Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 15 lipca 2024 napisz DONOS@

Ostatni kredyt Łomży

Od ponad 5,5 miliona złotych – do ponad 6,1 miliona będzie kosztowało Łomżę zaciągnięcie kolejnego kredytu. Trzy banki złożyły swoje oferty w odpowiedzi na głoszony przez ratusz przetarg na usługę bankową dotycząca zaciągnięcia przez Miasto Łomża długoterminowego kredytu w kwocie 20 milionów 413 tysięcy 350 złotych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (7,6 mln zł) oraz na częściowe pokrycie tegorocznego deficytu (12,8 mln zł). Kredyt ma być spłacany w latach 2018-2027. Możliwość jego spłaty Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zaopiniowała „pozytywnie z uwagami” zwracając uwagę na ambitne zapisy dokumentów finansowych miasta, które zakładają, że od przyszłego roku Łomża już nie będzie się zadłużała, a nadwyżki budżetowe będą z roku na rok coraz większe.

Oto obszerny fragment z uzasadnienia podjętej 23 czerwca br. przez Skład Orzekający RIO w Białymstoku „pozytywnie z uwagami” opinii dotyczącej możliwość spłaty przez miasto Łomża przewidzianego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 20 413 350 zł.

Miasto Łomża zamierza spłacać zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia dług do końca 2027 roku, przy czym od 2015 roku nie prognozuje się pozyskiwania nowych tytułów dłużnych. Począwszy od 2015 roku źródłem finansowania rozchodów mają być nadwyżki budżetowe zakładane w poszczególnych latach (koi. 3, 5, 10 i 10.1 tabeli WPF). Planowany do pozyskania kredyt długoterminowy będący przedmiotem niniejszej opinii ma być spłacany w latach 2018 - 2027, na co wskazuje analiza wartości przyjętych m.in. w koi. 5 i koi. 14.1 tabeli WPF. Największe kwoty rozchodów, w przedziale 12500 tyś. zł - 13600 tyś. zł prognozowane są w latach 2018-2020, w pozostałych latach przyjęto rozchody na poziomie nieprzekraczającym 9 400 tyś. zł. 
Najwyższa wartość długu publicznego w całym okresie objętym prognozowaniem, tj. 115 mln 913 tyś 601,97 zł, ma wystąpić na koniec 2014 roku, w następnych latach dług publiczny ma sukcesywnie maleć.
Z określonych w prognozie wieloletniej wartości - w tym przy uwzględnieniu wartości sprawozdawczych z wykonania budżetów w latach poprzednich (2011-2013) -wynika, że w 2014 roku i kolejnych latach objętych prognozą nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu). Przyjęte w prognozie założenie zachowania tej relacji jest oparte zarówno na przewidywanej realizacji dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2014-2024, jak też projekcji w poszczególnych latach objętych prognozą wartości nadwyżek operacyjnych, czyli dodatnich różnic między dochodami a wydatkami bieżącymi.
Odnośnie do nadwyżek operacyjnych, istotnych z punktu widzenia ustalania relacji z art. 243 ustawy, Skład Orzekający zauważa, że począwszy od 2015 roku zakładany jest znaczący, stały wzrost salda bieżącego prognozowanych budżetów, co jest wynikiem założenia wyższego przyrostu (do roku 2019) wartości dochodów bieżących niż wydatków bieżących. Szacowana w 2015 roku nadwyżka operacyjna ma osiągnąć wartość 20926225,49 zł (koi.8.l tabeli WPF), tj. stanowić ponad dwukrotność takiej nadwyżki planowanej obecnie w budżecie 2014 roku na kwotę 9 003 034 zł (z przedstawionych w tabeli WPF danych historycznych wynika, że najwyższa wartość nadwyżki operacyjnej -17 420 802 zł - wystąpiła w roku 2011). W 2018 roku, w którym ma nastąpić rozpoczęcie spłat rat kredytu będącego przedmiotem niniejszej opinii, saldo operacyjne ma wynosić 34 736 154 zł; w roku 2027, tj. na koniec okresu objętego prognozą spłaty długu, wartość nadwyżki operacyjnej określono na kwotę 42291397,52 zł, co stanowi 12,81% całości dochodów bieżących szacowanych na sumę 330 226 553 zł. Przyjęte założenia prognozy wartości dochodów i wydatków bieżących skutkują sukcesywnym wzrostem maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań w latach 2016-2021 (z poziomu 6,89% do poziomu 13,93% - koi 9.6.1. tabeli WPF), a tym samym wzrostem różnic pomiędzy tymi wskaźnikami a wskaźnikami spłat długu w kolejnych latach. 
Z uwagi na przywołane parametry prognozy wieloletniej Skład Orzekający przyjmuje założenie, że miasto Łomża utrzyma dyscyplinę w wykonaniu budżetu na 2014 rok i lata kolejne (również w zakresie pozyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku), w stopniu umożliwiającym zachowanie właściwych w świetle art. 243 ustawy proporcji dla zakładanych spłat planowanego i zaciągniętego długu publicznego.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę