piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@

Rachunek wyników Stowarzyszenia z dnia 31-12-2009

REGON:


450089313

Rachunek wyników


31-12-2009r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)
Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy


1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 110 117,84 81 145,71
I. Składki brutto określone statutem 2 036,04 1 330,97
II. Inne przychody określone statutem 108 081,80 79 814,74
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 14 420,00 10 697,29
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 52 696,80 31 407,45
3 Pozostałe przychody określone statutem 40 965,00 37 710,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 42 529,24 37 479,96
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 67 588,60 43 665,75
D. Koszty administracyjne 15 688,21 13 170,77
1 Zużycie materiałów i energii 2 357,99 2 067,95
2 Usługi obce 1 032,81 1 180,26
3 Podatki i opłaty 48,32 0,00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 511,10 9 355,80
5 Amortyzacja 2 537,99 0,00
6 Pozostałe 1 200,00 566,76
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 2,85 0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00
G. Przychody finansowe 2 319,05 1 091,29
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 54 222,29 31 586,27
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 54 222,29 31 586,27
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 54 222,29 31 586,27
Data sporządzenia:
12-03-2010r.


Pokrewne (tag): rachunek wyników

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0