Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 24 września 2023 napisz DONOS@

Zarządzenie Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży z dnia 20.12.2010 r. w sprawie odpłat

Na podstawie ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. w szczególności art. 9 (Dz. U. Nr 5 z dnia 20.01.1997 r., poz. 24 z późniejszymi zamianami), na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn. 25.10.1991 r. (Dz. U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123, z późniejszymi zmianami), na podstawie Statutu Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży z dnia 15.12.1999 r. wraz z późniejszymi zmianami, oraz w związku z powinnością wypracowania przez Muzeum dodatkowych dochodów, a także w celu ochrony własności intelektualnej Muzeum i uzyskania dodatkowych kwot na jego działalność statutową, zarządzam co następuje.

 

§ 1.

 1. Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży zwane dalej Muzeum może świadczyć odpłatne usługi. Zasady świadczenia usług i ich zakres reguluje niniejsze Zarządzenie,
  a pobieranie opłat oraz ich wysokość – cennik będący do niego załącznikiem.

 2. O przyjęciu zlecenia, zobowiązania się do wykonania usługi i warunkach umowy, decyduje Dyrektor Muzeum lub upoważniona przez niego osoba, po zapoznaniu się
  z opinią pracownika właściwej komórki organizacyjnej Muzeum.

 3. Dyrektor Muzeum może odmówić zgody ma wykonanie usługi, ustalić inne warunki odpłatności niż przewidziane w cenniku, ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty.

 4. Pracownicy odpowiadający za działalność właściwych komórek organizacyjnych Muzeum udzielają informacji o usługach i cenniku oraz zajmują się stroną organizacyjną realizacji zleceń.

 5. Muzeum przyjmuje, o ile to możliwe, pisemne zlecenie wykonania usługi. Zlecenie musi zawierać dane identyfikujące zamawiającego, informacje o celu i sposobie wykorzystania zamówionych usług, zobowiązanie do wpłacenia zależności za usługę do kasy Muzeum.

 6. Udostępnienie archiwaliów oraz informacji o muzealiach wymaga zgody pracownika właściwej komórki organizacyjnej Muzeum i jest bezpłatne, o ile zainteresowany posługuje się ogólnie dostępnymi w Muzeum katalogami.

 

§ 2.

 1. Pracownicy działalności podstawowej mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Muzeum w pracach realizowanych w ramach obowiązków służbowych.

 2. Materiały archiwum zakładowego są udostępniane Dyrektorowi, Głównemu Księgowemu i innym osobom upoważnionym przez Dyrektora.

 3. Udostępnianie wszystkich kategorii zbiorów przechowywanych w magazynach odbywa się na terenie Muzeum (w pracowniach, bibliotece) w obecności upoważnionego pracownika Muzeum, który odnotuje ten fakt w zeszycie ewidencyjnym.

 4. Użyczanie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych innym muzeom i pokrewnym instytucjom w kraju jest bezpłatne. W innych przypadkach użyczanie zbiorów jest odpłatne.

 5. Przygotowanie zbiorów do wypożyczenia jest odpłatne, niezależnie od celu użyczenia czy rodzaju zleceniodawcy, w oparciu o cennik lub odrębną umowę zawartą przez Dyrektora Muzeum ze zleceniodawcą.

 

§ 3.

 1. Wstęp do Muzeum jest odpłatny.

Wstęp nieodpłatny na wystawy stałe to:

Muzeum w Łomży – czwartek

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie – poniedziałek

W Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie pobierane są opłaty za przewodnika.

 1. Opłata za bilety wstępu do muzeum, na warsztaty i zajęcia muzealne określona jest
  w załączniku do Zarządzenia.

 2. Udzielanie konsultacji i sporządzanie pisemnych opracowań, wygłaszanie odczytów
  i prelekcji oraz udzielanie wywiadów przez pracowników Muzeum jest odpłatne.

 3. Za udzielanie wywiadu nie pobiera się opłat o ile dotyczy on bieżącej działalności Muzeum.

 4. Pracownicy Muzeum współpracują ze zleceniodawcami w dniach pracy w Muzeum. Ustalenie innego dnia wymaga wcześniejszych uzgodnień . Niezbędne jest też wcześniejsze ustalenie szczegółowych warunków realizacji zlecenia, w tym terminarza.

 

§ 4.

 1. Publikowanie zbiorów Muzeum na podstawie fotografii, diapozytywu, kserokopii, rysunku, nośników elektronicznych itp., a także przedrukowywanie wydawnictw muzealnych jest odpłatne. Warunki odpłatności są uzależnione od rodzaju publikacji
  i nakładu.

 2. Prezentowanie zbiorów Muzeum w programach telewizyjnych, filmach itp. jest odpłatne, o ile nie dotyczą informacji o wystawach Muzeum i jego bieżącej działalności.

 3. Zleceniodawca nie ma prawa wykorzystywać uzyskanego od Muzeum materiału do innych celów niż określono to przed wydaniem zgody na usługę.

 4. Zleceniodawca publikując materiał uzyskany od Muzeum jest zobowiązany podać nazwę właściciela oryginału (ze zbiorów Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie) oraz nazwisko autora obiektu i autora reprodukcji czy opracowania, co wynika z przepisów o ochronie praw autorskich.

 

§ 5.

 1. Usługi takie jak: wykonywanie reprodukcji – fotografie, kserokopie, nośniki elektroniczne itp., wykonywanie zabiegów konserwatorskich, składu i druku komputerowego, świadczy się w pracowniach Muzeum na podstawie pisemnego zamówienia, zaakceptowanego przez Dyrektora Muzeum. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości opłaty w przypadku wystąpienia, w trakcie prac, okoliczności usprawiedliwiających takie zmiany,
  a Muzeum ma obowiązek poinformowania o nich zleceniodawcę przed ukończeniem prac.

 2. Profesjonalne sporządzanie reportaży (fotograficznych, filmowych) na terenie ekspozycji Muzeum w celu umieszczenia ich w bieżących serwisach reporterskich i publikowanie
  w prasie, telewizji itp. jest bezpłatne i wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum, osobą go reprezentującą, lub zastępującą, lub pracownikiem Muzeum pełniącym dyżur merytoryczny.

 

 

 1. Nie udziela się zgody na reprodukowanie zbiorów, jeżeli technika reprodukcji mogłaby spowodować uszkodzenie obiektu.

Muzeum ma prawo wprowadzenia ograniczeń w fotografowaniu i filmowaniu przez zwiedzających w odniesieniu do następujących sytuacji:

- ze względów konserwatorskich np. wyłączanie lam błyskowych

- ze względu bezpieczeństwa i ochrony zbiorów

- ze względu na treść umów zawartych z użyczającym zbiory np. całkowity lub czasowy zakaz fotografowania

 

 1. Muzeum może świadczyć inne usługi niż wymienione wyżej, a w szczególności: odpłatnie wynajmować: sprzęt wystawienniczy, pomieszczenia – tj. sale, pokoje gościnne, teren itp., organizować ogniska, spotkania regionalne itd. W przypadkach nieuregulowanych cennikiem warunki świadczenia usług i odpłatność są określone umowami zawieranymi w konkretnych przypadkach.

 2. Muzeum prowadzi sprzedaż towarów z marżą ustalaną dla poszczególnych towarów oraz z podatkiem od towarów i usług.

 

§ 6.

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do regulowania zależności za usługę bezpośrednio po jej wykonaniu. W przypadku zleceń o znacznej wartości, oraz gdy trudno ustalić z góry dokładną kwotę np. w odniesieniu do zabiegów konserwatorskich, przeprowadzania kwerend, czy sporządzania pisemnych opracowań, Muzeum pobiera przedpłatę
  w wysokości 60% kwoty na jaką opiewa wstępny kosztorys.

 2. Opłatę za usługi (jeżeli w Zarządzeniu nie ustalono inaczej) wnosi się bezpośrednio do kasy Muzeum (Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, Muzeum w Łomży, Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży). Kasa wydaje rachunek fiskalny i fakturę. Kasa wystawia również fakturę płatną przez zleceniodawcę przelewem na konto Muzeum.

 

§ 7.

Traci moc Zarządzenie wydane przez Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego
w Łomży z dnia 04.09.2007 r.

 

§ 8.

Zmiany cen w cenniku usług (załącznik) dokonywane będą przez aneksy do Zarządzenia.

 

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych Zarządzeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory powstałe między zleceniodawcą a Muzeum są rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.

 

 

Grzegorz Gwizdon
cz, 04 października 2012 12:48
Data ostatniej edycji: cz, 04 października 2012 12:53:35

 


Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

18-400 Łomża
ul. Dworna 22
tel./fax. (086) 2166487, 2162816

 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę