Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 13 kwietnia 2021 napisz DONOS@

PROGRAM TRENINGU PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNEGO

Opracowała: Julita Chojnowska, psycholog

Założenia programu

• wspieranie rozwoju etycznego ucznia, współtworzenie systemu wartości,

• rozwój intelektualny,

• rozwój emocjonalny,

• rozwój społeczny,

• rozwój zdrowotny,

• działania przeciwstawiające się patologii, agresji i innym zagrożeniom.

1. Wspieranie rozwoju etycznego ucznia, współtworzenie systemu wartości :

-pomoc w tworzeniu wartości, promowanie postaw etycznych,

-kształtowanie charakteru młodego człowieka (problem przejmowania odpowiedzialności ,umiejętność właściwej oceny sytuacji i samooceny),

-kształtowanie pozytywnych postaw uczniowskich (konsekwentne przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, kształtowanie osobowości ucznia, zwłaszcza takich cech, jak: pracowitość, świadomość, odpowiedzialność, koleżeńskość, właściwy stosunek do innych ludzi, poprzez własny przykład, podawanie pozytywnych wzorców osobowych, pobudzanie pozytywnej motywacji do pracy nad sobą).

2. Rozwój intelektualny: -kształtowanie umiejętności planowania własnych działań i pracy,

-wdrażanie uczniów do wykorzystywania własnej kreatywności,

3. Rozwój emocjonalny: -kształtowanie równowagi emocjonalnej, umiejętności opanowywania nastrojów i humorów,

-kształtowanie wrażliwości i umiejętności współczucia, -kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,

-kształtowanie dojrzałego pojęcia miłości,

4. Rozwój społeczny:

-kształtowanie kultury osobistej,

-kształtowanie postawy szacunku dla każdego człowieka,

-wyrabianie poczucia odpowiedzialności,

-kształtowanie umiejętności współpracy,

5. Rozwój zdrowotny:

-propagowanie zdrowego stylu życia,

-wpajanie zasad higieny pracy umysłowej,

-stwarzanie atmosfery spokoju i wzajemnej życzliwości,

6. Działania przeciwstawiające się patologii, agresji i innym zagrożeniom:

-szkodliwość nikotyny, alkoholu i lekomani, -przemoc w rodzinie,

-agresja słowna i fizyczna,

-inne.

Cele i metody pracy

• Przy realizacji programu będą wykorzystywane różne metody oddziaływania:

- metoda świadectwa (oddziaływanie samym sobą),

- metoda kontaktu osobistego (wykorzystywanie różnych okazji do nawiązania kontaktu z uczniami),

- metoda ideału (ukazywanie wartości i przygotowanie do samodzielnego wyboru),

- metoda rozmowy w cztery oczy (rozwiązywanie problemów, nieporozumień za pośrednictwem rozmowy indywidualnej z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą lub innym nauczycielem),

- metoda aktywizacji motywowanie uczniów do działania, wszechstronnego rozwoju, podejmowania inicjatyw),

-metoda dialogu (kształtowanie umiejętności negocjowania, bronienia własnego stanowiska, poszanowania odmienności, kształtowanie postawy wrażliwości i życzliwości).

•Praca terapeutyczna z daną grupą młodzieży będzie miała na celu zniwelowanie:

- zaburzeń ujawniających się w relacji uczniów z nauczycielami

- zaburzeń ujawniających się w relacjach z rówieśnikami

- zaburzeń ujawniających się w trakcie wykonywania zadań

- zaburzeń ujawniających się w obrazie własnej osoby.

Prowadzone zajęcia mają na celu realizację:

• celów rozwojowych (zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, indywidualnych zainteresowań, przynależności do grupy, bycia ważnym, aktywności ruchowej, współdziałania z rówieśnikami, twórczości, określenia własnej tożsamości, autonomii, poczucia własnej wartości, i in.).

Cele rozwojowe wiążą się ściśle z wiekiem uczestników zajęć i uwzględniają zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz podejmują ważne dla danej grupy wiekowej zagadnienia.

• celów edukacyjnych (rozwijanie pożądanych sposobów zachowań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, z agresją, nieśmiałością, umiejętności poprawnej komunikacji i zachowania, rozwijanie twórczości, zainteresowań, pożądanych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego, zapoznanie z mechanizmami uzależnień). Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata społecznego.

• celów terapeutycznych (rozładowywanie napięć emocjonalnych, dostarczanie pozytywnych wzorów zachowań, umożliwianie wykorzystania konstruktywnych sposobów postępowania, sprzyjanie, dostarczanie doświadczeń korygujących treści urazowe związane z myśleniem o świecie).

Istota programu polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, które mają sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz dostarczyć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści doświadczeń negatywnych, które pozwolą również wyćwiczyć i wypróbować w bezpiecznych warunkach nowe sposoby zachowania.

Rezultaty

• W trakcie realizacji programu pod wpływem zdobywanych w czasie jego trwania doświadczeń społecznych nastąpi:

- zmiana sądów poznawczych (treść doświadczeń korygujących przeciwstawna do treści doświadczeń negatywnych)

- zmiana wzorców zachowań (na bardziej konstruktywne sposoby postępowania)

- odreagowanie emocjonalne (wyrażanie przeżywanych uczuć i emocji).

• Uczniowie opanują umiejętności w zakresie:

- budowania prawidłowych relacji z rodziną, kolegami.

- przewidywania konsekwencji swoich zachowań;

- rozwiązywania konfliktów;

- radzenia sobie ze stresem.

- dokonywania samooceny;

- sprawnego komunikowania się

- postępowania zgodnie z zasadami zdrowego trybu życia;

• Uczniowie będą prezentować postawy:

- poszanowania siebie i innych;

- chęci pracy nad sobą;

- odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz tworzoną przez siebie atmosferę w domu, wśród kolegów, w szkole;

- chęci współuczestnictwa w grupie rówieśniczej, rodziny;

- wrażliwości na uczucia innych;

- asertywnych zachowań w relacjach międzyludzkich;

- potrzeby rozwiązywania konfliktów;

- odpowiedzialności za swoje zdrowie.

TRENING PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY

I. TRENING PSYCHOLOGICZNO – INTEGRACYJNY

Trening obejmować będzie grupowe zajęcia prowadzone w formie warsztatowej oraz spotkania indywidualne z psychologiem, których celem będzie rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności negocjacyjnych, wykształcenie zdolności konstruktywnego radzenia sobie z problemami i działań asertywnych oraz naukę twórczego myślenia i działania.

1. Integracja grupy Ćwiczenia mają prowadzić do określenia swego miejsca w strukturze grupy oraz budowania klimatu zaufania.

- Wzajemne poznanie się (techniki autoprezentacji, metody służące bliższemu zapoznaniu się, związane z przełamywaniem barier w mówieniu o sobie, prezentacji siebie przed grupą we wzajemnym poszanowaniu).

- Ćwiczenia z zakresu pedagogiki przeżycia, rozwijające pracę w zespole (rozwiązywanie przez grupę zadań wymagających wspólnej analizy sytuacji, znalezienia na drodze kompromisów i wprowadzenia w życie rozwiązań problemów postawionych w ćwiczeniach).

2. Budowanie klimatu zaufania w grupie

- Opisywanie samego siebie.

- Moje mocne strony.

- Odkrywanie wzorów zachowań interpersonalnych.

3. Ogólne aspekty komunikacji interpersonalnej

- Charakterystyka procesu komunikacji interpersonalnej.

- Sztuka prowadzenia rozmowy

– komunikacja werbalna (zasady konstruktywnego porozumiewania się - umiejętność skutecznego mówienia i aktywnego słuchania, bariery komunikacyjne).

4. Komunikacja niewerbalna z elementami mowy ciała - Zasada pierwszego wrażenia. Jak wzbudzić pozytywne pierwsze wrażenie? - Elementy mowy ciała.

5. Zachowania interpersonalne

- Postawa życiowa a zachowanie człowieka. - Zachowania: uległe i agresywne.

- Zachowania asertywne. Wypowiedzi typu „ja”.

6. Asertywność w kontaktach z innymi ludźmi

- Konstruktywna obrona swoich praw, poczucie własnej wartości.

- Stanowienie swoich praw.

- Zabieranie głosu na forum.

- Konfrontacje między ludźmi, zrozumienie własnych zachowań.

7. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych

- Aspekty sytuacji konfliktowych.

- Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

- Krytykowanie i radzenie sobie z krytyką.

II. TRENING TERAPEUTYCZNY ZAPOBIEGANIA AGRESJI

Trening obejmować będzie indywidualne spotkania z psychologiem, których celem będzie pomoc młodzieży w przezwyciężaniu indywidualnych problemów tj. np. niska samoocena, nie radzenie sobie ze stresem, nie radzenie sobie ze złością oraz agresją własną i innych.

- Edukacja na temat zjawisk przemocy i agresji – przyczyn, mechanizmów, skutków i sposobów przeciwdziałania.

- Uczenie się zdrowych sposobów wyrażania złości.

- Odróżnianie zachowań agresywnych od nieagresywnych.

- Uświadomienie sobie przyczyn zachowań agresywnych oraz poszukiwanie sposobów zapobiegania tym zachowaniom.

- Uświadomienie uczniom, że dokuczanie i wyśmiewanie są również formami agresji oraz faktu ich skutków.

- Uświadomienie sobie przez uczestników związku pomiędzy przynależnością do grupy, a zachowaniami agresywnymi jej członków.

- Szukanie najlepszych sposobów przeciwdziałania przemocy oraz sposobów pomocy ofiarom przemocy.

- Budowanie wysokiej samooceny.

- Nauka o emocjach oraz sposobach zdrowego radzenia sobie z nimi.

- Mechanizmy radzenia sobie w grupie i współdziałania z innymi ludźmi.

- Elementy negocjacji i mediacji.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę