Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 19 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Wojewoda unieważnił Regulamin cmentarzy

Wojewoda Podlaski stwierdził, że uchwała wprowadzająca Regulamin cmentarzy została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, a wobec liczby stwierdzonych naruszeń przepisów prawa stwierdzono nieważność uchwały w całości.

Rada Miasta, 23 marca 2022 roku, przyjęła Uchwałą 482/LI/22 Regulamin Cmentarzy Komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży. Wojewoda Podlaski, w trybie nadzorczym zbadał zgodność z prawem w/w uchwały i stwierdził, że „choć nie wszystkie regulacje podjętej przez Radę Miejską Łomży uchwały Nr 482/LI/22 stanowią istotne naruszenie prawa to jednak wobec liczby stwierdzonych naruszeń, należało orzec o stwierdzeniu nieważności uchwały w całości”.

Służby wojewody zwracają uwagę, że samorząd gminny powinien kierować się nie tylko przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ale także ustawami szczegółowymi. „Tymczasem zapisy kwestionowanej uchwały w przeważającej części nie stanowią zasad i sposobu korzystania z cmentarzy komunalnych, a wkraczają w kompetencje organu wykonawczego jako podmiotu zarządzającego cmentarzami”. Na 11 stronach prawnicy wojewody wyliczają zastrzeżenia do przyjętego Regulaminu. Niektóre przepisy w sposób istotny naruszają prawo inne wymagają „tylko” przeredagowania, a część wchodzi w kompetencje aktów wyższego rzędu.

Uchybienia i naruszenia prawa
Regulamin cmentarzy w Łomży, w odróżnieniu od rozporządzenia Ministra Infrastruktury, wprowadza nowy tym grobu – grób tradycyjny. Nie przewiduje natomiast grobów rodzinnych i zbiorowych, które wprost wskazuje rozporządzenie. 

Zarzucono „nieuprawnioną modyfikację przepisu aktu wyższego rzędu” m.in. w przypadku granic powierzchni grobu. 

Regulamin za daleko posunął się w kwestii ustalania zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej podmiotów stosunku cywilno-prawnego cywilno-prawnej. To zdaniem prawników wojewody wykracza poza delegację ustawową. 

Wskazano także inne naruszenia w postaci zapisania szeregu zakazów, które wynikają z innych ustaw. Chodzi tu m.in. o zakaz spożywania alkoholu, niszczenia zieleni, zachowania ciszy, powagi i szacunku itd. Informacje przypominające o wspomnianych zasadach mogą być prezentowane np. na tablicach, ale nie w Regulaminie. Kłóci się to z ugruntowanym poglądem „o niedopuszczalności dokonywania powtórzeń i modyfikacji unormowań zawartych w innych aktach normatywnych”. 

Służby wojewody za „niedopuszczalne” uznają chęć uniknięcia odpowiedzialności przez Administratora za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniami sił przyrody, za kradzieże i dewastacje nagrobków lub ich elementów, a także zniszczenia kwiatów i zniczy ustawionych na mogiłach oraz rzeczy pozostawionych bez nadzoru. Kwestie de facto ustalenia zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej podmiotów stosunku cywilno-prawnego uregulowane są w Kodeksie Cywilnym (art. 415 i n. k.c.). „Kwestie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów oraz ewentualny obowiązek naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, podlega co do zasady ocenie sądów powszechnych, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa rangi ustawowej a nie regulacjom organu stanowiącego”. Jako sprzeczny z prawem wojewoda wskazuje  „zapis, zgodnie z którym w przypadku samowolnego wykonania prac, o których mowa (...) przywróceniem stanu pierwotnego terenu zajmie się Administrator Cmentarzy na koszt osoby, która dokonała zmian bez wcześniejszego zezwolenia (§ 6 ust. 3)”.

Niefortunnym natomiast nazywają prawnicy wojewody zapis w § l Regulaminu. Rada Miejska chciała być tolerancyjna i zapisała, że „Cmentarze Komunalne w Łomży, przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży dalej zwane „Cmentarzami" są miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne”. Prawnicy wskazali, że „zakaz dyskryminującego traktowania z jakiejkolwiek przyczyny jest prawem każdego człowieka, wyrażonym w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP”, a „wyznanie i narodowość to tylko kilka z wielu kryteriów różnicujących”.

Wojewoda zakwestionował, że „grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednych zwłok (a zatem wobec brzmienia art. 7 ust. 3 cyt. ustawy, także do grobów przeznaczonych do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spalenia zwłok) nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące ponownego użycia grobu, a zatem członkowie rodziny uprawnieni do tego grobu nie tylko nie muszą po upływie 20 lat przedłużać tego prawa, ale także uiszczać ponownej opłaty. W tym wypadku zarządowi cmentarza nie przysługuje prawo dysponowania wolnymi miejscami w grobie ani przed, ani po upływie dwudziestu lat od pochowania, ani do pobierania kolejnej opłaty”.

W kontekście powyższego za nieprawidłowe uznano zapisy § 20 Regulaminu (błędnie podano numer, powinno być § 22), zgodnie z którymi:

- przedłużenie umowy dotyczącej miejsca grzebalnego,   miejsca w kolumbarium i rezerwowego, wymaga dokonania kolejnej opłaty 20-letniej najwcześniej w ostatnim roku obowiązywania umowy lub do końca następnego roku kalendarzowego (§ 20 ust. 2),

- zaległe opłaty naliczane są według stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane są za 20 lat licząc od daty, w której wygasła ważność opłaty za miejsce, tak aby była zachowana ciągłość w opłatach (§ 20 ust. 3),

- w przypadku niewniesienia opłaty w terminie określonym w ust. 2 i 3 grób przechodzi do dyspozycji administracji Cmentarzy bez dodatkowego powiadamiania dysponenta grobu, tj. założyciela grobu bądź członków rodziny pierwszej osoby pochowanej w tym grobie (§ 20 ust. 5).

Wojewoda zakwestionował także pobieranie opłat za kolejne pochówki, jak to nazwano w Regulaminie tzw. pokładne. „Oceniając powyższą regulację przede wszystkim należy wskazać, iż nie wskazuje ona jakiego typu grobu dotyczy (ziemnego czy murowanego). Ponadto jest ona sprzeczna z uregulowaniami cyt. wyżej art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bowiem artykuł ten nie przewiduje ponownego pochówku w grobie ziemnym przed upływem 20 lat od poprzedniego pochówku, w przypadku zaś grobów murowanych ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie przewiduje ponownej opłaty przy kolejnym pochówku”.

Natomiast w „rażącej sprzeczności z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych” służby wojewody uznały skutki nieuiszczenia wymaganej opłaty, że „w żadnym wypadku nie można decydować o likwidacji grobu na skutek upływu wskazanego dwudziestoletniego terminu i nieuiszczenia kolejnej opłaty za pochowanie zwłok. W takiej sytuacji, przy braku dodatkowo sprzeciwu osoby zainteresowanej, prawodawca przewiduje jedynie utratę prawa do grobu. Utrata prawa do grobu nie oznacza jednak jego likwidacji lecz przejawia się tylko uprawnieniem do ponownego użycia grobu do chowania. Tak więc postanowienia uchwały dopuszczające możliwość likwidacji grobu, pozostają w rażącej sprzeczności ze wskazaną regulacją ustawową, co z kolei obligowało organ nadzoru do stwierdzenia nieważności zaskarżonych zapisów.

 

Rada Miejska może skierować skargę do WSA w Białymstoku w terminie 30 dni lub przyjąć nowy, poprawny Regulamin.

 

Szokujące podwyżki za miejsce na cmentarzu w Łomży


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę