Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 18 lipca 2024 napisz DONOS@
BIP

Tematy matury ustnej z języka polskiego - 2013

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

LITERATURA

1. Obraz społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

2. Portret kobiety w literaturze romantycznej i współczesnej. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie.

3. Bunt jako postawa wobec życia. Przedstaw przejawy i konsekwencje, odwołując się do wybranych utworów.

4. Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych utworów.

5. Funkcje motywu tańca w wybranych tekstach literackich. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów.

6.Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.

7. Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

8.Rola tradycji w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

9.Piękno rodzinnego krajobrazu w literaturze polskiej. Scharakteryzuj jego cechy i określ funkcję w wybranych przez ciebie utworach.

10.Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

11. Istota i funkcja utworów parenetycznych. Przedstaw problem, wykorzystując utwory reprezentatywne dla dwóch epok.

12.Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty literackie.

13.Rola snu w życiu bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

14.Bohater tragiczny w literaturze starożytnej, romantycznej i współczesnej. Rozważ zagadnienie wykorzystując teksty z tych epok.

15.Różne funkcje motywu miasta w literaturze na podstawie wybranych tekstów.

16. Porównaj obraz Warszawy ukazany w "Lalce" Bolesława Prusa i w dowolnie wybranym utworze literackim.

17. Zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach.

18.Omów, w jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło „śmiechem naprawiać obyczaje”.

19.Porównaj ujęcie problematyki egzystencjalnej w dwu wybranych utworach reprezentujących epokę baroku, romantyzmu lub współczesności.

20. Omów problem winy, niewinności i odkupienia winy na wybranych przykładach literackich.

21.Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.

22.Literackie obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.

23.Realizm literatury XIX wieku. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu.

24.Przedstaw różne literackie sposoby prezentacji samotności w literaturze baroku i romantyzmu.

25.Na wybranych przykładach literackich omów, jak literatura ukazuje narodziny miłości.

26. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

27.Smutek i melancholia jako motywy literackie. Przedstaw ich funkcjonowanie w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.

28. Kobieta jako bohaterka tekstów literackich XIX i XX wieku. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

29.Omów zagadnienie ludzkiej wolności i odpowiedzialności w prozie XIX i XX wieku.

30. Różne postaci młodości w literaturze XIX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.

31.Omów sposoby niedosłownego mówienia o rzeczywistości w literaturze ( symbol, alegoria, parabola). Zanalizuj w tym kontekście dwa wybrane utwory literackie.

32.Na wybranych przykładach literackich omów funkcję kategorii cudowności i fantastyki.

33.Na wybranych przykładach literackich przedstaw człowieka jako istotę poszukującą prawdy o świecie.

34.Omów rolę konceptu w kreowaniu świata w poezji barokowej.

35.Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Porównaj, odwołując się do dzieł literatury XIX wieku

36.Biografia jako klucz do zrozumienia twórczości pisarza. Omów temat na wybranych przykładach.

37.Konflikt pokoleniowy. Omów różne ujęcia tego motywu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu.

38. Powstania narodowe i konspiracja jako temat literatury polskiej. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

39. Zaprezentuj różne oblicza patriotyzmu w literaturze polskiej XIX wieku.

40. Odwołując się do wybranych utworów literatury pozytywizmu i modernizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.

41.Na podstawie wybranych tekstów literatury XIX wieku, zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego okresu.

42. Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku.

43. Przedstaw sposób ukazywania klęsk narodowych, odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu.

44. Człowiek w drodze. Omów różne realizacje tego motywu w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku.

45.Odwołując się do dzieł wybranych twórców, przedstaw motyw podróży w literaturze antyku, romantyzmu i pozytywizmu.

46.Zaprezentuj wybrane z różnych epok utwory literackie wyrażające radość istnienia.

47. Scharakteryzuj ideał obywatela ukazany w literaturze staropolskiej i oceń jego aktualność, odwołując się do wybranych utworów.

48. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

49.Istota i złożoność romantycznej filozofii dziejów. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory dramatyczne.

50.Omów na wybranych przykładach wpływ wzorca średniowiecznego rycerza na kreację bohaterów literackich innych epok.

51. Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.

52. Przedstaw wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok.

53.Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów

54.Inspiracje romantyczne w literaturze późniejszych epok. Omów problem, odwołując się do twórczości wybranego twórcy lub epoki literackiej.

55. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów funkcję wykorzystania motywu snu w wybranych dziełach literackich.

56.Konflikt pokoleń zapisany w literaturze. Określ jego istotę na wybranych przykładach.

57. Problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Omów problem, odnosząc się do wybranych utworów.

58. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

59. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów problem, odnosząc się do wybranych tekstów literackich.

60.Refleksje o istocie wolności człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.

61.Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza i odrodzenia. Przedstaw problem, wykorzystując wybrane utwory epoki.

62. Zaprezentuj różne systemy wartości moralnych przedstawione w literaturze XIX i XX wieku.

63. Omów zagadnienie ludzi „wykluczonych” na wybranych przykładach literackich.

64.Irracjonalizm w romantycznym postrzeganiu świata. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

65.Porównaj obrazy miłości w literaturze baroku i romantyzmu, analizując wybrane utwory tych epok.

66. Zaprezentuj relację Bóg – człowiek w literaturze różnych epok.

67. Ewolucja ballady: od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.

68. Biblia jako źródło tematów literackich. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów

69.Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze XIX wieku.

70. Przedstaw pierwiastki romantyczne i pozytywistyczne w kreacji bohaterów wybranych powieści 2 poł. XIX wieku.

71. Przedstaw literackie obrazy małżeństwa na podstawie twórczości pisarzy epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.

72. Przedstaw problem ludzkiego cierpienia na podstawie wybranych tekstów literatury antycznej.

73.Zaprezentuj wpływ dramaturgii Wiliama Szekspira na polski dramat romantyczny.

74.Staropolskie obyczaje w wybranych utworach epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.

75.Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy jako literacki zabieg programowy romantyzmu. Przedstaw i omów jego funkcje w oparciu o analizę tekstów epoki.

76.Rola poety i poezji w literaturze polskiej od romantyzmu do Skamandra. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

77. Kresy w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

78 Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

79. Prezentując kreacje wybranych bohaterów literackich, przeanalizuj romantyczną koncepcję tragizmu.

80. Obowiązki inteligencji w świetle polskiej literatury XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

81.Kabaret literacki w Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym. Omów jego rolę, odwołując się do wybranej twórczości obu epok.

82.Omów konflikt rozumu i religii w znanych Ci utworach XVII i XVIII wieku.

83. Przedstaw motyw przemijana w wybranych utworach literackich.

84.Dokonaj analizy porównawczej znanych Ci hymnów z epok renesansu, romantyzmu. i Młodej Polski.

85.Na wybranych przykładach przedstaw sposoby odwoływania się poetów współczesnych do kultury baroku.

86. Na przykładach z literatury antyku i średniowiecza przedstaw różne kreacje bohaterów heroicznych.

87. Rozmowa z samym sobą jako motyw literacki. Na podstawie analizy dzieł różnych epok porównaj okoliczności życiowe, w których rodzą się refleksje oraz formę ich ekspresji.

88.Porównaj różne sposoby prezentacji miłości w literaturze antycznej.

89. Zaprezentuj różne wizerunki dziecka w literaturze XIX wieku.

90.Na wybranych przykładach omów zjawisko przenikania się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.

91.Na przykładach pochodzących z literatury XIX wieku, zaprezentuj literackie sposoby przedstawiania salonu.

92.Na podstawie przykładów literackich baroku i oświecenia przedstaw modele patriotyzmu obu tych epok.

93.Święty i świętość w literaturze. Omów temat na przykładach z wybranych utworów.

94 Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy i losy wybranych bohaterów utworów literackich o tematyce wojennej.

95. Biblijny topos człowieka wędrowca i jego kontynuacje w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady. 96.Poeci o mieście. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

97. Odwołując się do wybranych tekstów literackich XIX wieku, scharakteryzuj portrety ludzi poszukujących sensu życia.

98.Analizując postawy bohaterów literackich, porównaj buntowników doby romantyzmu i pozytywizmu.

99.Scharakteryzuj metodę pisarską wybranego twórcy ( lub twórców )piszącego o zagładzie II wojny światowej.

100. Literacki motyw cierpienia. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania w wybranych tekstach XIX wieku.

101. Zaprezentuj sposoby przedstawiania śmierci w poezji średniowiecznej, barokowej i współczesnej.

102.Przeanalizuj wpływ filozofii Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego i Henriego Bergsona na wybrane dzieła literackie przełomu XIX i XX wieku oraz początku XX wieku.

103.Prawda o determinizmie ludzkiego działania. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literatury XIX i początku XX wieku.

104. Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Porównaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.

105.Romantyczne postrzeganie historii. Przedstaw zagadnienie w odniesieniu do wybranych tekstów literackich epoki.

106.Staropolskie obyczaje w utworach XVII wieku i w „Panu Tadeuszu”. Dokonaj analizy porównawczej.

107. Przedstaw różne koncepcje szczęścia w wybranych utworach epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.

108.Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do wybranych dzieł literackich.

109. Na wybranych przykładach literatury barokowej i oświeceniowej zaprezentuj pesymistyczną i optymistyczną wizję świata i człowieka.

110. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory literackie.

111.Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich przedstawiania na podstawie wybranych tekstów.

112.Rola sztuki w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

113. Wygnanie i wykorzenienie jako źródło cierpienia. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów literatury XX wieku.

114. Biblia jako źródło wzorców osobowych. Dokonaj charakterystyki wybranych postaci i wskaż nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok.

115.Strategie narracyjne i sposoby opisu obozu koncentracyjnego. Porównaj wybrane utwory literackie.

116. Funkcja motywów animalistycznych w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

117.Rola snów w życiu bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

118.Groteska w literaturze i jej artystyczne konsekwencje. Omów na wybranych przykładach.

119. Istota ludowego widzenia i wartościowania świata. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

120.Rola tradycji chrześcijańskiej i starożytnej w kształtowaniu światopoglądu renesansowego twórcy. Omów na wybranych przykładach literackich.

121. Historie mityczne inspiracją dla literatury. Omów temat na wybranych przykładach.

122. Literatura rozpaczy a literatura nadziei. Scharakteryzuj i porównaj na wybranych przykładach te dwie odmienne koncepcje twórcze.

123. Wpływ filozofii na kształtowanie się koncepcji świata i człowieka w wybranej epoce kulturowej. Omów, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

124. Motyw prometejski i jego funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

125. Wpływ rzeczywistości kulturowej na kształtowanie się portretu bohatera literackiego. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

126. Przedstaw różne sposoby kreacji outsidera w literaturze dwóch wybranych epok.

127. Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach.

128. Rola autorytetu w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

129. Rosja w oczach Polaków. Zaprezentuj różnorodne spojrzenia i omów ich kulturowe i historyczne uwarunkowania, odwołując się do wybranych utworów literackich.

130. Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich i tekstów z dziedziny psychologii.

131. Motyw szkoły w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.

132. Porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku na przykładzie wybranych dzieł literackich.

133. Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu przedstaw przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.

134. Poezja religijna. Porównaj dwa różne sposoby pisania o przeżyciach metafizycznych, wykorzystując wybrane teksty literackie.

135. Istota i funkcja deheroizacji bohatera w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

136. Dzieło literackie w oczach krytyki. Przedstaw dwie skrajne oceny wybranego utworu. Do głosu krytyków dołącz własne przemyślenia na temat tekstu.

137. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

138. Rola motta w utworze literackim. Omów zagadnienie, interpretując wybrane przykłady z poezji i prozy.

139. Portrety cudzoziemców utrwalone w utworach Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa i Henryka .Sienkiewicza. Przedstaw i oceń stopień wnikliwości poszczególnych pisarzy w ich tworzeniu.

140. Dzieło literackie jako forma polemiki ze społeczeństwem na temat aktualnych spraw politycznych lub społecznych. Omów problem na wybranych przykładach.

141. Literatura w obronie wartości ogólnoludzkich. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów

142. Omów funkcje przenikania się świata realnego i fantastycznego w wybranych przez siebie działach literackich

143. Przedstaw różne sposoby ukazywania dworku szlacheckiego jako przestrzeni życia na podstawie wybranych lektur.

144. Ukaż sposoby ukazywania dzieciństwa w dziełach literackich różnych epok.

145. Przedstaw problem wrażliwości na niedolę innych ludzi, cierpienia bliźnich, zło świata na podstawie różnych utworów literackich.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

146. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Omów funkcję tego motywu na wybranych przykładach.

147. Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie dwóch wybranych epok.

148. Wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Określ ich istotę i funkcje, odwołując się do wybranych dzieł.

149. Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

150.Literackie i malarskie kreacje przyrody w XIX wieku i ich funkcje. Dokonaj analizy porównawczej.

151. Przedstawienia dawnej Warszawy w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.

152.Wielkie wydarzenia historyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.

153.Omów obraz dworku polskiego w literaturze i malarstwie różnych epok.

154. Drzewo jako temat literatury i malarstwa. Omów problem, analizując wybrane dzieła.

155. Obrazy codzienności w literaturze i sztuce.. porównaj ich różne ujęcia w twórczości artystów XIX-wiecznych.

156.Dawny świat Żydów polskich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.

157.Kobieta wieku XIX. Scharakteryzuj postaci kobiece w wybranych dziełach literatury i sztuki.

158.Naturalizm jako światopogląd i metoda twórcza. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.

159. Dzieło malarskie przywołane w dziele literackim. Skonfrontuj własną interpretację obrazów z wersją literacką.

160 Wybitne postacie literackie i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych przykładach.

161.Wieś i jej mieszkańcy. Przedstaw funkcjonowanie tematu w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku.

162. Muzyka jako źródło inspiracji literackiej. Przedstaw funkcję, jaką pełnią motywy muzyczne w wybranych utworach literackich..

163. Impresjonistyczne pejzaże. Przedstaw temat na podstawie literatury i sztuki modernistycznej.

164. Konwencja realistyczna w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat, sięgając po wybrane dzieła.

165. Dokonaj analizy obrazu miasta w wybranych dziełach literatury i sztuki XIX i początku XX wieku.

166. Motyw Stabat Mater w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.

167 Motyw raju w literaturze i innych rodzajach sztuk ( muzyce, malarstwie, filmie ). Zbadaj sposoby i funkcje tworzenia iluzji raju.

168. Literacki i malarski obraz starości. Omów problem na wybranych przykładach.

169. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, porównaj sposoby idealizowania rzeczywistości w dziele literackim i plastycznym.

170. Obrazy i plakaty komunistyczne w konfrontacji z dokumentalnymi filmami epoki. Porównaj wynikające z nich wizje świata i człowieka dobierając stosowne przykłady.

171. Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.

172. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach literackich i filmowych.

173 Apokalipsa polskich Żydów w przekazach literackich i filmowych. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów.

174. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Określ jego cechy oraz funkcje w wybranych utworach malarskich i literackich.

175. Różne wizerunki diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

176. Przedstaw ujęcie motywu rewolucji w malarstwie, muzyce i literaturze, odwołując się do wybranych dzieł.

177. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.

178. Obecność motywów i wątków mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.

179.Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

180.Dekalog człowieka XX wieku w twórczości Zbigniewa Herberta i Krzysztofa Kieślowskiego. Porównaj autorskie propozycje, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.

181.Motyw ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów problem na wybranych przykładach.

182.Sztuka apolińska a sztuka dionizyjska. Odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych porównaj te dwie koncepcje artystyczne.

183. Tatrzańskie krajobrazy w malarstwie i poezji Młodej Polski. Porównaj na przykładach wybranych tekstów kultury.

184. Rola mecenatu w rozwoju literatury i sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

185. Przenośnia, aluzja, symbol jako sposoby komunikowania się twórcy z odbiorcą. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.

186. Różne ujęcia motywu miasta w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów.

187. Kulturotwórcza rola antyku. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł sztuki.

188. Funkcje motywu powrotu w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

189. Fascynacja brzydotą w literaturze i sztuce. .Omów problem na wybranych przykładach.

190. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych przykładach.

191. Historia w dziełach literackich i ich filmowych adaptacjach. Omów zagadnienia, porównując wybraną powieść i jej wersję filmową.

192. Motyw cierpienia narodu w literaturze i sztuce polskiej. Omów na przykładach wybranych utworów.

193. Motyw vanitas w Biblii, literaturze i sztuce. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.

194. Malarstwo marynistyczne a literackie obrazy morza. Porównaj wybrane teksty kultury.

195. Fascynacja kulturą ludową w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, omawiając wybrane teksty kultury.

196. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie i wymowę wybranych dzieł kultury.

197. Alegoria w literaturze i sztuce średniowiecza. Rozważ temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

198. Renesansowe umiłowanie człowieka i jego piękna w literaturze i sztuce tego okresu. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

199 Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Określ je, odwołując się do wybranych dzieł.

200.Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze. Omów zagadnienie. Wypowiedź uzasadnij przykładami z tekstów kultury różnych epok.

201. Konszachty z siłami nieczystymi. Przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w literaturze, malarstwie i filmie. 202.Porównaj kreacje literackie i filmowe bohaterów ,,Lalki” B. Prusa.

203. Funkcje barw w tworzeniu nastroju. Przeanalizuj wybrane dzieła literackie i malarskie.

204. Bohaterstwo i tragizm pokolenia Kolumbów w świetle utworów literackich i filmów. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich, plastycznych i filmowych.

205.Obraz dziecka w nowelistyce pozytywistycznej i malarstwie realistycznym Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.

206. Funkcje symbolu w malarstwie modernistycznym i dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Zanalizuj, wykorzystując zaprezentowane materiały pomocnicze.

207. Totalitaryzm w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji w wybranych tekstach kultury.

208. Obraz Boga i Jezusa w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

209.Funkcje symbolu w literaturze i malarstwie. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych dzieł różnych epok.

210. Motyw śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

JĘZYK

211. Omów zjawisko kiczu językowego w piosenkach disco-polo na wybranych przykładach.

212. Sposoby wzbogacania słownictwa współczesnej polszczyzny. Omów temat na podstawie zebranego materiału badawczego.

213. Omów środki językowe występujące w manifestach programowych różnych pokoleń literackich.

214. Omów funkcje eksperymentów językowych w poezji współczesnej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

215. Językowe sposoby perswazji renesansowej, barokowej i oświeceniowej. Omów je na wybranych przykładach.

216. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj je na podstawie zebranego materiału językowego

217.Różne funkcje stylizacji środowiskowej. Przedstaw temat na przykładzie tekstów literackich i własnych obserwacji.

218. Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości. Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału językowego.

219. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w polskim języku. Przedstaw temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.

220. Rola środków stylistycznych w wybranych utworach młodopolskich. Omów problem na wybranych przykładach.

21. Na podstawie analizy wybranych tekstów, zamieszczonych w prasie codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

222.Zjawisko archaizacji języka i jego funkcje w powieściach historycznych. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

223.Styl makaroniczny w piśmiennictwie staropolskim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

224. Analiza językowa przysłów polskich. Omów na podstawie zgromadzonego materiału.

225.Sztuka przekładu. Przeanalizuj dwie różne realizacje językowe wybranego obcojęzycznego tekstu literackiego.

226. Ślady dawnych procesów językowych we współczesnej polszczyźnie kluczem do rozumienia reguł rządzących naszym językiem. Przedstaw na stosownych przykładach.

227.Gwara mojego regionu. Przedstaw cechy gwarowe charakterystyczne dla wybranego terytorium na podstawie analizy wybranych przykładów.

228. Dokonaj analizy porównawczej retorycznego kształtu językowego oraz zawartości argumentacyjnej wybranej satyry Ignacego Krasickiego i wybranego kazania Piotra Skargi.

229 W wybranych utworach literackich wskaż i omów cechy stylu biblijnego oraz funkcje stylizacji biblijnej.

230. Omów poetycką, ekspresywną i impresywną funkcję języka na wybranych przykładach literatury antycznej lub renesansowej.

231.Język i styl wyznań miłosnych. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów epistolarnych dwóch epok.

232.Omów pochodzenie nazwisk mieszkańców Twojej miejscowości. Zanalizuj przykłady pod względem etymologii i budowy słowotwórczej

233. Stylizacja gwarowa i jej funkcje w dziele literackim. Omów na wybranych przykładach.

234.Rola zapożyczeń językowych w XVIII wieku i współcześnie. Omów problem na wybranym materiale językowym.

235. Specyfika języka monologu wewnętrznego. Zaprezentuj problem na dwóch wybranych przykładach literackich.

236.Mowy starożytnych oratorów a przemówienia współczesnych polityków. Zanalizuj i porównaj retoryczne środki perswazji zastosowane w wybranych tekstach.

237. Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Omów problem na podstawie twórczości Mirona Białoszewskiego lub innego poety lingwisty. 238 Ślady Biblii we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie na podstawie związków frazeologicznych, przysłów i przenośnych znaczeń wyrazów.

239.Parafraza literacka. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. Oceń funkcjonalność językową sparafrazowanego tekstu 240.Analizując wybrane teksty z różnych czasopism, omów język prasy młodzieżowej.

241. Wpływy języka niemieckiego na polską leksykę i gramatykę ujawnione w literaturze pięknej i fachowej. Omów na wybranych przykładach.

242. Łacińskie korzenie języka polskiego. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego i sformułuj wnioski.

243. Wpływ języków obcych na język polski w ostatniej dekadzie XX wieku i na początku XXI wieku. Zbadaj zjawisko i przedstaw wnioski.

244.Sposoby funkcjonowania terminów informatycznych w języku potocznym. Omów zjawisko na podstawie wybranego materiału.

245. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

246. Język Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Przedstaw i porównaj dwie odmiany polszczyzny tej samej epoki.

247. Współczesne zapożyczenia angielskie. Omów sposoby adaptacji anglicyzmów i ustosunkuj się do zasadności ich wprowadzenia do polszczyzny.

248. Odbicie konfliktu pokoleń w języku. Omów zjawisko zależności mowy od wieku nadawcy komunikatu na podstawie analizy przykładów.

249.Oryginalność języka poezji B. Leśmiana. Przeanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych wierszy poety.

250.Specyfika polszczyzny XVII wieku. Rozważ problem, poddając analizie "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska lub inne przykłady prozy pamiętnikarskiej tego okresu.

251.Słowa - klucze w literaturze. Określ ich funkcje w twórczości wybranego autora.

252.Język mówiony jako tworzywo literatury (np. w twórczości Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka). Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

253.Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie.

254. Językowy obraz świata i człowieka w tekstach muzyki disco-polo. Omów na wybranych przykładach.

255.Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach. Omów na wybranych przykładach literackich.

256.Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem, wykorzystując przykłady z literatury i prasy.

257. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literatury współczesnej.

KORESPONDENCJA SZTUK

258. Obrazy świata przestępczego w literaturze współczesnej i filmie. Omów artystyczne funkcje ich wykorzystania.

Elżbieta Szleszyńska
cz, 06 września 2012 18:21
Data ostatniej edycji: so, 30 listopada 2013 18:51:36

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę