Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 02 października 2023 napisz DONOS@

Nowe dotacje dla rolników

Od poniedziałku 16 sierpnia w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dofinansowanie projektów z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach Działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych. Na Działanie to zostało przeznaczonych najwięcej środków z budżetu SPO, łącznie 604 mln euro (z Unii Europejskiej 325 mln euro). Dofinansowaniem objęte są projekty, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez wzrost jakości produkcji, jej skalę i profil, obniżenie kosztów oraz spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.


Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne-obywatele państw członkowskich UE oraz osoby prawne prowadzące działalność rolniczą.
Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych lub 60% w przypadku gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jeśli beneficjent pomocy jest "młodym rolnikiem", udział ten może wynieść odpowiednio - 55% i 65%.
Za "młodego rolnika" uznaje się osobę fizyczną, która spełnia dwa następujące warunki:
rozpoczęła po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego nie dawniej niż w ciągu ostatnich 5 lat przed datą przyznania pomocy w ramach Działania;
w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczęła samodzielne prowadzenie gospodarstwa, nie przekroczyła wieku 40 lat.
Za gospodarstwo położone na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania uznaje się gospodarstwo, w którym co najmniej 50% użytków rolnych położone jest na obszarach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r w sprawie szczegółowych warunków trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Maksymalna kwota pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie trwania programu nie może przekroczyć 300 000 zł. Pomoc może być przyznana pod warunkiem, że gospodarstwo:
* jest prowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
* jest żywotne pod względem ekonomicznym lub osiągnie żywotność ekonomiczną po zakończeniu planowanej inwestycji;
* spełnia minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt lub spełni je po realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Żywotność ekonomiczną definiuje się na podstawie wielkości ekonomicznej danego gospodarstwa, określonej jako suma nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności rolniczych prowadzonych w tym gospodarstwie, obliczonych na podstawie Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolniczej i regionów.
Podstawą oceny żywotności gospodarstwa jest wielkość ekonomiczna określona w ESU (European Size Unit). Wartość 1 ESU odpowiada nadwyżce równej 1200 euro. Spełnienie kryterium żywotności ekonomicznej wynosi minimum 4 ESU. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane dotyczące:
* budowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz do przechowywania i magazynowania produktów rolnych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej i wyposażenia;
* zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia lub narzędzi do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży;
* zakupu gruntów rolnych, w części stanowiącej nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku zakupu gruntów z nasadzeniami lub naniesieniami warunek nieprzekroczenia poziomu 10% kosztów kwalifikowanych projektu dotyczy jedynie kosztów ziemi);
* zakupu budynków lub budowli, o ile zakup ten jest ściśle związany z celami projektu;
* zakładania sadów lub plantacji wieloletnich, obejmujące wyłącznie zakup kwalifikowanego materiału roślinnego, wyposażenia tj. konstrukcji do podtrzymywania roślin oraz folii lub agrowłókniny do ściółkowania oraz koszty grodzenia nowozakładanych sadów lub plantacji;
* wyposażania pastwisk: grodzenia, budowy wiat dla zwierząt, zakupu i instalacji urządzeń do pojenia zwierząt oraz budowy ujęć wody lub jej doprowadzania;
* zakupu zwierząt hodowlanych (stada podstawowego) - zwierząt należących do gatunków gospodarskich;
* budowy, zakupu i instalacji urządzeń do nawadniania upraw;
* zakupu, instalacji i budowy urządzeń służących ochronie środowiska (dotyczy projektów w zakresie składowania odchodów zwierzęcych, odpadów, mycia i czyszczenia sprzętu), poprawie warunków utrzymania zwierząt i podniesieniu standardów higienicznych produkcji rolnej;

Zakup sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych kwalifikuje się do współfinansowania pod warunkiem, że:
* sprzęt ten w ciągu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie został nabyty z wykorzystaniem pomocy krajowej lub wspólnotowej;
* cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu;
* sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu i spełnia obowiązujące normy i standardy.


 

Dział współtworzy:
WODR Szepietowo
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę