Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 11 grudnia 2023 napisz DONOS@

Poufny dokument, który ma przyczynić się do rozwoju Łomży

Główne zdjęcie
od lewej: Piotr Kłys wójt Gminy Łomża, Andrzej Kensbok wiceprezes ARP, Mariusz Chrzanowski prezydent Łomży. (fot. ARR)

Niespełna dwa lata temu, po kilku latach prac, władze Łomży przyjęły nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, a teraz zmiana tego studium dla południowo-zachodniego skrawka Łomży i uchwalenie dla niego MPZP, są głównymi zobowiązaniami władz miasta z podpisanego w piątek w Warszawie Listu Intencyjnego, którego stronami są miasto i gmina Łomża oraz Agencja Rozwoju Przemysłu. Być może ten fakt, był przyczyną zapisu, że: „Strony zobowiązują się nie ujawniać warunków niniejszego Listu Intencyjnego jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem (…) Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy przez okres 2 (dwóch) lat od dnia zawarcia niniejszego Listu Intencyjnego.” Oto treść poufnego dokumentu, który ma przyczynić się do rozwoju Łomży.

Obszar Łomży, którego dotyczy zobowiązanie prezydenta dotyczące zmiany studium i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar Łomży, którego dotyczy zobowiązanie prezydenta dotyczące zmiany studium i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.

LIST INTENCYJNY zawarty w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Warszawie (dalej „List Intencyjny”), pomiędzy:
1. Miastem Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, reprezentowanym przez: Mariusza  Chrzanowskiego – Prezydenta Miasta Łomża zwanym w dalszej części ,,Miastem’’,
2. Gminą Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, reprezentowaną przez: Piotra Kłysa – Wójta Gminy Łomża zwaną w dalszej części ,,Gminą’’ 
oraz
3. Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037957; NIP 5260300204, kapitał zakładowy 5.297.908.000,00 PLN w całości opłacony, reprezentowaną przez: Marcina Chludzińskiego – Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Kensboka – Wiceprezesa Zarządu, zwaną w dalszej części ,,ARP ’’
Miasto, Gmina oraz ARP w dalszej części Listu Intencyjnego zwane będą łącznie „Stronami”.

§ 1
1. Strony deklarują wolę współdziałania we wszelkich działaniach każdej ze Stron, których celem jest rozwój gospodarczy i promocja Miasta oraz Gminy.
2. Celem współpracy podejmowanej na podstawie niniejszego Listu Intencyjnego jest przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przez Miasto oraz zwiększenie szans Miasta oraz Gminy na pozyskanie inwestorów.

§ 2
Miasto, w celu realizacji swojego podstawowego zadania, jakim jest wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta oraz przygotowywanie dogodnych warunków inwestorom zamierzającym zainwestować na terenie Miasta, deklaruje ze swojej strony następujące działania:
a) przygotowanie terenów inwestycyjnych położonych na terenie Miasta (tj. obszar od ul. Meblowej i ul. Cieślewskiego do zachodnich granic Miasta) poprzez zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz objęcie terenów miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem terenów na zabudowę produkcyjno-usługową, oraz
b) promowanie nowych i istniejących terenów inwestycyjnych w Mieście.

§ 3
Gmina deklaruje ze swojej strony:
a) możliwość nabycia gruntów inwestycyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach,
b) zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) uzbrojenie lub partycypację w kosztach uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
d) podjęcie działań w celu opracowania pakietu ulg podatkowych dla przedsiębiorców, oraz
e) wsparcie administracyjne, techniczne, doradcze związane z realizacją przyszłych inwestycji.

§ 4
ARP deklaruje ze swojej strony, na warunkach ustalonych przez ARP:
a) przekazywanie ofert inwestycyjnych i gospodarczych przygotowanych przez Miasto oraz Gminę inwestorom i partnerom zagranicznym,
b) promocję Miasta oraz Gminy podczas wybranych wydarzeń organizowanych przez ARP, związanych z rozwojem Polski północno-wschodniej, oraz
c) patronaty nad wcześniej uzgodnionymi imprezami promocyjnymi o tematyce gospodarczej, odpowiadającymi tematem przedmiotowi działalności ARP organizowanymi w Mieście oraz Gminie.

§ 5
1. Żadna ze Stron Listu Intencyjnego nie jest upoważniona do występowania w imieniu pozostałych Stron, chyba że pozostałe Strony udzielą do tego upoważnienia.
2. Każda ze Stron ponosi w swoim zakresie wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszego Listu Intencyjnego, takie jak koszty dojazdów, koszty doradców oraz udziału upoważnionych przedstawicieli w uzgodnieniach itp. 

§ 6
1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu w związku z realizacją niniejszego Listu Intencyjnego:
a) ze strony ARP– Marcina Bagińskiego – Dyrektora Biura Public Relations i Marketingu, 
b) ze strony Miasta – Małgorzatę Puchałę – Naczelnika Centrum Obsługi Przedsiębiorców,
c) ze strony Gminy – Dorotę Pazik – Sekretarza Gminy.
2. Zmiana osób upoważnionych w Liście Intencyjnym do kontaktów nie stanowi zmiany treści Listu Intencyjnego. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych oraz osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 7
1. Strony zobowiązują się nie ujawniać warunków niniejszego Listu Intencyjnego jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem (i) gdy jest to wymagane przez prawo lub (ii) ujawnienia któremukolwiek z doradców ARP lub podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co ARP.
2. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy przez okres 2 (dwóch) lat od dnia zawarcia niniejszego Listu Intencyjnego.

§ 8
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Listu Intencyjnego wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy List Intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji Stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań, w szczególności List Intencyjny nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
3. Niniejszy List Intencyjny został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 9
1. Okres obowiązywania Listu Intencyjnego nie jest ograniczony w czasie i każda ze Stron zobowiązuje się do jego przestrzegania w ramach swoich możliwości.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wycofania w każdym czasie deklaracji złożonych w Liście Intencyjnym bez podania przyczyny; oświadczenie w tej sprawie powinno być złożone pozostałym Stronom w formie pisemnej.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę