Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 22 kwietnia 2021 napisz DONOS@

INFORMATOR nr 19

 Do moich wyborców i  mieszkańców gminy Nowogród! 

       Niniejszy Informator poświęcam przedstawieniu Szanownym Państwu projektu mojego programu wyborczego, na którym oprę kampanię w wyborach samorządowych. Jak informowałem Czytelników w nr.17 „Informatora”, zdecydowałem zgłosić moją kandydaturę do wyborów na burmistrza gminy Nowogród. Nie zamierzam przy tym kandydować na radnego miejskiego, powiatowego czy wojewódzkiego. Nie traktuję bowiem wyborów jako odskoczni do jakiegoś stołka lub zdobycia wpływów wszystko jedno gdzie. Proszę wykorzystać moje 8 - letnie doświadczenie radnego w służbie dla Nowogrodu, który potrzebuje zdecydowanych kroków, a przede wszystkim uczciwości w rządzeniu, aby wyjść z zapaści w jaką wpędził naszą gminę burmistrz Sz. Zalewski. Przedstawiam Państwu projekt programu, który powstał w oparciu o moje doświadczenie i wiedzę, o głosy i opinie środowiska społecznego w gminie oraz uwagi i rady sformułowane przez kandydatów na radnych, którzy zgodzili się startować w wyborach razem ze mną. Publikując projekt programu zwracam się jednocześnie z prośbą do każdego z Was,   Drodzy Czytelnicy – mieszkańcy gminy o przesyłanie na podany adres uwag i opinii dotyczących tego projektu. Postaram się uwzględnić je podczas tworzenia ostatecznej wersji programu.       

Adres: ul. 550-lecia 9        18-414 Nowogród  tel. 217-56-10        e-mail: glos.nowogrodzki@poczta.fm          

  MÓJ PROGRAM WYBORCZY OPIERAĆ SIĘ BĘDZIE NA TRZECH FILARACH:

I.  Władza uczciwa, przejrzysta. Pełna informacja.

Władza burmistrza musi być uczciwa, służąca bezgranicznie zaspokojeniu potrzeb ludności, jawna i przedkładająca nade wszystko interes publiczny. Realizacji uczciwych rządów burmistrza sprzyjać będzie zasada jawności i pełnej informacji o wszystkich decyzjach związanych z wykonywaniem przeze mnie obowiązków służbowych. Zamierzam osiągnąć ten cel poprzez:

 1. Polepszenie jakości zasobu informacji oraz ich systematyczne aktualizowanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Dokonam przekształcenia „Panoramy Nowogrodzkiej” w ukazujący się regularnie biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, publikujący decyzje, uchwały i zarządzenia.
 3. Udzielane będą pełne informacje o pracy Urzędu Miejskiego wszystkim bez wyjątku mediom.

 II. Zasadnicza rola Rady Miejskiej i Rad Sołeckich.

       Władza burmistrza jest władzą wykonawczą, czyli wykonuje on uchwały Rady Miejskiej, której znaczenie musi zwiększyć się w porównaniu ze stanem obecnym. Rada Miejska i urząd burmistrza odzyskają, mam nadzieję, prestiż i znaczenie w społeczności.W nadchodzącej kadencji, o ile zostanę wybrany na burmistrza, zdecydowanie korzystać będę z pomocy przedstawicieli społeczeństwa nowogrodzkiego.

W tym celu:

1. Wzmocnię rolę Sołtysów i Rad Sołeckich, które staną się rzeczywistym gospodarzem na swym terenie. Żadne projekty bez ich zgody nie będą mogły być realizowane a ich propozycje będą przedstawiane Radzie Miejskiej.

2.  Powołam Radę Społeczną przy burmistrzu jako ciało doradcze w sprawach społecznych i gospodarczych składającą się przedstawicieli wszystkich środowisk gminy.

3.  Jeśli zostanę burmistrzem będę regularnie uczestniczyć w zebraniach mieszkańców na zaproszenie sołtysa. 

III. Współudział mieszkańców . Zrównoważony rozwój. 

      Wszyscy mieszkańcy niezależnie od miejsca zamieszkania będą traktowani równo. Nie będzie żadnej miejscowości, której rozwój odbywać się będzie kosztem innych. Mijająca kadencja obecnego burmistrza przyniosła jednoosobowe rządy i całkowite uzależnienie od niego Rady Miejskiej. Działo się to z oczywistą szkodą dla poszczególnych mieszkańców. Powodowało niekontrolowane i akceptowane przez Radę Miejską preferowanie danej wsi, czy budowy drogi – inwestycji będącej w interesie burmistrza a nie społeczności. Każdy mieszkaniec ma prawo do tych samych świadczeń i  równego traktowania. Pragnę z mocą podkreślić, że gwarancją postępu gospodarczego i społecznego gminy jest równoczesny rozwój wszystkich miejscowości naszej gminy.  Rozwój gospodarczy gminy.

      W swojej  działalności, o ile wygram wybory, położę zdecydowany nacisk na rozwój wsi nowogrodzkiej nie zapominając o potrzebach mieszkańców Nowogrodu.

1.  Rozwój wsi jak i zasada równomiernego rozwoju gminy wymaga w pierwszym rzędzie dokończenia budowy wodociągu. Jest to sprawa pierwszoplanowa, której realizacji towarzyszyć będą równolegle następujące działania:

 • Polepszanie stanu wszystkich dróg wykorzystując posiadaną żwirownię i obiecaną pomoc  Starostwa.
 • Aktywną pomoc przy wprowadzaniu rolnictwa ekologicznego zmierzającego do organizacji  na wsi wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz  wspieranie powstawania gospodarstw agroturystycznych.
 • Sprzyjanie zakładaniu grup producenckich.
 • Pomoc rolnikom w uzyskiwaniu pomocy finansowej, nie tylko z Unii Europejskiej.
 • Prowadzenie ciągłej działalności informacyjnej o szkoleniach, w których uczestnictwo dopomoże  w zawodowym przebranżowieniu rolników.
 • Aktywizacja środowisk wiejskich w kierunku wypromowania produktu regionalnego, zmierzających do utrzymania rzemiosła artystycznego.

 2.  Nowogród jako siedziba władz samorządowych powinien być wizytówką całej   gminy. Zadbam więc o to aby:

 • Ubiegać się o środki na dokończenie kanalizacji w mieście.
 • Powrócić do projektów modernizacji ulic zaczynając od tych gdzie istnieje już kanalizacja.
 • Ulice oświetlone były przez całą noc eliminując szereg zagrożeń.
 • Stworzyć preferencyjne warunki dla potencjalnych inwestorów (ulga w podatku od nieruchomości dla firm stwarzających nowe miejsca pracy).
 • W celu ułatwienia mieszkańcom gminy kontaktu z różnymi instytucjami uruchomić bezpłatne porady natury prawnej.
3. Rozwój turystyki powinien stanowić motor rozwoju gospodarczego zarówno miasta Nowogród jak i wsi nowogrodzkiej. Należy w tym celu wykorzystać wszelkie możliwości i inicjatywy lokalne, które aktywizując społeczeństwo pozwolą na przerwanie panującej „niemocy”. Do najważniejszych zadań, których realizacja powinna zacząć się natychmiast jest:
 • Przygotowanie maksymalnej ilości miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem ( na miejscu lub oddzielnie) zarówno na terenach wiejskich jak i w mieście.
 • Zapewnienie dostępności lokalnych produktów rzemiosła artystycznego dla turystów odwiedzających  Skansen.
 • Utworzenie punktu Informacji Turystycznej w celu promocji walorów turystycznych gminy. Wśród dużych projektów inwestycyjnych gmina będzie kontynuować udział w projekcie „Pisa-Narew” (w tym wykonanie plaży i przystani na Narwi w Nowogrodzie). Współpraca z administracja Lasów Państwowych powinna zaowocować utworzeniem ścieżek edukacyjnych i tzw. „Zielonej Szkoły”. Dążąc do przedłużenia sezonu turystycznego, wykorzystując istniejącą bazę noclegową zajmę się  organizowaniem sportów zimowych i turystyki przyjazdowej związanej z zimową rekreacją. 

4. Oświata.  Nie wkraczając w proces dydaktyczny i wychowawczy zarezerwowany dla kadry nauczycielskiej będę dążył do:

 • Rozwiązania Zespołu Szkół (podział finansowy jest już od 2005 roku).
 • Utworzenie stanowiska pedagoga szkolnego.
 • Stworzenia systemu konsultacji, dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych, oraz z trudnościami dydaktycznymi.
 • Nawiązanie współpracy ze szkołami noszącymi imiona patronów (Jana Pawła II, Adama Chętnika).
 • Współpracy z ośrodkiem kultury i skansenem w celu umacniania tożsamości kulturowej (konkursy, wystawy, spotkania z twórcami ludowymi).
 •  Opieki nad uczniami z rodzin wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo.
 •  Koniecznego remontu sali gimnastycznej.
 •  Projektowania hali sportowej.
 •  Rozwoju sportu szkolnego. W swym działaniu na rzecz oświaty dążyć będę z kadrą nauczycielską do wychowania młodzieży w duchu chrześcijańskiej tradycji. Dołożę wszelkich starań, aby wiedza, jaką otrzyma w szkole nasza młodzież umożliwiła jej dostanie się do wybranych szkół ponad- gimnazjalnych. Musimy wraz z kadrą nauczycielską zlikwidować przepaść, jaka się pogłębia między naszą szkołą, a szkołami w dużych ośrodkach miejskich. 

5. Kultura.  Rozwój kultury w Nowogrodzie powinien być czynnikiem odtwarzającym i umacniającym tożsamość kulturową społeczności nowogrodzkiej. Imprezy kulturalne stanowią również istotny element w programie turystycznym. Ażeby zrealizować te cele, dążyć będę do tego, aby:

 • Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury była oparta na tradycji folkloru kurpiowskiego.
 • Zostały reaktywowane zespoły folklorystyczne oraz inne zespoły artystyczne.
 • Istniejące kulturalne imprezy były systematycznie artystycznie wzbogacane a ich organizacja sprawniejsza.
 • Połączyć Bibliotekę Publiczną z Oddziałem dla Dzieci w jedną Bibliotekę Miejską.
 • Zauważano Bibliotekę Miejską jako instytucję kultury, nie tylko wypożyczającą i udostępniającą zbiory biblioteczne, ale organizującą działalność kulturalną, zaspokajającą poza tym potrzeby oświatowe i informacyjne ogółu społeczeństwa uczestnicząc w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez tworzenie archiwów prasy lokalnej i wydawnictw o tematyce regionalnej.
 • Zaproponuję środowisku emerytów i rencistów powstanie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury „Klubu Seniora”.
 • Starać się też będę, aby stworzyć dla młodzieży nowogrodzkiej warunki dla rozrywki kulturalnej i sportowej.
 6. Gospodarka Komunalna
 • Dołożę starań w celu unowocześnienia wyposażenia w sprzęt techniczny KZB, aby sprawnie wykonywał  powierzone mu zadania
 • Szczególny nacisk położę na utrzymanie czystości na ulicach i skwerach w mieście i na wsi.
 • Dążyć będę do szybkiego uruchomienia  żwirowni będącej własnością gminy w celu uzyskania nowych miejsc pracy i znacznych dochodów.
 • Uzupełnić o dodatkowe punkty świetlne miejsca dotychczas pod tym względem zaniedbane.  

     7.  Bezpieczeństwo 

 • Będę się starał, aby działające  na terenie gminy Nowogród jednostki OSP były jednakowo i sprawiedliwie traktowane.
 • Wzmocnić rolę OSP w Nowogrodzie jako jednostki należącej do KSRG udostępniając jej dodatkowe pomieszczenie na garaż.
 • Zakończyć budowę strażnicy OSP w Mątwicy i Sławcu.
 • Wykorzystać niszczejący budynek szkoły w Jankowie Skarbowie na wspólną strażnicę dla OSP z Jankowa Skarbowie i Jankowa Mł.

                                                 REALIZACJA  CELÓW   

Do realizacji postawionych przeze mnie celów konieczne jest:

 1. Korzystanie ze środków pozabudżetowych, a przede wszystkim ze środków unijnych. W tym celu zatrudnię odpowiednią osobę, która zajmować się będzie wyłącznie zdobywaniem środków unijnych
 2. Nawiążę stałą współpracę z sąsiednimi gminami, przede wszystkim odnośnie realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych. Współpraca ta dotyczyć będzie również wydarzeń kulturalnych i innych.
 3. Współpraca z innymi gminami nie koniecznie z sąsiednimi, jest konieczna w każdej dziedzinie. Gmina Nowogród jest gminą za biedną, aby móc rozwijać się samodzielnie
 4. Realizacja postawionych celów zostanie oparta na:
 • przejrzystości i jawności moich działań, 
 • na rzeczywistym wsparciu tych działań przez Radę Miejską i Rady Sołeckie, 
 • na wykorzystaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rozwój gospodarczy gminy powinien być realizowany w ścisłym związku z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowogród przyjętym przez Radę Miejską na lata 2004-2013. Jak do tej pory – niewiele z jego założeń zrealizowano. Należy więc urealnić jego treść przy udziale Rady Miejskiej i społecznego organu doradczego. Poszczególne zapisy w tej uchwale muszą być zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, a nie „wizją”  jednego człowieka – burmistrza. Nie mogą się tam znaleźć inwestycje obce, a jedynie nasz rzeczywisty wkład w ich realizację. Należy więc zmienić treść tabeli „Zadania inwestycyjne w Gminie Nowogród w latach 2004-2013” tak, aby możliwa była realizacja tych planów. Kiedy wybierzecie mnie Państwo na burmistrza obiecuję przyjrzeć się uważnie wydatkom, które poniosła gmina na wykonanie szeregu projektów. Jeżeli są one realne, wykorzystam je w swoich działaniach, aby gmina nie traciła bezpowrotnie wyłożonych pieniędzy. Niestety w niektórych przypadkach już wiadomo, że były to nakłady zbędne, wręcz nieprzemyślane.                                                                                                                           

  M. Estkowski

Głos Nowogrodzki
cz, 17 sierpnia 2006 13:08
Data ostatniej edycji: wt, 20 stycznia 2009 18:14:53

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę