Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 29 marca 2023 napisz DONOS@

2018 rok będzie krytyczny dla Łomży?

Główne zdjęcie
źródło: Audyt Finansowy Miasta Łomża

Za trzy lata Łomża będzie obchodziła jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich, będzie przechodziła wybory samorządowe – także prezydenta miasta, oraz może borykać się ze spełnieniem limitów zadłużenia. Tak wynika z analizy stanu finansów Miasta Łomża, którą na zlecenie prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, za blisko 10 tys zł wykonała firma Curulis z Poznania. Dokument w ubiegłym tygodniu przekazano miejskim radnym, a dziś opublikowano na stronie internetowej miasta.

Analizy stanu finansów Miasta Łomża  dokonano w podziale na cztery obszary: dochody, wydatki, wynik budżetu oraz zadłużenie. Zwrócono uwagę na kształtowanie się podstawowych pozycji budżetowych i zachodzących między nimi relacji w latach 2010-2014, a następnie dokonano weryfikacji założeń poczynionych w budżecie na 2015 rok. We wnioskach wskazano, że niski udział dochodów własnych determinowany wysokością wpływów z lokalnych podatków i opłat wpłynął na ograniczenie samodzielności finansowej i decyzyjnej Miasta, a w konsekwencji uzależnienie od środków na wysokość, których Miasto nie miało bezpośredniego wpływu (m.in. subwencji).

Wydatki coraz większe
Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że w okresie objętym analizą sukcesywnie zwiększały się kwoty ponoszonych wydatków, szczególnie wydatków bieżących przeznaczanych na wypłatę wynagrodzeń. Wzrost wydatków bieżących, szczególnie w latach 2012-2014, będzie negatywnie wpływał na kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku i latach następnych.
Wykazano, że najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Miasta była oświata i wychowanie, pomoc społeczna oraz administracja publiczna. Z analizy wynika, że Miasto przeznaczało na te trzy obszary ponad 60% środków budżetowych (średniorocznie 160 mln zł). Wysoki udział tych wydatków osłabiał budżet Miasta, gdyż konieczność ponoszenia tak dużych wydatków w oświacie i pomocy społecznej, a często również konieczność ich dofinansowywania wpływały na ograniczenie działalności Miasta w innych obszarach.
Środki wydatkowane przez Miasto w latach 2010-2014, w głównej mierze obejmowały wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń (ok. 40%). Wydatki z tego tytułu w 2015 roku zaplanowano z kilkuprocentowym marginesem wzrostu w stosunku do roku budżetowego 2014, co jest poprawne z zasadami prognozowania uwzględniającymi stopę inflacji, wzrost PKB oraz innymi zdarzeniami wpływającymi na koszty ponoszone przez Miasto (np. zmiany kadrowe).

Miasto na długu
Istotną pozycję w budżecie Miasta stanowiły także wydatki na obsługę długu. W latach 2010-2014 zwiększały się i obecnie stanowią około 2% wydatków bieżących. Wzrost wydatków na obsługę długu był wynikiem zaciągania przez Miasto nowych zobowiązań.
Miasto przeznaczało również znaczące środki na realizację inwestycji, co umożliwiły m.in. bezzwrotne dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Korzystanie z zewnętrznych, bezzwrotnych źródeł finansowania pozwoliło na realizację wielu inwestycji istotnych z punktu widzenia rozwoju Miasta.
Realizacja wielu inwestycji w latach 2010-2014 spowodowała, że część ponoszonych wydatków majątkowych nie znalazła pokrycia w dochodach Miasta. Skutkowało to wystąpieniem deficytu budżetowego, na pokrycie którego zaciągano nowe kredyty i pożyczki. W konsekwencji spowodowało to wzrost zadłużenia Miasta – na koniec 2014 roku dług Miasta wynosił 111,5 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2010 roku.
W strukturze zobowiązań Miasta wystąpiły jednak pożyczki, które charakteryzują się niskim poziomem oprocentowania i możliwością uzyskania umorzeń (np. pożyczki z WFOŚiGW). Niektóre kredyty zaciągnięto jako wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, co obecnie skutkuje możliwością stosowania ustawowych wyłączeń.
Większość zaciągniętych kredytów była jednak przeznaczana na pokrycie deficytu, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost kwoty długu Miasta. Należy przy tym pamiętać, że deficyt budżetowy był wynikiem ponoszonych wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w dochodach. Inwestycje są zaś podstawowym czynnikiem determinującym poziom rozwoju gmin i miast.
Inwestycje, zwłaszcza infrastrukturalne, mają charakter wieloletni i będą wykorzystywane przez obecnych jak i przyszłych mieszkańców Miasta, dlatego z punktu widzenia prowadzenia właściwej polityki finansowej i rozwojowej Miasta rozwiązaniem pożądanym i stosowanym przez gminy w Polsce, jest finansowe obciążenie realizowanych inwestycji przyszłych pokoleń. Istotne jest przy tym jednak by zaciągane zobowiązania nie powodowały problemów w prowadzeniem właściwej gospodarki finansowej jednostek.
Z przeprowadzonych projekcji wynika, iż Miasto nie będzie borykać się z problemem zachowania wskaźnika obsługi zadłużenia (wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych), co należy ocenić pozytywnie. Niewielki bufor bezpieczeństwa występujący w 2018 r. powinien uwrażliwić władze Miasta na fakt, iż zwiększenie kwoty rat kapitałowych w wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań czy wzrost wydatków bieżących może zwiększyć ryzyko niespełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Będą oszczędności? 
W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, czynnikami determinującymi kształt wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243, są m.in. wydatki bieżące. W świetle pojawiającego się zagrożenia niespełnienia wskaźnika w 2018 roku władze Miasta powinny rozważyć podjęcie działań, które przyczynią się do ograniczenia wysokości ponoszonych wydatków bieżących.
Pomijając możliwość uzyskania oszczędności na wynagrodzeniach (poprzez redukcję zatrudnienia), oszczędności w zakresie wydatków bieżących Miasto może uzyskać poprzez m.in.: zakupy materiałów eksploatacyjnych, sprzętu dydaktycznego, ubezpieczenia lub energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta wg wspólnej procedury zamówień publicznych.

Niemniej jak czytamy w podsumowani pomimo stwierdzonych aspektów problemowych budżetu Miasta w latach 2010-2014 sytuację finansową Miasta Łomża należy ocenić jako stabilną. Niemniej jednak dla zapewnienia płynności finansowej w przyszłości zaleca się, aby wydatki bieżące ponoszone były w sposób racjonalny, a zaciągane zobowiązania były dostosowane do potrzeb Miasta. Przeprowadzony audyt finansowy wykazał, iż wartości uwzględnione w budżecie na 2015 rok zaplanowano na odpowiednim poziomie.

Audyt finansowy dostępny jest na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Łomży

210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę