poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@

Bilans na dzień 31-12-2009
BILANS
REGON:

na dzień 31-12-2009 450089313
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)
Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2
koniec roku
A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 105 352,95 162 767,94
I Wartości niematerialne i prawne

I Fundusz statutowy

II Rzeczowe aktywa trwałe

II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe

III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 105 352,95 162 767,94
IV Inwestycje długoterminowe

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 54 222,29 31 586,27
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

B Aktywa obrotowe 160 061,48 194 695,67 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 486,24 341,46
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

II Należności krótkoterminowe

II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
1 Kredyty i pożyczki

2 Inne zobowiązania

3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 160 061,48 194 695,67 III Rezerwy na zobowiązania

1 Środki pieniężne 160 061,48 194 695,67 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 Inne rozliczenia międzyokresowe


Suma bilansowa 160 061,48 194 695,67
Suma bilansowa 160 061,48 194 695,67


Data sporządzenia
12-03-2010r. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0