Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 20 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Nowe programy dla rolnictwa

1 lutego ruszyły dwa nowe programy pomocowe dla rolników. Pierwszym z nich jest działanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”. Na lata 2004-2006 w budżecie PROW na tę pomoc przeznaczona jest kwota 376,3 mln euro. Planuje się, że płatność może otrzymać około 125 tys. gospodarstw. Z drugiego działania „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” skorzystać może 63 tys. rolników, a łączna przewidziana na nie kwota wynosi 243,4 mln euro.

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych
Główne cele działania to:
 • wsparcie restrukturyzacji gospodarstw rolnych o niewielkim potencjale ekonomicznym,
 • poprawa konkurencyjności polskiego sektora rolnego w warunkach integracji z Unią Europejską.
Działanie oferuje przejściowe wsparcie dochodów oraz poprawę przepływów finansowych gospodarstw o niewielkim własnym potencjale, prowadzących w głównej mierze produkcję na samozaopatrzenie, oraz w efekcie ułatwienie warunków restrukturyzacji tej grupy gospodarstw.

Z pomocy finansowej w ramach tego działania będzie mógł skorzystać producent rolny, który:
 • jest osobą fizyczną,
 • jest właścicielem gospodarstwa niskotowarowego, tzn. gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 2 do 4 EJW (Europejska Jednostka Wielkości) - ESU (European Size Unit), wyliczonej na podstawie standardowych nadwyżek bezpośrednich, stanowiącego przedmiot odrębnej własności producenta rolnego albo jego małżonka lub przedmiot ich współwłasności, albo został właścicielem tego gospodarstwa w drodze dziedziczenia bądź jako następca producenta rolnego, któremu przyznano rentę strukturalną,
 • prowadził przez okres co najmniej trzech lat przed dniem złożenia wniosku działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.
Pomoc finansowa dla gospodarstw niskotowarowych w wysokości ok. 5,8 tys. zł na rok na gospodarstwo może być wypłacana przez pięć lat, przy czym w czwartym i piątym roku wypłata następuje tylko wówczas, jeśli rolnik zrealizował w ciągu trzech lat pobierania wsparcia zadeklarowane w planie rozwoju gospodarstwa przedsięwzięcia.

Przedsięwzięciami tymi mogą być:
 • przestawienie gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami ekologicznymi,
 • przystąpienie do grupy lub organizacji producentów rolnych zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych,
 • zakup zwierząt gospodarskich,
 • zakup maszyn rolniczych,
 • zakup lub dzierżawa gruntu rolnego,
 • ukończenie szkolenia w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, prowadzonego zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • ukończenie szkolenia mającego na celu przygotowanie rolników do podejmowania działań na rzecz modernizacji gospodarstw rolnych, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" w zakresie działania "Szkolenia" - stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia tego programu (Dz. U. Nr 197, poz. 2032),
 • uzyskanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,
 • rozpoczęcie prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,
 • zrezygnowanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczenia usług rolniczych,
 • realizacja projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006",
 • osiągnięcie, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznej wartości sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej w wysokości co najmniej 20 tys. zł,
 • rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i osiągnięcie, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznego przychodu w wysokości co najmniej 20 tys. zł.
Plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego sporządza się na formularzu udostępnionym przez Agencję i zawiera on informacje dotyczące:
 • sposobu użytkowania gruntów rolnych,
 • wyposażenia gospodarstwa w budynki, maszyny i urządzenia rolnicze,
 • struktury produkcji roślinnej w gospodarstwie,
 • liczby zwierząt gospodarskich utrzymywanych w gospodarstwie w dniu złożenia wniosku,
 • wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażonej w EJW (ESU).
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej ARiMR - http://www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - http://www.minrol.gov.pl oraz w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
Jego głównym celem jest ułatwienie dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. Standardy określające warunki produkcji rolnej, wprowadzone w ramach dostosowania prawa polskiego do wymogów Unii, wymagają od polskich producentów dodatkowych przedsięwzięć. W sytuacji braku własnego kapitału inwestycyjnego konieczne jest wsparcie gospodarstw dodatkowymi środkami.

Pomoc ta powinna służyć:
 • szybszemu wdrożeniu standardów wspólnotowych,
 • przestrzeganiu tych standardów przez rolników.
Z pomocy finansowej w ramach tego działania może skorzystać producent rolny, który prowadzi gospodarstwo rolne wymagające:
 • wyposażenia w urządzenia do składowania nawozów naturalnych,
 • dostosowania warunków udoju mleka (w gospodarstwach produkujących mleko) do standardów higienicznych UE,
 • modernizacji fermy specjalizującej się w produkcji jaj konsumpcyjnych w zakresie dostosowania klatek dla kur (pomoc przewidziana jest tylko dla 44 ferm kurzych, korzystających z okresu przejściowego na dostosowanie, które wymienione są w Traktacie Akcesyjnym).
Wsparciem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia:
 • wyposażenie gospodarstw w płyty gnojowe oraz zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę,
 • pokrycie podłóg i ścian w pomieszczeniach, w których przechowywane jest surowe mleko, tak aby powierzchnie te były gładkie i łatwo zmywalne,
 • pokrycie podłóg i ścian w pomieszczeniach, w których prowadzony jest udój, lub na stanowiskach udojowych, tak aby powierzchnie te były gładkie i łatwo zmywalne,
 • zakup dojarki,
 • zakup schładzalnika do mleka do 800 l,
 • zakup umywalki z podgrzewaczem wody,
 • budowa ujęcia wody,
 • zakup klatek dla kur niosek.
Pomoc finansowa wypłacana będzie w formie premii zryczałtowanej, określonej osobno dla każdego przedsięwzięcia. W jej ramach dofinansować można jedno lub kilka przedsięwzięć, ale łącznie nie może ona przekroczyć równowartości 25 tys. euro na gospodarstwo.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów unijnych jest plan dostosowania, opracowywany na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Plan dostosowania zawiera:
 • informacje o:
  • liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym,
  • zawartości azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, wyrażonej w kilogramach na hektar użytków rolnych
 • opis przedsięwzięć oraz termin ich realizacji, który wynosi nie więcej niż:
  • 12 miesięcy od dnia przyznania płatności - w przypadku przedsięwzięć dotyczących wyposażenia gospodarstw w urządzenia do składowania nawozów naturalnych oraz przedsięwzięć mających poprawić warunki higieniczne przy udoju mleka;
  • 8 miesięcy od dnia przyznania płatności - w przypadku przedsięwzięć dotyczących pomocy na wymianę klatek dla kur niosek;
 • przewidywaną wysokość płatności za realizację poszczególnych przedsięwzięć.
Wniosek wraz z załącznikami na formularzu określonym przez ARiMR należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl oraz w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR.

 

Dział współtworzy:
WODR Szepietowo
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę