środka, 25 kwietnia 2018 napisz DONOS@

METODY NAUCZANIA

W szkole Metodystów wykorzystujemy w nauczaniu zdobycze i najlepsze osiągnięcia różnych metod i koncepcji lingwistycznych w zależności od przekazywanego materiału językowego, zamierzonego celu, wieku studentów oraz ich indywidualnych uzdolnień nawet upodobań. Chociaż wiodącą metodą nauczania w naszej Szkole jest metoda komunikatywna, zsynchronizowanie i mnogość technik pochodzących z różnych metod nauczania języka pozwalają doskonalić różne sprawności językowe. Na przykład audio-lingwalny dryl jest pomocny, gdy chcemy usprawnić mechaniczną umiejętność konstruowania wypowiedzi i automatyzm reakcji językowej na określone sytuacje. Nauczanie paradygmatycznych i syntagmatycznych struktur gramatycznych jest niezastąpione, by wyposażyć studenta w "techniczną" wiedzę, jak i z jakich elementów utworzyć poprawne zdania. Kiedy chcemy uaktywnić lingwistyczną intuicję i wyobraźnię studenta, skuteczna jest metoda "całkowitego zanurzenia", która pozwala studentowi hipotetyzować na temat reguł gramatycznych. Korzystamy z niektórych elementów metody kognitywnej, dzięki której studenci mają możliwość twórczego zastosowania niektórych reguł, transformowania zdań, uczenia się na błędach, interpretowania znaczeń w relacji do rzeczywistości pozajęzykowej. Są też okoliczności usprawiedliwiające sięgnięcie do starej metody gramatyczno-tłumaczeniowej, choćby po to, by metafory językowe zawarte w obcym języku przełożyć na kategorie języka ojczystego.NASI LEKTORZY
Zajęcia w FLC prowadzone są przez doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych anglistów z przygotowaniem pedagogicznym. Szkoła przygotowuje słuchaczy do egzaminów First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English i innych. Aż 100% absolwentów zdających FCE zakończyło egzamin pozytywnie, 70% spośród nich otrzymało ocenę bardzo dobrą i dobrą.

KORZYŚCI
Nauka w FLC daje słuchaczom gwarancję biegłej znajomości języka angielskiego. Oznacza to umiejętność płynnego mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego.

ZAJĘCIA
Nasz kurs trwa dziewięć semestrów. Jeżeli nie chcą Państwo zaczynać nauki od zera, wystarczy na wstępie zdać egzamin kwalifikacyjny. Jego wynik ułatwia wybór odpowiedniego poziomu nauczania.
Podczas zajęć wykorzystujemy różne metody nauki języka, starając się dopasować je do indywidualnych predyspozycji i potrzeb każdego studenta oraz istoty przekazywanego materiału.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0