Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Koncepcja Przedszkola Publicznego Nr5 w Łomży

Przedszkole posiada Koncepcję Pracy na lata 2016 - 2019 opracowaną przez Radę Pedagogiczną we współpracy z rodzicami. Koncepcja wynika z diagnozy potrzeb wychowanków, specyfiki pracy przedszkola i zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego. Na początku każdego roku szkolnego Koncepcja może być zmodyfikowana na wniosek Rady Pedagogicznej lub rodziców. Rodzice zostają zapoznani z Koncepcją każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodziców.

Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży

Koncepcja

pracy

przedszkola

na lata 2016 - 20169

Łomża 2016

STRUKTURA DOKUMENTU STRONA
I. PROCRS OPRACOWANIA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA 3-4
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 5-15
III. OTOCZENIE PRZEDSZKOLA 16
IV. MISJA I WIZJA PRZEDSZKLA 17-18
V. ABSOLWENT PRZEDSZKOLA 19
VI. CELE STRATEGICZNE - KIERUNKI ROZWOJU 20 - 23
VII MONITORING, OKRESOWA EWALUACJA 24

Zmienione zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wprowadzenie nowej podstawy programowej do przedszkoli skutkują zmianą koncepcji zarządzania, wdrożenia nowych procedur funkcjonowania placówki oraz dostosowania wewnętrznych zasad pracy do wymagań określonych w 2009 roku wszystkim szkołom i placówkom oświatowym przez państwo.

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży to placówka o charakterze środowiskowym, w swoim założeniu dająca szanse edukacyjne wszystkim dzieciom, przybyłym do niej z różnych środowisk, przygotowująca do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie kształcenia.

Nowe spojrzenie na jakość przygotowywania dziecka do rozpoczęcia edukacji, różnorodność programów profilaktycznych wspierających rozwój dziecka, rozbudzają spore oczekiwania nauczycieli, rodziców oraz  lokalnej władzy. Autonomia przedszkola pozwala wdrażać nowoczesne programy, metody i techniki pracy oraz realizować innowacje ukierunkowane na rozwój dziecka. W podnoszeniu jakości pracy przedszkola uczestniczą wszystkie podmioty: nauczyciele, rodzice a także pracownicy administracji i obsługi.

 

I. PROCES OPRACOWYWANIA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA.

 

1.1. Podstawa prawna

 

Koncepcja pracy szkoły oparta jest na celach i zadaniach zawartych w ustawie z dnia   7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz aktach wykonawczych do ustawy, w szczególności:

1.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r.w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324);

2.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977);

3.Rozporządzeniu z 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań określonych szkołom i placówkom przez państwo.

4. Statutu Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży z dnia  15.09.2015 r

 

1.2. Ponadto przy opracowywaniu koncepcji wykorzystano również:

 1. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki

 2. wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola,

 3. wnioski i postulaty nauczycieli i rodziców,

 4. wyniki ewaluacji wewnętrznej z poprzednich lat

  Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

1.3. Sposób utworzenia koncepcji:

 • analiza efektów pracy przedszkola, wniosków i postulatów zgłaszanych przez
  rodziców i nauczycieli na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.07.2016r.

 • powołanie przez dyrektora przedszkola zespołu zadaniowego do opracowania
  projektu koncepcji pracy przedszkola w dniu 31.08.2016r.

 • analiza projektu koncepcji pracy przedszkola na zebraniu Rady pedagogicznej
  w dniu  14.09.2016r.

 • analiza projektu koncepcji pracy przedszkola na zebraniu z Radą Rodziców w
  dniu  19.09.2016r.

 • przedstawienie projektu koncepcji pracy przedszkola na zebraniu z rodzicami w
  dniu 22.09.2016r.

 • przyjęcie koncepcji pracy przedszkola uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23.09.2016r.

1.4. Sposób upublicznienia koncepcji:

   

 • zamieszczenie  dokumentu na stronie internetowej przedszkola,

 • popularyzacja misji i wizji w formie graficznej na terenie przedszkola,

 • wersja papierowa dostępna u dyrektora przedszkola,

 

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

2.1. Informacja o przedszkolu

Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 5
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Jagwiga Juchniewicz
Przewodniczący Rady Rodziców: Robert Twarowski
Miejscowość: Łomża
Ulica: Sikorskiego 216
Kod pocztowy: 18-400
Gmina : Łomża
Telefon: 86 218 22 36
Strona internetowa: www.przedszkole5.4lomza.pl
Adres internetowy: przedszkole.5.lomza@interia.pl
Organ prowadzący: Urząd Miasta w Łomży
Organ nadzorujący przedszkole: Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

 

2.2. Kadra przedszkola

Liczba pracowników pedagogicznych 14
Liczba pracowników niepedagogicznych pomoce nauczycieli 6
kucharki 3
referent - intendent 1
referent 1
księgowa 1
pracownik gospodarczy 1
specjalista BHP 1

 

2.3. Organizacja przedszkola

Grupa Liczba dzieci Liczba godzin
Grpa  - 6-latków 24 dzieci 10 godzin
Grupa 4-5-latków 29 dzieci 10 godzin
Grupa 4-5-latków 27 dzieci 10 godzin
Grupa 4-latków 29 dzieci 10 godzin
Grupa 3-latków 31 dzieci 10 godzin
Razem 140 dzieci

 

2.4. Lokalizacja, otoczenie

Przedszkole Publiczne nr 5 zlokalizowane jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, parterowym budynku z poddaszem zaadaptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej. Posiada duży, zadrzewiony ogród do zabaw ruchowych w ciągu całego roku. Każda grupa wiekowa ma swój plac zabaw. Budynek usytuowany jest blisko głównej ulicy Sikorskiego, przy której znajduje się parking przedszkolny. Częściowo otoczony jest blokami mieszkalnymi. W pobliżu znajduje się Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 9, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Publiczne Gimnazjum nr 1. W niedalekiej odległości mieści się Miejska Pływalnia nr 2, a także kościół p.w. Miłosierdzia Bożego.

 

2.5. Historia przedszkola.

Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży powstało 16 listopada 1947 roku. W 2007 roku obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia. Jest przedszkolem wielopokoleniowym. Inicjatywa jego stworzenia była uprzedzona powołaniem, w sierpniu 1945 roku przez ówczesnego biskupa Ordynariusza Stanisława Kostkę Łukomskiego. W pierwszych latach działalności
w placówce zatrudnione były siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr służek NMPN. Pierwszą kierowniczką placówki została siostra Helena Janisz (1947 – 1960). W latach 1960 – 1975 kierowniczką była Aleksandra Salomończyk. Od 1975 do 1986 roku funkcję dyrektora sprawowała Teresa Grudzińska. Od roku 1986 stanowisko dyrektora objęła Pani Jadwiga Juchniewicz.

W przedszkolu szczególnie w ostatnich latach przeprowadzone zostały duże remonty, między innymi wymieniono dach, zlikwidowano piece i zainstalowano centralne ogrzewanie, doprowadzono ciepłą wodę, wymieniono stolarkę okienną.  Budynek został ocieplony i wykonano elewację. Nasza placówka jest w miarę możliwości finansowych modernizowana.
Odnowiono łazienki i wyposażono je w nowe urządzenia sanitarne. We wszystkich salach przedszkolnych wymieniono podłogi zakupiono nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki. Częściowo został doposażony plac przedszkolny w nowe urządzenia terenowe. Nasze przedszkole cieszy się dużym zainteresowaniem, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie można przyjąć więcej dzieci. W związku z tym we wrześniu 2013 roku zmodernizowano salę i utworzono dodatkowo grupę piątą.

 

2.6. Kadra przedszkola.

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca kierunkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba pracowników pedagogicznych 14
Stopień awansu zawodowego kontraktowy 4
mianowany 4
dyplomowany 6
Pracowników niepedagogicznych pomoc nauczyciela 6
kucharka 3
intendent 1
inntendent - referent 1
pracownik BHP 1
pracownik gospodarczy 1

Dodatkowe kwalifikacje, specjalizacje nauczycieli.

Rodzaj kwalifikacji Liczba nauczycieli
Kurs kwaliffikacyjny zarządzanie oświatą 2
Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki 2
Studia licencjackie – Pedagogika Specjalna - Oligofrenopedagogika 1
Kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjnej 1
Studia Podyplomowe z języka angielskiego 2
Studia licencjackie – Filologia angielska 1
Studia Podyplomowe – Logopedia 1
Akademia Muzyczna w Warszawie 1
Studia Teologiczne 2

Każda z nauczycielek stara się udoskonalać swój warsztat pracy, poprzez aktywny udział w różnego rodzaju formach doskonalenia. Zdobytą wiedzę nauczycielki wykorzystują
w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z małymi dziećmi. W swojej pracy wykorzystujemy następujące metody:

- Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 - Pedagogiki zabawy
 - Klanza
 - R. Labana
 - Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 - Elementy edukacji matematycznej E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 - Metoda Dennisona
 - Metoda Batii Strauss

 

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy dobrą opiekę, wychowanie dzieci i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach:

- Programie Wychowawczym Przedszkola Publicznego nr 5

- Programie Profilaktycznym Przedszkola Publicznego nr 5

Nasze przedszkole od 1 października 2016  przystąpiło do realizacji projektu “Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. i będzie realizowany od 01.10. 2016 r. do 30. 06. 2018 roku. Głównym koordynatorem projektu jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

W ramach projektu w naszym przedszkolu będą realizowane następujące zajęcia:

L.p. Rodzaj zajęć Dzień tygodnia
1 Zajęcia dodatkowe “Angielski przedszkolaka" poniedziałek, środa
2 Zajęcia dodatkowe "Dziecięca matematyka" poniedziałek
3 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze wg E.  Gruszczyk - Kolczyńskiej środa
4 Warsztaty "W świecie filmu i teatru" wtorek, czwartek
5 Koło informatyczne "Monitorek" wtorek, piątek
6 Warsztaty taneczne "Roztańczone przedszkolaki" wtorek, czwartek
7 Warsztaty plastyczne "Tęcza" wtorek, czwartek

 

2.7. Baza przedszkola

Budynek przedszkola może pomieścić 125 wychowanków. Znajduje się w nim 5 sal przedszkolnych, dobrze wyposażonych w meble, sprzęt dostosowany do wieku i potrzeb dzieci oraz pomoce dydaktyczne. Dodatkowym utrudnieniem jest brak sali gimnastycznej oraz brak łazienek dla każdej z grup. Grupa III i IV oraz II i V mają wspólną łazienkę  dobrze wyposażoną w sprzęt sanitarno-higieniczny. Grupa III I V mają wspólne szatnie.  Wewnątrz placówki znajduje się hol, udekorowany pracami plastycznymi dzieci, zdjęciami z różnych uroczystości i przedstawień. Po prawej stronie holu znajdują się małe pomieszczenie kuchenne i zmywalnia. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są właściwie oświetlone, ogrzane i mają stosunkowo małą powierzchnię użytkową. Stoliki, krzesła i meble dostosowane są do wzrostu przedszkolaków. Sale przedszkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne takie jak: zabawki, gry edukacyjne, układanki, plansze. W jednej z sal znajduje się tablica multimedialna, która wykorzystywana jest  zarówno podczas zajęć dydaktycznych, prezentacji, oglądania filmów edukacyjnych.

W zaadaptowanym poddaszu górnej znajdują się małe pomieszczenia socjalne, magazynowe oraz  gabinet logopedy, który jest ciągle doposażany w różne, środki dydaktyczne, pomoce niezbędne do prowadzenia terapii logopedycznej z dziećmi.

Dodatkowym atutem naszego przedszkola jest to, że posiada duży, bogato zadrzewiony ogród przedszkolny do zabaw ruchowych w ciągu całego roku. Są tu: drzewa, krzewy
i kolorowe kwiaty, które umilają dzieciom pobyt na świeżym powietrzu w tym znajdują się 4 place zabaw dla poszczególnych grup wiekowych.

Teren do zabaw na świeżym powietrzu wyposażony jest w urządzenia, terenowe, piaskownice i huśtawki, ale są też takie, które wymagają remontu lub wymiany. Bliskość przyrody zapewnia nam zdrowe i czyste powietrze.

W kolejnych działaniach dotyczących poprawy warunków w przedszkolu będziemy dążyć do rozbudowania budynku i powiększenia go o salę gimnastyczną. Doposażenia placu zabaw w sprzęt terenowy.
Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle modernizujemy swoją bazę lokalową.

 

Placówka posiada:

- 5 sal przedszkolnych;
- pomoce dydaktyczne, meble, sprzęty dostosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb dzieci;
- gabinet logopedyczny dobrze wyposażony;
- brak sali gimnastycznej;
- brak łazienek dla każdej grupy (gr. III i IV oraz II i V  mają wspólną łazienkę);
- wspólne szatnie;
- małe pomieszczenia kuchenne i magazynowe.

2.8. Wychowankowie

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

L.p. Grupa Liczba godzin
1 grupa - 6 latki 10 godzinna
2 grupa - 4 latki 10 godzinna
3 grupa - 4-5 latki 10 godzinna
4 grupa - 4-5 latki 10godzinna
5 grupa - 3 latki 10 godzinna

Dzieci  uczęszczają na  zajęcia dodatkowe.

L.p. Rodzaj zajęć Dzień tygodnia
1 język angielski poniedziałek, czwartek
2 rytmika środa, piątek
3 gimnastyka korekcyjna wtorek, czwartek
4 terapia logopedyczna poniedziałek, piątek
5 religia wtorek, czwartek
6 karate środa
7 zajęcia taneczne - Zumba wtorek, piątek

Liczba dzieci w przedszkolu w latach 2012-2017.

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
118 158 134 129 140

III. OTOCZENIE PRZEDSZKOLA

Demograficzne Na przestrzeni 5 lat nastąpił wzrost ilości dzieci przyjętych do przedszkola. Od września 2013 roku powstała nowa grupa wiekowa.
Ekonomiczne W naszym przedszkolu w większości są rodzice pracujący. Są to ludzie młodzi  z  wykształceniem wyższym, średnim i zawodowym. Sytuacja rodzinna ogólnie jest dobra.
Naturalne W naszym przedszkolu dzieci rozwijają się w swoim własnym tempie
i zgodnie z własnym rytmem, według indywidualnych możliwości, uczą się samodzielności i niezależności od dorosłych . Poprzez specjalnie przygotowane sale otoczenie wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz materiały przygotowane przez nauczycieli dzieci zdobywają umiejętności i wiedzę z różnych zakresów . W poszczególnych salach znajdują się również materiały do działań plastycznych , konstrukcyjnych, gry i układanki.
Kulturowe Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie pikników rodzinnych, przedstawień teatralnych i uroczystości przedszkolnych. Takich jak: Jasełka, Pasowanie na starszaka, uroczystość z okazji  Odzyskania Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Święto Matki i Ojca, Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Udział w konkursach muzycznych i recytatorskich: Mama, tata i ja, Mini Playback Show - Festiwal Big-Bit. Od wielu lat prowadzenie kroniki przedszkolnej i redagowanie  gazetki przedszkolnej.
Sukcesy i osiągnięcia Nasze przedszkole zdobyło zaszczytne tytuły:
„Szkoły Odkrywców Talentów”, „Przedszkole Dobrze Przygotowujące do Szkoły”, „Bezpieczne Przedszkole” oraz “Przedszkole w Ruchu”.
Od wielu lat bierze udział w różnych konkursach recytatorskich, muzycznych, plastycznych, teatralnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim.
Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie pikników rodzinnych, przedstawień teatralnych i uroczystości przedszkolnych.

IV. MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

 

MISJA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.
Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty zasób słów, rysowały, malowały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

WIZJA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY

 Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców.
 Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Przestrzega praw dziecka.
 Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego harmonijny rozwój, potrzeby
i zainteresowania.
 Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.
 Oferta edukacyjna  przedszkola rozwija u dzieci kreatywność, innowacyjność, inicjatywność. Nasi wychowankowie wyposażeni w umiejętności językowe, informatyczne, matematyczne i społeczno-przyrodnicze dążą do osiągania sukcesów. Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia w środowisku lokalnym.
 Placówka skutecznie promuje zdrowy styl życia i  wpaja  wartości proekologiczne.
 Wspólnie z rodzicami przedszkole buduje poczucie tożsamości  regionalnej i narodowej.
 Kadra pedagogiczna  stale poszerza swoje kompetencje. Stosowane i  wykorzystane aktywne metody pracy, innowacje, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 Rozbudowany budynek przedszkola, wzbogacony o nowoczesne wyposażenie ma wpływ na wysoki poziom pracy.
 Absolwent naszego przedszkola osiąga wysoki poziom dojrzałości szkolnej, łatwo adaptuje się w nowym środowisku, śmiało stawia czoło porażkom.

V. ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

Potrafi
• korzystać ze swojej wiedzy,
• stosować zasady kulturalnego   
zachowania się w różnych
sytuacjach,
• w możliwy dla siebie sposób posługiwać się językiem obcym,
• szanować własność swoją i innych,
• wyrażać swoje myśli, opinie i
potrzeby w sposób jasny i
zrozumiały,

Jest
• gotowy do podjęcia nauki w szkole,
• ambitny,
• tolerancyjny,
• sumienny,
• wytrwały,
• życzliwy i koleżeński,
• ciekawy świata,

Rozumie , zna
• zasady i normy współdziałania w grupie,
• świat i wartości w nim nagromadzone,
• swoje zainteresowania i chce je rozwijać,

Posiada
• przygotowanie do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
• ukształtowane poczucie własnej wartości,
• wiedzę o świecie przyrodniczym i technicznym,
• przygotowanie do wystąpień publicznych (brak lęków i obaw)

Wykazuje
• samodzielność w codziennych sytuacjach,
• dbałość o zdrowie swoje i innych,
• konsekwencję w działaniach,
• zainteresowanie czytaniem, pisaniem i liczeniem
• postawę patriotyczną i poczucie przynależności społecznej,

VI. CELE STRATEGICZNE - KIERUNKI ROZWOJU

I. Cel strategiczny:
Kontynuować i  modernizować  bazę w celu poprawienia warunków pracy dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola.

L.p. Zadania do realizacji Zakładany rok realizacji
1 Przeprowadzić analizę szczegółowych potrzeb  i nakładów finansowych niezbędnych do zrealizowania zakładanego celu 2016/2017
2 Poczynić starania o zdobycie środków finansowych na zagospodarowanie placu zabaw  zakup nowoczesnych środków dydaktycznych i modernizację budynku. 2017/2018
3 Włączyć w miarę możliwości rodziców sponsorów przedstawicieli instytucji i różnych organizacji do podejmowania podjętych działań. 2018/2019

II. Cel strategiczny:
Zmodyfikować kierunki pracy opiekuńczo – wychowawczej dostosowując do podstaw programu wychowania przedszkolnego.

L.p. Zadania do realizacji Zakładany rok  realizacji
1 Rozpoznawać możliwości psychofizyczne dzieci oraz ich sytuacje rodzinną. 2016/2019
2 Wdrażać dzieci do samodzielności i rozwijać ich różnorodną aktywność. 2016/2019
3 Podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań dzieci. 2016/2019
4 Rozszerzać metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki. 2016/2019
5 Okresowo analizować efekty podejmowanych działań wychowawczych i opiekuńczych i w miarę potrzeb dokonywać modyfikacji. 2016/2019

III. Cel strategiczny:
Doskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia analizy efektów wdrażania podstawy programowej.

L.p. Zadania do realizacji Zakładany rok  realizacji
1 Doskonalić umiejętność pracy zespołowej nauczycieli. 2016/2019
2 Rozszerzyć metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki. 2016/2019
3 W większym zakresie wśród nauczycieli stosować dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz przykładami dobrych praktyk. 2016/2019

IV. Cel strategiczny:
Rozszerzać formy i metody współpracy z rodzicami

L.p. Zadania do realizacji Zakładany rok realizacji
1 Wspólnie z rodzicami wdrażać,  monitorować  i modyfikować w miarę potrzeb koncepcję pracy przedszkola. 2016/2019
2 Analizować wspólnie z rodzicami podejmowane działania wychowawcze. 2016/2019
3 Systematycznie pozyskiwać opinię na temat pracy placówki 2016/2019
4 W miarę możliwości realizować inicjatywę rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola oraz analizować uzyskane efekty. 2016/2019
5 W większym zakresie wykorzystywać  opinię i udział rodziców w realizacji zadań placówki. 2016/2019

V. Cel strategiczny:
Doskonalić wewnętrzne zasady funkcjonowania w placówce

L.p. Zadania do realizacji Zakładany rok realizacji
1 Rozszerzyć metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.
2016/2019
2 Doskonalić umiejętności pracy zespołowej nauczycieli 2016/2019
3 Opracować wewnętrzny sposób przepływu informacji 2016/2019

VI. Cel strategiczny:
Rozszerzać formy współpracy z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z przedszkolem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzyskiwane efekty.

L.p. Zadania do realizacji Zakładany rok realizacji
1 Rozpoznawać potrzeby i zasady środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmować inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.
2016/2019
2 Pogłębiać współpracę instytucjami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami dbając o większą efektywność zaplanowanych form współpracy oraz promowanie placówki w środowisku lokalnym. 2016/2019
3 Promować wśród mieszkańców działania przedszkola. 2016/2019

VII. Cel strategiczny:
Rozwijać kompetencje czytelnicze u dzieci oraz upowszechniać czytelnictwo

L.p. Zadania do realizacji Zakładany rok realizacji
1 Kontynuować codzienne czytanie i rozbudzanie  zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 2016/2019
2 Zapraszać rodziców i członków rodzin w celu kultywowania tradycji czytania. 2016/2019
3 Zapoznawać dzieci z różnymi gatunkami literackimi (bajka, baśń, legenda, opowiadanie, poezja) poprzez zajęcia zorganizowane, zabawy, rozmowy. Przez cały okres wdrażania Koncepcji
4 Organizować konkursy i przeglądy recytatorskie, plastyczne, wiedzy rozwijające kompetencje czytelnicze oraz upowszechniające czytelnictwo. Przez cały okres wdrażania Koncepcji
5 Zorganizować kąciki książki oraz kącik teatralny i systematycznie je wzbogacać o nowe pozycje. 2016/2019
6 Założyć wypożyczalnie książek dla dzieci i rodziców. 2016/2019
7 Organizować wycieczki do teatru oraz cyklicznie zapraszać teatrzyki do przedszkola. Przez cały okres wdrażania Koncepcji
8 Opracować kanon lektur przedszkolaka. Przez cały okres wdrażania Koncepcji

VIII. Cel strategiczny:
Rozwijanie  kompetencji   informatycznych  w  przedszkolu

 


Agata Komorowska
cz, 11 grudnia 2014 01:35
Data ostatniej edycji: pon, 04 marca 2019 20:51:12

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę