku: 711,96 Mg, 
5. odpady biodegradowalne: 1 123,86 Mg, 
6. odpady wielkogabarytowe: 336,78 Mg, 
7. odpady z remontów: 885,48 Mg, 

Razem: 16 637,90 Mg 

Odpady odbierane są od 4 153 gospodarstw jednorodzinnych i 17 965 z zabudowy wielorodzinnej, w sumie z 22 118 gospodarstw domowych. Selektywnie zbiera 20 594, a nieselektywnie 1 524 z nich.

Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych w mieście wynikający z ilości odpadów zebranych przy uwzględnieniu statystycznej liczby 58 518 tys. mieszkańców miasta wynosi 281 kg odpadów na jednego mieszkańca rocznie. Całkowita masa odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta szacuje się na około 23 tys. Mg rocznie. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 roku wyniósł – 67,5091%. Wymagana wielkość została osiągnięta, a limit na ten rok ustalono na 40%. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł – 93,73%. 

Wszystkie odebrane od mieszkańców miasta odpady komunalne trafiały do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Czartorii gm. Miastkowo.

"Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając zakładane w następnych latach wskaźniki wymaganych poziomów odzysku i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów należy ocenić, iż Miasto Łomża w roku 2020 może mieć problemy ze spełnieniem rosnących wymogów w zakresie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów zbieranych selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło). Skutkiem nieosiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu będzie nałożenie na Miasto Łomżę kar finansowych. W związku z powyższym należy podjąć działania mające na celu zwiększenie skuteczności selektywnego zbierania odpadów komunalnych: papieru, metalu, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych oraz opakowań szklanych."


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę