Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 02 października 2023 napisz DONOS@

IX. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

OŚ PRIORYTETOWA IX: „INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” Informacja sporządzona zgodnie ze zmodyfikowaną wersją „Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, którą Minister Rozwoju Regionalnego p. Elżbieta Bieńkowska podpisała w dniu 26 maja 2008r. Pełną treść dokumentu (wersja 2.0) wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pod adresem: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/Dokumenty/Program+i+uszczegolowienie/


                 

OŚ PRIORYTETOWA IX: „INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA”

Informacja sporządzona zgodnie ze zmodyfikowaną wersją „Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, którą Minister Rozwoju Regionalnego p. Elżbieta Bieńkowska podpisała w dniu 26 maja 2008r.

Pełną treść dokumentu (wersja 2.0) wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pod adresem:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/Dokumenty/Program+i+uszczegolowienie/ 

System wdrażania IX osi priorytetowej:

Instytucja Zarządzająca:
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych

Instytucja Pośrednicząca:
 - Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

 Instytucje Wdrażające:
 - Działania 9.1, 9.2 i 9.3:  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - Działania 9.4, 9.5 i 9.6:  Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Działania, dla których NFOŚiGW jest Instytucją Wrażającą, to:

• Działanie 9.1 pn.: „Wysokosprawne wytwarzanie energii”
• Działanie 9.2 pn.: „Efektywna dystrybucja energii”
• Działanie 9.3 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

Planowana alokacja środków na działania 9.1, 9.2 i 9.3 [mln euro]:

 

 

Ogółem

Środki UE

(Fundusz Spójności)

Środki publiczne krajowe

Środki prywatne

Działanie 9.1

418,86

83,77

18,68

316,41

Działanie 9.2

163,58

139,04

3,21

21,33

Działanie 9.3

110,54

55,27

55,27

0,00

Razem

692,98

278,08

77,16

337,74

 Tryb przeprowadzania naboru i oceny projektów:

Realizowane projekty będą wybierane w ramach procedury konkursowej.

Ocena projektów dokonywana będzie w oparciu o kryteria zawarte w Załączniku nr 1 do opisu szczegółowego PO IiŚ pn.: „Kryteria wyboru projektów”.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad naboru oraz oceny wniosków dostępne są w Załączniku nr 2 do opisu szczegółowego PO IiŚ pn.: „Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje:
- Minister Gospodarki (instytucja pośrednicząca),
- Komisja Europejska – w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro.

Instytucją podpisującą umowę o dofinansowanie projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instytucja wdrażająca).

 

DZIAŁANIE 9.1 - WYSOKOSPRAWNE WYTWARZANIE ENERGII

Cel działania:
Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Przykładowe rodzaje projektów:

1. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w wyniku której jednostki te będą spełniały wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE.

2. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu spełniającymi wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE.

W ramach działania wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne (które będą wspierane z działania 2.1).


Typ beneficjentów:

1) Przedsiębiorcy,
2) Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy ze wskazaniem beneficjenta wiodącego (związki, stowarzyszenia i porozumienia);
3) Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny,
4) Podmioty wybrane w wyniku postępowania  przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.

Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN

Maksymalna kwota wsparcia:
Dla jednostek wykorzystujących nieodnawialne źródła energii maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 mln PLN.


Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu(*):
- Dla projektów objętych krajową pomocą regionalną – 20% wydatków kwalifikowalnych.

- Dla projektów objętych horyzontalną pomocą na ochronę środowiska – zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym, ale nie więcej niż 20% wartości projektu.

(*) - Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są przewidziane dla danego działania) pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budżetowych państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania.

Minimalny wkład własny beneficjenta:
Minimalny wkład własny beneficjenta zgodnie z zasadami pomocy publicznej.


Pomoc publiczna:
Program pomocy publicznej – rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii.

Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w zakładce: Prawo > Projekty aktów prawnych > Fundusze UE.

Program pomocowy opracowany na podstawie Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 oraz Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Projekty spełniające kryterium nowej inwestycji mogą otrzymać wsparcie zgodnie z wytycznymi o krajowej pomocy regionalnej, natomiast projekty niespełniające kryterium nowej inwestycji mogą uzyskać wsparcie tylko na podstawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


Okres kwalifikowalności wydatków:
• Okres kwalifikowalności wydatków dla projektów objętych pomocą publiczną zgodny z zasadami kwalifikowalności określonymi w programie pomocy publicznej.

 

DZIAŁANIE 9.2 - EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA ENERGII

Cel działania: 
Zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.


Przykładowe rodzaje projektów:

1) Budowa (w miejscu istniejącego systemu) lub przebudowa  sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego i wysokiego napięcia, mająca na celu ograniczenie strat sieciowych.
Do dofinansowania będą kwalifikować się wyłącznie te projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, które wykażą ograniczenie strat energii o co najmniej 30% w ramach projektu.

2) Budowa (w miejscu istniejącego systemu) lub przebudowa  sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych poprzez stosowanie energooszczędnych technologii i rozwiązań.


Typ beneficjentów:

1) Przedsiębiorcy;
2) Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy ze wskazaniem beneficjenta wiodącego (związki, stowarzyszenia i porozumienia);
3) Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
4) Podmioty wybrane w wyniku postępowania  przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.


Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN.

Maksymalna kwota wsparcia – 50 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (*):
 - 85% wydatków kwalifikowalnych (**).

(*) – Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są przewidziane dla danego działania) pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budżetowych państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania.

(**) – Uwaga! Rzeczywisty poziom dofinansowania, odnoszący się do całkowitego kosztu inwestycji, będzie zazwyczaj kształtować się na zdecydowanie niższym poziomie. Wynika to z przepisów art. 55 rozporządzenia ogólnego 1083/2006, zgodnie z którymi w przypadku projektów generujących dochód, które nie są objęte zasadami pomocy publicznej, wysokość wydatków kwalifikowanych odpowiada luce finansowej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość dochodów generowanych w trakcie funkcjonowania projektu).
Szczegółowe zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla takich projektów określone są w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.


Minimalny wkład własny beneficjenta:
- Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub pożyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych

Pomoc publiczna:
- Notyfikacja w celu uzyskania pewności prawnej mająca na celu wykluczyć pomoc publiczną z przedmiotowego działania oczekuje na decyzję KE.
W przypadku negatywnej decyzji KE, wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

Okres kwalifikowalności wydatków:
- Okres kwalifikowalności wydatków dla projektów zgodnie z notyfikacją w celu uzyskania pewności prawnej (notyfikacja negatywna), która potwierdzi stosowanie ogólnych zasad udzielania wsparcia zgodnie z rozporządzeniem 1083/2006.

 

DZIAŁANIE 9.3 - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Cel działania:
Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym.


Przykładowe rodzaje projektów:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (*) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

(*) – Poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu.

 W zakres wydatków kwalifikowalnych wchodzą wydatki poniesione w związku z:
- ociepleniem obiektu;
- wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji;
- przygotowaniem dokumentacji technicznej dla projektu.

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym.
Wydatki dotyczące powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej lub cele mieszkaniowe pomniejszają wysokość wydatków kwalifikowanych.

Wydatki związane z termomodernizacją poniesione na odtworzenie elementów obiektów o wartościach artystycznych i zabytkowych będą kwalifikowalne do kwoty, która nie przekracza przeciętnych kosztów odtworzenia podobnych elementów o wartości jedynie użytkowej.

Typ beneficjentów:

1) Jednostki sektora finansów publicznych, tj.:
     - jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy ze wskazaniem beneficjenta wiodącego (związki, stowarzyszenia i porozumienia);
   - organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały;
   - państwowe szkoły wyższe;
   - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
2) Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe.

Beneficjentem działania może być jeden podmiot odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie, odpowiadający za prawidłowość całości wydatków kwalifikowanych, będącym jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami w systemie realizacji PO IiŚ, przedstawiania wniosków o płatność i otrzymywania środków FS oraz będącym odpowiedzialnym za zapewnienie trwałości projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.


Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN.


Maksymalna kwota wsparcia – 50 mln PLN.


Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (*):
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe szkoły wyższe – 100%,
2) Jednostki sektora finansów publicznych tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – 50%,
3) Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe -50% (**).

(*) – Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są przewidziane dla danego działania) pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budżetowych państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania.

(**) – Uwaga! Rzeczywisty poziom dofinansowania, odnoszący się do całkowitego kosztu inwestycji, będzie zazwyczaj kształtować się na zdecydowanie niższym poziomie. Wynika to z przepisów art. 55 rozporządzenia ogólnego 1083/2006, zgodnie z którymi w przypadku projektów generujących dochód, które nie są objęte zasadami pomocy publicznej, wysokość wydatków kwalifikowanych odpowiada luce finansowej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość dochodów generowanych w trakcie funkcjonowania projektu).
Szczegółowe zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla takich projektów określone są w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.


Minimalny wkład własny beneficjenta:
Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub pożyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych.


Pomoc publiczna:
Brak pomocy publicznej.
Projekty, w których może wystąpić pomoc publiczna będą mogły uzyskać dofinansowanie po zatwierdzeniu takiej pomocy przez Komisję Europejską.

Okres kwalifikowalności wydatków:
Okres kwalifikowalności wydatków dla projektów nie objętych pomocą publiczną rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007r.
Wojciech Dzierzgowski
cz, 07 sierpnia 2008 23:25
Data ostatniej edycji: cz, 07 sierpnia 2008 23:34:59

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę