Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 19 lipca 2024 napisz DONOS@

Targi Salon de Gourmets w Madrycie 11-14.04.2011

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym został ogłoszony nabór dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, reprezentujących przemysł spożywczy sektor produktów delikatesowych na uczestnictwo w wyjeździe na Targi Salon de Gourmets w Madrycie odbywające się w dniach 11-14 kwietnia 2011r.

http://www.paiz.gov.pl/o_agencji/przetargi_ogloszenia/polska_wschodnia/targi_wystawy

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę, prowadzący działalność i którzy są zarejestrowani w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w przemyśle SPOŻYWCZYM - sektor produktów delikatesowych.

Przewidywana liczba miejsc: 20.

Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia na miejscu, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy).

Termin nadsyłania wniosków: 28 luty 2011 roku, godzina 15.00.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską na adres:


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
karolina.miasko@paiz.gov.pl

wraz z dopiskiem:

BPW – Targi Gourmets MADRYT 2011Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć, aby ubiegać się o uczestnictwo w wyjeździe:

 • Wniosek (będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu Wyjazdu);

 • Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) wydane nie później niż na 6 miesiące przed terminem składania Wniosku;

 • deklaracja podatkowa PIT lub VAT za odpowiednie ubiegłe dwa miesiące (oryginał bądź kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”);

 • wypełniony dokument (załącznik nr 2 do Regulaminu) „Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (nawet jeśli taka pomoc do tej pory nie była udzielana przedsiębiorcy);

 • wyciąg z umowy dokumentujący rodzaj prowadzonej działalności, tj. wyciąg z umowy z partnerem handlowym z treścią, która świadczy o zakresie i rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności;

 • Kopie bilansów oraz rachunków zysków i strat za lata 2008, 2009 i 2010 potwierdzone „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodem złożenia do Urzędu Skarbowego;

 • kopie certyfikatów zarządzania jakością ISO lub innych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem (jeśli przedsiębiorstwo takie posiada);

 • Kopie certyfikatów bezpieczeństwa, zgodności lub innych umożliwiających eksport produkcji lub nawiązanie współpracy na danym rynku (np. kopie certyfikatów HACCP, IFS)

 • CV zawodowe osoby reprezentującej przedsiębiorstwo podczas misji;

 • Inne dokumenty wymienione w „Kryteriach wyboru uczestników” (wskazane w tabeli „Dokument źródłowy), które stanowią załącznik nr 6 do Regulaminu.

 

UWAGA:


Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku należy uważnie zapoznać się z Regulaminem Wyjazdu.
Decyzję o aplikacji na każdy wyjazd organizowany w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej należy podejmować w sposób przemyślany i konsekwentny.

Wypełnianie Wniosku o uczestnictwo:

 • Wniosek należy wypełniać czytelnie (literami drukowanymi), szczegółowo oraz rzetelnie (tj. zgodnie ze stanem faktycznym);

 • Należy wypełniać wszystkie pola. Jeśli dane pytanie nie dotyczy przedsiębiorstwa, należy je zakreślić lub dopisać adnotację: „nie dotyczy”;

 • Osobą podpisującą się pod Wnioskiem oraz pod wszystkimi innymi załączonymi dokumentami, jest tylko i wyłącznie osoba wpisana do KRS danego przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba podpisująca Wniosek nie jest wpisana w KRS danego przedsiębiorstwa, należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby do podpisania Wniosku o uczestnictwo;

 • Dane osoby zgłoszonej we Wniosku do reprezentacji przedsiębiorstwa w wyjeździe należy wypełniać czytelnie, a decyzję o wytypowaniu danej osoby podejmować w sposób przemyślany. Zawarte we Wniosku dane nie podlegają zmianom, nie ma również możliwości zamiany osoby reprezentującej dane przedsiębiorstwo (wyłączając jednostkowe zmiany będące efektem nieprzewidzianych zdarzeń losowych);

 • Integralną częścią Wniosku są deklaracje oraz oświadczenia (np. deklaracja o gotowości podjęcia współpracy kapitałowej i technologicznej z partnerem zagranicznym; oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy, oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego przedsiębiorcy). Podpisanie ww. deklaracji oraz oświadczeń jest niezbędne;

 • Jeśli przedsiębiorca posiada certyfikaty, o których mowa we Wniosku o uczestnictwo (patrz odpowiednie punkty we Wniosku), wymienia odpowiednie certyfikaty oraz dołącza ich kopie;

 • Data rozpoczęcia działalności wpisywana we Wniosku musi pokrywać się z informacją zawartą w KRS. Jeśli data rozpoczęcia działalności jest inna niż wpisana w KRS ze względu na fakt np. zmiany formy działalności danego przedsiębiorstwa, należy podać informację o zmianie formy (np. ze Sp. z o.o. na S.A.) oraz udokumentować zaistniałą zmianę;UWAGA:


Wnioski o uczestnictwo przedsiębiorców, którzy złożyli wymaganą dokumentację w trakcie prowadzonego wcześniej naboru na misję gospodarczą do Madrytu, zostaną automatycznie rozpatrywane na Wyjazd na targi.Jednocześnie uprzejmie informuję, iż obecnie prowadzone są także nabory na 2 następujące wydarzenia:

 • Wyjazd na targi „Belagro 2011” w Mińsku (Białoruś) w terminie 6-11 czerwca 2011 r. (kontakt p.Anna Krasoń, Anna.krason@paiz.gov.pl)

 • Wyjazd na targi WorldFood/WorldTech/ AgroWorld Ingredients Kasakhstan 2011, odbywające się w dniach 1-4 listopada 2011 roku (kontakt p.Leszek Kołodziejczyk, Leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl).
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Panią Karoliną Miąsko tel. (+48 22) 334 99 45, karolina.miasko@paiz.gov.pl

 


Serdecznie zapraszamy

 

 

Z poważaniem

Kierownik Obsługi Biura

Edyta Gawrych

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę