Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 18 lipca 2024 napisz DONOS@

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na samochód osobowo - dostawczy dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres :

Muzeum Północno – Mazowieckie, ul. Dworna 22C, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel.0-86 2166487, faks 0-86 2166487

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.4lomza.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego : Inny; samorządowa instytucja kultury

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowo - dostawczego

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: samochód osobowo - dostawczy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie ma obowiązku wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

oPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 o treści:
1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki określone w art. 22.ust. 1 wymienione w rozdziale VIII muszą dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ - oryginał oświadczenia.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki art.22 ust 1 pkt 1 i 4 tj. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
b/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby o niekaralności podmiotu gospodarczego, osoby fizycznej lub urzędujących członków władz osoby prawnej lub spółki w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki art.22 ust 1 pkt 3 tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) kryteria oceny ofert: najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Sdres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lomza.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: mpml@o2.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2009 godzina: 09:00, miejsce: Łomża ul. Dworna 22C pok. 21
IV. 3.5) Termin związania z ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Administracja rządowa centralna Uczelnia publiczna

Administracja rządowa terenowa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Administracja samorządowa Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego x Inny (proszę określić): samorządowa jednostka kultury

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

sąd lub trybunał

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa samochodu osobowo - dostawczego

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy x

Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

34 11 0000 - 1

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak liczba części: * nie x

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak nie x

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak nie x

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA**

 

 

Okres w miesiącach:  lub dniach: 

lub 30 dni od podpisania umowy

data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: // (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

Nie ma obowiązku wniesienia wadium

* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.

** Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony X

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert***

 

Najniższa cena x

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria

1. CENA

2.

3.

4.

5.

Znaczenie

100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak adres strony, na której będzie prowadzona: nie x

*** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

 

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy):

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.lomza.pl

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: 30.09.2009/ (dd/mm/rrrr) Godzina: 9.00

Miejsce: Muzeum Północno –Mazowieckie 18 – 400 Łomża ul. Dworna 22 C pok.13

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

 

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):

etap nr czas trwania etapu

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,
zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu? tak nie

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Data: // (dd/mm/rrrr) Godzina:

Miejsce:

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)

 

 

ZAŁĄCZNIKI *

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr  Nazwa

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

...-

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

 

3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach:  lub dniach: 

lub

data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: // (dd/mm/rrrr)

4) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria

1. CENA

2.

3.

4.

5.

Znaczenie

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------

 

 

 

Grzegorz Gwizdon
pt, 18 września 2009 14:08
Data ostatniej edycji: śr, 23 września 2009 15:38:21

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę