Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 16 czerwca 2024 napisz DONOS@

Regulamin dokumentowania zajęć edukacyjnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych

REGULAMIN dokumentowania zajęć edukacyjnych i spotkań muzealnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych w Muzeum Północno - Mazowieckiem w Łomży, przy których zachodzi możliwość ich udokumentowania zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób odwiedzających Muzeum Północno-Mazowieckie wraz z oddziałami. Każda z osób odwiedzających Muzeum obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

2. Szczegółowe informacje dotyczące wystaw stałych i czasowych, spotkań , prelekcji, warsztatów tematycznych itp., dostępne są na stronie internetowej www. muzeum.4lomza.pl

3. Pełnoletni zwiedzający, rodzice oraz prawni opiekunowie osób nieletnich zwiedzający ekspozycje muzealne, biorący udział w warsztatach muzealnych, spotkaniach oraz innych formach kształcenia organizowanych przez Muzeum, wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych utrwalonego podczas wydarzeń i spotkań muzealnych.

4. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku bądź wizerunku osób pozostających pod ich opieką utrwalonego w formie fotografii, filmu, nagrania lub innego zapisu stanowiącego dokumentację wydarzeń muzealnych , są zobowiązane do wypełnienia stosownego oświadczenia dostępnego w punkcie sprzedaży biletów.

5. Wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku uczestnika, jak również na jego publikowanie nie jest wymagane jeżeli zdjęcia lub film przedstawiają ogólne zgromadzenie, publiczną imprezę ( wernisaż, otwarcie wystawy, noc muzeów itp.) na których różne osoby stanowią szczegół ogółu treści zdjęcia, filmu lub innego zapisu wizerunku postaci.

II. Zgłoszenie/rejestracja

6. Udział w zajęciach lub w zwiedzaniu ekspozycji muzealnej przez grupy zorganizowane i osoby indywidualne, powinien być poprzedzony osobistym lub telefonicznym zgłoszeniem/rejestracją w Muzeum lub oddziale Muzeum.

7. Dokonanie zgłoszenia/rejestracji bez zastrzeżenia braku zgody na udostępnienie wizerunku, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Fakt zgłoszenia zastrzeżenia potwierdzany jest na piśmie przed przystąpieniem do zajęć.

8. Każda osoba pełnoletnia zgłaszająca swój udział w zajęciach lub udział w nich osób nieletnich pozostających pod jej opieką, wraz ze zgłoszeniem /rejestracją wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 lit. Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu związanym ze zgłoszeniem/rejestracją uczestników.

9. Udział, bez zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia, w zajęciach muzealnych, prelekcjach, warsztatach itp. oraz w zwiedzaniu ekspozycji muzealnych, jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie, nagrywanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w celach statutowych Muzeum.
Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Muzeum z tego tytułu.

Pkt.4 „ Postanowień ogólnych” stosuje się odpowiednio.

III. Przebieg wizyty w Muzeum / Oddziałach Muzeum oraz udział w zajęciach

10. Uczestnicy zwiedzający Muzeum lub biorący udział w zajęciach zobowiązani są do zachowania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,

11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia i oprowadzających zwiedzających oraz obsługi Muzeum,

IV. Postanowienia końcowe

12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Północno- Mazowieckiego www. muzeum.4lomza.pl oraz we wszystkich oddziałach Muzeum w miejscu dostępnym dla zwiedzających.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu dokumentowania zajęć edukacyjnych i spotkań muzealnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych w Muzeum Północno- Mazowieckiem w Łomży, co do których zachodzi możliwość udokumentowania wizerunku zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO).


Oświadczenie

Osoby pełnoletniej zwiedzającej Muzeum Północno-Mazowieckie i oddziały Muzeum , pełnoletniego uczestnika muzealnych zajęć edukacyjnych, prawnego opiekuna osób nieletnich odwiedzających Muzeum dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz publikowania ich wizerunku.
Na podstawie art. 21 Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ja niżej podpisany/na nie wyrażam zgody na przetwarzanie mego wizerunku lub innych danych osobowych / wizerunku osób nieletnich pozostających pod moją opieką* oraz udostępnianie poprzez publikowanie na łamach strony internetowej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, w prasie, telewizji, mediach internetowych a także w celu dokumentowania i promocji działań statutowych Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

 

Łomża dnia……………

* niepotrzebne skreślić

 

…………………………………………………………………
czytelny podpis i PESEL odwiedzającego Muzeum

 

 

Grzegorz Gwizdon
nie, 23 grudnia 2018 11:11
Data ostatniej edycji: pon, 07 stycznia 2019 11:13:30

 


Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

18-400 Łomża
ul. Dworna 22
tel./fax. (086) 2166487, 2162816

 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę