Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Radni naruszyli prawo, mieszkańcy zapłacą więcej

Wojewoda podlaski unieważnił cztery uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem podjęte podczas grudniowej sesji. Wśród nich jest także ta ustalająca dopłatę z budżetu gminy w wysokości blisko 15 zł do 1m3 wody pobranej z wodociągu Orlikowo. Zdaniem prawników wojewody zarówno ta uchwała jak i trzy pozostałe podjęte zostały z istotnym naruszeniem prawa. Radni tej gminy, mieli się dopuścić uchybienia „przeciwko prawu ustrojowemu” bo przerywając i wznawiając sesję błędnie zmieniali porządek obrad. - Niezachowanie procedury zmiany porządku obrad stanowi naruszenie prawa dające podstawę stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na tak przeprowadzonej sesji – podkreślają w uzasadnieniu decyzji wojewody jego prawnicy.

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody organ nadzoru dokonał analizy protokołu Nr XVIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem, która wykazała, iż obrady sesji  zostały przerwane bezterminowo ze względu na brak quorum. Zgodnie z literą prawa przerwana sesja powinna być kontynuowana na najbliższym posiedzeniu zgodnie z porządkiem obrad obowiązującym podczas przerwanej sesji. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca. Przewodniczący Rady przedstawił 14 grudnia 2012 r. proponowany porządek obrad, odbiegający treścią od porządku przyjętego 23 listopada 2012 r. W stosunku do pierwotnego porządku doszły nowe punkty, natomiast porządek nie zawierał w stosunku do uprzedniego punktów: 7 (podział Gminy Jedwabne na okręgi wyborcze), 11 i 12 (odwołanie Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego). Podkreślenia przy tym wymaga, iż nowy porządek obrad nie został, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przegłosowany bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
- Mając na uwadze omawiany art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym stwierdzić należy, że Rada Miejska w Jedwabnem podejmując uchwały w dniu 20 grudnia 2012 r. nie zachowała procedury określonej w tym przepisie, gdyż nowy porządek obrad należało bezwzględnie uzupełnić o wszystkie punkty przewidziane w porządku sesji w dniu 23 listopada 2012 r., który nadal był obowiązujący, z uwagi na przerwanie obrad sesji, nie zaś jej zakończenie – podkreślają prawnicy wojewody podlaskiego. - Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienie przeciwko prawu ustrojowemu, jakie miało miejsce przy podejmowaniu przedmiotowych uchwał Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 20 grudnia 2012 r., stanowi przesłankę podważającą ich legalność i skutkuje orzeczeniem o ich nieważności.

Dlatego też wojewoda jako organ nadzory stwierdził nieważność czterech uchwał: Nr XVIII/89/12 w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, Nr XVIII/90/12 w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Jedwabne konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedla Jedwabne dotyczących projektów statutów sołectw i osiedla, Nr XVIII/91/12 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jedwabne zmiana dotyczy przebiegu linii 400 kV Ełk – Łomża oraz Nr XVIII/92/12 w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.

Dodajmy, że gmina ma prawo wniesienia skargi na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę