Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 29 marca 2023 napisz DONOS@

S T A T U T

S T A T U T Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym organizacja - pożytku publicznego

ROZDZIAŁ   I

Postanowienie  ogólne :

§  1
Stowarzyszenie  nosi  nazwę : Stowarzyszenie  Kobiet  z  Problemem  Onkologicznym  -  organizacja  pożytku  publicznego .

§  2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia  7  kwietnia  1989 r. - Prawo  o  Stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi  zmianami / oraz ustawy o pożytku publicznym z dnia 24 kwietnia2003 r. / Dz. U. Nr 96 poz. 873 / i posiada osobowość prawną .
Stowarzyszenie  powołuję  się  na  czas  nieokreślony.

§  3
Terenem działania jest obszar Polski , zaś siedziba mieści się w Łomży .

§  4
Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami .

§  5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków .


ROZDZIAŁ   II

Cele i środki działania

§  6
Celem Stowarzyszenia jest :

1.    wzajemne wsparcie osób dotkniętych chorobą nowotworową ,
2.    podniesienie kondycji psychicznej i fizycznej osób dotkniętych chorobą
nowotworową i powstałą niesprawnością ,
3.    profilaktyka chorób nowotworowych ,
4.    promocja zdrowia ,
5.    współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami , fundacjami działającymi na rzecz
chorych i niepełnosprawnych ,
6.   pomoc rodzinom kobiet z problemami onkologicznymi .
§  7
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez :

1.    prowadzenie spotkań członków i sympatyków,
2.    programowanie opieki nad chorymi w początkowej fazie choroby nowotworowej ,
3.    organizację grup wsparcia i samopomocy ,
4.    prowadzenie rehabilitacji leczniczej i społecznej ,
5.    współdziałanie z instytucjami , stowarzyszeniami i fundacjami w kierunku profilaktyki
i leczenia chorób onkologicznych ,
6. redagowanie i wydawanie publikacji o tematyce dotyczącej stowarzyszania i profilaktyki chorób nowotworowych ,
7. gromadzenie środków umożliwiających realizację zadań statutowych ,
8. prowadzenie działalności gospodarczej ,
9. prowadzenie działalności charytatywnej ,
10.  współpracę z zespołem opieki paliatywnej nad terminalnie chorymi .

ROZDZIAŁ   III


Członkowie , ich prawa i obowiązki

§  8
Członkowie dzielą się na :
a )  zwyczajnych ,
b )  honorowych .


§  9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna , pełnoletnia , która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd .


§  10
Członek zwyczajny ma prawo :

1.    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia ,
2.    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu ,
3.    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia ,
4.    korzystać z pomocy Stowarzyszenia .


§  11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy :
1.    przestrzeganie postanowień statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia ,
2.    czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia .


§  12
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia . Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu . Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego , a ponadto jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich .§  13
Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

1.    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu ,
2.    wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia .

Od uchwały w przedmiocie określenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie , w terminie 30 dni ,
od Walnego Zgromadzenia , którego uchwała jest ostateczna .
ROZDZIAŁ    IVWładze Stowarzyszenia .

§  14
Władzami Stowarzyszenia są :

1.    Walne Zgromadzenie ,
2.    Zarząd ,
3.    Komisja rewizyjna .

Kadencja władz trwa 2 lub 4 lata , a ich wybór odbywa się w Głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie . Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  .
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Zarządu lub Komisji Rewizyjnej , władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym , że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru .§  15
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie , które może być zwyczajne lub niezwyczajne .§  16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lub cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze , zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia .
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1.    Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia ,
2.    Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
3.    Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej ,
4.    Ustalanie wysokości składek członkowskich ,
5.    Nadawanie godności członka honorowego ,
6.    Podejmowanie uchwal w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
i przeznaczenie jego majątku ,
7.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu ,
8.    Uchwalanie regulaminów wewnętrznych ,
9.    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia ,
10.     Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia ,
11.    Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątku Stowarzyszenia .§  17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

a )  z własnej inicjatywy ,
b )  na żądanie Komisji Rewizyjnej ,
c)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane .


§  18
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami .
Zarząd składa się z Prezesa , wiceprezesa i czterech członków , spośród których wybiera się sekretarza , przewodniczącą ochotniczek i członka Zarządu . Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby , nie rzadziej niż raz w miesiącu .


§  19
Do kompetencji Zarodu należy :

1.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu ,
2.    Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie ,
3.    Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia ,
4.    Sporządzanie sprawozdań z działalności ,
5.    Zwoływanie Walnych Zgromadzeń ,
6.    Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia ,
7.    Przyjmowanie , skreślanie i wykluczanie członków ,
8.    Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia .
§  20            
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , spośród  których wybiera się przewodniczącego .

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1.    Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia .
2.    Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
3.    Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ,
4.    Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie
z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu .
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym .ROZDZIAŁ    V


Majątek Stowarzyszenia

§  21
Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości , ruchomości i fundusze .

Na fundusz składają się :

a )  wpływy ze składek członkowskich ,
b )  dotacje , darowizny , spadki , zapisy ,
c )  wpływy z działalności statutowej ,
d )  dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami ,
e )   odnośnie działalności gospodarczej wymagany jest oddzielny dodatkowy rejestr w Sądzie
Gospodarczym w Białymstoku ,
f )   dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację zadań statutowych

§  22
Oświadczenia woli w sprawach Stowarzyszenia składają dwie osoby : prezes  oraz  jeden
z członków Zarządu  upoważniony przez ten Zarząd . Do ważności innych podpisów i dokumentów wymagane są dwa podpisy prezesa i sekretarza Zarządu lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd .ROZDZIAŁ   VI


Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia .

§  23
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia , Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną , która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia .


ROZDZIAŁ   VII


Postanowienia przejściowe

§  24
Osoby , które do chwili otwarcia pierwszego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia złożyły deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia traktowane są jako członkowie zwyczajni Stowarzyszenia .

Helena Putkowska
nie, 02 maja 2010 11:19
Data ostatniej edycji: nie, 02 maja 2010 11:35:56

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę