czwartek, 21 lutego 2019 napisz DONOS@

Kto teraz rządzi w Łomży?

Środek zapobiegawczy w postaci zakazu pełnienia funkcji prezydenta Łomża jaki we wtorek zastosowano wobec Jerzego Brzezińskiego nie jest prawomocny, ale zdaniem prokuratora Adama Kozuba, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, jest wykonywalny. Prezydent podejrzany o pełnienie przestępstw urzędniczych wczoraj do pracy w ratuszu przyszedł. Podczas konferencji prasowej, Brzeziński twierdził, że przedstawiającą mu zarzuty pani prokurator powiedziała rzekomo że zawieszenie w wykonywaniu funkcji prezydenta jest nieprawomocne. Na odwołanie do sądu ma siedem dni i zapowiada, że tak uczyni, ale jeszcze tego nie zrobił, a skoro środek zapobiegawczy jest nieprawomocny – rzekomo tak wyjaśniała prokurator - to do czasu jego uprawomocnienia jest urzędującym prezydentem Łomży. - Dla nas ważne jest to co jest zapisane w prawie, a z Kodeksu Postępowania Karnego wynika że środek jest nieprawomocny, ale wykonalny – mówi prokurator Adam Kozub. Sprawę dodatkowo komplikuje ustawa o samorządzie gminnym, która takiej możliwości prawnej jak zawieszenie w wypełnianiu funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta nie przewiduje.

Prezydent łomży Jerzy Brzeziński podczas konferencji prasowej 4.11.2009
Prezydent łomży Jerzy Brzeziński podczas konferencji prasowej 4.11.2009

Dodajmy, że prokuratorskie zarzuty usłyszał także pierwszy zastępca prezydenta Łomży, który zgodnie z prawem jako jedyny może zastąpić prezydenta. W przypadku Marcina Sroczyńskiego prokuratura domaga się jednak osadzenia go w tymczasowym areszcie na trzy miesiące. Wczoraj sąd odmówił zastosowania takiego środka zapobiegawczego, ale jak twierdzi prokurator Adam Kozub uznał, że przedstawione dowody w dużym stopniu uwiarygadniają popełnienie przestępstwa, przy czym w ocenie sądu nie zachodzi obawa matactwa procesowego, którym uzasadniano zastosowanie najbardziej rygorystycznego przewidzianego prawem środka zapobiegawczego. 
- Odwołamy się od decyzji sądu i będziemy domagać się tymczasowego aresztowania. Jeśli w drugiej instancji także sąd się do tego wniosku nie przychyli wówczas zastosujemy środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – wyjaśnia prokurator Kozub. 

Oto co na podobne okoliczności zapisano w Ustawie o samorządzie gminnym: 
Art. 28g. 1. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:
1)   tymczasowym aresztowaniem,
2)   odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne,
3)   odbywaniem kary aresztu,
4)   niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni
- jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca.
2. Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastępcy w trybie określonym w art. 26a, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.
3. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.
4. Potwierdzeniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio:
1)   zawiadomienie pracodawcy, o którym mowa w art. 261 § 3 Kodeksu postępowania karnego - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2)   wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wolności albo aresztu - w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3)   zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
5. Wezwania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, sąd przesyła przewodniczącemu rady.
6. Zastępca, pierwszy zastępca albo osoba, o której mowa w art. 28h, wykonuje zadania i kompetencje wójta:
1)   od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2)   od dnia wskazanego w wezwaniu do stawienia się w zakładzie karnym do dnia zwolnienia - w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3)   w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4
- jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu wójta.
7. W terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący rady pisemnie informuje wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i:
1)   przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę albo
2)   konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h - w związku z przepisem ust. 2, albo
3)   konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28 h - w związku z przepisem ust. 3.

Art. 28h. W przypadkach, o których mowa w art. 28g ust. 2 i 3, Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji wójta.

190118031117.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę