Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 08 marca 2021 napisz DONOS@

RIO „doniosła” na łomżyński ratusz

Radni z Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Łomży, którzy przed tygodniem zostali wezwani na przesłuchanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, mają pomóc w ustaleniu faktów dotyczący sprzedaży przez miasto jednej z działek przy ulicy Poligonowej w Łomży – wynika z naszych ustaleń. Naruszenia prawa dopatrzyli się w działaniu władz miasta kontrolerzy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, którzy przed kilkoma miesiącami przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Łomży. W obszernym wystąpieniu pokontrolnym wytknięto wiele uchybień i nieprawidłowości, ale największe zastrzeżenia wzbudził sposób w jaki miasto sprzedało tę działkę.

Oto fragment dokumentu RIO dotyczący tej działki.
(...)
W ramach kontroli dochodów analizie poddano m.in. umowę użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży budynku zawartą w dniu 1 czerwca 2007 r. pomiędzy miastem, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta M. Sroczyńskiego a właścicielem wymienionej w protokole kontroli firmy produkcyjnej – str. 89-97 protokołu kontroli.

Uchwałą Nr 14/IV/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej Miasta Łomży przy ul. Poligonowej 28B, wydaną na podstawie m.in. art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Rada Miejska zwolniła z obowiązku zbycia w drodze przetargu wskazaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr 40110/6, o powierzchni 1,1434 ha. W § 2 uchwały wskazano, że nieruchomość może być przeznaczona wyłącznie na zbycie na rzecz przedsiębiorstwa produkcyjnego, jako najemcy w/w działki na podstawie umowy najmu z dnia 30 września 2005 roku na okres 11 lat oraz właściciela nakładów na łączna sumę 1.091.764 zł. Wniosek o podjęcie uchwały tej treści złożył Pan Prezydent do Rady Miejskiej 16 stycznia 2007 r.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Ustęp 3 tego artykułu wskazuje, że rada, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy, w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na określone w tym przepisie cele. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania przetargu stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 10 marca 2003 r. (I SA 2185/02), przepis art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami odnosi się jedynie do możliwości zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu, gdy ma nastąpić sprzedaż nieruchomości, a nie jej oddanie w użytkowanie wieczyste. Należy ponadto wskazać, że przepis art. 37 ust. 3 ustawy odnosi się jedynie do umowy dzierżawy zawartej co najmniej na 10 lat, natomiast uchwała wskazuje przedsiębiorstwo produkcyjne wprost jako najemcę przedmiotowej nieruchomości.

W aktach sprawy znajduje się aneks do umowy najmu z dnia 30 września 2005 r., oznaczony jako aneks Nr 1/2007 i nie opatrzony datą, zawarty pomiędzy Zastępcą Prezydenta M. Sroczyńskim a właścicielem firmy produkcyjnej, zgodnie z którym „wyrazy najem, najemca, wynajmujący użyte w umowie z dnia 30 września 2005 r. zastępuje się w odpowiednich przypadkach wyrazami: dzierżawa, dzierżawca, wydzierżawiający”. Konfrontacja treści uchwały z aneksem prowadzi do wniosku, że podpisanie aneksu nastąpiło po podjęciu przez Radę uchwały z 31 stycznia 2007 r., która odnosi się do firmy produkcyjnej jako najemcy nieruchomości, a więc władającego nieruchomością w formie niewskazanej jako przesłanka uzasadniająca odstąpienie od trybu przetargowego.

Zgodnie z postanowieniami umowy z 30 września 2005 r., wynajmujący oddał omawianą nieruchomość w najem przedsiębiorstwu produkcyjnemu na okres 11 lat, począwszy od 1 października 2005 r. Przedmiot najmu miał być wykorzystany pod lokalizację przemysłowego zakładu produkcyjnego – kleje i zaprawy budowlane. Strony wspólnie postanowiły, że jeżeli w przeciągu 3 lat nie dojdzie do zabudowy działki, wynajmujący otrzymuje prawo wypowiedzenia umowy najmu. Za wynajmowany teren najemca miał płacić czynsz roczny w wysokości 15.000 zł netto.

Badanie prawidłowości zawarcia umowy najmu wykazało, że wyłonienie najemcy odbyło się bez zastosowania trybu przetargowego. W dniu podpisania umowy obowiązywała uchwała Nr 235/XXX Rady Miejskiej w Łomży z dnia 24 lutego 1993 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. W czasie zawarcia umowy Rada Miejska Łomży podjęła już nową uchwałę w tej sprawie (31 sierpnia 2005 r.), jednakże weszła ona w życie w dniu 5 października 2005 r. Zgodnie z § 3 uchwały z 1993 r., najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta na okres dłuższy niż trzy lata dokonuje Zarząd Miasta na zasadach określonych w § 1, tj. w drodze przetargu. Natomiast uchwała z 2005 r. w § 10 pkt 2 stanowi, że w przypadku, gdy o najem lub dzierżawę danej nieruchomości ubiega się więcej niż jeden pomiot, oddanie w najem lub dzierżawę odbywa się w drodze przetargu. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Przepis ten stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata (stan prawny obowiązujący na dzień podpisania umowy). Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Kontrolującym nie okazano uchwały Rada Miejskiej zwalniającej z obowiązku zorganizowania przetargu w sprawie wyłonienia najemcy przedmiotowej nieruchomości. W złożonych wyjaśnieniach potwierdzono, że uchwała w tej sprawie nie była podejmowana.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono przebieg procesu, który doprowadził do zawarcia 30 września 2005 r. umowy z firmą produkcyjną. Pismem z 23 sierpnia 2005 r. firma produkcyjna zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na dzierżawę działki budowlanej o nr 4110/6 na okres 11 lat. Prośbę umotywowano zamiarem budowy fabryki klejów oraz zapraw budowlanych. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, w dniu 24 sierpnia 2005 r., M. Sroczyński przedstawił ofertę firmy produkcyjnej, która została zaopiniowana pozytywnie. W okazanej dokumentacji znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z dnia 25 sierpnia 2005 r. Wykaz został sporządzony w oparciu o art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami i podpisany przez M. Sroczyńskiego. Wykaz zawiera m.in. określenie sposobu użytkowania działki – pod przemysłowy zakład produkcyjny.

Pismem z dnia 6 września 2005 r. przedsiębiorstwo produkcyjne, „mając na uwadze pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie prośby o dzierżawę działki budowlanej”, podziękowało Panu Prezydentowi za pozytywne załatwienie prośby, jednocześnie zaproponowało zmianę czynszu z „proponowanego przez radnych” 4.459,26 zł netto na 6.000 netto rocznie.

Ustalono, że w związku z opublikowaniem wykazu, najmem nieruchomości było również zainteresowane inne przedsiębiorstwo. W piśmie skierowanym do Pana Prezydenta dnia 14 września 2005 r. przedsiębiorstwo wskazuje, że „w związku z możliwością dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem zgodnie z obwieszczeniem z dnia 25 sierpnia 2005 r. proponujemy czynsz w wysokości 15.000 zł netto w skali roku”. Jako uzasadnienie przedsiębiorstwo to podało, iż w dniu 1 marca 2005 r. nabyło od miasta sąsiednią działkę nr 40110/5, na której znajduje się budynek, gdzie zamierza umiejscowić siedzibę firmy wraz z magazynem. Podniesiono w piśmie, iż firma dwukrotnie zwracała się do Urzędu Miasta o sprzedaż działki o nr 40110/6, która graniczy z wcześniej zakupioną działką nr 40110/5 i jest „niezbędna do dalszego rozwoju”. Przedsiębiorstwo wskazało, iż na działce planuje budowę banku nasienia, magazynów na miejsce odpoczynku zwierząt, otwarcie punktu gromadzenia zwierząt rzeźnych, budowę garaży i warsztatów samochodowych.

W dniu 19 września 2005 r. Pan Prezydent sporządził skierowaną do Komisji Gospodarki Komunalnej „Informację o propozycjach przekazania w najem na 11 lat nieruchomości Miasta Łomża, przy Poligonowej 28B”. Zgodnie z jej treścią, w wyniku podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości dotyczącego działki o nr 40110/6 pod lokalizację przemysłowego zakładu produkcyjnego wpłynęły dwie oferty najmu: przedsiębiorstwa produkcyjnego, pod lokalizację fabryki klejów oraz zapraw budowlanych (deklarowana wysokość opłaty rocznej za najem 6.000 zł plus VAT, przy proponowanej przez miasto stawce 4.459,26 zł) oraz innego przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem zwierząt rzeźnych, pod budowę budynków na przechowalnię zwierząt, z propozycją rocznego czynszu 15.000 zł plus VAT.

W przywołanej wyżej informacji wskazał Pan, że do najmu, według podanego w wykazie przeznaczenia pod lokalizację zakładu produkcyjnego, kwalifikowała się oferta firmy produkcyjnej, która była prezentowana na posiedzeniu Komisji w dniu 24 sierpnia 2005 r., otrzymując pełną akceptację Komisji. Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych, wskazując, że „Prezydent zaakceptował wybór Komisji, ponieważ był korzystny dla miasta. W związku z tym, że nie mogła być przyjęta oferta z niższą proponowaną kwotą czynszu 6.000 plus VAT, Prezydent firmie produkcyjnej zaproponował kwotę czynszu 15.000 zł plus VAT. Zaproponowana kwota czynszu została przez firmę przyjęta”.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że za okoliczność mającą decydujący wpływ na wybór najemcy uznano określony w wykazie sposób wykorzystania działki „pod przemysłowy zakład produkcyjny”. Należy wskazać, że w 2005 r. w trakcie procedury przetargowej zmierzającej do sprzedaży przedmiotowej działki wraz z działką sąsiednią o nr 40110/5 jednakowo określono ich przeznaczenie - „przemysłowo-składowa, rzemiosło uciążliwe”. Na podstawie tak określonego przeznaczenia nieruchomości działkę nr 40110/5 nabyło w 2005 r. przedsiębiorstwo, którego ofertę wynajęcia działki nr 40110/6 uznano następnie za niezgodną z przeznaczeniem działki określonym w wykazie nieruchomości. Należy przy tym podkreślić, że ustalenie przeznaczenia w wykazie z 25 sierpnia 2005 r. nastąpiło dopiero po ofercie przedsiębiorstwa produkcyjnego dotyczącej udostępnienia działki nr 40110/6 pod lokalizację przemysłowego zakładu produkcyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przeznaczeniem określonym w obowiązującym do 1 stycznia 2004 r. miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łomży z dnia 24 marca 1993 r., teren obejmujący obie działki posiadał identyczne przeznaczenie (pod budownictwo przemysłowe). Sporządzony przez rzeczoznawcę 13 stycznia 2005 r. operat szacunkowy dla nieruchomości oznaczonej nr 40110/5 i 40110/6 zawiera wskazanie, że „pomimo nie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie z pierwotnym planem”. Operat ten sporządzony został w celu zbycia obu nieruchomości w 2005 r. i wskazuje na jednolity charakter przeznaczenia tych działek. W operacie dotyczącym już tylko działki 40110/6, sporządzonym 16 października 2006 r., wskazano jako jej przeznaczenie „pod zabudowę przemysłowo-składową” (analogicznie w operacie dla tej działki z 16 kwietnia 2007 r.).

Podkreślenia wymaga, że niezależnie od wskazania przeznaczenia działki w wykazie, nie istniały okoliczności uzasadniające odstąpienie od trybu przetargowego. Nie można bowiem akceptacji oferty przez Komisję Rady uznać za wyrażenie woli przez Radę Miasta w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Postanowienia § 1 ust. 3 uchwały Rady z 24 lutego 1993 r. wskazywały jedynie, że sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych m.in. do wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata następuje po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady.

Ustanowienie najmu na rzecz przedsiębiorstwa produkcyjnego w sposób opisany powyżej miało istotny wpływ na późniejsze działania w celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Po nawiązaniu stosunku najmu najemca zabudował nieruchomość, ponosząc nakłady, zgodnie z operatem szacunkowym z 16 października 2006 r., w wysokości 1.091.764 zł, na podstawie pozwolenia na budowę z 3 lipca 2006 r. Zarządzeniem nr 122/07 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/07 z dnia 9 marca 2007 r. Pan Prezydent postanowił oddać w użytkowanie wieczyste działkę gruntu oraz sprzedać budynek i budowle wybudowane na tej działce przez najemcę. Strony oświadczyły, że dokonuje się wzajemnego potrącenia swoich wierzytelności, tj. ceny sprzedaży i wymagalnego roszczenia o zwrot nakładów z tytułu wybudowania budynku i budowli, w wyniku czego wierzytelności w całości wygasły.

Prośba firmy produkcyjnej o nabycie prawa wieczystego użytkowania działki 40110/6 w formie bezprzetargowej została skierowana do Pana Prezydenta pismem z 5 października 2006 r. Wnioskodawca wskazał, iż zmiana formy prawnej działki, na której realizowana była inwestycja warunkuje możliwość finansowania przez banki prowadzonych inwestycji. Ponadto z pisma wynika, że na dzień jego sporządzenia firma produkcyjnej poniosła nakłady w wysokości 700.000 zł, natomiast w ciągu najbliższy dwóch miesięcy przewiduje wydatki rzędu 800.000 zł.

W związku z dokonanym potrąceniem wzajemnych wierzytelności analizie poddano okazane operaty szacunkowe działki nr 40110/6 (wszystkie zostały sporządzone przez tego samego rzeczoznawcę). Pierwszy operat został sporządzony w dniu 16 października 2006 r. Zgodnie z jego ustaleniami wartość nieruchomości wynosiła:
- działka gruntu 40110/6 wraz z zabudową według stanu obecnego – 1.285.570 zł, w tym
- działka gruntu 40110/6 – 193.806 zł,
- wartość poniesionych do chwili wyceny nakładów – 1.091.764 zł.
W dniu 8 lutego 2007 r. został sporządzony drugi operat, w którym ustalono jedynie wartość gruntu działki nr 40110/6 (bez zabudowy) na kwotę 341.648 zł.
Trzeci operat został sporządzony w dniu 16 kwietnia 2007 r. Z analizy operatu wynika, że w rozdziale „Opis techniczny budynków i budowli – budynek hali” zakres zabudowy działki jest identyczny jak w operacie z 16 października 2006 r., co wskazuje, że najemca (dzierżawca) nie poczynił w okresie między sporządzeniem operatów żadnych nakładów skutkujących zwiększeniem zabudowy, mimo deklaracji zawartych w piśmie z 6 października 2006 r., na podstawie którego Pan Prezydent wystąpił do Rady o wyrażenie zgody na pominięcie drogi przetargowej przy ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego. W operacie przyjęto także w celu porównania te same transakcje z 2004 r., co w operacie z 16 października 2006 r., które wykazują jednakże w obu operatach inne wartości w zakresie cen jednostkowych. Zgodnie z ustaleniami operatu z 16 kwietnia 2007 r. wartość nieruchomości na ten dzień zmniejszyła się w stosunku do operatu z października 2006 r.:
- działkę gruntu wraz z zabudową według stanu obecnego wyceniono na 1.129.000 zł,
- wartość działki gruntu bez zabudowy przyjęto w kwocie 341.648 zł, tj. ustalonej operatem z 8 lutego 2007 r.,
- wartość poniesionych do chwili wyceny nakładów przyjęto w operacie w wysokości 787.352 zł (w tym hali – 396.500 zł i utwardzenia wraz z sieciami i ogrodzeniem – 390.852 zł), tj. o 304.412 zł mniej niż wynikało to z operatu z października 2006 r., przy tym samym zakresie zabudowy.

W trakcie kontroli zwrócono na powyższy stan uwagę także dlatego, że w dokumentacji badanej jednostki znajduje się korespondencja prowadzona w okresie marzec-maj 2007 r. pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Skarbowym odnośnie podatku VAT od opisywanej transakcji. Przedmiotem zapytania skierowanego 16 marca 2007 r. przez M. Sroczyńskiego była kwestia, czy opodatkowaniem podatkiem VAT podlega sprzedaż przez miasto budynków wzniesionych przez dzierżawcę. Jak wskazano w piśmie w sprawie udzielenia interpretacji, według stanowiska miasta sprzedaż budynku nie powinna być opodatkowana VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży 31 maja 2007 r. stwierdził, że sprzedaż budynku dotychczasowemu dzierżawcy podlega opodatkowaniu według stawki 22%. Akt notarialny dotyczący ustanowienia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży zabudowy podpisano 1 czerwca 2007 r., ustalając, że miasto sprzedaje znajdujący się na działce budynek hali produkcyjnej za cenę netto 787.352 zł (brutto 960.569,44) zł, tj. przyjmując wartość nakładów dzierżawcy wynikającą z operatu z 16 kwietnia 2007 r. Wartość gruntu została ustalona na kwotę 341.648 zł. Ustalono, że nabywca przed podpisaniem aktu zapłacił kwotę 278.020,08 zł tytułem: pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki w kwocie 104.202,64 zł (85.412 zł + VAT), kosztów wyceny przedmiotowej działki w wysokości 600 zł oraz 22% VAT od wartości budynku i budowli w kwocie 173.217,44 zł (od przyjętej wartości nakładów w wysokości 787.352 zł). Należy zaznaczyć, że wartość nakładów w operacie z 16 października 2006 r. wynosiła 1.091.764 zł. Przyjęcie wartości nakładów z operatu z 16 października 2006 r. spowodowałoby, iż podatek VAT byłby wyższy o kwotę 66.970,64 zł i wyniósłby 240.188,08 zł. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż firma produkcyjna już w dniu 14 marca 2007 r. wpłaciła na rachunek Urzędu 104.802,64 zł tytułem pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu + VAT oraz kosztów wyceny. Wpłata ta została zwrócona na podstawie pisemnego polecenia M. Sroczyńskiego z dnia 16 marca 2007 r. (czyli sporządzonego w dniu wystąpienia z interpretacją do US), ze wskazaniem, iż „do zbycia działki nie doszło”, co wskazuje, iż odstąpiono od pierwotnie planowanego terminu zawarcia umowy w związku z wątpliwościami co do interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W trakcie kontroli Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych złożyła wyjaśnienie w sprawie podania powodów sporządzania kolejnych operatów szacunkowych działki nr 40110/6, zgodnie z którym „od sporządzenia operatu szacunkowego, tj. 8 lutego 2006 r. na rynku w roku 2007 zauważalny był raptowny wzrost wartości rynkowej nieruchomości, stąd decyzja o przeszacowaniu nieruchomości. W operacie z dnia 16 kwietnia 2007 r. wyliczone zostały nakłady poniesione (…) na dzierżawionej działce. Wartość nieruchomości nie była zmieniana”. W trakcie kontroli ustalono, że drugi operat został sporządzony w dniu 8 lutego 2007 r., co wskazuje na błędne podanie daty w wyjaśnieniu.

Mając na uwadze przedstawione wyżej ustalenia należy stwierdzić, że rozporządzenie majątkiem miasta w postaci działki nr 40110 odbyło się z naruszeniem prawa poprzez nieuzasadnione odstąpienie od trybu przetargowego przy wyłanianiu najemcy działki w 2005 r. W przypadku oddania w najem działania miasta wskazują na ukierunkowanie ich na udostępnienie tej nieruchomości konkretnemu podmiotowi, tj. wskazanej w protokole firmie produkcyjnej, mimo że nie wystąpiły obiektywne przesłanki uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia przetargu w świetle obowiązującej wówczas uchwały Rady Miasta z 1993 r., a zainteresowanie wynajęciem nieruchomości przejawiał także inny podmiot. Oprócz tego, w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wystąpiły przesłanki do skutecznego zwolnienia przez Radę Miasta z obowiązku przeprowadzenia przetargu na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, ponieważ stan faktyczny dotyczący omawianej sprawy nie odpowiadał regulacji art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie została także wyjaśniona przez kontrolowaną jednostkę rozbieżność co do wartości nakładów poniesionych przez firmę, w wyniku czego miasto posiadało dwa ważne, w świetle art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, operaty szacunkowe, przy czym należy zwrócić uwagę, iż w zakresie wartości gruntu ponowne oszacowanie nastąpiło 2 miesiące przed zleceniem kolejnej wyceny i nie wykazało zmian wartości, z operatu wynika zaś jedynie zmniejszenie nakładów (okoliczność zwiększenia wartości gruntu wskazano w wyjaśnieniu jako podstawa zlecenia wyceny z kwietnia 2007 r.). Zarówno zatem w zakresie wartości gruntu, jak i wartości nakładów firmy jednostka posiadała rozbieżne operaty w zakresie wartości nieruchomości, sporządzane dla tożsamego celu wyceny, co w świetle art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami może stanowić podstawę podjęcia działań oceniających prawidłowości sporządzonych operatów.
(…)

Przypomnijmy, przed tygodniem wszyscy radni z Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Łomży zostali wezwani na przesłuchanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Funkcjonariusze tej komendy prowadzą czynności zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku, która prowadzi śledztwo dotyczące „przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miejskiego w Łomży w związku z przeniesieniem własności nieruchomości gruntowej” - wyjaśniał szef tej prokuratury Tadeusz Marek. - Śledztwo zostało wszczęte w kwietniu i na tym etapie jest prowadzone w sprawie, a więc nie ma osób którym przedstawiono zarzuty - podkreślał prokurator Marek.
Wówczas prokurator nie chciał ujawniać szczegółów sprawy, a nawet tego, której działki (bądź działek) ona dotyczy.

210204100642.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę