Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 26 maja 2024 napisz DONOS@

Program ochrony środowiska dla miasta Łomży - konsultacje

Urząd Miejski zaprezentował „Programu ochrony środowiska dla miasta Łomży, na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do 7 czerwca 2021 roku można zgłaszać uwagi do tego dokumentu.

Opracowanie takiego programu nakłada ustawa. Program stanowi narzędzie umożliwiające pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska z funduszy krajowych i unijnych. Podstawowym celem Programu, jak piszą autorzy, jest dążenie do poprawy stanu środowiska, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program służy, także poprawie jakości życia mieszkańców Łomży, umożliwiając im funkcjonowanie w warunkach zrównoważonego rozwoju o wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych będących podstawą rozwoju gospodarczego Miasta. Aktualizuje on program przygotowany w 2016 roku. 

Opracowanie w części diagnostycznej przedstawia stan jakości środowiska, a także zachodzące w nim trendy – na podstawie porównania danych z trzech ostatnich lat. Dokument opisuje 10 obszarów interwencji, które odpowiadają poszczególnym komponentom środowiska lub obszarom mającym wpływ na stan środowiska. 

W obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza określiła, że głównym źródłem zanieczyszczeń mającym wpływ na występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w mieście Łomża jest emisja powierzchniowa z sektora mieszkalnictwa i usług. Jedną z przyczyn powstawania pyłów i niesionego w pyle benzo(a)pirenu jest niepełne spalanie paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach, w celach ogrzewania pomieszczeń/mieszkań/domów i wody.

Mieszkańcy miasta Łomża zajmujący tereny w sąsiedztwie dróg wojewódzkich i krajowych, jak również lokalnych o dużym natężeniu ruchu narażeni są na ponadnormatywny hałas. Jego powstawanie spowodowane jest głównie stale narastającą liczbą pojazdów czy wiekiem floty schodowej. W zakresie pól elektromagnetycznych nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. 

 Na terenie miasta Łomża nie występują problemy związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną. Stan jakości wód podziemnych, z których ujmowana jest woda na użytek mieszkańców i przemysłu określa się jako dobry. Natomiast na podstawie wyników PMŚ stan wód powierzchniowych określono jako zły lub słaby. 

Na terenie miasta Łomża zidentyfikowano zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej. Klęską suszy na terenie całej gminy w ubiegłych latach zostały objęte następujące uprawy: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe. 

W odniesieniu do ochrony zasobów glebowych na terenie miasta Łomża, autorzy zwracają uwagę na znaczny stopień zakwaszenia oraz zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. 

Poprawa jakości powietrza, sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców miasta Łomży – czytamy w opracowaniu.  Na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za lata 2017-2019, można zauważyć iż, w mieście nie ma przekroczeń dobowych pyłu zawieszonego PM10,  natomiast są przekroczone poziomy II fazy pyłu zawieszonego PM2,5 oraz stężenia średniorocznego poziomu benzo(a)pirenu. Głównym źródłem emisji pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu jest sektor komunalnobytowy – wskazują autorzy,. 

Na podstawie pięciu punktów pomiarowych określono, że zostały przekroczone poziomy dopuszczalne dla hałasu zarówno w porze dnia jak i nocy. Autorzy szczególnie wskazują na ul. Legionów i Wojska Polskiego. Ponadnormatywny hałas na terenach zabudowy mieszkaniowej występuje w centrach miast i w sąsiedztwie tras komunikacyjnych o intensywnym ruchu. Częste usytuowanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg sprzyja temu procesowi.

Raport zawiera wiele elementów szczegółowych odnośnie komfortu życia w mieście Łomża. Do 7. czerwca 2021 roku można składać uwagi i wnioski droga elektroniczą, pisemnie lub osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców na Starym Rynku. 

 

Tu można zapoznać się z „PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOMŻY NA LATA 2021-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę