Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

Łomżyńskie inwestycje 2008

Wydatki na na poziomie blisko 195 mln zł i przychody poniżej 180 mln zł - to główne dane z przyszłorocznego budżetu Łomży. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Łomży na 2008 rok Na najbliższej sesji Rady Miasta ma odbyć się pierwsze czytanie budżetu. Oto lista inwestycji, które się w nim znalazły.


Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 -  Lokalny transport zbiorowy
1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap
PLAN - 1.484.000  zł
Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)
PLAN -  700.000 zł
1. Studia wykonalności dla projektów unijnych.
2. Opracowanie koncepcji i projektu ul. Zawadzkiej (ok.500,00 tys. zł).

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta) i Spokojnej (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)
PLAN - 1.275.000  zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2008-2012:

3. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska. Budowa mostu na rzece Łomżyczce
PLAN - 1.000.000 zł
Zadanie kontynuowane z 2007 r. W 2008 r. będzie kontynuowana budowa ul. Nadnarwianskiej oraz realizowana  ul. Grobla Jednaczewska (1447,08 m). Ulica Grobla Jednaczewska wymaga poszerzenia do 6 m. Zostaną wykonane chodniki z oddzielonymi pasami zieleni, a w rejonie ogrodu działkowego – 2 zatoki autobusowe. Do wykonania: rozbiórka chodników oraz część nawierzchni jezdni. Roboty drogowe będą obejmować: podbudowę nawierzchni z kruszywa łamanego, nasypy (podwyższenie niwelety – ok.7346 m3), ustawienie krawężników, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, odwodnienie jezdni za pomocą przykanalików ( Dn 160, 248,5 m  - 15 szt) – odprowadzenie wody do rowu,  wykonanie wjazdów,i zatok z kostki kamiennej oraz chodników z polbruku. Całkowity obszar  zadania - 23,129 ha.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
PLAN -  800.000 zł
Opracowanie dokumentacji technicznych inwestycji miejskich ujętych w zaktualizowanym WPI 2007-2013 na lata 2007-2013, w tym: ul. Bartnicza (100,00 tys. zł), ul. Prosta, sięgacze ul. Strzelców Kurpiowskich (50,0 tys. zł), brakujący odcinek ul. Obrońców Łomży (50,0 tys. zł), ul. Łąkowa (50,0 tys. zł), ulice na osiedlu Łomżyca - Piaskowa, Łączna, Jasna, Poprzeczna, Krzywa, Włókiennicza (100,0 tys. zł), ul. Zielna -os. Maria ( 50,0 tys. zł) oraz przygotowanie dokumentacji na budynki socjalne.

2. Modernizacja ul. Długiej
PLAN -  800.000 zł
Planowana jest realizacja ulicy (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki) na odcinku od Starego Rynku do ul. Krótkiej.  Dokumentacja została opracowana w 2007 r.
Realizację zadania poprzedzą roboty rozbiórkowe jezdni i chodników. Do wykonania jest następujący zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników (3450 m2), budowa wydzielonej kanalizacji deszczowej (223,5 m), przebudowa sieci wodociągowej (245,5 m) oraz przepięcie przyłączy wodociągowych, przekształcenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną, budowa elementów małej architektury- w tym mała fontanna, przebudowa telefonicznych studni kablowych, roboty energetyczne – w tym przeniesienie punktów oświetleniowych na środek ulicy. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z kostki kamiennej 10x10  - 7x7 cm, chodniki z płyt kamiennych 50x50 i 90x60 cm.

3. Budowa ul. Sybiraków
PLAN - 1.095.000 zł
Inwestycja posiada opracowana dokumentacje techniczną.
Zakres rzeczowy do wykonania: nawierzchnia jezdni – 2200 m2 ,chodniki - 1320 m2, kanalizacja deszczowa Dn 315 – 242 m.

4. Budowa ul. Kpt. Skowronka
PLAN -  430.000 zł
Dokumentacja wykonana została w 2007 r.
Do wykonania 411 m ulicy (jezdnia asfaltowa szerokości 6 m), obustronne chodniki (po 2 m). Projektuje się kanalizację deszczową  z włączeniem do kd. w ul. Strzelców Kurpiowskich oraz napowietrzna linię nn ze słupami oświetleniowymi. Ponadto do wybudowania odcinek kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia 2 działek.

5. Modernizacja ul. Żeromskiego
PLAN - 1.300.000 zł
Inwestycja kontynuowana z 2007 r . Do wykonania - nawierzchnia jezdni i chodniki oraz wykonanie 4 nowych wpustów deszczowych, przykanalików – 46 m, remont studni z wymiana włazów i regulacją  - 8 szt. Zostanie wykonana przebudowa nawierzchni – nowa konstrukcja warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, chodniki i parkingi.
Zmodernizowany zostanie w 2008 r odcinek ulicy dług. ok. 245 m + 55 m (szer. 6 i 5 m)  oraz chodniki 2 i 2,75 - metrowe.

6. Modernizacja ul. Kierzkowej
PLAN – 1.000.000 zł
Modernizacja dotyczy odcinka 350 m ulicy Kierzkowej od ul. Górnej do Zdrojowej.
Dokumentacja  wykonana w  2007 r. Do realizacji nawierzchnia jezdni (350 x 6 m), chodniki (1,25 i 2,0 m) i ścieżka rowerowa (2 m) oraz nowe wpusty deszczowe – szt 7, nowe studnie kanalizacji deszczowej - 3 szt., remonty i regulacje urządzeń sanitarnych, wykonanie nowych przykanalików kanalizacji deszczowej - 70 m. Roboty poprzedzi rozbiórka bruku (do wykorzystania na podbudowę). Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana na podbudowie z kruszywa łamanego (20 cm), z betonu asfaltowego (8 cm), chodniki z kostki polbruk. Ponadto należy przełożyć odcinki kabla energetycznego i telefonicznego.

7. Budowa ul. Kraska – II etap ( przy kościele)
PLAN - 1.000.000 zł
Dokumentacja  opracowana 2007 r. Do wykonania: nawierzchnia jezdni i chodniki (ok. 310 m), przykanaliki – 47 m, kanał Dn 200 wipro – 62m, kanał Dn 300 wipro – 37 m, kanał Dn 250 PP PRAGMA – 38 m, kanał Dn 250 PP PRAGMA -38 m,  kanał Dn 315 PP PRAGMA – 53 m,  kanał Dn 400 PP PRAGMA – 17 m, kanał Dn 500 PP PRAGMA – 70 m.

8. Modernizacja ulic Bema i Prusa – II etap
PLAN -  520.000 zł
Kontynuacja inwestycji z 2007 r. W 2008 r. realizowana będzie ulica Bema (150 x 6 m). Nastąpi modernizacja ulicy na odcinku od postoju taxi do ul. Reymonta. Do wykonania nowa warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego lub nawierzchnia z kostki wibroprasowanej, wymiana krawężników budowa wpustów odwodnienia deszczowego.

9. Dokończenie budowy ul. Fabrycznej
PLAN - 316.000 zł
Do opracowania dokumentacja techniczna. Jest koncepcja. Do wykonania: nawierzchnia jezdni i chodniki – 1100 m2, nowe wpusty deszczowe  szt 2, kanał deszczowy Dn 300 – 50 m, remont studni z wymianą włazów – 11 szt, przykanaliki – 5m, regulacja zasuw wodociągowych – 12 szt, przekładka wodociągu w ul. Fabrycznej od ul. Spokojnej do ul. Ogrodnika – 127 m, przepięcie przyłączy- 14 szt, roboty elektryczne – przebudowa linii nn i telekomunikacyjnej.

10. Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami
PLAN – 54.900 zł
Jest to udział Miasta Łomża w kosztach dokumentacji technicznej, zleconej przez Starostwo Powiatowe w Łomży na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem oraz Powiatem i Gminą Łomża. Dokumentacja będzie obejmować : Pt drogowy, odwodnienia i oświetlenia ulicy Mała Kraska. Porozumienie zostało zawarte w celu stworzenia inicjatywy, niezbędnej przy ubieganiu się o środki z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)
PLAN - 150.000  zł
W 2007 r. został powtórnie ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną. Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1. Zakupy inwestycyjne na  potrzeby MPGK i M
PLAN - 650.000 zł
Z zaplanowanej kwoty zostaną dokonane nw. zakupy: samochód wywrotka, koparko-ładowarka, samochód dostawczy wywrotka - 1 szt., pług do odśnieżania, ciągnik rolniczy, zakupy drobnego sprzętu do utrzymania dróg i zieleni.

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin  /miast i miast na prawach powiatu/
1. Zakupy inwestycyjne-wyposażenie urzędu
PLAN - 210.000 zł
Planuje się nw. zakupy oraz prace: zakup kserokopiarki, sprzętu komputerowego, samochodu osobowego, drukarki oraz osuszanie i remont pomieszczeń archiwum.

2. Budowa sieci teleinformatycznej Łomża – Wirtualne Miasto i przyległych gmin
PLAN - 250.000 zł
Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania.

Rozdział 75025 -
PLAN - 300.000 zł
1. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza
Opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie istniejącej koncepcji dotyczącej rozbudowy Ratusza wraz z parkingiem podziemnym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1. Zakup samochodu operacyjnego dla KMPSP
PLAN - 50.000 zł
2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni KMPSP
PLAN - 100.000 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność
Monitoring miasta
PLAN - 100.000 zł
W 2008 r. nastąpi kontynuacja rozbudowy monitoringu miasta w oparciu o ustalenia z KMP w Łomży.
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
1. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5
Plan – 1.000.000 zł
W 2007 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy robót do wykonania: instalacja wewnętrzna elektryczna, wod-kan, przyłącze k.s. i k.d, roboty ogólnobudowlane
i termomodernizacyjne. Inwestycja zostanie zgłoszona w chwili ogłoszenia konkursów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

2. Budowa boiska sportowego przy SP 7
PLAN - 300.000 zł
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoły. Będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej o gr. 15 mm  na odpowiedniej podbudowie. Boisko będzie  ogrodzone siatką na słupkach i wys. 4m. Będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Będzie boiskiem ogólnodostępnym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta.

3. Budowa boiska sportowego przy SP 4
PLAN - 300.000 zł
Przedsięwzięcie  polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoły. Będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej o gr. 15 mm  na odpowiedniej podbudowie. Boisko będzie  ogrodzone siatką na słupkach i wys. 4m. Będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Będzie boiskiem ogólnodostępnym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta.

4. Budowa boiska sportowego przy SP 2
PLAN - 300.000 zł
Przedsięwzięcie  polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoły. Będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej o gr. 15 mm  na odpowiedniej podbudowie. Boisko będzie  ogrodzone siatką na słupkach i wys. 4m. Będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Będzie boiskiem ogólnodostępnym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta.

5. Budowa bieżni na boisku  przy SP 9
PLAN - 500.000 zł

6. Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza. - przy Szkole podstawowej  Nr 7
PLAN – 80.000 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
1. Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych
PLAN - 20.000 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola
1. Przedszkole publiczne nr 2. Remont elewacji (dokończenie)
PLAN – 60.000 zł

2. Przedszkole Publiczne Nr 4 - Zakup zmywarki.
PLAN – 10.000 zł

3. Przedszkole Publiczne Nr 5. Dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej  (zlecenie PIP).
PLAN – 20.000 zł

4. Przedszkole Publiczne Nr 8. Wymiana instalacji elektrycznej.
PLAN – 20.000 zł

5. Przedszkole Publiczne Nr 8.Zakup patelni elektrycznej.
PLAN- 15.000 zł

6. Przedszkole Publiczne nr 10- wymiana  stolarki i remont elewacji segment II i łącznik
PLAN – 150.000 zł

7. Przedszkole Publiczne nr 10 – zakup kserokopiarki
PLAN - 5.000 zł

8. Przedszkole Publiczne Nr 14 – pokrycie dachu (dokończenie)
PLAN – 20.000 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja
1. Budowa  boiska przy PG 3
PLAN - 300.000 zł
Przedsięwzięcie  polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoły. Będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej o gr. 15 mm  na odpowiedniej podbudowie. Boisko będzie  ogrodzone siatką na słupkach i wys. 4m. Będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Będzie boiskiem ogólnodostępnym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta.

2. Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1
PLAN – 50.000 zł

3. Wymiana posadzki w Publicznym Gimnazjum Nr 2
PLAN – 20.000 zł

4. Malowanie klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum Nr 8
PLAN – 15.000 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
1. Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO
PLAN – 200.000 zł

2. Projekt hali sportowej dla  Liceum Ogólnokształcącego Nr II
PLAN - 300.000 zł

3. Remont elewacji budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego  Nr III
PLAN - 350.000 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
1. Zespól Szkół Weterynaryjnych
PLAN - 150.000 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stadionu.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze
1. Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW
PLAN - 452.300 zł
Wg kosztorysów inwestorskich koszt elewacji z dociepleniem wyniesie ok. 100,0 tys. zł. oraz instalacji elektrycznej   352,3 tys. zł.           

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 - Internaty i bursy  szkolne
1. Bursa szkolna Nr 1
PLAN - 50.000 zł
Remont łazienek.

2. Bursa szkolna Nr 2
PLAN - 25.000 zł
Wymiana stolarki okiennej.

3. Bursa szkolna Nr 3
PLAN - 95.000 zł
Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewację.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki
PLAN - 200.000 zł
W ww. pozycji inwestycyjnej zakłada się udział finansowy miasta Łomża w realizacji przedsięwzięcia. Miasto posiada umowę podpisaną z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - głównym beneficjentem projektu.

2. Przebudowa  rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej
PLAN - 220.000 zł
Właściciel działki przez którą przechodzi rów odprowadzający wody opadowe wystąpił z żądaniem przebudowy go na kanał kryty. Trzeba zaprojektować i wykonać kanał deszczowy około 120 m.

3. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody
PLAN - 800.000 zł
Planowany kanał deszczowy warunkuje budowę ul. Sybiraków. Istniejąca w tym rejonie kanalizacja deszczowa nie zapewnia odbioru wód deszczowych. Ww.  kanał deszczowy umożliwi odprowadzenie wód z terenów położonych na południe od ul. Sybiraków i jest niezbędny pod planowane budownictwo mieszkaniowe na tym terenie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin
PLAN - 1.500.000 zł
Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych zostanie rozpoczęta na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany udział środków unijnych .

Rozdział 90015 -
1. Budowa punktów oświetleniowych
PLAN - 200.000 zł
W 2007 r. budowa punktów świetlnych będzie kontynuowana zgodnie z WPI 2007-2013.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
1. Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego
PLAN - 570.000 zł
Dokończenie budowy cmentarza przy ul. Przykoszarowej obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia alejek. Istnieje też pilna potrzeba realizacji II etapu cmentarza.

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym
PLAN - 30.000 zł

Dział  921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
1. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
PLAN - 500.000  zł
Dokumentacja techniczna zostanie opracowana do dnia 11 lutego 2008 roku. Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki
1. Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
PLAN - 200.000 zł

Rozdział 92118 - Muzea
1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego
w Łomży
PLAN - 150.000 zł
Jest opracowana dokumentacja techniczna. Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursów, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Rozdział  92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1. Budowa Grodziska Łomżyńskiego
PLAN - 150.000 zł
W  2007 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. Do opracowania dokumentacja techniczna.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
1. Modernizacja stadionu miejskiego - etap II
PLAN - 1.050.000 zł
Planowana kwota zostanie przeznaczona na roboty rozpoczęte w 2006 r. i kontynuowane w 2007r.
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Planowane zakończenie w 2010 r.

2. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego
PLAN - 1.350.000  zł
Dokumentacja rozpoczęta została w 2007 r.
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Planowane zakończenie budowy pływalni – 2010 r.

3. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10
PLAN - 4.600.000 zł
Dokumentacja techniczna została wykonana w 2007 r. Autor opracowania – Aqua-Inwest Sp.z o.o. ul. Mangalia 4,  02-758 Warszawa.
Wielobranżowa dokumentacja techniczna zakłada unowocześnienie i rozbudowę istniejącego basenu. Projekt przewiduje powiększenie obiektu o część rekreacyjną oraz rozbudowę wejścia głównego o część, w której znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się podjazd techniczny, elementy zieleni wokół budynku, ukształtowanie skarpy przy budynku, nowe, drobne formy architektoniczne, w tym schody terenowe. Nastąpi tez makroniwelacja istniejącego terenu. Elementy infrastruktury technicznej pozostają bez zmian.
Po rozbudowie budynek będzie miał powierzchnię zabudowy 1459,9 m2 (przed modernizacją– 1158,12 m2). Zostaną wykonane  następujące roboty rozbiórkowe:demontaż posadzek w piwnicy, wewnętrznych ścian działowych na parterze,sufitu podwieszonego, ślusarki i stolarki okiennej.
W hali basenowej będzie odremontowana istniejąca niecka basenowa 12,75x25 m oraz powstanie nowa niecka rekreacyjna (konstrukcji żelbetowej) z hamownią ze zjeżdżalni (wraz ze schodami kręconymi). Z hali będzie dostęp  do zespołu saunowego. Przewiduje się, że jednocześnie
w budynku będzie mogło przebywać 220 osób (w strefie basenowej – 120, na widowni – 90 i 10 osób obsługi). Rozwiązania materiałowo-techniczne zostały określone w dokumentacji technicznej. Zakłada się realizację inwestycji w latach 2008-2009.

4. Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta
PLAN - 200.000 zł

5. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu
Konstytucji 3 Maja w Łomży
PLAN - 1.500.000 zł
Kontynuacja zadania z 2007 r. Do wykonania: roboty elektryczne, roboty sanitarne (wpusty deszczowe - szt 15, studnia Dn 600 – 1 szt, studnia Dn 1200 – 1 szt,  przykanaliki – 96 m, kanał
Dn 200 – 15 m, przebudowa 3 hydrantów podziemnych), urządzenia i obiekty sportowe: korty tenisowe,boisko do piłki ręcznej i siatkówki, boisko uniwersalne, plac zabaw dla dzieci, zespół wspinaczkowy, skate park oraz: amfiteatr, parkingi przy drodze pożarowej, droga pożarowa, chodniki przy drodze pożarowej. Planowane zakończenie zadania – 2009 r.

6. Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację w hali sportowej przy  SP 9
PLAN - 50.000 zł
Istnieje potrzeba zainstalowania klimatyzacji na hali sportowej. Brak odpowiedniego wietrzenia jest szczególnie odczuwany w trakcie masowych imprez zarówno sportowych jak i kulturalnych.

7. Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym
PLAN - 1.600.000 zł
Inwestycja kontynuowana, współfinansowana przez Ministerstwo Sportu (940,6 tys. zł). Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej w 2006 r.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę