Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 07 grudnia 2022 napisz DONOS@

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży

Przedszkole posiada Koncepcję Pracy na lata 2019 - 2022 opracowaną przez Radę Pedagogiczną we współpracy z rodzicami. Koncepcja wynika z diagnozy potrzeb wychowanków, specyfiki pracy przedszkola i zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego. Na początku każdego roku szkolnego Koncepcja może być zmodyfikowana na wniosek Rady Pedagogicznej lub rodziców. Rodzice zostają zapoznani z Koncepcją każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodziców.

 

 

STRUKTURA DOKUMENTU

STRONA

I.

PROCES OPRACOWYWANIA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

3 - 4

II.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

5 - 15

III.

OTOCZENIE PRZEDSZKOLA

16

IV.

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

17 - 18

V.

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

19

VI.

CELE STRATEGICZNE – KIERUNKI ROZWOJU

20 - 25

VII.

MONITORING , OKRESOWA EWALUACJA

26

VIII.

ZAŁĄCZNIK: ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON W PRACY PRZEDSZKOLA

27-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienione zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wprowadzenie nowej podstawy programowej do przedszkoli skutkują zmianą koncepcji zarządzania, wdrożenia nowych procedur funkcjonowania placówki oraz dostosowania wewnętrznych zasad pracy do wymagań określonych w 2017 roku wszystkim szkołom i placówkom oświatowym przez państwo.

   Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży to placówka o charakterze środowiskowym, w swoim założeniu dająca szanse edukacyjne wszystkim dzieciom, przybyłym do niej z różnych środowisk, przygotowująca do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie kształcenia.

   Nowe spojrzenie na jakość przygotowywania dziecka do rozpoczęcia edukacji, różnorodność programów wspierających rozwój dziecka, rozbudzają spore oczekiwania nauczycieli, rodziców oraz  lokalnej władzy. Autonomia przedszkola pozwala wdrażać nowoczesne programy, metody i techniki pracy oraz realizować innowacje ukierunkowane na rozwój dziecka. W podnoszeniu jakości pracy przedszkola uczestniczą wszystkie podmioty: dyrektor, nauczyciele, rodzice a także pracownicy administracji i obsługi.

 

 

I. PROCES OPRACOWYWANIA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA.

 

  1. 1. Podstawa prawna

 

Koncepcja pracy szkoły oparta jest na celach i zadaniach zawartych w ustawie z dnia   7 września 1991r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

 o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w szczególności:

 1.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r .w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1658);

 2.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 356);

3.Rozporządzeniu z dn. 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań określonych szkołom i placówkom przez państwo.

4. Statutu Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży z dnia  17.11.2017 r

 

 

1.2. Ponadto przy opracowywaniu koncepcji wykorzystano również:

 

§   Zadania zawarte w programie wychowania przedszkolnego,

§   wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola,

§   wnioski i postulaty nauczycieli i rodziców,

§   wyniki ewaluacji wewnętrznej z poprzednich lat

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

 

1.3. Sposób utworzenia koncepcji:

 

§   analiza efektów pracy przedszkola, wniosków i postulatów zgłaszanych przez
rodziców i nauczycieli na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 04.07.2019r.

§   powołanie przez dyrektora przedszkola zespołu zadaniowego do opracowania
 projektu koncepcji pracy przedszkola w dniu 30.08.2019r.

§   analiza projektu koncepcji pracy przedszkola na zebraniu Rady pedagogicznej
 w dniu  10.09.2019r.

§   analiza projektu koncepcji pracy przedszkola na zebraniu z Radą Rodziców w
 dniu  19.09.2019r.

§  przedstawienie projektu koncepcji pracy przedszkola na zebraniu z rodzicami w
 dniu 19.09.2019r.

§   przyjęcie koncepcji pracy przedszkola uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20.09.2019r.

1.4. Sposób upublicznienia koncepcji:

 

§   zamieszczenie  dokumentu na stronie internetowej przedszkola,

§   popularyzacja misji i wizji w formie graficznej na terenie przedszkola,

§    wersja papierowa dostępna u dyrektora przedszkola.

 

 

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 

2.1. Informacja o przedszkolu

 

 

Nazwa przedszkola:

Przedszkole Publiczne nr 5

Imię i nazwisko dyrektora:

mgr Jadwiga Juchniewicz

Przewodniczący Rady Rodziców:

Daniel Plona

Miejscowość:

Łomża

Ulica:

Sikorskiego 216

Kod pocztowy:

18-400

Gmina:

Łomża

Telefon :

86 218 22 36

Strona internetowa:

www.przedszkole5.4lomza.pl

Adres internetowy:

przedszkole.5.lomza@interia.pl

Organ prowadzący:

Miasto  Łomża

Organ nadzorujący przedszkole

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

2.2. Kadra przedszkola

Liczba pracowników pedagogicznych

14

Liczba pracowników niepedagogicznych

 

pomoce nauczycieli

6

kucharki

3

referent-intendent

1

referent

1

księgowa

1

pracownik gospodarczy

1

 

specjalista BHP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Organizacja przedszkola

 

Grupa

Liczba dzieci

Liczba godzin

 Grupa - 6 - latków

25 dzieci

10 godzin

    Grupa – 5-6 - latków

25 dzieci

10 godzin

  Grupa – 5- latków

25 dzieci

10 godzin

Grupa - 4 - latków

25 dzieci

10 godzin

Grupa - 3 - latków

25 dzieci

10 godzin

Razem:  125 dzieci

 

 

2.4. Lokalizacja, otoczenie

 

Przedszkole Publiczne nr 5 zlokalizowane jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, parterowym budynku z poddaszem zaadaptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej. Posiada duży, zadrzewiony ogród do zabaw ruchowych w ciągu całego roku. Każda grupa wiekowa ma swój plac zabaw. Budynek usytuowany jest blisko głównej ulicy Sikorskiego, przy której znajduje się parking przedszkolny. Częściowo otoczony jest blokami mieszkalnymi. W pobliżu znajduje się Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 9, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 7. W niedalekiej odległości mieści się Park Wodny Łomża, a także kościół p.w. Miłosierdzia Bożego.

 

 

 

2.5. Historia przedszkola.

 

 

Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży powstało 16 listopada 1947 roku. W 2017 roku obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia. Jest przedszkolem wielopokoleniowym. Inicjatywa jego stworzenia była uprzedzona powołaniem, w sierpniu 1945 roku przez ówczesnego biskupa Ordynariusza Stanisława Kostkę Łukomskiego. W pierwszych latach działalności
w placówce zatrudnione były siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr służek NMPN. Pierwszą kierowniczką placówki została siostra Helena Janisz (1947 – 1960). W latach 1960 – 1975 kierowniczką była Aleksandra Salomończyk. Od 1975 do 1986 roku funkcję dyrektora sprawowała Teresa Grudzińska. Od roku 1986 stanowisko dyrektora objęła Pani Jadwiga Juchniewicz. 

 

W przedszkolu szczególnie w ostatnich latach przeprowadzone zostały duże remonty, między innymi wymieniono dach, zlikwidowano piece i zainstalowano centralne ogrzewanie, doprowadzono ciepłą wodę, wymieniono stolarkę okienną.  Budynek został ocieplony i wykonano elewację. Systematycznie odświeżane i unowocześniane są sale zabaw dla dzieci. W sali dzieci najmłodszych utworzono łazienkę. Poprzez rozdzielenie dużej sali, powstały dwie mniejsze, dzięki czemu od 2013 roku może funkcjonować piąty oddział przedszkolny. Został również doposażony plac zabaw w nowe urządzenia terenowe. Nasza placówka jest w miarę możliwości finansowych modernizowana.

 

 

Przedszkole posiada pięć pięknie urządzonych, kolorowych sal. Meble w salach dostosowane są do wzrostu oraz możliwości dzieci. Każda sala wyposażona jest w nowoczesne środki dydaktyczne. Wokół rozciąga się duży, zadrzewiony ogród do zabaw ruchowych w ciągu całego roku. Każda grupa wiekowa ma swój plac zabaw. W ogrodzie przedszkolnym odbywają się również zawody sportowe, pikniki rodzinne i uroczystości.

Nasze przedszkole cieszy się dużym zainteresowaniem, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie można przyjąć więcej dzieci.

 

 

2.6. Kadra przedszkola.

 

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca kierunkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba pracowników pedagogicznych

14

Stopień awansu zawodowego

kontraktowy

0

mianowany

8

dyplomowany

6

Liczba pracowników niepedagogicznych

pomoc nauczyciela

6

kucharka

3

intendent

1

intendent-referent

1

pracownik BHP

1

 

pracownik gospodarczy

1

 

Dodatkowe kwalifikacje, specjalizacje nauczycieli.

 

Rodzaj kwalifikacji

Liczba nauczycieli

 

Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą

 

2

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

 

2

Studia licencjackie – Pedagogika Specjalna - Oligofrenopedagogika

1

Kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjnej

 

1

Studia Podyplomowe z języka angielskiego

 

2

Studia licencjackie – Filologia angielska

1

 

Studia Podyplomowe – Logopedia

 

1

Akademia Muzyczna w Warszawie

1

Studia Teologiczne

2

 

 

Każda z nauczycielek stara się udoskonalać swój warsztat pracy, poprzez aktywny udział
w różnego rodzaju formach doskonalenia. Zdobytą wiedzę nauczycielki wykorzystują
w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z małymi dziećmi. W swojej pracy wykorzystujemy następujące metody:

 

Ø  Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Ø  Pedagogiki zabawy

Ø  Klanza

Ø  R. Labana

Ø  Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Ø  Elementy edukacji matematycznej E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Ø  Metoda Dennisona

Ø  Metoda Batii Strauss

 

            Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy dobrą opiekę, wychowanie dzieci i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach przedszkolnych.

 

 

2.7. Baza przedszkola.

 

 

            Budynek przedszkola może pomieścić 125 wychowanków. Znajduje się w nim 5 sal przedszkolnych, dobrze wyposażonych w meble, sprzęt dostosowany do wieku i potrzeb dzieci oraz pomoce dydaktyczne. Dodatkowym utrudnieniem jest brak sali gimnastycznej oraz brak łazienek dla każdej z grup. Grupa II i IV oraz III i V mają wspólną łazienkę  dobrze wyposażoną w sprzęt sanitarno-higieniczny. Grupa IV i V mają wspólne szatnie.  Wewnątrz placówki znajduje się hol, udekorowany pracami plastycznymi dzieci, zdjęciami z różnych uroczystości i przedstawień. Po prawej stronie holu znajdują się małe pomieszczenie kuchenne i zmywalnia. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są właściwie oświetlone, ogrzane i mają stosunkowo małą powierzchnię użytkową. Stoliki, krzesła
i meble dostosowane są do wzrostu przedszkolaków. Sale przedszkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne takie jak: zabawki, gry edukacyjne, układanki, plansze. W dwóch salach znajdują się tablice multimedialne, które wykorzystywane są zarówno podczas zajęć dydaktycznych, prezentacji, oglądania filmów edukacyjnych.

 

W zaadaptowanym poddaszu znajdują się małe pomieszczenia socjalne, magazynowe oraz  gabinet logopedy, który jest ciągle doposażany w różne środki dydaktyczne, pomoce niezbędne do prowadzenia terapii logopedycznej z dziećmi.

 

 

Dodatkowym atutem naszego przedszkola jest to, że posiada duży, bogato zadrzewiony ogród przedszkolny do zabaw ruchowych w ciągu całego roku. Są tu: drzewa, krzewy
i kolorowe kwiaty, które umilają dzieciom pobyt na świeżym powietrzu, w tym znajduje się 5 placów zabaw dla poszczególnych grup wiekowych.

 

Teren do zabaw na świeżym powietrzu wyposażony jest w wiele nowych  urządzeń, terenowych. Są tu m. in. piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki, ścianka wspinaczkowa, zamek. Bliskość przyrody zapewnia nam zdrowe i czyste powietrze.

 

W kolejnych działaniach dotyczących poprawy warunków w przedszkolu będziemy dążyć do rozbudowania budynku i powiększenia go o salę gimnastyczną. Doposażenia placu zabaw w sprzęt terenowy.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle modernizujemy swoją bazę lokalową.

 

Placówka posiada:

- 5 sal przedszkolnych;

- pomoce dydaktyczne, meble, sprzęty dostosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb dzieci;

- gabinet logopedyczny dobrze wyposażony;

- brak sali gimnastycznej;

- brak łazienek dla każdej grupy (gr. II i IV oraz III i V  mają wspólną łazienkę);

- wspólne szatnie;

- małe pomieszczenia kuchenne i magazynowe.

 

 
 

2.8. Wychowankowie.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

L.p.

Grupa

Liczba godzin

1.

grupa – 6 latki

10 godzinna

2.

grupa – 5-6 latki

10 godzinna

3.

grupa -   5 latki

10 godzinna

4.

grupa  - 4  latki

10 godzinna

5.

grupa  - 3 latki

10 godzinna

 

 

 

Dzieci  uczęszczają na  zajęcia dodatkowe.

 

 

L.p.

 

Rodzaj zajęć

 

Dzień tygodnia

1.

język angielski

wtorek, piątek

2.

rytmika

środa, piątek

3.

gimnastyka korekcyjna

wtorek, czwartek

4.

terapia logopedyczna

poniedziałek - piątek

5.

Religia

wtorek, czwartek

6.

karate

środa

7.

zajęcia taneczne - Zumba

poniedziałek, czwartek

8.

szachy

poniedziałek

9.

gimnastyka artystyczna

środa

10.

gry planszowe

poniedziałek

 

Liczba dzieci w przedszkolu w latach 2014-2019.

 

 

2014/2015 

 

 

2015/2016   

 

 

2016/2017 

 

 

2017/2018 

 

 

2018/2019  

 

 

125

 

 

125

 

 

125

 

 

125

 

 

125

 

 

III. OTOCZENIE PRZEDSZKOLA.

 

Demograficzne

 

Na przestrzeni 5 lat nastąpił wzrost ilości dzieci przyjętych do przedszkola.

 

Ekonomiczne

 

W naszym przedszkolu w większości są rodzice pracujący. Są to ludzie młodzi  z  wykształceniem wyższym, średnim i zawodowym. Sytuacja rodzinna ogólnie jest dobra.

Naturalne

 

W naszym przedszkolu dzieci rozwijają się w swoim własnym tempie
 i zgodnie z własnym rytmem, według indywidualnych możliwości, uczą się samodzielności i niezależności od dorosłych . Poprzez specjalnie przygotowane sale otoczenie wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz materiały przygotowane przez nauczycieli dzieci zdobywają umiejętności i wiedzę z różnych zakresów . W poszczególnych salach znajdują się również materiały do działań plastycznych , konstrukcyjnych, gry i układanki.

Kulturowe

 

Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie uroczystości przedszkolnych, przedstawień teatralnych,  pikników rodzinnych. Dzieci biorą udział  w wielu konkursach plastycznych, muzycznych,  recytatorskich. Organizujemy szereg wycieczek autokarowych, dzięki którym dzieci poznają kulturę oraz tradycję różnych miast. Dzieci mają możliwość oglądania przedstawień teatralnych w naszym przedszkolu oraz w Teatrze Lalki i Aktora. Dzieci uczęszczają na zajęcia do Biblioteki, a także do muzeum.

 Od wielu lat w naszym przedszkolu prowadzona jest  kronika przedszkolna,  redagowana jest  gazetka przedszkolna ,,Echo Piątki” oraz strona internetowa.

Sukcesy i osiągnięcia

 

Wielkim sukcesem naszego przedszkola jest zdobycie wielu zaszczytnych tytułów, tj. „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Przedszkole Dobrze Przygotowujące do Szkoły”, „Bezpieczne Przedszkole” oraz “Przedszkole w Ruchu”. Nasze przedszkolaki zdobywają wysokie osiągnięcia w różnorodnych konkursach zarówno plastycznych, muzycznych, recytatorskich, jak i teatralnych. Wielkim sukcesem jest zdobycie II miejsca w „IX Multimedialnym Ogólnopolskim i V Międzynarodowym Przeglądzie małych form parateatralnych „Smykolandia 2019”. Od kilku lat dzieci z naszego przedszkola występują na wielkiej scenie teatralnej Centrum Szkół Katolickich, wcielając się w postacie z różnych bajek. Dzieci mają również okazję przezwyciężać tremę i nieśmiałość oraz zaprezentować swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych, przedstawień teatralnych, pikników rodzinnych. Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym układa się na wysokim poziomie. Rodzice chętnie i z wielkim zaangażowaniem włączają się w życie przedszkola. Nasze przedszkole efektywnie współpracuje również ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

 

IV. MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

 

MISJA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY

 

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.

Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty zasób słów, rysowały, malowały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole rysunek

 

 

WIZJA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY

 

Ø Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców.

Ø Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Przestrzega praw dziecka.

Ø Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego harmonijny rozwój, potrzeby

i zainteresowania.

Ø Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.

Ø Oferta edukacyjna  przedszkola rozwija u dzieci kreatywność, innowacyjność, inicjatywność. Nasi wychowankowie wyposażeni w umiejętności językowe, informatyczne, matematyczne i społeczno-przyrodnicze dążą do osiągania sukcesów. Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia w środowisku lokalnym.

Ø Placówka skutecznie promuje zdrowy styl życia i  wpaja  wartości proekologiczne.

Ø Wspólnie z rodzicami przedszkole buduje poczucie tożsamości  regionalnej i narodowej.

Ø Kadra pedagogiczna  stale poszerza swoje kompetencje. Stosowane i  wykorzystane aktywne metody pracy, innowacje, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Ø Rozbudowany budynek przedszkola, wzbogacony o nowoczesne wyposażenie ma wpływ na wysoki poziom pracy.

Ø Absolwent naszego przedszkola osiąga wysoki poziom dojrzałości szkolnej, łatwo adaptuje się w nowym środowisku, śmiało stawia czoło porażkom. 

 

 

V. ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

Obszar fizyczny:

ü  Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne i samoobsługowe,

ü  Dba o zdrowie swoje i innych,

ü  Uczestniczy w zabawach ruchowych,

ü  Inicjuje zabawy konstrukcyjne

 

Obszar emocjonalny:

ü    Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje,

ü    Szanuje emocje swoje i innych,

ü    Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych,

ü    Nie ma problemu z adaptacją do nowego   

           otoczenia,

ü    Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole,

Obszar poznawczy:

ü  posiada wiedzę o świecie przyrodniczym i technicznym,

ü  w możliwy dla siebie sposób posługuje się językiem obcym,

ü  eksperymentuje graficznie, muzycznie i językowo,

ü  klasyfikuje przedmioty i przelicza elementy,

ü  rozpoznaje litery i czyta obrazy,

 

Obszar społeczny:

ü Używa zwrotów grzecznościowych,

ü Respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób,

ü Wykazuje się postawą  patriotyczną i poczuciem przynależności społecznej,

ü Zna zasady i normy współdziałania w grupie,

ü   posiada przygotowanie do sukcesów i radzenia sobie z trudnościami

 

 

VI. CELE STRATEGICZNE – KIERUNKI ROZWOJU.

 

Po przeprowadzeniu analizy mocnych i słabych stron w pracy przedszkola (załącznik 1) można określić następujące kierunki rozwoju:

 

 

I. Cel strategiczny:

Kontynuować i  modernizować  bazę w celu poprawienia warunków pracy dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola.                      

L.p.

Zadania do realizacji

 

Zakładany rok realizacji

1.

Przeprowadzić analizę szczegółowych potrzeb                i nakładów finansowych niezbędnych do zrealizowania zakładanego celu

 

 

2019/2020

2.

Poczynić starania o zdobycie środków finansowych na zagospodarowanie placu zabaw  zakup nowoczesnych środków dydaktycznych i modernizację budynku.

 

 

2020/2021

3.

Włączyć w miarę możliwości rodziców sponsorów przedstawicieli instytucji i różnych organizacji do podejmowania podjętych działań.

 

2021/2022

 

 

II. Cel strategiczny:

Zmodyfikować kierunki pracy opiekuńczo – wychowawczej dostosowując do podstaw programu wychowania przedszkolnego.

L.p.

Zadania do realizacji

Zakładany rok realizacji

1.

Rozpoznawać możliwości psychofizyczne dzieci oraz ich sytuacje rodzinną.

2019/2022

2.

Wdrażać dzieci do samodzielności i rozwijać ich różnorodną aktywność.

2019/2022

3.

Podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań dzieci.

2019/2022

4.

Rozszerzać metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.

2019/2022

5.

Okresowo analizować efekty podejmowanych działań wychowawczych i opiekuńczych i w miarę potrzeb dokonywać modyfikacji.

2019/2022

 

 

 

III. Cel strategiczny:

Doskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia analizy efektów wdrażania podstawy programowej

L.p.

Zadania do realizacji

 

Zakładany rok realizacji

1.

Doskonalić umiejętność pracy zespołowej nauczycieli.

2019/2022

 

 

2.

Rozszerzyć metody i formy współpracy nauczycieli

w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów

i realizacji zadań placówki

 

2019/2022

3.

W większym zakresie wśród nauczycieli stosować dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz przykładami dobrych praktyk

2019/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cel strategiczny:

Rozszerzać formy i metody współpracy z rodzicami

L.p.

Zadania do realizacji

 

Zakładany rok realizacji

1.

Wspólnie z rodzicami

wdrażać,  monitorować  i modyfikować w miarę potrzeb koncepcję pracy przedszkola.

2019/2022

 

 

2.

Analizować wspólnie z rodzicami podejmowane działania wychowawcze.

2019/2022

3.

Systematycznie pozyskiwać opinię na temat pracy placówki.

2019/2022

4.

W miarę możliwości realizować inicjatywę rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola oraz analizować uzyskane efekty.

2019/2022

5.

W większym zakresie wykorzystywać  opinię i udział rodziców w realizacji zadań placówki.

 

2019/2022

 

 

V. Cel strategiczny:

Doskonalić wewnętrzne zasady funkcjonowania w placówce

L.p.

Zadania do realizacji

 

Zakładany rok realizacji

1.

Rozszerzyć metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.

2019/2022

 

 

2.

Doskonalić umiejętności pracy zespołowej nauczycieli

2019/2022

3.

Opracować wewnętrzny sposób przepływu informacji

2019/2022

 

 

VI. Cel strategiczny:

Rozszerzać formy współpracy z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z przedszkolem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzyskiwane efekty.

L.p.

Zadania do realizacji

 

Zakładany rok realizacji

1.

Rozpoznawać potrzeby i zasady środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmować inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

2019/2022

 

 

2.

Pogłębiać współpracę instytucjami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami dbając o większą efektywność zaplanowanych form współpracy oraz promowanie placówki w środowisku lokalnym.

2019/2022

3.

Promować wśród mieszkańców działania przedszkola.

 

2019/2022

 

 

 

VII. Cel strategiczny:

Rozwijać  kompetencje   informatyczne  w  przedszkolu 

 

L.p.

Zadania do realizacji

 

Zakładany rok realizacji

1.

Podnosić  kompetencje nauczycieli w zakresie organizowania i atrakcyjności procesu zajęć

2019/2022

 

2.

Rozwijać kompetencje informatyczne u dzieci

2019/2022

3.

W większym zakresie wśród nauczycieli stosować dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz przykładami dobrych praktyk

 

2019/2022

 

 

 

 

VIII. Cel strategiczny:

 Rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym

L.p.

Zadania do realizacji

 

Zakładany rok realizacji

1.

Rozpoznawać potrzeby społeczno – emocjonalne dzieci podczas obserwacji lub diagnozy dzieci

 

2019/2022

2.

Wdrażać do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad - opracować kodeks przedszkolaka w grupach, zapoznać dzieci z ich prawami i obowiązkami, ustalić system kar i nagród

 

2019/2022

3.

Wdrażać do pełnienia ról społecznych- pełnienie różnych dyżurów

 

2019/2022

4.

Kształtować inteligencję emocjonalną - prowadzić zabawy i gry rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne dzieci, organizować imprezy przedszkolne dla wszystkich dzieci

 

2019/2022

5.

Wzmacniać więzi rodzinne - organizować uroczystości i imprezy z udziałem członków rodzin

2019/2020

6.

Zachęcać dzieci do udziału w różnych akcjach charytatywnych

2019/2022

7.

Analizować bieżące problemy wychowawcze w celu ustalenia działań i profilaktyki - posiedzenia Rady Pedagog, przekazywanie informacji rodzicom podczas zebrań grupowych

2019/2022

 

 

 

IX. Cel strategiczny:

Rozwijać kompetencje matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym

L.p.

Zadania do realizacji

 

Zakładany rok realizacji

1.

Przygotować w salach „Kącika małego matematyka” -  gromadzić materiały przybory do prowadzenia zajęć i zabaw matematycznych.

2019/2020

 

2.

Stwarzać sytuacje umożliwiające liczenie obiektów w sytuacjach życia codziennego stosownie do możliwości intelektualnych dzieci.

 

2019/2022

3.

Umieszczać w gazetce przedszkolnej „Echo Piątki” artykuły z zakresu edukacji matematycznej.

2019/2022

 

4.

Organizować konkursy rozwijające kompetencje matematyczne.

2019/2022

5.

Nawiązać współprace z PWSIiP.

2019/2020

6.

Wspierać dzieci wykazujące szczególne zdolności matematyczne oraz mające problemy z opanowaniem danych treści.

2019/2022

7.

Angażować rodziców w gromadzenie pomocy matematycznych np. guzików, sznurówek, korali, kapsli itp.

2019/2022

8.

Organizować zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych z wykorzystaniem laptopa, tablicy interaktywnej oraz robota Photon w celu rozwijania zainteresowań technologią komputerową.

2019/2022

9.

Angażować radę pedagogiczną do udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących edukacji matematycznej w przedszkolu.

2019/2022

 

 

 

 

VII. MONITORING, OKRESOWA EWALUACJA

 

Koncepcja będzie wdrażana poprzez realizację zadań określonych w:

§  planie nadzoru dyrektora przedszkola,

§  rocznym planie pracy przedszkola,

§  miesięcznych planach pracy nauczycieli,

§  programie edukacji zdrowotnej,

 

Koncepcja pracy przedszkola monitorowana będzie poprzez:

§  okresowe analizy podejmowanych działań (semestralne i roczne sprawozdania),

§  analizę realizacji określonych celów po zakończeniu wdrażania koncepcji,

§  działania podejmowane przez dyrektora przedszkola w ramach nadzoru pedagogicznego,

 

Dalsza praca nad naszą koncepcją, ewaluacja koncepcji:

 

§  każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję,

§  zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu nauczycielskiego,

§  raz w roku podjęta będzie dyskusja na temat ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian,

§  po zakończeniu każdego roku - sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych,

§  po zakończeniu realizacji całej koncepcji - ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych,

§  rodzice uczestniczą w opracowywaniu koncepcji, zapoznają się z opracowaną koncepcją ,wyrażają opinie i wnioskują o zmiany w koncepcji

 

 

 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży i zatwierdziła ją do realizacji Uchwałą nr / 2019/2020 na zebraniu w dniu 20.09.2019r.

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży na lata 2019-2022 została przedstawiona i zaopiniowana pozytywnie na zebraniu Rady Rodziców w dniu 19.09.2019 r. oraz na zebraniu ogólnym z rodzicami w dniu 19.09. 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Komorowska
pt, 17 kwietnia 2020 09:51
Data ostatniej edycji: pt, 17 kwietnia 2020 10:02:54

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę