Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 02 października 2023 napisz DONOS@

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 25.01.2019r.

 

Wykształcenie podstawowe, zawodowe:

 

30- Magazynier/ Przyjmowanie towarów od dostawców./ wyk. podstawowe, podstawowa znajomość obsługi komputera, 2os.

28- Elektryk/ elektromonter/ Praca przy budowie linii elektrycznych i kablowych.

/praca: woj. podlaskie, warmińsko- mazurskie, mazowieckie/ wyk. zawodowe, mile widziane doświadczenie (* w przypadku braku doświadczenia i chęci kandydata do podniesienia kwalifikacji- pracodawca zapewnia przyuczenie), 4os.

22- Kierowca C+E/Transport drogowy towarów Polska- Finlandia/ wyk. min. podstawowe, doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, 1os.

21- Monter instalacji wodno- kanalizacyjnych/ wyk. zawodowe, doświadczenie- mile widziane /* istnieje możliwość przyuczenia/, 1os.

20- Wartownik- Oddział Wart Cywilnych/ Stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dot. ochrony obiektów wojskowych, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Znajomość i wykonywanie obowiązków na poszczególnych posterunkach zgodnie z Tabelą Posterunków; przestrzeganie porządku dnia warty, toku pełnienia służby oraz zasad współżycia społecznego OWC; składanie do Dowódcy Warty telefonicznych meldunków o aktualnej sytuacji w rejonie posterunku./ Posiadanie zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, niekaralność, wymagania dodatkowe (preferowane): wyk. min. średnie, 1os. /pełna informacja o naborze na stronie: http://25wog.wp.mil.pl/pl/80.html

19- Konserwator/ Utrzymanie powierzonych do konserwacji obiektów i urządzeń przed przedwczesnym zniszczeniem polegające na konserwacji i wymianie lub reperacji; usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie pracy usterek, uszkodzeń itp.; dokonywanie okresowych przeglądów stanu użytkowego obiektów i zgłaszanie wyników przeglądu przełożonemu; remontowanie i konserwacja sprzętu kwaterunkowego; wykonywanie drobnych prac budowlanych (malowanie, szpachlowanie)./ wymagania niezbędne: wyk. min. zawodowe, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, niekaralność, wymagania dodatkowe (preferowane): wyk. średnie, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, 1os. /pełna informacja o naborze na stronie: http://25wog.wp.mil.pl/pl/80.html

16- Tynkarz/Wykonywanie prac tynkarskich wewnątrz budynków. Praca: Łomża i okolice do ok. 40 km./ wyk. podstawowe, min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami budowlanymi, 3os.

11- Pomoc kuchenna/ Prace pomocnicze w przygotowaniu posiłków w kuchni. Praca: Pizzeria./ wyk. zawodowe, chęć do pracy, dyspozycyjność (praca pn. -pt., 2 zm. 10-16;16-22 oraz w weekendy do godz. 23.00), 2os.

10- Sprzątaczka/ Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, łazienek./ wyk. podstawowe, doświadczenie- mile widziane, orzeczony stopień niepełnosprawności, 5os.

9- Pomocnik stolarza/ wyk. zawodowe (*istnieje możliwość przyuczenia osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia), 1os.

8- Krawcowa/ Szycie/ robienie wykrojów tapicerki meblowej./ wyk. podstawowe, umiejętność szycia tapicerki (w przypadku braku umiejętności szycia tapicerki- *ew. osoba chętna do przyuczenia), 1os.

6- Sprzątaczka/ wyk. podstawowe, orzeczony stopień niepełnosprawności, 1os.

3- Fryzjer/ Usługi fryzjerskie: strzyżenie, koloryzacja itp./ zawodowe, doświadczenie, 2os.

2- Kierowca kat. C/ Kierowca/dostawca- praca: Łomża i okolice do 100 km./ zawodowe, prawo jazdy kat. C, uprawnienia na przewóz rzeczy, karta kierowcy, dodatkowe wymagania: komunikatywność, dyspozycyjność, pozytywne nastawienie na współpracę, 2os.

1- Elektryk/ wyk. zawodowe- elektryczne, min. rok doświadczenia zawodowego, 1os.

695- Pracownik biurowy- profilaktyka zdrowia/ Zadania: m. in. drukowanie dokumentów i ofert, odbieranie telefonów, potwierdzanie terminów spotkań i umówionych wizyt, wykonywanie telefonów do stałych klientów, wysyłanie maili oraz poczty, przekazywanie podstawowej informacji wraz z ofertą usług klientom odwiedzającym oddział firmy./ wyk. podstawowe, orzeczony st. niepełnosprawności, komunikatywność, sympatyczność, pozytywne podejście do ludzi i obowiązków, zaangażowanie w pracę, solidność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, gotowość zdobywania nowej wiedzy i podnoszenia kompetencji; 2 os. (w tym 1 os .z orzeczonym stopniem niepełnosprawności)

694- Pracownik biurowy w firmie fotograficzno-informatycznej/ Zadania: m. in. drukowanie dokumentów i ofert, odbieranie telefonów, potwierdzanie terminów spotkań i umówionych wizyt, wykonywanie telefonów do stałych klientów, wysyłanie maili oraz poczty, przekazywanie podstawowej informacji wraz z ofertą usług klientom odwiedzającym oddział firmy./ wyk. podstawowe, orzeczony st. niepełnosprawności, komunikatywność, sympatyczność, pozytywne podejście do ludzi i obowiązków, zaangażowanie w pracę, solidność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, gotowość zdobywania nowej wiedzy i podnoszenia kompetencji; ; 2 os. (w tym 1 os .z orzeczonym stopniem niepełnosprawności).

 

Wykształcenie średnie

 

26- Pielęgniarka/ wyk. średnie/wyższe- kierunkowe, prawo do wykonywania zawodu, mile widziane doświadczenie, 1os.

25- Specjalista ds. produkcji i gospodarki magazynowej/ Realizacja prac magazynowych, logistycznych- zgodnie z obowiązującymi systemami jakościowymi; przygotowanie i kontrola dokumentacji magazynowej, transportowej; obsługa systemu magazynowego WF-MAG/wyk. min. średnie, minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętności: obsługa maszyn oraz wykonywanie prac zgodnie z systemami jakościowymi, znajomość gospodarki magazynowej oraz procesów logistycznych, dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność oraz dyspozycyjność, dodatkowe wymagania: znajomość systemów BRC i IFS, mile widziana: książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych wraz z orzeczeniem oraz uprawnienia na wózek widłowy, 1os.

710- Diagnosta samochodowy/Diagnosta samochodowy/ ocena stanu technicznego samochodu na podstawie badań wstępnych całego pojazdu/ wyk. techniczne (samochodowe), uprawnienia: kurs podstawowy diagnostów samochodowych, doświadczenie- mile widziane (*w przypadku braku doświadczenia pracodawca zapewnia możliwość przyuczenia kandydatowi posiadającemu uprawnienia), 1os.

702- Pracownik biurowy/ Prace biurowe m.in. sprzątanie raportów kasowych, sporządzanie sprawozdań, robienie przelewów/ wyk. min. średnie, znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, mile widziane: umiejętność prowadzenia kadr (możliwość przyuczenia), prawo jazdy kat. B, 1os.

701- Pomoc administracyjna ds. projektów i wniosków unijnych/ Zadania: prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy strukturalnych, opracowywanie programów pod katem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań ośrodka z funduszy Unii Europejskiej, monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania, współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań, prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego, udział w dokonywaniu rozliczeń środków finansowych przyznanych na realizację projektów, sporządzanie sprawozdań okresowych i końcowych z realizowanych zadań, udział w rozliczaniu i sporządzaniu wniosków o płatność zadań dofinansowanych z funduszy pozabudżetowych, w tym z Unii Europejskiej/ Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie min. średnie lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o profilu: technicznym, prawnym, administracyjnym, ekonomicznym, udokumentowane doświadczenie w pracy związane z realizacją zadań na podobnym stanowisku .pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: preferowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia podyplomowe lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na w/w stanowisku, bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych .udokumentowana praca w zakresie pozyskiwania, monitoringu i rozliczania funduszy unijnych, umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz w Generatorze Wniosków Płatniczych, predyspozycje osobowościowe (zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres, dokładność), znajomość ustaw: o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, prawo Unii Europejskiej, 1os.

*szczegółowe informacje o konkursie: http://www.mops.bip-lomza.pl/index.php?id=251,0,0/

 

Wykształcenie wyższe

 

31- Nauczyciel przedszkola (11/22 etatu)/ Prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym (w grupie sześciolatków)./ wyk. wyższe-pedagogika (kierunek: wychowanie wczesnoszkolne/ przedszkolne), doświadczenie- mile widziane, uprawnienia do wykonywania zawodu, 1os.

27- Główny księgowy/ Prowadzenie spraw finansowo księgowych Ośrodka, a w szczególności: wykonywanie zadań określonych w ustawie o finansach publicznych; prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami i instrukcjami jednostki; dysponowanie środkami finansowymi, prowadzenie kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z rocznym planem finansowym; kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Ośrodka; sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dokumentów księgowych; sporządzanie planów finansowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych; windykacja należności z tytułu dochodów jednostki./ wymagania niezbędne: Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w zakresie wykształcenia i stażu pracy spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków: ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości; ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości; wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadanie certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów oraz: znajomość zagadnień Ustawy o finansach publicznych, znajomość Ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek budżetowych, znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znajomość Ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Pracy, organizacji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; obywatelstwo polskie; niekaralność za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; dobry stan zdrowia, umożliwiający pracę na stanowisku urzędniczym; nieposzlakowana opinia; dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres. Wymagania dodatkowe pozostałe pozwalające na optymalne wykonanie zadań na danym stanowisku: doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządowej/budżetowej; znajomość obsługi programu finansowo księgowego, programów bankowych; umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka; znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office Word, Excel; wysoka kultura osobista; zdolność analitycznego myślenia; samodzielność działania i kreatywność; 1os.

*szczegółowe informacje oraz oświadczenia do pobrania znajdują się na BIP MOSiR w Łomży: http://mosir.bip-lomza.pl/index.php?id=70,0,0,0,0,5

24- Specjalista ds. jakości/ Tworzenie i weryfikacja dokumentacji jakościowej zgodnej z ZSZJ; kontrola jakościowa w obszarze produkcyjno- magazynowym; prace laboratoryjne; udział w panelu sensorycznym./ wyk. wyższe (kierunek/specjalność: technologia żywności i żywienie człowieka lub pokrewne), minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych wraz z orzeczeniem, dokładność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dodatkowe wymagania: mile widziana znajomość systemów BRS i IFS, 1os.

23- Fizjoterapeuta/ wyk. wyższe II stopnia, kierunek- fizjoterapia, prawo do wykonywania zawodu, doświadczenie- mile widziane, 1os.

17- Pracownik ds. księgowości/ Prace biurowe, księgowanie dokumentów, archiwizacja./ wyk. wyższe: ekonomia/finanse/ rachunkowość, doświadczenie- mile widziane, 1os.

7- Nauczyciel przedszkola/ Praca z dziećmi niepełnosprawnymi./ wyk. wyższe (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna), staż pracy- mile widziany, dodatkowe wymagania: mile widziane studia z oligofrenopedagogiki, 1os.

700- Nauczyciel wychowania przedszkolnego/0,5 etatu/wyk. wyższe (min. licencjat)- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub ukończone studia wyższe i kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe lub Zakład Kształcenia Nauczycieli o odpowiedniej specjalności tj. studium wychowania przedszkolnego lub studium nauczania początkowego, min. 2 lata doświadczenia w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym, uprawnienia/ umiejętności do prowadzenia zajęć z dziećmi. Dodatkowe wymagania: rzetelność, punktualność, odpowiedzialność; 2os. (pełen etat) lub 4os.

 

 

Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży www.lomza.praca.gov.pl. Osoby zainteresowane ofertami prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pok. 101/102 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę