Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 18 lipca 2024 napisz DONOS@
Historia

Historia Yacht Clubu"ARCUS"

Yacht Club„Arcus” w Łomży powstał w 1984 r., a jego celem była praca społeczno wychowawcza na rzecz profilaktyki dot. patologii społecznej oraz rehabilitacji psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych. Już pierwszy statut z 1984 r. zobowiązywał Zarząd YC „ARCUS” do ścisłej współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych, a w szczególności ze spółdzielniami inwalidów i ich związkami.

Integracyjne Regaty Żeglarskie 1998r. w tle budowa "Mariny w Rajgrodzie
Integracyjne Regaty Żeglarskie 1998r. w tle budowa "Mariny w Rajgrodzie
Integracyjne Regaty Żeglarskie Rajgród 1998r.
Integracyjne Regaty Żeglarskie Rajgród 1998r.
Mistrz Olimpijski (Atlanta 1996,Ateny 2004) Mateusz Kusznierewicz z wizytą w Rajgrodzie.
Mistrz Olimpijski (Atlanta 1996,Ateny 2004) Mateusz Kusznierewicz z wizytą w Rajgrodzie.
(wg Karola Łebkowskeigo "Sport w Łomży" Łomża 1998) Inspiratorem powstania klubu był Grzegorz Szozda, który w listopadzie 1980 r. przybył do Łomży obejmując stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a od czerwca 1981 r. prezesa Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych (WZSM). Szukając możliwości zagospodarowania wolnego czasu członków rodzin spółdzielczych, Grzegorz Szozda przypomniał własne przeżycia podczas studenckiego obozu żeglarskiego i postanowił rozwinąć żeglarstwo spółdzielcze jako dziedzinę dostępną dla wszystkich, bez względu na wiek i stan zdrowia, umożliwiający uprawianie sportu, turystyki i wypoczynku na łonie natury, kształtujący wiele pozytywnych cech, szczególnie wśród młodzieży. W listopadzie 1983 r. II Zjazd WSZM podjął uchwałę dotyczącą żeglarstwa spółdzielczego, zobowiązując Zarząd WZSM do podjęcia niezbędnych czynności organizacyjnych. Pierwszym krokiem miało być zdobycie sprzętu i wyszkolenie kadry przyszłego spółdzielczego klubu żeglarskiego. W tym celu WZSM podpisał umowę z działającym wówczas Klubem Wodnym PTTK „CANOE”, który zobowiązał się do zorganizowania obozu żeglarskiego dla grupy osób wytypowanych przez WZSM. Obóz żeglarski na stopień żeglarza jachtowego odbywał się w dniach 15-30 czerwca 1984 r. w ośrodku BGŻ „Knieja” w Rajgrodzie. Kierownikiem obozu został Romuald Lasota, pełniący obowiązki kierownika wyszkolenia żeglarskiego w klubie CANOE. Wzięło w nim udział 17 osób. Podczas trwania obozu w dniu 26 czerwca 1984 r. odbyło się zebranie, na którym postanowiono zorganizować Spółdzielczy Jacht Klub. Powołano komitet organizacyjny na czele którego stanął Marek Wojnarowski. Na zakończenie obozu odbył się egzamin, w wyniku którego patenty żeglarza jachtowego uzyskali wszyscy uczestnicy, oraz I Regaty Żeglarskiego o Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego, które są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Zwycięzcami regat zostali w klasie „Figiel” Przemysław Lasota, w klasie „Bez” Andrzej Szenk, w klasie „Omega” Marek Wojnarowski. W dniu 10 listopada w sali Rejonu Energetycznego w Łomży odbyło się I Walne Zebranie YACHT Klubu w trakcie którego uchwalono statut oraz wybrano Radę Nadzorczą klubu, w skład której weszli: Grzegorz Szozda – przewodniczący, Marek Czerwonko – wiceprzewodniczący, Witold Wierszyłowski – sekretarz, członkowie: Konrad Kamiński, Marek Karwowski, Alicja Mieszkowska, Joanna Rawa, Andrzej Różański, Andrzej Szenk, Andrzej Wiliński. Rada Nadzorcza wybrała Zarząd w składzie: Romuald Lasota – Komandor, Wojciech Klocek – v-ce komandor, Jerzy Nowak – kierownik sekcji szkolenia, Marek Wojnrowski – kierownik sekcji szkutniczej, Janusz Rękawek – kierownik sekcji organizacyjnej. Zarząd przyjął do realizacji program działania na 1985 r. uchwalony na Walnym Zgromadzeniu, a mianowicie: - organizację szkolenia teoretycznego na stopień żeglarza i sternika jachtowego w okresie zimowym, organizację obozów żeglarskich w okresie letnim, pomoc członkom klubu w zdobywaniu wyższych stopni żeglarskich, zakup i remont używanych łodzi typu Omega, organizację imprez. Ogółem w pierwszym roku działalności klub liczył 38 członków. W dniu 29 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej YACHT CLUBU Spółdzielni Mieszkaniowej Województwa Łomżyńskiego. W trakcie spotkania został zatwierdzony regulamin pracy Zarządu, regulamin przyjęć członków, plam pracy na rok 1985 oraz preliminarz budżetowy. Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Szozda zaproponował, aby klub przyjął nazwę ARCUS, co oznacza po łacinie „tęcza” i jest międzynarodowym znakiem spółdzielczości.
Od tej chwili pełna nazwa brzmiała YACHT CLUB „ARCUS” Spółdzielczości Mieszkaniowej Województwa Łomżyńskiego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Rajgrodzie z siedzibą w Łomży. W Początkowym okresie działalności z zakupie łodzi pomagał Centralny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych. Był to przeważnie stary sprzęt, który członkowie sami naprawiali. Na posiedzeniu rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 1985 r. zapadła decyzja o przystąpieniu do budowy 4 kadłubów jachtów kabinowych typu „MORS”. Pracami mieli kierować Janusz Daniłowski i Jerzy Walczak, którzy jako rekompensatę za włożoną pracę mieli otrzymać jeden losowo wybrany kadłub. W początkowym okresie prace przebiegały dosyć sprawnie, jednakże w maju 1988 r. trzeba było je przerwać z powodu braku chętnych do jej kontynuowania. Jedną skorupę „Morsa” przywieziono do Wysokiego Mazowieckiego, w celu wykończenia przez tamtejszych członków klubu. Po czteroletnim okresie prac w czerwcu 1990 r. nastąpił długo wyczekiwany moment, zwodowano pierwszy wykonany rękami członków klubu kabinowy jacht typu „Mors”, który otrzymał nazwę „Kwaterka” i został zarejestrowany pod numerem LO-025. W pierwszy rejs na Wielkie Jeziora Mazurskie poprowadził go Mieczysław Chorążak, który kierował pracami wykończeniowymi. Zmiany ekonomiczne, które nastąpiły w naszym kraju odbiły się także na działalności klubu. 30 marca 1990 r. zostały rozwiązane Wojewódzkie Związki Spółdzielni Mieszkaniowych. Yacht Club „Arcus” pozbawiony dotychczasowego wsparcia finansowego stanął przed trudnym zadaniem utrzymania dotychczasowej działalności w nowej sytuacji. W celu dostosowania do nowych przepisów prawnych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 3 marca 1991 r. podjęto uchwałę o przekształceniu klubu w stowarzyszenie z osobowością prawną. Nastąpiło to w dniu 13 maja 1991 r., gdy Yacht Club „Arcus” Spółdzielczości Mieszkaniowej w Łomży został wpisany do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Łomży. Od początku działalności YACHT CLUBU prowadzone były obozy szkoleniowe, podczas których młodzież miała możliwość zdobywania uprawnień żeglarskich. Po zajęciach teoretycznych, które odbywały się w okresie zimowym, latem w sposób praktyczny miała możliwość nauki i doskonalenia swoich umiejętności. Główną bazą szkoleniową był teren Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. W celu większego dostępu młodzieży do możliwości korzystania ze sprzętu pływającego w czerwcu 1993 r. w Kuratorium Oświaty w Łomży został zarejestrowany Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Yacht Clubu „Arcus” Spółdzielczości Mieszkaniowej w Łomży. Pomimo dużego zainteresowania młodzieży tym sposobem wypoczynku, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie w roku 1993 jak i 94 nie wyraziła zgody na udostępnienie boiska szkolnego do rozbicia namiotów na obóz żeglarski. Cała szkoła na okres wakacji została przekazana Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Uczestnicy obozów żeglarskich w tych latach byli zakwaterowani w pomieszczeniach sklepowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Rajgrodzie. Wraz z podnoszeniem kwalifikacji żeglarskich członków klubu, czyniono starania o możliwość zdobywania praktyki w rejsach po morzu. W 1989 r. udało się nawiązać kontakt z Jacht Klubem Marynarki Wojennej „Kotwica” z Gdyni. W ramach współpracy młodzież z Yacht Clubu „Arcus” uczestniczyła w rejsach morskich na jachtach „Kotwicy”, natomiast młodzież z Gdyni przyjeżdżała na obozy żeglarskie do Rajgrodu. Młodzież łomżyńska brała udział w Międzynarodowej Szkole pod Żaglami, budowała „Chopina” wyjeżdżała na obozy nad morze. Podczas obozów które organizował Yacht Club, przeszło tysiąc osób uzyskało uprawnienia żeglarskie różnych stopni. „Arcus” jest organizatorem wielu cyklicznych imprez turystycznych. Od chwili powstania, tj od 1984 roku na wodach Jeziora Rajgrodzkiego organizowane są co roku Ogólnopolskie Turystyczne Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Pokoju Jeziora Rajgrodzkiego, w 195 r. rozegrano je po raz pierwszy w obsadzie międzynarodowej. Swoje miejsce w kalendarzu mają już takie imprezy jak Regaty Rozpoczęcia i Zakończenia Sezonu Żeglarskiego „Z SEP-em pod Żaglami”, „Pożegnanie Wakacji”. Znajomości, które zostały zawarte na wodzie, zaowocowały bogatym życiem towarzyskim wśród członków klubu. W 1995 r. po raz pierwszy został zorganizowany Bal Żeglarski połączony z loterią fantową, z którego dochód przeznaczony jest na działalność Yacht Clubu. Impreza okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i jest kontynuowana do dziś. W dniu 21 czerwca 1996 r. Zarząd Yacht Clubu podjął uchwałę o stworzeniu własnej bazy szkoleniowej, która mogła być wykorzystywana przez cały rok. W tym celu wystąpiono do Zarządu Gminy Rajgród o nieodpłatne przekazanie budynku po dawnym przedszkolu, który usytuowany jest nad brzegiem i stał niewykorzystany. Jednakże władze postanowiły sprzedać go w drodze przetargu. W tym samym okresie komandor Grzegorz Szozda brał udział jako obserwator w Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, które rozgrywane były w Giżycku. W trakcje regat zapoznał się z członkami Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Dowiedział się, że nie ma w kraju przystani przystosowanej dla niepełnosprawnych. Wtedy narodził się pomysł, aby taka przystań powstała w Rajgrodzie. Ten fakt był głównym bodźcem przystąpienia Yacht Clubu do przetargu o budynek przedszkola i po wygraniu go, „Arcus” stał się jego prawnym właścicielem. W celu zdobycia funduszy na wykupienie budynku, zostały zawarte z wieloma firmami umowy o reklamowanie ich na żaglach jachtów pływających po Jeziorze Rajgrodzkim i po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W grudniu 1996 r. Yacht Club zorganizował w szkole w Rajgrodzie teoretyczny kurs regatowy dla kadry żeglarzy niepełnosprawnych, a już latem Rajgród był gospodarzem III Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. We wrześniu 1997 r. Yacht Club „Arcus” przystąpił do realizacji pierwszej inwestycji, mianowicie do budowy pomostu w porcie żeglarskim w Rajgrodzie. Nowy pomost łącznie z częścią wyremontowaną starego pomostu na długości 400 m, powstał w rekordowo szybkim czasie 3 miesięcy. Dzięki staraniom komandora klubu Grzegorza Szozdy, udało się uzyskać zgodę konserwatora zabytków na rozebranie starego budynku przedszkola i odbudowanie go z zachowaniem pierwotnej architektury od strony ulicy, a nowoczesnymi rozwiązaniami od strony portu żeglarskiego. Projekt przewiduje salę odpraw, warsztaty, pokój sędziów, lekarza dyżurnego i poczekalnię. Wszystko będzie przystosowane dla niepełnosprawnych: z podjazdami, windami, specjalnymi pochylniami. To konieczny wymóg, bo z dotychczasowej bazy żeglarskiej Yacht Clubu „Arcus” powstaje pierwszy w kraju integracyjny ośrodek przygotowań olimpijskich żeglarzy niepełnosprawnych.(Sport w Łomży - Karol Łebkowski) Obecnie YACHT CLUB „ARCUS” jest stowarzyszeniem, któremu w dniu 27.08.2004r. nadano cechy Organizacji Pożytku Publicznego.

 


 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę